Avisartikler mv.

NYHEDER. AVISARTIKLER FRA DAG- UGE- OG MÅNEDS-BLADE.


Avisnyheder fra Anholt før 1900 var om totalforlis

og salg af vraggodset - i reglen som forstrands-

auktion. Det var svært at nå for andre end anholt-

boerne. I et hus i byen kan du derfor opleve en stadsstue med to smukt udskårne mahognidøre fra en kaptajnskahyt.  Der var også annoncer i avisen, når sejlende fiskehandlere kom til byen med levende præsteflyndere fra Anholt.

Beboerne var fæstere, som viste deres ærbødig-

hed over for øens besidder ved at skillinge sam-

men om to kostbare sølvlysestager på hans 25-års jubilæums- dag som ejer af øen. 10 år efter købte de selv fæstejorden.

En præst foreslog omkring forrige århundrede-

skifte oprettelse af en opdragelseskoloni med hedeopdyrkning for "vildledte drenge" og vandt bifald i bredekredse. Dog ikke hos de lokale, og sagen henlagdes med henvisning til, at Anholt er uopdyrkelig.

Med turismen er øen blevet opdaget af pressen, navnlig  ugepressen, som kender "De Kendtes"

Anholt bedst. Breaking news er en sjældenhed. Dog har der været  overraskende  stor interesse

for en  hurtigt afviklet neo-paganistisk hekse-

kult  og kapringen af anholtfærgen. Og for hæv-

ningen af den tyske ubåd U-534.

 

1751

Herved bekientgiøres, at Onsdagen den 3 Mai bliver ved offentlig Auction bortsolgt her i Helsingør af Skipper A-

rendt Corneliusens paa Anholt strandede Snauw=Skib endeel ordinaire Portogisisk Muscat=viin, et partie godt cattun=garn, Tyrkiske gulve=dækkener og Sminiske bukke=Haar til paruqver. Conditionerne blive liebhaverne

paa salgs=stedet bekientgiort. H.A.Høinichen. Kiøbenhavns Danske Post=Tidener Side 11, 23.4.1751.

 

1770

Indkaldelse af Fordringshavere og Skyldnere i "Stervboet efter afg. Conference Raadinde Rostgaard--  A Houc/

F. von der Maase.  De til Forsendelse med Posten alene privilegerede Kiøbenhavnske Tidender Side 8, 7.12.

1770. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/search/anholt/date/1770-12-07%2C1770-12-07

 

1800

Efter Forlydende skulde Eieren af Øen Anholt være sindet at overdrage samme til Hs. Majestæt såfremt det

maatte behage Høistsamme at kiøbe den. Kongeligt allernaadigst privilegerede Aarhuus Stifts Adresse=Con-

toirs Tidender Side 1, 30.7.1800.

Russisk Orlogsskib strandet paa Anholt. Kongeligt allernaadigst privilegerede Aarhuus Stifts Adresse=Contoirs Tidender Side 1, 23.8.1800.

 

1802

Efterretning for de Søfarende. Det er indberettet, at omtrent i W.S.W. og 2 1/2 Miil fra Anholt staaer et sjunket

Fartøi, hvoraf kun noget lidet af Masten sees over Vandet. Man see derfra nogen Aabning mellem Sønderbjerg

og Fyrtaarnet. Kiøbenhavn 21 Maji 1802.  Løwenørn. General=Adjudant, Over=Lods. De til Forsendelse med

Posten allene privilege- rede Kiøbenhavnske Tidender Side 8, 21.5.1802.

 

1803

Prædikener af Sognepræst paa Øen Anholt T.A. Borup er idag udkommen paa mit Forlag. Bogtrykker Andreas

Seidelin St. Kannikestræde 45. Kiøbenhavns Kongelig allene privilegerede Adresse=Contoirs Efterretninger

Side 7, 21.4.1803.

Anholt den 1ste Decbr. Den 30te Novbr. om Formiddagen Kl.9 stod et strandet Skib paa Anholts østre Rev.

Kongelig allernaadigst privilegerede Aarhuus Stifts Adresse=Contoirs Tidender Side 2, 10.12.1803.

