Folkeminder

                         MENNESKENE. ANHOLTS FOLKLORE, STEDNAVNE OG BILLEDKUNSTNERE.


ANHOLTS FOLKLORE


1802

Bynch,Lorentz:  Mere om Anholt. Iris og Hebe. En Fortsættelse af Maanedsskriftet Iris Bd. 4  Side 97-151 og 216-244,

Samlet og udgivet af Hofboghandler Simon Poulsen November 1802. Kopi Anholt Museum.


1843

Thiele,Just Mathias: Danmarks Folkesagn Bd.1, Kapitel II, Kirker og Klostre: Rørvig Kirke,

Side 194-195. C.A.Reitzels Forlag 1843. https://babel.hathitrust.org/cgi/ptq1=anholt;id=inu.30000118519523;

view=image;sta1;sz=10;page=root;size=100;seq=214;num=194


1861

Skuespiller Smith's Beretning om Anholterne. Kongelig privilegeret Aarhuus Stiftstidende Side 3, 2.3.1861.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A077ed43e-63a9-4673-bf09-c95690fef265/query/anholt


1875

Lorenzen,Marcus: Folkesagn og Folketro for störste delen samlede i Nørre Herred ved Grenå.

Samlinger til Jydsk Historie og Topografi, V. Bind Side 193-206. Det Jydske Historisk-Topografiske Selskab.

Forlaget af Marinus M. Schultz, Aalborg 1874-1875. https://www.ronlev.dk/webdokumenter/samlinger_til_j

ydsk_historie_og_topografi_V_bind_1874-75.pdf


1885

Riis-Carstensen,Andreas Christian: Lidt fra  Anholt. Morgenbladet Side 2-3, 31.5.1885.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Adacbb4c7-5eb9-4d73-9f85-6b89e4ee4ccf/query/Anholt og Sluttet, Morgenbladet Side 3-4, 1.6.1885. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/

avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A52bf7871-9f41-4ba9-951f-3c93d51dcc2c/query/anholt

"Store Bjørn": Peder Andersen, Fører af Postbaaden til Anholt. Nekrolog. Frederiksborg Amtstidende og Adresseavis (Hillerød) Side 2, 3.10.1885. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%

3A95fdcbdb-f07f-473b-898b-149eeedeecdd/query/anholt


1887

Riis-Carstensen, Andreas Christian med Billeder af Forfatteren og O. Hermansen: Danmark i Skildringer og Billeder.

Anholt.  Første Bind  Side 274-281. Thieles Bogtrykkeri. P.G. Philipsens Forlag 1887. Værket udkom forinden i hæfte-

form. 2 anmeldelser: Af Livet paa Anholt. Lolland-Falsters Stifts-Tidende Side 2, 27.3.1886. http://www2.statsbiblioteket

.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A2f0c52b0-afa9-446e-9317-7d0d7981e31d/query/anholt  og  Kolding Folkeblad Side 1, 17.4.1886. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auu

id%3Aed47f150-ec46-452e-acc6-01ae824128b3/query/anholt%20fortællinger/pagdoms_aviser_page%3Auuid%3Aed

47f150-ec46-452e-acc6-01ae824128b3

Nielsen,Oluf August: Bidrag til Fortolkning af danske Stednavne. Blandinger til Oplysning om dansk Sprog i ældre og

nyere Sprog. Universitets-Jubilæets danske Samfund Bd.2. København 1881-87. https://heimskringla.no/wiki/Bidrag_

til_Fortolkning_af_danske_Stednavne


1888

Hafstrøm,S.M.: Om Sædelighedstilstanden i det danske Folk, særlig i Bondestanden og Almuen. V.Pontoppidans Forlag

1888. https://tidsskrift.dk/nationaloekonomisktidsskrift/article/view/65355/94009

Børn fødte udenfor Ægteskab. Øerne Anholt og Sejrø ingen uægte Børn. Viborg Stifts Folkeblad Side 2, 15.5.1888.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Afafcf557-287b-4697-b61c-4144583572e1/query/anholt


1890

Bugge,Sophus: Ønavnet Anholt forfattet 30.9.1889. Bidrag til nordiske Navnes Historie. Arkiv for Nordisk Filologi, Bd. 6,

Ny Serie II Side 244-245. Lund og Leipzig 1890. http://runeberg.org/anf/1890/0248.html


1891

Cementkorset eller Pigernes Kors. Mindesmærker på Anholt. Grenaa Egnsarkiv. http://norddjursarkiver.dk/mindesmaerk

er-skulpturer-og-udsmykning-2/cementkorset-pa-anholt/

Kristensen,Evald Tang: Anholt i Sagn og Sæd. Gyldendal 1891. http://www.kb.dk/e-mat/dod/113308058123.pdf

Fotolitografisk faksimile: Rosenkilde og Bagger 1977. 8 anmeldelser:

Literatur. Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter privilegerede Berlingske Politiske og Avertissementstidende

Tillæg Side 5,11.3.1892. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A4

e2fce6d-5964-4cb2-b812-a3ed8d7333d1/query/anholt%20/page/doms_aviser_page%3Auuid%3Ad79caf88-8e76-489c-8f7c-0c17884782b2 og Dagbladet Side 1, 14.3.1892. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_

aviser_page%3Auuid%3A30a54d9f-6055-40d1-8f2e-085dd7de85c7/query/anholt%20  og

R.: Fra svundne Tider. Morgenbladet Side 1, 13.5.1892. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/

doms_aviser_page%3Auuid%3A3452b916-60be-40ac-99a7-0781b33fbfe5/query/anholt  og

Randers Dagblad og Folketidende Side 1, 17.6.1892. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms

_aviser_page%3Auuid%3Ae80cb10f-0421-46dd-b685-a5e0f4e1a032/query/anholt  og

K.H.S.: Litteratur.  Jyllandsposten Side 1, 22.8.1892.  http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/

doms_aviser_page%3Auuid%3Afe4fc432-ab7a-4b0a-99ab-d7dbc7391ff1/query/anholt  og

Palle Lauring: Tang Kristensens Anholt-bog. Politiken 2.sektion side 7, 29.6.1977  og Leif Varmark: Information side 7,

2-3.7.1977  og H.R.S. og ukrediteret portrætfoto: Anholt-folkeminder fra mesterens hånd. Kristeligt Dagblad side 6, 27.7.  


1892

Anholthuset. Plantegning. Uddrag af Herman Borries' Notater 1892-. Anholt Museum. Anholt-Posten side 4-5, #55, årg. 22, juni 1998. Anholt Borgerforening.


1894

Feilberg,Henning Frederik: Et Kapitel af Folkets Sjæletro. Aarbog for dansk Culturhistorie 1894. Poul Bjerge. Jydsk Forlagsforretning Aarhuus 1894.1 anmeldelse: Historisk Literatur. Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter privilegerede Berlingske Politiske og Avertissementstidende Side 1, 12.10.1894. http://www2.statsbiblioteket.dk/me

diestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A48ea5528-cbaf-4e16-8f06-c3bd8ac7338b/query/anholt%20


1895

Kristensen,Evald Tang: Danske Sagn, som de har lydt i Folkemunde. Udelukkende efter utrykte Kilder.

Tredje Afdeling: Kjæmper, Kirker, andre stedlige Sagn, Skatte. Silkeborg. I Kommission hos Gyldendal 1895.

http://www.nb.no/nbsok/nb/b9a11402e0b0c1560619f4cf4b0728e2?index=1115#0


1899

Christian Sørensen. Nekrolog. Gaardfæster og fisker og beretter for Evald Tang Kristensen om Anholt. Kristeligt Dagblad Side 2, 13.2.1899.


1902

Frihedsstøtten på Anholt. Mindesmærker på Anholt. Grenaa Egnsarkiv. http://norddjursarkiver.dk/mindesmaerker-skulp

turer-og-udsmykning-2/frihedsstotten-pa-anholt/

Raymonds Kors. Mindesmærker på Anholt. Grenaa Egnsarkiv. http://norddjursarkiver.dk/mindesmaerker-skulpturer-og

-udsmykning-2/raymonds-kors-pa-anholt/


1904

Mackeprang,M.: Anholt för Per Pårs. Side 218-219, Danske Studier. Det Schubotheske Forlag 1904. https://danske

studier.files.wordpress.com/2018/06/1904.pdf


1906

Knudsen,Frederik: Den gamle islandske boldleg og dens forhold til nutidens lege. Danske Studier Side 70-90.

Det Schubotheske Forlag 1906. http://danskestudier.dk/materiale/1906.pdf


1907

Steensby,Hans Peder: Foreløbige Betragtninger over Danmarks Raceantropologi. Meddelelser om Danmarks

Antropologi. Den Antropologiske Komité, 1. Bind, 1. Afdeling Side 85-172. København 1907. Særtryk 1911.


1908

Steenstrup,Johannes: De danske Stednavne. Side 53. G.E.C. Gad 1908. https://dis-danmark.dk/bibliotek/908009.pdf

Steensby,Hans Peder: Racestudier i Danmark. Geografisk Tidsskrift Side 135-145, Bind 19,1907-1908.

https://tidsskrift.dk/geografisktidsskrift/article/view/49377/63207

 

1910

Nolde,Emil: Bewegte See  Maleri ca.1910.  http://www.christies.com/lotfinder/paintings/emil-nolde-bewegte-see-i-

5334970-details.aspx

Jensen,Johannes V. & Johannes Larsen(tegninger): Dansk Natur. Om Hans Peder Steensbys Forsøg på at påvise,

at der på Anholt findes levende Efterkommere af Neandertaltypen. Dagbladet Riget. Julenummer December 1910.


1912

P.B.G.: Slægten von der Maase-et 200 Års Jubilæum. Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter privilegerede

Berlingske Politiske og Avertissementstidende. Side 1, 22.7.1912. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/

avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A994d6db0-1979-460d-9db5-0c34fd587c53/query/anholt

Danske Egnsnavne. Mindre Øers Indbyggere: Andboer. Hejmdal Side 1, 24.8.1912. http://www2.statsbiblioteket.dk/medie

stream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A48065e81-b33a-4ba1-86c9-4b8d68d7e869/query/anholt


1915

Grundlovsfest paa Anholt. Som et ydre Udtryk for glæden ved Grundlovens Vedtagelse besluttede man sig paa Anholt at afholde en Fest. Ved denne mødte ca. 100 af Øens 210 Beboere... Kristeligt Dagblad Side 3, 19.6.1915.

 

1916

Oppermann,R.: De gamles Land. Slagelse-Posten Side 1, 21.2.1916. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis

/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Af298ab8c-e9db-4295-9eb5-07e749813c58/query/Anholt%20søkort

Folkedans. Foreningen til Folkedansens Fremme. Dansk Folkemindesamling. Jyllandsposten Side 4, 25.2.1916.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ae9a660ad-78d0-4488-9c18-d2cd201a812d/query/anholt


1918

Feilberg,Henning Frederik: Nissens Historie. Det Schønbergske Forlag 1918. http://herthoni.dk/NissenFejlberg.pdf

1 anmeldelse: a-n.: Nissens Historie. Jyllandsposten Side 4, 10.6.1919. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis

/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A1a66426c-2784-4142-9d34-1b6ad734022b/query/anholt%20feilberg  fortsat i Jyllandsposten Side 5, 11.6.1919. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid

%3A535ba363-8e2f-4876-aa4c-5fb287eb2150/query/anholt%20feilberg


1920

C.K.: Fra de danske Farvande. Stednavne. Jyllandsposten Side 4, 6.6.1920. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream

/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Abda257ed-2af7-41bf-8f07-84c6a8dc34df/query/Anholt%20stednavne

Knudsen,Johannes: Hollandsk Indflydelse paa Navngivningen i danske Farvande. Smaastykker og Oversigter. Historisk

Tidsskrift Bind 9.Række, 1918-1920. https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/55198/74849

Knudsen,Frederik og ukrediterede tegninger: Pind. Danske Studier Side 126-146. København. Gyldendalske Boghandel.