 

1804

Natten imellem de 27de og 28de Novbr. sidstleden er paa Anholts Ref inddreven en Galease--- De til Forsen-

delse med Posten allene privilegerede Kiøbenhavnske Tidender Side 3, 9.1.1804. http://www2.statsbiblioteket.

dk/mediestream/avi/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Aecefb9dd-eff0-4387-95e9-e781ec5bc9f0/query/a

nholt 

 

1811

Belønning paa 100 Rdlr. for Fund af ungt Menneskes Liig. Kongeligt allernaadigst privilegerede Aarhuus

Stifts Adresse= Contoirs Tidender Side 4, 1.2.1811.

 

1814

Underskrevne lader bortsælge for Vedkommendes Regning den 1 Juni næstkommende om Formiddagen,

her paa Øen: et Parti Caffe. Øen Anholt den 11. Mai 1814. T. Doyle. Kiøbenhavns Kongelig alene privilegere-

de Adresse=Contoirs Efterretninger Side 8, 21.5.1814.

 

1818

Skroget af den mellem Anholt og Aarhuus forliste Jagt Anne Margrethe er indbragt til Grenaae. Skipper Hans

Steen. Fyens Stifts Kongelig alene privilegerede Adresse-Avis og Avertissements-Tidende Side 3, 27.10.1818. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A351f1b3d-3603-454

5-b47b-bba068018e94/query/skipper%20steen

 

1825

Efter hertil skeet Indberetning er til Anholt Øe indstrandet og bierget 2 Foustager ung Rom--  Den til Forsen-

delse med Brevposterne kongelig allernaadigst(alene) privilegerede Aarhuus Stifts-Tidende Side 6, 29.4.1825.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/search/Anholt/date/1825-04-29%2C1825-04-29

 

1828

Paa Øen Anholts søndre strand er 31te Juli 1828 fundet et Liig ...Kiøbenhavns Kongelig alene privilegerede

Adresse-Contoirs Efterretninger Side1,10.9.1828. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/do

ms_aviser_page%3Auuid%3Ab69d52a6-0ffc-428f-b830-fe9d3da851e9/query/Anholt

 

1830

Ved Knippelsbro er sidste Fartøi paa høire Haand fra Byen af nyeligen hidkomnen fra Anholt med gode leven-

de Præsteflyndere fra 2-4 Pd. Stykket a 8 sk.pr. Pd. Kiøbenhavns Kongelig alene privilegerede Adresse Con-

toirs Efterretninger Side 9, 11.5.1830.

 

1831

Et udbredt Rygte at et paa Anholt strandet Skib skulde havt Døde og Syge ombord er ikke befundet stadfæs-

tet. Den Kongelige privilegerede Viborg Samler Side 3, 21.6.1831.

Rygte om Colera paa Anholt foraarsaget af  Strandet Skib fra Østersøen. Randers Amtsavis og Adressecon-

toirs Efterretninger 20.7.1831.

 

1840

x.: De danske Lodserier. Fædrelandet (dagblad) Nr. 200, Side 1-3, Spalte 1592-1596, 27.6.1840.

 

1843

Kgl. Resolutioner. Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter privilegerede Berlingske Politiske

og Avertissementstidende Side 1, 25.4.1845. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record

/doms_aviser_page%3Auuid%3A53915032-f0a3-4768-b663-0ffc93a7d412/query/skole%20anholt

 

1845

Da Ladningen i det af Skibscapitain Bierfreund--- Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter privilege-

rede Berlingske Politiske og Avertissementstidende Side 1, 25.4.1845. http://www2.statsbiblioteket.dk/medies

tream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Aa2699f3c-f0ec-4633-9477-55c406ab69d7/query/Anholt

Mærkelige Levninger--- Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter privilegerede Berlingske Politiske

og Aver- tissementstidende Side 12, 13.6.1845. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/

doms_aviser_page%3Auuid%3A33a0327c-5c63-442c-bbff-c4e9fd5d6204/query/Anholt/page/doms_aviser

_page%3Auuid%3A168b2b58-39d2-4996-9810-31ed40a31538

 

1846

I Løbet af sidste Sommer er ved Øen Anholt bjerget følgende Sager (af Jern)...  signeret Lorenz.  Kongelig privilegeredeAarhuus Stifts-Tidende Side 8, 25.11.1846. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/

record/doms_aviser_page%3Auuid%3A6fd10271-24ac-4243-8958-92b1d94d9eae/query/Anholt 

 

1851

Ved Offentlig Auction paa Anholt bortsælges for Vedkommendes Regning Fyrrebjælker, dito Planker, Ege-

staver, Splitholt bjergede fra det paa Anholt strandede Barkskib "Chase", Capt. Thomas Day. Kiøbenhavns

kongelig alene privilegerede Adresse-Contoirs Efterretninger Side 6, 8.7.1851.