Nordisk Forlag 1920. https://danskestudier.files.wordpress.com/2018/06/1920.pdf


1922

Knudsen,Frederik og ukrediteret foto og tegninger: Langbold. Danske Studier Side 100-126. København. Gyldendalske

Boghandel. Nordisk Forlag 1922. https://danskestudier.files.wordpress.com/2018/06/1922.pdf


1923

Politiske Møder paa Anholt. Demokraten Side 6, 4.10.1923.

 

1924

Grüner-Nielsen,Hakon Harald: Læsøfolk i gamle Dage. Folkelivsskildringer fra trykte og utrykte Kilder. Schønbergske Forlag 1924. Anmeldt af C.K.: Fra Læsø. Jyllandsposten Side 5, 29.11.1924.


1926

Schmidt,August Frederik: Det rindende Vand eller Det rendende Vand  Side 3-4, 58 og 68 og Døberkilden paa Anholt Side 144. Danmarks Helligkilder. Det Schønbergske Forlag 1926.


1927

Kommandør Chr. Fr. Drechsel. Nekrolog. Ukrediteret foto. Politiken Side 3, 4.3.1927.

St.Hans Urter. Aarhuus Stiftstidende Side 6, 22.6.1927.


1930

Karl Anholter(Karl Karlsen, kaldet Vendsyssel Tidendes Korrespondent paa Anholt) og ukrediterede illustrationer:

Anholt, en lille, men skøn Plet af Danmarks Jord. Vendsyssel Tidende Side 7, 26.5.1930.

Kammerherreindestenen. Mindesmærker på Anholt. Grenaa Egnsarkiv. http://norddjursarkiver.dk/mindesmaerker

-skulpturer-og-udsmykning-2/mindesten-for-wilhelmine-von-der-maase/


1932

Hansen,Frede og ukrediterede fotos: Om Øen Anholt. Rødding Højskoles Aarsskrift, Side 42-53, 1932. 1 anmeldelse:

Anholt, et mærkeligt Stykke Danmark midt i Vandet. En Idyl, hvortil Tidens Tempo ikke er naaet. Aalborg Stifts Tidende

Side 2, 9.1.1933

Rasmussen,Louise: Hunden. Varsel fra Anholt:  Naar en Hund tuder om Aftenen i Nærheden af et fremmed Hus,

hvor man ellers aldrig er vant til at høre Hundeglam, sagde Folk, at det var et Varsel om, at der snart ville ske Stranding.

Kristeligt Dagblad Side 6, 30.4.1932.

 

1933

Lidt om Anholt og Anholterne. Ukrediterede fotos. Demokraten  Side 8, , 6.1.1933.  

Knudsen,Frederik: Træk af Boldspillets Historie, Side 64-75 og 82. Gyldendal 1933.

Møller,Jens Schou: Fester og Højtider i gamle Dage. P.Haase og Søn 1928-1933. 1 anmeldelse: Henrik Ussing i Aarhuus Stifts-Tidende. Strejftog Side 7-8, 14.11.1933.


1934

Lorenzen,Poul & Viggo Vagnby(tegning): Paaske. Anholts Palmer. Jyllandsposten Side 13 og 20-21, 1.4.1934.

Nolde,Emil: Jahre der Kämpfe. Anholt 1906 eller 1908?  Side 96-97.  Rembrandt Verlag Berlin 1934.

Lars Rostrup Boyesen: Landskaber. Reklamefolder Novo Industries A/S. Thejls 1970

Emil Nolde: Katalogtekst: Ein Hauptmotiv in seiner Kunst ist das Meer in all seinen vielfältigen Erscheinungen.

Grisebach side 44, 5/2014. http://www.grisebach.com/fileadmin/downloads/Katalog_PDFs/2014/GRISEBACH_225.pdf


1935

Bastian: Wanscher. Navnet Anholt er ægyptisk. Horsens Social-Demokrat Side 8, 27.3.1935.

Var Anholt-Boernes Forfædre jødiske Slaver? Aarhuus Stifts-Tidende Side 1, 22.11.1935.

Herlev,Th.: Mærkelige Vikinger paa Anholt. Berlingske Aftenavis Side 6, 26.11.1935.

Er Anholtøyas beboere rester af Nordens urbefolkning? Sarpsborgs Arbeiderblad side 6, 27.11.1935. http://www.nb.no/nb

sok/nb/f5ce0fcd82debcf19abebb68a1d09e5e?index=389


1936

Karl Anholter: Den synske Ole paa Anholt og hans Spaadomme. Gaar den sidste af disse nu i Opfyldelse? -  Skatten paa

det vidunderskønne Sønderbjerg. Vendsyssel Tidende Side 9, 7.3.1936.

Karl Anholter og ukrediteret foto: Anholt den skønne Ø i Kattegat. Lidt om Øens Historie og Natur og de gamle Skikke,

der er ved at forsvinde. Demokraten Side 7-8, 10.5.1936.


1937

Nordenstreng,Rolf: Hvad er en Race?  Side 4-5,14.3.1937.  Menneskeracerne i Europa Side 11-12, 21.3.1937. 

En Raceforskers Indtryk af Jyderne, Side 11-12, 28.3.1937. Jyllands-Postens Søndags-Tillæg.

ULK og Hans Sørensen(tegninger): Lidt om Stednavne i danske Farvande. Nationaltidende Side 29, 18.4.1937.

Brand,Bruno & Anton Hansen(grafik): Solskinsøen i Kattegat. Social-Demokraten, Hjemmets Søndag Side 30-31, 28.11.1937.


!938

Hvor Anholtboerne drager paa Bryllupsrejse. Ukrediteret foto af "Strandbaden" ved Falkenberg.  Politiken Side 6, 6.7.

1938.

Folkedanse fra Anholt. Bearbejdet af Axel Hildingsen. Tivolis Koncertsals Orkester. Dirigent Svend Christian Felumb.

Statsradiofonien 19.30, 28.7.1938.

Frib. & ukrediteret foto: Rarest ikke at staa i Baas-!- siger Haagen-Müller. Glad for Anholt. Ekstra Bladet Side 4, 24.10.1938.


1939

Danske Folkedanse fra Anholt. Bearbejdet af Axel Hildingsen. Radio-Orkestret. Dirigent Launi Grøndahl. Statsradio-

fonien 15:20, 16.5.1939.

Danse fra Anholt. Bearbejdet af Axel Hildingsen. Radio-Orkestret. Dirigent Launy Grøndahl.  Statsradiofonien 14:00, 2.9.1939.


1940

Kemp,Tage: Antropologiske og arvehygiejniske Forhold. Danmarks Kultur ved Aar 1940 Bind I Side 111-128.

Det Danske Forlag 1941.

Maigaartd,P: Slagboldspillenes Historie. Danske Studier Side 33-48. København. Gyldendalske Boghandel.

Nordisk Forlag 1940. https://danskestudier.files.wordpress.com/2018/06/1940.pdf


1941

Hele Anholt til Bryllupsfest. En Bryllupsfest af usædvanlige Dimensioner fejres imorgen paa Anholt, hvor Frøken Petrea

Larsen vies til Fiske- eksportør Carl Christensen, Anholt. Til Middagen er inviteret 110 Gæster og om Aftenen er hele

Øens Befolkning inviteret til Gilde i Forsamlingshuset. Man regner med ca. 225 Deltagere kommer til Stede og lokale

Musikanter vil spille op til Dans. Politiken Side 3, 25.10.1941.


1942

pob. og ukrediteret vignet: Det stakkels Anholt. Et Brev fra de indefrosne Ø. Aftenbladet(København) Side 4, 10.2.1942.

Hushjælp søges 1. Juli i Kammerherregaarden Anholt. Herskabet, der er yngre, bestaar af 2 Personer. Der er ikke Avling paa Gaarden. Annonce Jyllands-posten Side 13, 30.5.1942.


1943

Ellekilde,Hans & Poul Christensen(tegninger): Danske Højtidsskikke. Anholt Side 15, 18 og 46.

J.H.Schultz Forlag 1943. 1 anmeldelse: ip.: Mød Nytaar med en spækket Pung.

ip.: En Bog om danske Højtidsskikke. Social-Demokraten Side 8, 2.1.1944.

Madsen,Arenth: Snapstorsdag paa Anholt. Vendsyssel Tidende Side 3, 28.1.1943.

Anholts egen Domstol. Første Torsdag efter Helligtrekonger samles Sogneraadet, Kammerjunkeren, der ejer en Del af

Øen og Øens ledende Mænd for at afgøre alle foreliggende Tvistspørgsmaal for hele det foregaaende Kalenderaar...

Kristeligt Dagblad Side 4, 3.2.1943.

Øboeren: Anholtrevyen 1943 fik stor sukces. Vendsyssel Tidende Side 3, 24.2.1943.

Kemp,Tage: Folk og Race i Danmark. Politikens Kronik Side 10-11, 9.3.1943.

Øboeren: Gammel Fastelavnsskik paa Anholt. Vendsyssel Tidende Side 7, 18.3.1943.

Øboeren: Brev fra Anholt. Hveranden Anholter læser 23 Bøger om Aaret - Skatteprocenten daler. Vendsyssel Tidende

Side 3, 6.4.1943.

Jørgensen-Brøndegaard,Vagn: Palmesøndags-Skikke. Om en piletræsbevokset Strækning paa Anholt, kaldet "Palmer-

ne". Kristeligt Dagblads Kronik Side 5-6, 18.4.1943.

Kunstudstilling med Karl Madsens Malerier fra Skagen og Anholt. Aalborg Stiftstidende Side 5,  23.6.1943.

Karl Anholter: Brev fra Anholt. I 100 Aar var Øens Præst ogsaa Lærer. Aarhuus Stifts-Tidende Side 9, 20.10.1943.

Paa Anholt bestemmer Vejrguderne om der kan høres noget paa Telefonen. Øens jubilerende Landpost, Karl Karlsen,

har kun Ekspedition seks Gange om Maaneden. Vendsyssel Tidende Side 8, 10.11.1943.

Øboeren: Brev fra Anholt. Kun 15 Elever i Aftenskolen i Aar. Vendsyssel Tidende Side 7, 18.11.1943.


1944

Grundtvig,Svend: Dværgfolkene paa Anholt  Side 144-145. Dværgkonens Forløsning  Side 281. Gaardboen paa Anholt

Side 299-300. Danske Folkesagn 1839-1883  Bd.1. Danmarks Folkeminder Nr. 53. Ejnar Munksgaard 1944.

E.F.H.: Nytaar og Helligtrekonger i dansk Folketro og Folkeskik. Paa Anholt maatte man heller ikke se ud paa Nytaarsny-

et under Tagskægget. For saa fik man daarlige Øjne. Nej, man skulle gaa ud med et Stykke Brød i Haanden og sige...

Kristeligt Dagblad Side 9, 2.1.1944.

Øboeren: Julefester paa Anholt. Vendsyssel Tidende Side 8, 7.1.1944.

Øboeren: Anholterne fejrede i Aar Snapstorsdag paa en Søndag. Vendsyssel Tidende Side10, 27.1.1944.

Kjær,Kirsten (med billeder af forfatter) : Swing paa Anholt. Berlingske Aftenavis Side 4-5, 8.8.1944. Anmeldelse og gen-

optryk: Peter Meedom og ukrediterede fotos: Swing paa Anholt af Kirsten Kjær. Anholt-Posten side 16-18, #90, årg.31, marts 2007, Anholt Borgerforening.

Karl Anholter: Brev fra Anholt. Alvor paa Søen, Fest i Land. Aarhuus Stifts-Tidende Side 8, 3.12.1944.


1945

Karlsen,Karl & P.G.K. Bentzon(fotos): Anholtboerne. Tidsskriftet Danmark Side 174-177, Nr.7-8  Aarg.5, Forlaget Dan-

mark  v. Jørgen Banke 1945. 1 anmeldelse: Anholtboerne sidste Rest af dansk Urbefolkning?  Kristeligt Dagblad Side 4, 8.6.1945.

Karlsen,Karl: Optegnelser om Anholt m.m.:

1. Del: Anholt, den lille Ø udi Kattegat Side 2-8. Sælhundefangst Side 8-9. Tjærebrænding m.m. Side 9-29.

Kirkelivet Side 29-30. Flora Side 30-31. Afslutning Side 31-37. 2. Del: Fyrenes Historie.

Maskinskrevet manuskript fra Aarene omkring 1945. Grenaa Egnsarkiv og Anholt Museum.

Karlsen,Karl: Anholt. 6 kapitler: 

Anholt Side 1-5. Landbruget paa Anholt Side 1-3. Juleberetning Side 1-2. Fyrenes Historie Side 1-3.

Vandring paa Anholt Side 1-2. Havis ved Anholt og meget andet Side 1-5.

Håndskrevet manuskript omkring 1945 maskinskrevet af J.A.Nielsen 1976. Grenaa Egnsarkiv Arkivnummer A 438 og

Anholt Museum.

Karlsen,Karl: Anholt.  Kapitlerne: Indledning. Fiskeriet, Landbruget, Strandinger, Sælhundejagt, Tjærebrænding,

"Skatten", Fortjenester ved stranding, Skatter og orden, Snapstorsdag; Fogedens pligter. Vrag, Husenes indretning,

Overtro, Bryllup, Morbærtræer, A-typen, Dialekt, Pest, Synsk mand, Anholt i litteraturen, Tur til Grenaa, Postbåde,

Stednavne, De underjordiske, Flere stednavne, Kirkelivet, Englænderne, Flora, Ørkenens skønhed.

Maskinskrevet Manuskript fra omkring 1945. Angiveligt beregnet som historisk indlæg til Randers Amts Aarbog.

Grenaa Egnsarkiv og Anholt Museum.

Karlsen,Karl: Anholt. 44 sider.  Oldsager 2. Fiskeri 3. Fiskeri og haardt Kvindearbejde 4. Ostebakkefyret, Svenskerne

ansaas for at være trold- kyndige 5. Landbrug, Pløjning, elendige Heste 6. Kvægavl, Hyrdeliv og Marehalmshøst 7.

Marehalmshøst og Hestenes Mængde 8. Land brugets Tilbage- gang 9. Sælhundefangst, Rømning, Flytning til Sejerø 10. Sælfangst, Tjærebrænding, svensk Togt efter Skat 11. Røvertogt, Rester af Skov 12. Fortjeneste ved Strandinger 13. Strandinger 14. Skatter og Orden 15. Præstens og Fogedens Fjendskab 16, Stranding 1788 17. Vrags Redning 18. Strandvagt 19. Husenes Indretning 20. Overtro,Bryllup 21. Bryllup Mad Dans 22. Morbærtræer 23.Haver, F-Typen 24. Dialekt, Pestsagen 25. Synsk Mand foudser Stranding 26.Synsk ser forlis af Dannevirkes Rømning 27. Synsk ser ny Præst. Skattesagen 28. Anholt i Litteraturen, Redninger 29. Tur til Grenaa 30. Postbaade Forlis 31. Postbaade 32. Nye Postbaade 33. Stednavne 34-38. Kirken, Kirkegang i Sverige, Kloster 39. Kirke, Kamp med Englænderne 40. Flora 41. Øens Skønhed 42. Anholternes Kærlighed til Øen. Maskinskrevet manuskript fra omkring 1945. Dansk Folkeminde- samling 1906/023, top.1999.

Øboeren: Dødsfald paa Anholt. Fhv. Opsynsmand ved Anholt Redningsvæsen Stephen Peder Stephensen. Nekrolog Vendsyssel Tidende Side 8, 9.6.1945.


1946

Jutlandiamindesmærket. Mindesmærker på Anholt. Grenaa Egnsarkiv. http://norddjursarkiver.dk/mindesmaerker-skulp

turer-og-udsmykning-2/jutlandiamindesmaerket-pa-anholt/


1948

Karl Anholter: Snapstorsdag paa Anholt. Efterladt Skitse af afdøde Karl Karlsen, Anholt. De Unges Søndag. Aarhuus Stifts-Tidende Side 18, 4.1.1948.

Sørensen,Kurt og ukrediterede fotos: Englænderne skulle drikkes fulde og derefter stikkes ned.  Randers Dagblad og Folketidende side 6,  2.9.1948.  

Rosenkvist,Gustav(Tegninger af Forfatteren): Dagligdagens Anholt. Vendsyssel Tidende Side 6, 29.12.1948.

 

1949

Gansing,Gunhild og Ellinor Petersen(Illustrationer): Danske Nationalretter. Tidens Kvinders Haandbøger Forlags- kompagniet 1949.


1950

Pedersen,Jørg.: Karupaaen - hvad hed den i gamle dage? Kronik. Omtale af stednavnet Karisholm på Anholt.

Skive Folkeblad Side 2, 24.6.1950

Hald,Kristian: Vore Stednavne, Anholt side 188 og 200. Udgivet af Folkeoplysningens Fremme. Gads Forlag 1950.

https://dis-danmark.dk/bibliotek/908042.pdf


1951

Sogneraadsformanden paa Anholt melder sig for Underslæb. Aarhuus Stifts-Tidende Side 1, 26.9.1951.

Hvad man finder på. Hvor skal man holde Ferie? Isefjordposten Side 5, 29.9.1951.


1952

Ever. og foto af Hans Ellekilde: Det var H.C.Andersen der skabte Julenissen. Nissen har været kendt siden Oldtiden,

men først for 100 År siden satte Eventyrdigteren ham i Forbindelse med Julen. Dagbladet. Roskilde Dagblad Side 11, 1.1.1952.

Jensen,Erik Aalbæk: Døberkilden på Anholt I og II. Kristeligt Dagblads Kronik Side 5-6, 11. og 12.2.1952.


1953

Fuldt Stop paa Anholt. Ny Tid(Aalborg) Side 8, 21.11.1953.


1954

Westphall,Povl: I et lille Samfund midt ude i Kattegat. Berlingske Tidende Side 7-8, 7.2.1954.

Ever.: Der fødes ikke flere Børn paa Anholt. Folketidende Ringsted Sorø Haslev Side 5, 4.3.1954.

Dagens Billede. Malerinden Emma Svedman. Horsens Folkeblad Side 3, 20.3.1954.

Arbejdsmanden opgav Drømmen om Anholt. Aarhuus Stifts-Tidende Side12, 12.9.1954.


1955

Pedersen,Rasmus. Gamle Navne paa Anholt. Håndskrevet Stednavnefortegnelse dateret 20.9.1955. Center for Navne- forskning. Det Humanistiske Fakultet. Københavns Univeritet

Fødselsdagsinterview med Maleren Victor Haagen-Müller: Studér de gamle Mestre, dem er der Bund i. Vendsyssel Tidende Side 4, 29.10.1955.

K.F.: Haagen-Müller, en Lysseer i vor Malerkunst. Berlingske Tidende Side 6, 20.11.1955.


1956

Silvanus(Bavngaard, Knud): En Ø-Befolknings Særpræg kan sidde i saa meget. Jyllands-Posten Side 6, 21.7.1956.


1957

Svenstrup,Carl og ukrediteret foto: Grenaa Bys Historie I-III. Anholterne side 125. Eget forlag 1933-1957.


1958

Burde Anholt være ubeboet? Fyens Stiftstidende Side 12, 11.7.1958.

Michael & Erik Sørensen(tegninger): Anholt - det yderste Thule. En sælsom beretning om den farefulde færd til rokkeøen med de fire horn - og om havfruer og hekse, om besættelse og øldepoter. Øerne i Århus-havet nr. 13. Demokraten Århus

side 10, 13.7.1958.

Hansen,Henrik Juul & Torpe,Chr.: Øen under fyrlygten. En egnsudsendelse fra Anholt. Statsradiofonien 20:00-20:45, 14.7.1958. 3 foromtaler: Reddede Kelterne sig på Anholt? Ukrediteret foto. Folketidende Ringsted Sorø Haslev Side 8, 11.7.  og  Den ensomme ø i Kattegat. Ukrediteret foto. Politiken Magasinet side 21, 12.7.  og Land og Folk side 12, 

13.7.1958.

Gudmundsen,Per & Hans Lollesgaard(vignet): Sir Albert af Anholt. Social-Demokraten Side 12, 3.9.1958.

Mentze,Ernst: Victor Haagen-Müller, lysets mester i dansk kunst, udstiller i Aarhus. Berlingske Tidende side 13, 5.10.

1958.


1959

Brix-Petersen,Chr. og ukrediterede fotos: Pæren på Danmarks-Kortet er et æble. Præsten paa Anholt er ogsaa Fisker. Måske findes den sidste rest af Danmarks urbefolkning på vindenes ø. Aarhuus Stifts-Tidende Side 21, 30.8.1959.

Victor Haagen-Müller er død. Nekrolog Berlingske Tidende side 2, 25.10.1959.

 

1960

Andersen,Ellen: Danske bønders klædedragt. Anholt side 366-68. Carit Andersens Forlag 1960.


1961

-sh.: Ejnar Andersen: Den travle læge fra fastlandet: på Anholt fik jeg tid til at være menneske. Folketidende Ringsted Sorø  Haslev Side 11-12, 31.5.1961.

Kristensen,Ismail & Poul Hansen(foto): Anholt tur-retur. 2 timer og 28 minutter i en egn af landet der aldrig har oplevet et bilsammenstød. Aktuelt side 1 og 23, 17.12.1961.


1962

De holder møde hvis det blæser. Hvis Anholts Sørensener rejste--- Ukrediteret foto. Vendsyssel Tidende Side 7, 3.1.62.

-joan & ukrediteret foto: Jeg færdedes hjemmevant på Det kongelige Teater. Anholts fyrste fortæller om sin ø og sit kend-

skab til det glade københavnerliv. Demokraten Århus side 23, 15.4.1962.

Genvej. Sønderjyden side 10, 27.7.1962.


1963

Dahlgren,Peder Steffen.: Snapstinget og Snapstorsdag. År til år. Politiken side 37, 1.1.1963.

Jensen,Sv. Gram: ”Snapsting”-mysteriet. Dag til dag Politiken side 13, 3.1.1963.

Okker Gokker og Ole Bole--- i videnskabens søgelys. Irgens vignetter. Samvirke side 30-31, FDB april 1963. http://clas

sic.samvirke.dk/magasin-artikel/okker-gokker-og-ole-bole-i-videnskabens-sogelys

Storm truer romantikken på¨Anholt. Elly Carlsen og Leif Skjødts bryllup. Berlingske Aften Weekend. Weekendavisen side 2, 22.11.1963.

 

1965

Lav dog en udstilling, mand! Sognepræsten på Anholt har fået stor succes - som maler. Ukrediteret foto. Politiken side 22, 13.7.1965.

Hoff- og ukrediterede fotos: Anholts 70 skatteydere kan ikke klare økonomien. Randers Dagblad og Folketidende side 11, 24.7.1965.


1966

Mikkelsen,Otto og ukrediterede fotos: Et møde med en ø med en ørken, og hvor turisterne er fåtallige og befolkningen er lidt lettet, når de rejser hjem. Berlingske Tidende 2. sektion side 7, 7.8.1966.

Bennheden,Maj-Britt: Morup: från forna tider till våra dagar. Dagens Nyheter Falkenberg 1966.

Sanghefte. Anholt United. 1966. Senere oplag 1990.


1967

Bom.Kaj og ukrediteret billede: Stednavne og kulturhistorie. Aktuelt side 9, 2.5.1967.

van.(Villy Andersen?) & ukrediterede fotos: Skatten i Sandet. Sørøverskatten på Anholt er godt skjult og farlig at hæve.

Om overtro på Anholt og interview med øens "historiker" Ras Høker (Rasmus Pedersen). Randers Amtsavis side 7- 8, 16.12.1967.


1968

Bennheden,Maj-Britt: Anholt. Hallandsbygd sida 40-45, årgång 9, 1967-1968. http://www.hallandsbygd.se/index.html.

Graae,Fritse & Hakon Nielsen(fotos): Solskinsøen i Kattegat, Nordens Mallorca?  Hjemme hos dem selv. Berlingske Tidende 3. sektion side 10, 3.3.1968.

Aros,Benny & Per Allan(fotos):Så brast anholternes tålmodighed. Anholt ønsker ham væk. Vil have Amtmanden skudt - en bedre færgeplan og flere sommerhuse. Præsentation af Albert Sørensen, Johan-nes Carlsen, Rasmus Pedersen (Ras Høker), Peder Dahlgren, Holger Wolsing, P. Funch og K. Seyer-Hansen. Ny Tid(Aalborg) side 14-15, 7.7.1968.

Zeuthen,Jacob(tekst og fotos): Der er kommet slanger i paradiset på Anholt. Randers Dagblad og Folketidende side 2, 20.7.1968.

ove:  5 anholt-portætter: Rasmus Pedersen (Ras Høker): "Alle er i familie" 30.7. - Ferdinand Ottendahl: "Vil skyde amt- manden" 1.8. -  Ove Sørensen: "provo" 3.8. - Peder Steffen Dahlgren: "dødtræt af turister" 6.8. - Albert Sørensen: "Galer ikke så pigerne skælver" 9.8.1968. Aarhuus Stifts-Tidende Dagbogen side 20, 1968

f. & ukrediterede fotos: Anholt ankret op midt i Kattegat. Vendsyssel Tidende side 6, 18.8.1968.

Hvidsminde,C.C.: Enebærgrene i et kosteskaft var Anholts første juletræ. Familie Journalen Julehæfte, nr.49 årg.92, 3.12.


1969

Spillemænd spil lystigt op. Aarhuus Stifts-Tidende side 23, 22.4.1969.

 

1970

Holm,Poul Erik (tekst og fotos): Der ligger en Ø i Kattegat... Randers Dagblad og Folketidende side 5, 18.6.1970.

Æggetrilning på Anholt. Dagliglivets kultur. Dansk Folkemindesamling. DFS b.nr. 0814. http://www5.kb.dk/da/nb/fag/

dafos/Dagligliv.dk/Mediearkiv/Billeder/ggetrilning/index


1971

Pedersen,Rasmus(Ras Høker): Fortællinger fra Anholt. Folkeminder Side 201-210, hæfte 15. Foreningen Danmarks Folkeminder. Akademisk Forlag 1971. ISSN 0105 1024.

id: Anholts folkemusiker. Aarhuus Stifts-Tidende side 66, 5.12.1971.

Reich,Ebbe Kløvedal: På vor lysegrønne ø, et syngespil. Fiolteatret 1971. 3 anmeldelser: Claus Rude. Aktuelt side 22,

21.3.1971 og Thomas Bredsdorff: Politiken side 13, 21.3.1971  og Helge Rasmussen & Frits Bruzelius(vignet): Ørken-

vandring på en lysegrøn ø. Kristeligt Dagblad side 5, 22.3.1971.

Færch,Hjalmar & Alex Hutzelsider(fotos): På Anholt tåler man kun hinanden. Anholterne fortæller gerne om deres ø,

men de siger ikke gerne noget om ø-samfundet. Morgenavisen Jyllands-Posten side 13, 20.11.1971.

Kammerherreindens rose. En børneglad kammerherreinde på Anholt lærte børnene at lave juleklip og holdt juletræsfest

for dem på kammerherregården. Aarhuus Stifts-Tidende side 28, 22.12.1971.

 

1972

ref.: Snapsefesten på Anholt - en ubetinget succes. Amtsavisen-Randers side 1, 10.1.1972.

Historieskriveren på Anholt død. Rasmus Pedersen (Ras Høker) Nekrolog. Amtsavisen-Randers side 6, 28.2.1972.

id:Triller æg på Bollen. Aarhuus Stifts-Tidende side 30, 1.4.1972.

Gammel Dansk. En rapsodi over folkedanse, spillemandsmusik og sange fra 1800-tallet. Tilrettelæggelse Mogens

Kilde og Sten Jørgensen. Medvirkende bl.a. Ejnar Boisen, Anholt. DR TV 20:45-21:20, 15.4.1972. Foromtale: Folke-

show uden forloren romantik. Ekstra Bladet side 43, 15.4.1972.

Daugaard,Ingrid & Asger Muchitsch(vignetter): Øboers folketro er ikke overtro. Den bygger på erfaring i miljø og

erhverv. Aarhuus Stifts-Tidende side 64-65, 30.7.1972.

Skjelborg,Åge: Folkelig brugsmusik på Djursland og Anholt side 165-167 og Brugsmusik i subkultur side 95-112.

Folk og Kultur.  Årbog for dansk etnologi og folkemindevidenskab. Foreningen Danmarks Folkeminder. Akademisk

Forlag 1972. ISSN 0105 1024.

Brandt,Margit: Bryllup og giftermål på Anholt. Folk og Kultur side 179. 1972. ISSN 0105 1024.

 

1973

En borgerforening stiftes på Anholt. Djursland 8.1.1973.

Bent Klougart skriver. Miks musik. Aarhuus Stifts-Tidende 2. del side 1, 4.3.1973.

Anholt-forskning giver LP-plader. Aarhuus Stifts-Tidende side 9, 20.7.1973.

jørn.: Upoleret folkelighed. Aarhuus Stifts-Tidende side 60, 22.7.1973.

Thomsen,Steen & Klaus Møller(foto): Stens nye musikalske venner. Se og Hør side 28, nr.40 årg.34, 5.10.1973. ISSN

0901 9545.

Brandt,Margit: Nu er det igen ved at være slut med nissen. Aarhuus Stifts-Tidendes kronik side 36-37, 31.12.1973.

Brandt,Margit: Fest og Samfund. Bryllupsproblematik på Anholt 1870-1970. Magisterkonferansafhandling. Københavns

Universitet 1973.


1974

Brandt,Margit og illustrationer fra forfatterens samling: Vintergjæk og sommernar. Samvirke side 10-11, FDB februar 1974. http://classic.samvirke.dk/node/286092

Folk og musik på Anholt/1. Erik Svensson harmonika, Åge Skjelborg violin, William Christensen violin,

Benny Rehder guitar. LP Grammofonplade stereo. ScanFolk 1974.

Alver,Bente Gullveig: Blæsten om Anholt. Særtryk af Tradisjon Nr.4, Tidsskrift for Folkeminnevitskap.

Etno-folkloristisk institutt. Universitetet i Bergen 1974. ISSN 0332 599.

Klougart,Bent: Scanfolk. Aarhuus Stifts-Tidende klumme side 25, 31.3.1974.

Havgaard,Hasse & Erik Friis(foto): Folkeplader fra hvilehjemmet. Fra universitetets snævre miljø til folkelig musikudøvelse. Politiken side 38, 7.4.1974.

Bramsen,Sten & Henrik Heger(filmfotograf): En mand på en ø. Et møde med spille- og arbejdsmand Erik "Mik" Svensson

på Anholt. DR TV 20:00-20:45, 11.6.1974. Genudsendt som Gyldne Timer DR2 17:10-17:54, 17.7.2000.

Foromtale: Livet på Anholt.  Politiken side 12 og Portræt af en spillemand. Kristeligt Dagblad side 9, begge 11.6.1974.

3 anmeldelser: Anders Bodelsen: Sådan taler vi også. Politiken side 11 og Ths. Lautrop: Ikke alle blev reddet.

Dagbladet side 2 og Knud Schønberg: Revuen har det godt. Ekstra Bladet side 37, alle fra 12.6.1974

og Harald P. Madsen: Fejldispositioner. Kristeligt Dagblad side 7, 15.6.1974.

Paulsen,Knud og ukrediteret vignet: Til "ligvendingsfest" på Anholt og det er ikke fuldemandssnak. Læserbrev. Sønderjyden side 19, 14.11.1974.

 

1975

Dahlgren,Peter Steffen: Spørg Anholt. Læserbrev. Amtsavisen-Randers side 20, 22.1.1975.

Hein,Marianne & Niels Højager(foto): Musik er nøglen til ø-problemerne. Fyens Amts Avis 8.2.1975.

Skjelborg, Åge: Folk og musik på Anholt.  Laboratorium for folkloristisk samfundsforskning. Ry 1975.

ISBN 978 87 891 6006 1. http://www.dym.dk/dym_pdf_files/volume_08/volume_08_115_116.pdf

Grymer,Claus: Midtjysk folkemusik. Kristeligt Dagblad side 6, 16.8.1975.

Garde,C.F.: Musik til at smide i hovedet på politikerne. Aarhuus Stifts-Tidende side 27, 19.10.1975.

biro og ukrediteret foto: En meget mystisk historie om "kæmpe-gryler" på Anholt. Jyllands-Posten 2.del side 18, 3.11.75.

Gittenberg,Jæder og PEP(Poul Erik Poulsen) vignet: Tempelhorn mod onde ånder der huserer på Anholt....  Jyllands-

Posten side 30, 8.11.1975.

Jørgensen,Steen Ole & Friis,Torkil: Anholt- en ø uden fremtid? Regionalradio DR P2 9:30-10:30,14.11.1975. Sendt som: Lørdag i Østjylland: http://www.danskkulturarv.dk/dr/l%C3%B8rdag-i-%C3%B8stjylland-anholt/ 

og https://www.dr.dk/bonanza/serie/710/dka/71919/loerdag-i-østjylland---anholt-


1976

Spillemænd på Anholt. Ukrediteret foto. Aarhuus Stifts-Tidende. Rundt om Århus side 23, 18.6.1976.

Brund,Erik: Om folk og folkemusik. Musik og miljø. Tlrettelæggelse Claus Jacobsen. DR P2 10:05-11:00, 17.9.1976.

Havsprøjt & fattigmandstrøst. Erik Svensson harmonica, Åge Skjelborg fiol. LP Grammofonplade stereo. ScanFolk 1976.


1977

M. og ukrediteret foto: Anholts flyveleder 60 år. Djursland side 13, 8.1.1977.

Løvstad,S.: Anholt fotografen. Nordisk Fotohistorisk Journal I, side 3-10, juni 1977. ISSN 0332 5873.


1978

Nissen,J. V.: Bidrag til Skildringer af Forhold i Nørre Herred optegnede 1889. Nørre Djurs Egnsarkiv 1978.


1979

van. og Holger Wolsing(tegning): En mappe om Anholt. Anholt i Streger Nr. 3. Djursland side 11, 26.2.1979.

Petersen,Elias: En tur til Anholt 1886, side 164-170. Gilleleje Museum 1929-1979. 1979.


1980

Toubro,Lone og Jørgen: Peter Dahlgren-in memoriam. Djursland side 9, 21.7.1980.

Brøndegaard,V.J.: Folk og flora. Dansk etnobotanik I-IV. Rosenkilde og Bagger 1978-80. ISBN 87 423 0487 3.

Fotografisk optryk 1987.

Bennheden,Maj-Britt: Förbindelser mellan Morup och Anholt. Hallandsbygd sida 54, årgång 21, 1979-1980. http://www.hallandsbygd.se/index.html.


1981

Jensen,Benny G.: Den gale uge begynder med fastelavn. DR P3 11:05-12:02, 1.3.1981.

ras.: På Anholt slår man manden af tønden. Djursland side 9, 3.3.1981.

Steenberg,Etly og ukrediteret tegning: Vores ø: Anholt. Ø-Posten side 12, # 14, oktober 1981.

Sammenslutningen af Danske Småøer. ISSN 0105 4325.

Gibskov,Ove & Christensen,Margith: Et sted i Danmark. En udsendelse om Anholt, der har 145 indbyggere og  besøges af mindst 50 000 sommergæster. Med Elisa Karstensen, Sven og Helle Thomsen, Oluf Møller, Karin Jensen, Helge Carlsen og Lisbeth Rode, Jesper Heilskov, Lene Svendsen, Peter Møller, Ejner Boisen. DR P1 22:00-23:10, 7.12.1981.

Båndoptagelse Anholt Museum.

Fisker-Sørensen,Sv. Åge: Anholt i ord og musik. En reportage om øens særpræg og dens maritime musikkultur.

"Mik" Svensson og Ejner Boisen. DR P2 21:00-21:45, 11.10.1981. Båndoptagelse Anholt Museum.

Schou,Peter og ukrediteret foto:.Valgkamp før tv og radio. Kun en lille del af vælgerne deltog i valgene, undertiden kun

10% fra flere sogne, og f.eks. fra øerne Anholt og Læsø ofte slet ingen. Kristeligt Dagblad kronik side 5-6, 7.12.1981.

Flou,Bjarne: Økonomi og slægtskabsstrukturer på Anholt. Fællesnordisk Kattegat-Skagerrak projekt.

Aalborg Universitetscenter 1981. Udgivet Djurslands Museum 1982.


1982

Krog-Meyer,Monica & Nørmark,Lone: Verden vender på hovedet.  DR P1 20:00-22:50, 20.2.1982.


1983

Elisabeth Momme arbejder med en udendørs skulptur. Berlingske Tidende side 14, 17.6.1983.

Sommerjazz på Anholt. Saratoga jazzband underholder sommergæster på café Lanternen på Anholt Havn. Producer

Søren Hvid. Tilrettelæggelse Claus Jacobsen. DR TV 23:25-23:45, 30.7.1983. Foromtale Ekstra Bladet side 35, 30.7.83.


1984

Vandring på Anholt med Karl Karlsen. Om Stednavnene. Anholt-Posten side 2, #8,1982/ side 13, #9,1983/ side 3, #10,

1983/ side 4, #11 1984. Anholt Borgerforening.

Svane,Siegfred: Døberkilden på Anholt. Danske helligkilder og lægedomskilder side 209. Finn Jacobsens Forlag. ISSN

87 88646 03 3.

Flou,Bjarne: Det tabte paradis og den nye verdensorden. Kattegat-Skagerak Projektet, meddelelse 5, 1984. ISSN

0280 8463.

Genudgivet med fotos i: Sommerglæder. Arv og Eje side 277-288. Dansk Kulturhistorisk Museumsforenings Årbog 1985.

ISBN 87 88019 03 9.

Mona Brostrøm: Bryllup i Anholt Kirke. Olie på lærred. Aarhuus Stifts-Tidende side 11, 15.3.1984.

Karlsen,Karl: Enhver der kender Anholt. Anholt-Posten side 3, #12, årg.7, 1984. Anholt Borgerforening.

Familiespejlet. Øer. Sidste besøg på 10 danske småøer: Anholt. Med Tut von der Maase, Agnethe & Liselotte, Morten

Rasmussen & Jesper Heilskov, Etly, Orla, Ejner. Tilrettelæggelse Vibeke Herbert. DR P1 15:00-16:00, 6.9.1984.

Båndoptagelse Anholt Museum.  Som lydbog: Øer, DR for Undervisningsministeriet. http://www.dr.dk/nyheder/kultur

/historie/lyt-hoer-80er-radio-fra-bornholm-moen-og-de-andre-danske-oeerhttps://www.dr.dk/bonanza/serie/710/dka/7193

7/familiespejlet-oeer---anholt


1986

Brøndegaard,V.J.: Folk og fauna. Dansk etnozoologi I-III. Rosenkilde og Bagger 1985-1986.

Andresen,Gudrun: Danmarks folkelige broderier. Dansk tekstilhistorisk forening 1986. ISBN 87 989296 1 5.


1987

Flou,Bjarne: Ferieøen og fiskerlandsbyen. Kulturbevaring og dagligt liv side 73-76. Fortidsminderådet og Statens Museumsnævn 1987.


1988

Lützhøft,Jens: Ved Anholt er hav og himmel ikke blåt. Anholt-Posten side 1, #23, årg.11, 25.9.1988. Anholt Borger-

forening.


1989

Steenberg,Etly: Jul i gamle dage på Anholt.. Anholt-Posten side 2-4, # 27, årg.12 ., december 1989. Anholt Borger- forening.


1990

Palles død. Historien om en fisker, som fulgte sit livs kærlighed i døden. Det handler om lykke og ulykke - og om Anholt.

Et program i serien „Ø-historier“. Poul Erik Hansen er på besøg på Anholt, hvor han hører historien om Hellen, der gik

gennem isen, og Palle, der døde af sorg. TV-Provinsafdelingen. DR TV 20:35-20:55,13.8.1990.

Foromtale: Det blodige lig i brudekjolen. Aalborg Stiftstidende side 31, 31.7.1990 og Vildmandens kærlighed.

Morgenavisen Jyllands-Posten 13.8.1990. 2 anmeldelser: Vildmandens død. Morgenavisen Jyllands-Posten side 9,

14.8.1990 og Daphne Schjøtt: Så mange sind. Temperamenter. Kristeligt Dagblad Ekko side 11, 16.8.1990.


1991

Reimers,Bodil & Hans Østergaard(foto): Musikalsk ø-krydstogt. Fyens Stiftstidende side 28, 13.1.1991.

søren: Anholt får besøg af skib med musik. Djursland side 13, 13.6.1991.


1992

Sandfeldt,Stina & Christensen,Jakob & Brian Karmark(foto) & Michael Junge(grafik): Portræt af Anholt. En ø under himlen. Fuldblodsanholtere - en truet dyreart. Ud og hjem igen. Århus Stiftstidende Tryk16 side 1 og 10-11, 4.11.1992.

Arne Tipsmark. Indtryk fra Anholt 13.8.1988. Dobbeltside med grafisk tryk. Grenaa Bladet 17.11.1992


1993

Toubro,Jørgen og ukredeterede fotos: Da en lysestage reddede Anholt. En rejse. Djursland side 7, 15.10.1993.


1994

Arén,Jäger: Skugga 17+1. Fotografier. Text Claes Hyllinger. Eget forlag 1994.

Jens Nicolaus Holten Lützhøft. Nekrolog. Morgenavisen Fyens Stiftstidende side 32, 25.5.1994.

Nisserne på Anholt. Den gamle nar. Anholt-Posten side 8-9, #42, årg.17, december 1994. Anholt Borgerforening.

 

1995

Baagøe,Per: Månedens kunstner, november 1995. Kunstklubben nr. 120.

Anholtrevyen 1995 13-15 juli. Husk lige cykellygten. Program.

Rosenberg,William: Ørkenvandring. Illustration af forfatteren. Morgenposten Fyens Stiftsttidende Søndag  2. del side 3. 30.7.1995.

Blå Time på Anholt med Peter Laugesen,Naja Maria Aidt,Per Baagøe,Poul Ehlers,Tom Christensen,Rasmus Henriksen.

Fra 25.7-12.8.1995. Århus Stiftstidende 22.7.1995.

Det frivillige Danmark (2:7). Øen i Kattegat. På Anholt sker der ikke andet, end det beboerne selv får til at ske. Og det er meget!  Vært Marianne Kjær. DR TV 12:15-12:30, 24.9.1995. Foromtale: Carsten - kaldet Carsten Skrald - er formand

for Info-Huset på Anholt. Kristeligt Dagblad side 1, 24.9.1995.


1996

Anders Ludvig Grentzmanns historiske Anholt-billeder. Udstilling 30.8.-27.10,1996. Danmarks Fotomuseum Herning 1996. Omtale: Det sker. Morgenavisen Jyllands-Posten side 8 , 30.8.1996  og vib: Svundne tider. Herning Folkeblad side

7, 3. 9.1996 .


1997

Jensenius,Katrine: Anholtvisen. Vokalsolister: Katrine Jensenius, Frede Nordbrink, Dodo Gad og Jens Rud. Titanic 1997.

Europæer med danske forbindelser. Pierre Alechinsky. Samvirke side 84-85, FDB februar 1997. http://classic.samvirke.

dk/magasin-artikel/europaeer-med-dansk-forbindelse


1998

Arén,Jäger: Strandad. Fotografier. Text  Håkan Engler. Eget forlag. 1998.


1999

Hans Arén: "I fyrassistentens trädgård". Farvetrykl i "Akvarellen", Medlemstidning för Nordiska Akvarellsälskabet #2 1999.


2000

Nymann,Eva: Nordiska ortnamn på –und. Studier till en svensk ortnamsatlas  av Thorsten Andersson. 16. Uppsala 2000.


2002

Petersen,Henrik Helmer & Søren Hytting(foto): Vreden malede jeg væk. Hjemmet side 8-9, nr.48, 25.11.2002. ISSN 0108 531X.

Bølling,Hans & Lars From(foto): Anholts særpræg truet. Læserbrev. Morgenavisen Jyllands-Posten JPÅrhus side 4, 22.7.2002.

Anker-Møller,Dorte & Henning Hansen(foto): Anholt-borgere frygter for at øen mister sit særpræg. Grenaa Kommune er for rundhåndet med byggetilladelser. Randers Amtsavis side 4, 27.7.2002.


2003

Folk & musik på Anholt. Erik Svensson accordion, Åge Skjelborg violin. CD. ScanFolk 2003

Skjelborg,Åge: Folk og musik på Anholt. Maj 2003. http://scanfolk.com/havmus2.htm


2004

Arén,Jäger: 1416 Anholt. Text Vagn Lundbye, Jäger Arén og Liselotte Arentz Sørensen. Journal 2004.

ISBN 91 974 894 1 7. Anmeldt af Dick Schyberg: Vardag långt bortom turistbroschyren. Fotografisk Tidsskrift.

Svenska Fotografers Förbund 2004. ISSN 0284 7035 http://www.sfoto.se/f/recensioner/1416-anholt  og Torben Weirup:

Bag virkeligheden. Berlingske Tidende 16.12.2004. http://www.b.dk/kultur/bag-virkeligheden


2005

Koudal,Jens Henrik: Folkeminder og dagliglivets kultur. Oversigt over Dansk Folkemindesamlings arkiv. 2005.

http://www.kb.dk/dafos/guiden/PDF/folkeminder_og_dagliglivets_kultur.pdf

Hansen,Søren: Anhholtformen og andre mennesketyper: Om kroppens rolle i antropologiens identificering af det

danske folk. Fortid og Nutid. Kvartalstidsskrift, årgang 91  hæfte 2, side 103-115, Dansk Historisk Fællesråd 2005.

ISSN 0106 4797. https://tidsskrift.dk/index.php/fortidognutid/article/viewFile/49789/92317

1 anmeldelse:Morten Petersen: Rent blod på Anholt. Kristeligt Dagblad side 5, 13.7.2005.

Hansen,Søren: Anholtformen og andre mennesketyper. Fortid og nutid. Hæfte 2 side 103-115, 2005.

ISSN 0106 4797. https://tidsskrift.dk/index.php/fortidognutid/article/download/49789/92317.


2006

Eggert,Birgit: Danske stednavne på -holt. Ph.d-afhandling. Afdeling for Navneforskning. Nordisk Forskningsinstitut.

Det Humanistiske Fakultet. Københavns Universitet 2006.

Lyng,Mogens: Den sidste østjyske plakat er fra Anholt. Randers Amtsavis sektion 1 side 16,18.7,2006.


2007

Meedom,Peter: Kirsten Kjær på Anholt. Anholt-Posten side 16, #90, årg.31, marts 2007. Anholt Borgerforening.


2009

Frobenius,Jens: Mindeord om billedkunstneren Jytte Poulsen, 69 år. Politiken 2. sektion side 9, 9.2.2009.

Thomsen,Lars Norman: Billeder i Redningshuset. Lokalavisen 29.7.2009. http://norddjurs.lokalavisen.dk/billeder-i-red

ningshuset-/20090729/artikler/762133230


2011

Folkelige broderier fra 6 danske øer. Lysbilledserie XII: H.A. Møller Madsen(fotograf). Særtryk af artikel i tidsskriftet

Tenen 21/3. Dansk Tekstilhistorisk Forening 2010-2011. http://tenen-dk.tk/tenen/DanmarksFolkeligeBroderier/index.html

Rasmus Stenholm m. flere: Cordoba. Indeholder Anholt Rag. CD. LongLife LLR 1104  2011. http://gaffa.dk/anmeldelse

/52583

Schatz-Jakobsen,Claus: "Jeg fandt ... Øen dér, ene midt i Havet". Anholt som udkant og midtpunkt. Nordica.

Tidsskrift for nordisk teksthistorie og æstetik. Bind 28. Syddansk Universitetsforlag 2011. ISSN 978 87 7674 639 1.

D-A-D bragede igennem på Anholt. Djurslandsposten  Din by side 12, 26.7.2011.


2012

Steenberg,Etly og ukrediterede fotos: Noget om Bygaden 11. Anholt-Posten side 7, #110, årg.35, marts 2012. Anholt

Borgerforening.

Christensen,Sanne Nyland: De begraver selv deres døde på Anholt. DR Nyheder, 27.3.2012. http://www.dr.dk/Nyheder/

Indland/2012/03/27/094951.htm

Dale, Inor & Dieter Betz(foto): Anholt begraver selv sine beboere. Kristeligt Dagblad 29.3.2012. http://www.kristeligt

-dagblad.dk/kirke-tro/anholt-begraver-selv-sine-beboere


2013

Hansen,Søren: Fremmede kroppe. Urdansk autencitet. Anholtformen (kap. 6.2). 

PhD afhandling. Amsterdams Universitet 2013. http://dare.uva.nl/document/2/119015

Neumann, Martin: Home. Eget forlag 2013. http://issuu.com/mnphotography/docs/anholt_issuu/90

Steenberg,Etly og ukrediterede fotos: Pensionater og sommergæster 1. Anholt-Posten side 22-24, #117, årg.36, decem-

ber 2013. Anholt Borgerforening.

 

2014

Steenberg,Etly og ukrediterede fotos: Pensionater og sommergæster 2. Anholt-posten side 8-9, #118, årg.37, april 2014.

Anholt Borgerforening.

Steenberg,Etly og ukrediterede fotos: Rasmus Pedersen(Ras Høker) Decemberbetragtninger af Øen. Anholt-posten side 20-21, #121, årg.37, december 2014. Anholt Borgerforening.

Norddjurs udendørs mindesmærker, skulpturer og udsmykninger. Grenaa Egnsarkiv. http://norddjursarkiver.dk/formidling-2/ss/

Andersen, Morten Skou: Digressioner. Indeholder "Fyret på Anholt". CD. Egen udgivelse 2014. http://gaffa.dk/anmeldels

e/85519


2015

Langt ude på Anholt. Performance Art. 27.7.-7.8.2015. https://www.facebook.com/langtudeAnholt/timeline?ref=page_

internal

Anholt Kirkegård. Her kan du søge på afdøde. Fotos maj 2015. DK-gravsten. http://www.dk-gravsten.dk/kirkeg/Anholt.php

Steenberg,Etly: Anholt By før år 1900. Anholt-Posten side 25-26, #125, årg.38, december 2015. Anholt Borgerforening.

http://www.anholtborgerforening.dk/wp-content/uploads/2019/10/15-49990-AP-jul-15-samlet_LOW.pdf


2016

Steenberg,Etly: Møllerne og Mølleren. side 18-19. En Rigtig Anholter, side 26-27. Rytter,Anders: Tørrede Isinger. Sådan gør jeg. Anholt-Posten side 42-43, #126, årg.39, marts 2016. Anholt Borgerforening. http://www.anholtborger

forening.dk/wp-content/uploads/2019/10/16-53113-ap-samlet-for%C3%A5r-16_LOW.pdf

Steenberg,Etly og ukrediteret foto: Cementbakken er vejen ved Gennem Landet 48. Anholt-Posten side 23, #129, årg.38,

december 2016. Anholt Borgerforening. http://www.anholtborgerforening.dk/wp-content/uploads/2019/10/Jul_2016.pdf

Jeppesen,Birgitte Dahl og ukrediteret foto: Brugsuddeler på Anholt. Karen Konge. Ukrediteret foto.

Ø-Posten side 17, Nr. 166. Sammenslutningen af Danske Småøer december 2016. ISSN 0105 4325 

https://danske-smaaoer.dk/wp-content/uploads/2018/03/Post_166_skaermfil.pdf

Tønning,Jesper: Portfolios: Island of Anholt og Coastal Dunes. Jesper Tønning Photography 2016. http://www.jesperton

ning.com/


2017

Prøv en ø. Anholt tilbyder gratis hus i 3 måneder. Tilrettelæggelse Rasmus Dyrberg Hansen  TV2 OJ. 1.2.2017.

http://www.tv2oj.dk/artikel/proev-en-oe-anholt-tilbyder-gratis-hus-i-tre-maaneder

Jeppesen,Birgitte Dahl og ukrediteret foto: Fra slagter til sejlende cafébestyrer. Gitte Thun side 13 og Anholtliv. Anholt

er en stor legeplads side 14,  begge Ø-Posten Nr. 167 marts 2017. Sammenslutningen af Danske Småøer.

ISSN 0105 4325. https://danske-smaaoer.dk/wp-content/uploads/2018/03/Posten_167_skaerm.pdf

Dixgaard,Thøger & Kjærgaard,Jakob og ukrediteret foto: Anholt Gin. Ø-Posten side 20, Nr. 167 marts 2017.

Sammenslutningen af Danske Småøer. ISSN 0105 4325. https://danske-smaaoer.dk/wp-content/uploads/2018/03/

Posten_167_skaerm.pdf

Bag Danmark med Tobias - Anholt. Tirettelæggelse Louise Guldberg Rosendal & Tobias Hamann-Pedersen.

DR TV1  20:30-21:00,  6.4.2017. https://www.dr.dk/tv/se/tobias-3/bag-danmark-med-tobias/bag-danmark-med-tobias

-anholt

Jessen,Jakob og ukrediterede fotos: Vi er 100 000 år ældre end vi tror. Zetland 15.6.2017. https://www.zetland.dk/

historie/sOJvx3kj-aegXAYg6-91973

Steenberg,Etly og ukrediterede fotos: Konfirmation på Anholt. Anholt-Posten side 26-27, #131, årg.39, juni 2017. Anholt Borgerforening. http://www.anholtborgerforening.dk/wp-content/uploads/2019/10/nr.-2_2017.pdf


2018

Jeppesen,Birgitte Dahl og ukrediterede fotos: Prøv en øbo. Ø-Posten side 6-7, Nr. 172, juni 2018. Sammenslutningen

af Danske Småøer. ISSN 0105-4325. https://danske-smaaoer.dk/wp-content/uploads/2018/08/Ø-Posten-172-skae

rm.pdf

Steenberg,Etly og ukrediterede fotos: Det gamle Sømandshjem og Skibsproviantering. Anholt-Posten side 16-17. #136,

årg.40, oktober 2018. Anholt Borgerforening. http://www.anholtborgerforening.dk/wp-content/uploads/2019/10/Anholt

-Posten-nr.-3-2018.pdf2019

Terkelsen,Lene Halmø og ukrediterede fotos: Job,tryghed og frihed trækker familier til Anholt. Ø-Posten side 1 og 4-5,

Nr. 175, marts 2019. Sammenslutningen af Danske Småøer. ISSN 0105-4325. https://danske-smaaoer.dk/wp-content

/uploads/2019/03/Ø-Posten-175-skaerm.pdf
ANHOLTS STEDNAVNE


Øen

Anund(1231). Andø(1891). Anø(1873). Anholt*(1585-)G.

Følgende:  Anolt(1441-1613), Anaol(1482), Aholt((1508), Anout(1543-1750), Aneut(1550), Aenhout(1584), Anhout(1660-1791) og Anhoult(1782-1794) er øens skrevne navne på fortrinsvis udenlandske kortlægninger af Danmark og Skandi-

navien.


Nordstrand(1836) Nøre Strand (1708). Nordhav(1867). Fra vest mod øst:

Kufkrogen(1924). Flakket(1924)G Flaget(1867). Nordvest Revet(1708). Landløsen(1708) Landesen(1891). Slusen*(1968) G. Rønneløb(1907)G. Studebakkerne(1924). Refskrogen(1924). Pikkerhusknold(1957)G Pikethuset(1924). Anders Pe-

ters Stævn(1924). Elsewig(1708). Lejet (1948). Svanen(1924). Vinskibet(1924). Kallens Hage(1924). Pælebakke(1867)G. Tre-bakke(1867). Blåbjerg*(1907)G Blaahøj(1867). Nordhagen(1867). Stenbrummen(1924) Stenbræmmen(1925). Heste- bakke(1867). Spregterknold (1891). Kallehofuet(1708). Halvvejsbakken. Mælkebakke(1867). Nordhøjbakke(1952) Nord- bakke(1957)G. Store Hage (1948). Storehøje(1952). Traps Hus(1948). Lille Hage(1948). Korset(1708). Hagen(1867). Spi ren(1708). Knud Bugge (1708). Fyr Taarnet(1788). Fyrgården(1965) Fyrmesterbolig(1907)G Fyhr-Inspecteur-Bolig(1798). Totten*(1867) Odden (1836) Overende Tangen(1708). Østerrevet(1907) Ren(1891). Kobbergrunden(1857). Spannerha- gen (1945). Halvvejsgrunden(1945). Knoben (1776) Knubben(1694).


Ørkenen(1801)*G Skoven(1867)Sandflugten(1867) Haawen=Højen(1891). Fra vest mod øst:

Nassin(1955)=Nordsiden. Husmandsbakke(1867)G. Husmandsskåret(1955). Mågehøj(1867). Rathulen(1896)G  Rathu-

nen (1955) Rathorn(1867). Anholt Flyveplads(1974)G. Rendkuglernes Bakke(1955). Langsand(1867) med Fævejen

(1924) til Rendkrogen og Bassen. Bagstikkeren(1867)G. Salbehøje(1867)G. Rummel Bakke(1837). Pengehullet(1891). Jordmoderbakkerne(1924). Ostebakke(1924)G Osthøj med Fyr(1867). Storhøj(1867)G. Slange Bakke(1867). Slette Veje (1924). Det lange Stræde(1836). Bedstefars Bakke(1948). Nordhøjbakke(1867). Store Høje(1867). Nordbagen(1867).

Sandrevlerne(1857). Lille Høje. Ras Hennens Bakke(1955). Ras Hennens Kælder(1955). Jon Nilens Bakke(1948).

Rendekulen (1867). Sneppen Trange(1924). Rattornen(1924). Flintebjen(1924). Flintesteens Dyssen(1867). Degnens Bakke(1867).  Seje Aks(1955). Bassen(1867)G. Stenranglerne(1945). Oste Høj(1867). Dværgkrukken(1867)G. De Seje Okser(1867). Keglebakken(1924). Vandsiget(1955). Rommelude(1955) Rummelud(1924). Gammel Rendekrog (1979)G

Rendkrogen (1945) Rønkrogen(1924) Randkrogen(1887) Renkrog(1867). Palmerne(1934). Det gale Stræde(1924).

Nordre og Søndre Høje(1924). Skibet(1708). Frederiksværk og Kristiansværk(1955). Sælhøje*(1867)G. Buus(1708).

Overende Tangen(1708).


Sønder Strand(1836) Sydkysten. Sønderhav(1867). Sydvesthagen(1896). Steens Øre(1776). Kleins Rev(1792).

Pakhusbugten*(1867)G. Fra vest mod øst:

Øret(1708). Ørehage*(1873) Ørets Hage(1867)G.  Store og Lille Kistehøj(1948) Kisthøjene(1885)G. Raymonds Kors

(1902). Gyden(1708). Gydes Havbakke(1948). Søndersten(1924). Jon Hector(1955) Hammelstangen (1867)G. Krage-

bakken(1867)G. Andehullet(1867). Skeyenæs(1708). Skejnæs Hage*(1873)G Skeienæs Hage(1708). Skeyenes Bakke

(1836). Skeyenes Hoy(1708). Skejnæsgab(1955). Hermannsgave(1946)G. Den Brændte Bakke(1836). Redningssta-

tion(1957)G. Anker Bakke(1836). Voksgyden(1957)G Vaxe Skydi(1708). Vox Gydens Bakke(1867). Stenhagen (1867). Svante Pirens Pold(1891). Bars Stente(1924). Brodden Sand(1955) Brøden Sand(1708). Kuffen "Karl Johan"(1924). Pramstedet(1955). Pak-Huus(1776) Pakhuslejet(1955). Pakhuslyst. Skrolds Gyde(1708). Stenrevlerne(1867). Gammel Anker(1867). Jung Pier(1955)  Unge Pers Pold(1948) Jon Pitters Pold(1924). Vandsiget(1955). Første Sandmille (1836) Første Sandbanke(1867).  Anden Sandmille(1836): golde sandbanker også kaldet Sællehøje(1867).  Skjeller bakke (1891). Danske Kirkegård(1836). Skibets Sællehøj(1867). Porsemosen G. Jammerbakkes Sællehøj(1891)G. Hjaller-

bakkes Sællehøj(1948)G. Musekrogen(1836)G. Ny Rendekrog(1979)G. Vandhullerne(1708). Skougabbet(1708). Fyrets Sællehøj (1982). Tottebakken(1891). Kobberhullet(1708). Sønden Fyret(1924)Fyren(1708)=vippefyret. Mågebakken

(1948).


Nordbjerg(1896)G Nord Berg(1708). Nordstrand Klit*(1896)G Nord Klint(1867) Nordstrands Klint(1841).Nordmarken

(1924). Fra nord mod syd:

Idal(1867). Hovedet(1867). Hedeles Graver(1924) Helvedes Grave(1867). Nordstrands Snude(1924). Paaskehalm(1867). Dværghøj(1867). Jydens Kilde(1867). Tangvejen(1948). Nørre Aas(1946) med 1. 2. og 3. Rende(1924). Stenvaangen (1867) med Gl. Flyvelandingplads(1939). Tottingbakken(1924). Birkemose(1867). Brændevinlunden(1900). Cementbak- ken(1982). Skifterhøj(1867)G. Kokkedal(1982).Tordenstenen(1948). Humlelykke(1867)G "Salem"(1929). Klagedal(1867). Bakkebo(1948) G. Sanatoriestykket(1948). Askebrændet(1867). Præstedallet(1955). Højmøllevang(1891) med Høje Mølle(1891). Højmilsrenden(1948) Højmølles Rende(1924). Stenkisten(1896)G. Kærlighedsstien(1982) Narós(Nørreås) Vej(1955). Vesterled (1948). Den ny Jord(1924).  Kroget Jord(1867). Løbekilde(1891) Læbbekilde(1867).


Kæret(1867) og Engene(1924). Fra nord mod sydøst:

Horsedallet(1955). Nordre Kær(1948) Narkjær(1955). Langvandsted(1867). Brostykket(1867). Tyreengen(1955)G og

Gåseengen(1867). Kalveboderne(1948). Niels Peters Hul(1943). Avl=skiftet(1867) Abildskiftet(1891). Abildsskiftets Vej

(1955) Vester Avid. Renden(1867) Hovedgrøften. Vinterengen(1924). Skittet(1955). Hvidkrogen(1867). Kalle Fredriksens

Tørvemose. Spansksø(1867). Søndre og Nordre Hesselspjeld(1924) Hestespjæld(1955) Hasselspjæld. Gåsepølen (1924). Sønderstænge(1867)G. Skydebanen(1946). Kongsenge(1924) omfatter Gartneriet(1955) Søndre Mose(1924) Beden(e)(1924) og Søndre Enge(1955). Lang Enge(1867) omfatter Bredeeng(1867) Gartneriet(1955) og Sønderenge

(1955). Indre Mose. Vestre Mose(1924). Nordre Mose(1924). Lange Vandsti(1924). Engelsmandens Have(1955). Lyngen (1955).


Vesterlandet(1891). Wester Strand(1708). Vesterhav(1861). Fra nord mod syd:

Stenkleppen(1708) Søndre og Nordre, som Havnens nordre mole er anlagt på. Stenhagen(1945) Stenhøjen(1867). Howt-

Twarwarp(1891). Det Rindende Vand(1924). Nordre Sandflugt(1867). Nordre Sandflugts Bugt(1924). Løvenskjolds Allé

(1946) Holbækstien. Wilhelminelyst(1935)G Wilhelminelund(1955) Plantagen(1904) Skoven(1900). Krebshullet(1948). Huggene (1867). Mellem Huggene (1948). Klaatens Klet(1955) Klojens Klet(1946) Klodens Klit(1867).  Tennisbanen (1948). Forpagtergården(1948)G Viberhøj(1924). Nordre Gærde(1924). Lutholme(1867). Stisholm(1867)G. Nargjorde (1867). Hulvejen (1955). Vester Afvej(1867). Dræthøj(1867)G. Seje Ager(1955). Brægeholm(1867) eller Hestepolden (1955). Karisholm (1896)G Carresholm(1867). Vesterklit (1896)G. Neden Klitten(1948). Tippen(1948). Hvidkrogens Høj og Tange(1924). Præstens Knude(1924). Kragehøj(1867). Suedal (1867). Snoghøj(1924) Snogekrogen. Hedehøj(1867). Søndre Sandflugt (1924). Godager(1924) Gaardager(1891) Garager(1867).


Sønderbjerg*(1841)G. Synder Berg(1708). Nordfra:

Tværengen(1948). Tværager(1924). Havfruesten(1982). Brændeboe(1867) Brænde bro(1891). Brændebo Rende(1948).

Dybe Dal(1867). Ganges Bakke(1948) Gandes Bakke(1924) Ganis Bakke(1867). Galgebakke(1867). Lindalshøj(1891)

Lindens Høj(1867) Døberkilden(1867). Danske Fadhoye(1708). Kannebjerre(1924). Poldalshul (1924).  Borresen(1792). Kammene(1948) Kaanebjen(1955). Mellem Kammene(1948). Kringhøjene(1867)G. Kringhøjs Krog(1955). Spanskhøj (1955) eller Fogedkonens Høj(1924). Hulgaden(1867). Knuden(1955). Solholt(1955). Lerrenden (1924). Søndre Ås

(1924).


Anholt By* Byen(1708). Nordfra:

Nord Tofte med Store Lyng(1867). Lille Lyng(1955). Brændte Lyng(1955) Brænde-Lyng(1891). Koe Bakke(1867). Nordre

Have(1924). Bagerens Træer(1955).  Ageren(1924). Neden Ageren(1955). Volleskåret(1924). Haglskåret(1924). Bordal

(1924). Elverhøj(1891) Ellehøj(1867). Smidten(1924). Kirkebjerg*(1896). Nordre Kirkebjerg(1924)G Kirkebakke(1867).

Stejlebakken. Tungen(1867). Skunkerne(1955). Jegbakke(1948) Jæjjbakke(1891). Boleskrog(1867). Bollen(1867)G

Bolden(1891). Sønder Tofte(1867) med Brændebjerg(1867). Skinhool(1955).  Listes Bakke(1924). Bybakken(1934)G

Byens bakke(1924) Bjærget(1867). Persende(1924) Bjærgsende(1891) Pisende(1867) Biesende. Persendes Rende

(1955). Knopstykket(1948). Samseskaarets Rende(1924). Jordmoderpladsen. Byhaverne(1924). Kaalgaardene(1955). Sønderhave(1924). Møllebakken(1948). Lille Mølle(1891).


Byens navngivne Huse nordfra: Kroen. Boisens. Baasch'es. Smedie(1896). Lægebolig(1935). Anders Høkers. Blæsen-

borg(1900). Steffen Smeds. Jacob Skomagers tidligere Posthus. Georgs. Ras Høkers. Anes. Skole (1935) og Biblioteket. Peter Potters. Alberts. Præstegaarden(1866). Gl.Skole(1866) nu Menighedsrådets kontor.  Forsamlinghuset "Christian-

sens Minde"(1935). Ras Potters. Frederiks. Gl. Lægebolig(1896) nu Anholt Lokalhistoriske Arkiv og Museum. Brandsta-

tion. El- og Vandværk. Redningsstation(1935) nu galleri. Sognefogedens. Anders Koks. Carlsens, tidligere Posthus. Karl Velbys. Svend Koks. Hender Janens. Peter Larsens. Fogedgaarden Kammerherregården(1888) og Rullestuen. Jacob Grås. Kirken. Degnens. Tante Toves. Ras Jensens(Giselas). Sørens. Post Peters(Vort Hjem). Marens. Anders Svintes. Havely med Annekset. Ottendals. Hotel Peder Paars nu LokalBrugsen. Jacob Svendsens. Ras Møllers. Ras Smeds.


Havnens navngivne bygninger nordfra:

Redningshuset. Færge- og Turistkontor. Fiskernes Fællessalg. Bødenålen. Ishuset. Casablanca. Radarstationen. Sømandshjemmet(Hultenborg) og Skibsproviantering nu Pakhuset med Købmand Spar Konge og Molevitten. Havne- kontor & Sailor House. 4. Maj Huset. Gl. Posthus(Karen Grentzmanns). Gl. Havnemesterbolig. Gl. Havnebetjentbolig.


Listen indeholder ud over de mange egennavne på anholtske lokaliteter (landområder, landskabselementer, bebyggelser

og marker) også enkelte navne på allestedsværende virksomheder eks. Færge- og Turistkontor og LokalBrugsen.

Stednavne skrevet af efter anholtermål er kun anvendt, hvor et rigsdansk navn ikke anvendes eller foreligger eks. Howt

Twarwarp og Hewen.

Et årstal i parentes efter stednavnet henviser til dets første omtale i de anførte kilder - et (G), at det er optaget i geodæti- ske kort og derved blevet et officielt nutidigt stednavn -  en asterisk(*), at det er autoriseret af Kulturministeriets Stednav- neudvalg.


Kilder:

Liber census daniæ fra 1231. Kong Valdemar den Andens Jordebog. Om Anund side 50 og 136. Udgivet af O.Nielsen

G.E.C. Gads Forlag 1873. http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/39459/est_a

Juel,Rasmus: Karte af Anholdt med Dessen Grunde samt dend Anno 1708 opsatte Fyer Bagge. Det Kongelige Søkort-

arkiv. Kopi Anholt Museum.

http://billedarkiv.mfs.dk/fotoweb/archives/5001-Museet-for-s%C3%B8farts-billedarkiv/archive/Arkiv-87/000024830.jpg.info

http://billedarkiv.mfs.dk/fotoweb/archives/5001-Museet-for-s%C3%B8farts-billedarkiv/archive/Arkiv-87/000024831.jpg.info

Lous,Carl Christian: Pass Kaart over Kattegat; med Höy Kongelig Privilegie udgivet i Aaret 1790. Det kongelige Bibliotek.

http://images.kb.dk/present?id=dk007324

Warberg,O. & G.N. Angelo(kobber): Topografisk Kort over Anholt. Videnskabernes Selskabs 1792. Det Kongelige Bibliotek. http://www.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object67208/da/

Kort over Anholt Sogn i Nörre Herred, Randers Amt formindret og tegnet 1836 af Branner. Geodætisk Institut.

https://hkpn.gst.dk/mapviewer.aspx?type=sognekort&id=2247&elav=null

Both,L. & Bull,Adolph Chr.: Jylland med dertil hørende Øer. Bikort Anholt. !857-1866. Det kongelige Bibliotek. http://www

.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object67695/da/

Pedersen,Hans: Anholtkort. Håndtegning. Kammerherregaarden. Kopi i Anholt Museum 1867.

Paulsen,Ove og A.Jessen(foto). Anholtkort: Danmarks geologiske Undersøgelser: Om Vegetationen paa Anholt. Botanisk Tidsskrift  Side 264-286, Bd. 21. Dansk Botanisk Forening 1897-1898. https://www.biodiversitylibrary.org/item/27459#

page/272/mode/1up

Kristensen, Evald Tang: Anholt i Sagn og Sæd. Gyldendal 1891. http://www.kb.dk/e-mat/dod/113308058123.pdf

Højt Maalebordsblad  f22 og g22 (Anholt 1:20000) maalt 1887, udgivet 1896. Geodætisk Institut. https://hkpn.gst.dk/

mapviewer.aspx?type=lkMaalebordsblade&id=15694

Generalstabens topografiske Kaart over Danmark. Anholt. Kalligraferet og graveret 1907.

Friis, Achton: Anholt med sognefoged H.C.Andersens stednavneangivelser. De danskes Øer  Bind III  Side 405 og

434-436. 1924. http://www.dedanskesland.dk/anholt-113.html

Karlsen,Karl: Manuskript omkring 1945. Dansk Folkemindesamling Arkivnummer 1906/23, Grenaa Egnsarkiv arkivfond

A903 og Anholt Museum.

Hobolt, E.A. &  P.G.K Bentzon(fotos): Anholt i Fortid og Nutid Side 89-92. Gyldendal 1946.

Ukendt indsamler af Anholts stednavne (tilføjede Lavt Målebordsblad 1623 https://hkpn.gst.dk/mapviewer.aspx?type=

lkMaalebordsblade&id=8980  Geodætisk Institut). Original Anholt Museum.

Linde,Peter: Anholt. Erik Myrdahls Bogtrykkeri 1948.

Pedersen,Rasmus: Omfattende registrering og nummerering af Anholts stednavne 1955 (tilføjet Målebordsblad 1623

udgivet 1952). Center for Navneforskning Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet og Anholt Museum.

Mogensen,Frans & Nielsen,Bo & Olesen,Tormod: Anholt. Bilag med stednavne. Holms bogtryk/offset Grenaa 1982.

Genudgivet 1988.

Gammeltoft,Peder: Navnet Anholt side 262-263. Toftum,Marianne & Kragh-Sørensen,Ole: Anholt, en kærlighedserklæ-

ring. Designmark 2006. ISBN 87 991565 0 4.

Dam,Peder: Kortlægningen af Danmark - op til midten af 1800-tallet. Lindhardt og Ringhof 2019. ISBN 978 87 1153 895 1 

ANHOLTS BILLEDKUNSTNERE  (MALERE, BILLEDHUGGERE B OG FOTOGRAFER F)


Richard Turnbull (? -1824)

Anders Ludvig Grentzmann F (1810-1901)

Christian Andreas Schleissner (1810-1882)

Christian Bøgh (1816-1878)

Johan Carl Neumann (1833-1891)

Jens Erik Carl Rasmussen (1841-1893)

Andreas Riis Carstensen (1845-1906)

Viggo Johansen (1851-1935)

Karl Madsen (1855-1938)

Esther von der Maase (1857-1917)

Peter Elias Petersen (1859-1950)

Johan Jens Neumann (1860-1940)

Knud Søeborg (1861-1906)

Vilhelm Carl Ferdinand Arnesen (1865-1948)

Emil Nolde (1867-1956)

Johannes Larsen (1867-1961)

Johan Carl Bonnesen B (1868 - 1933)

Acton Friis (1871-1939)

Axel Emil Krause (1871-1945)

Johannes Nørretranders (1871-1957)

Aage Exner (1876-1951)

Carl Swenn (1888-1973)

Harald Hans Vilhelm Hansen ( (1890-1967)

Axel Bentzen (1893-1952)

Kirsten Kjær (1893-1982)

Christian Victor Kragballe Haagen-Müller (!894-1959)

Poul Rytter (1895-1965)

Axel Skjelborg (1895-1970)

Henning Schou Schiøler (1898-1966)

Helge Daner Jensen (1899-1986)

Aage Fredslund Andersen (1904-1976)

Arne Johannessen(1908-1998)

Erling Frederiksen (1910-1944)

Des Asmussen (1913-2004)

Lili Ege(1913-2004)

Hans Christian Ege (1917-2003)

Preben Axel Siiger (1918-1995)

Ole Berg (1920-1981)

Ruth Falk (1923-2017)

Karl Gustav Hansen (1925-2017)

Pierre Alechinsky (1927-)

Poul Aage Exner (1929-)

Arne Tipsmark (1930-2013)

Tormod Olesen (1930-2019)

Jens Nicolaus Holten Lützhøft (1930-1994)

Maud Sinclar (1931-2002)

Henrik Bloch (1931-)

Mona Brostrøm (1932-)

Carl Christian Gram (1933-2000)

Ernst Svensson (1936-)

Holger Wolsing (1936-)

Jytte Poulsen (1940-2009)

Hans Arén (1940-)

Per Sloth Carlsen (1941-)

Michael Kutzer (1941-)

Ketty Steffensen (1941-)

Bodil Damgaard (1942-)

Helle Thomsen (1943-2008)

Ursula Reutzel (1943-)

Ole Kragh-Sørensen F (1943-)

Hans Jørgen Tholstrup (1945-)

Jens Larsen (1945-)

Per Baagøe (1946-)

Marianne Toftum (1947-)

Alice Benkier (1948-)

Kim Fleischer Michaelsen F (1948-)

Hans Krull (1952-)

Tine Hind (1953-)

Jäger Arén F (1962-)

Nana Bryder (1970-)

Helene Hennings F(1972-)

Sara Trier (1975-)

Jesper Tønning F(1977-)

Anna Hjorth Helmers(1980-)

Martin Neumann(?-) F

Jens Alfred Raahauge(1990-)


Anøboerne fik i starten af 1900-tallet målt deres kranie- form og -størrelse af en antropolog og blev udnævnt til bærere af en særlig urdansk autenticitet. Det havde de nok ikke regnet med. Folkeviddet antydede dog, at de snarere var afkom af strandede portugisere eller hen- satte jødiske flygtninge. Men deres skikke og sagn, de- res musik og danse, deres husflid og klædedragt er deres egen. Til Fastelavn slår de endnu "Manden af Tøn- den" og Påskedag "trilles æg" fra Bollen . Studs over Ligvendingsfesten, Snapstorsdag og helligkilderne Det Rindende Vand og Døberklden. Kringhøjene og Kiste- højene var samlingssted for Dværgene. Herfra sås en- gang en dværgbrudeskare bevæge sig mod Dværg- krukkerne.

Anholterne har navngivet stederne på deres ø med 

opfindsomhed og rund hånd. Achton Friis anfører 1928, "at intet Land, jeg har betraadt, er i den Grad dækket med Stednavne". Knapt 500  kendes idag. Nogle stednavne er medtaget her, selvom den klit, som bar navnet, er løbet sin vej med sandflugten.

Navngivne punkter i kysttoningen er med,  selvom

de ikke mere gør gavn som pejlemærker for skibs- farten.

Se et udvalg af billedkunstnere, som har skildret øen

i deres værk. Emil Nolde skrev mellemfornøjet om et besøg på øen og henført om Anholts Hav, selvom han under bortrejsen i stormen måtte surre Ada fast til fiskekutterens mast. Bewegte See!