Auction Tirsdagen den 23ende December--- Kiøbenhavns Kongelig alene privilegerede Adresse-Contoirs Efterretninger Side12, 18.12.1851. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_avise

r_page%3Auuid%3A767ed448-5e0f-4bf4-b9f6-340da02935aa/query/anholt

 

1853

Auction paa Anholt ---  Kiøbenhavns Kongelig alene privilegerede Adresse-Contoirs Efterretninger Side 5,

23.6.1853. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ae54e

555c-c63d-41cf-8196-ab69a11f9185/query/anholt

 

1855

Strandings=Auction paa Anholt.---Kongelig privilegerede Aarhuus Stifts-Tidende Side 3, 2.7.1855. http://ww

w2.statsblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A0f69f292-9553-4dc2-ad5e-61

512cf5c06f/query/anholt


1857

Øen Anholt. Fædrelandet Nr. 252. 30.10.1857. https://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms

_aviser_page%3Auuid%3A04877b5b-8b34-4eff-ac62-dc6d6b63c228/query/anholt

 

1861

Bjergningen af et strandet Skib med egen Livsfare... Aalborg Stiftstidende Side 3, 8.1.1861. http://www2.sta

tsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Af9e95184-4295-4a0f-9634-5f4f9c

aab076/query/%20anholt

Handel og Søfart. Om strandingen af barkskibet ”Royal”. Aftenbladet Oslo side 3, 15.3.1861. http://www.nb.no

/nbsok/nb/a5df82f019e8f5e1b711e6c1869693c3#pgId=3

Ved kongl. Resol.--- Den Norske Rigstidende side 1, 7.10.1861. http://www.nb.no/nbsok/nb/d03a7ed400cc2ff

3464f53dfb35d8728?index=501

Strandinger. Briggen "Gentracht", af og til Memel, med Steenkul fra Newcastle er stødt paa ved Anholt... Kon-

gelig privilegeret Aarhuus Stifts-Tidende Side 2, 18.12.1861. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/a

vis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A7cb7a258-375a-4237-9a48-3d1088efdf5b/query/briggen%20mem

el%20anholt

 

1863

Flakkkebjerg Opdragelsesanstalt for vildledte Drenges Frelse har modtaget fra Pastor Risom og Districtslæge

Liebenberg paa Anholt, hver 1 Rd. Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger Side 2, 24.4.1863.

 

1864

Bekjendtgjørelse fra Bestyrelsen for de militaire Underclassers Pensionering og Invalidforsørgelsen... Kjøben

havns Adressecomptoirs Efterretninger Side 2, 9.6.1864. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/re

cord/doms_aviser_page%3Auuid%3A755f6986-0673-4ad4-bfe9-4524b18616e2/query/anholt

 

1868

Skibsefterretninger fra  Anholt. Kongelig privilegeret Aarhuus Stifts-Tidende Side 2, 1.9.1868. D. 20de ds. op-

kom der Ild i Briggen "Industry" af Abedeen Capt. Peterson. Kongelig privilegeret Aarhuus Stifts-Tidende Side

2, 28.9.1868.

 

1871

Gottlieb Nyeborg gjør vitterligt: Beneficeret retssag for enkerne efter forliset af "Enigheden" november 1866. 

Kongelig privilegeret Aarhuus Stifts-Tidende Side 2, 30.3 og 9.5.1871.

Paa Turen over Kattegattet gik Hs. Maj. Kongen i Mandags Formiddags Kl.10½ iland paa Anholt. Aarhus

Amtstidende Side 1, 16.8.1871. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_pag

e%3Auuid%3A0b06f17c-2c55-4ada-90bf-9387521193a4/query/Anholt%20

 

1872

Meddelelse fra Anholt om strandet Jagt paa Østerrevet. Aarhuus Stifts-Tidende Side 2, 9.10.1872.  http://w

ww2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A31d77def-dc1d-4c63-b4

86-7a9ecc9f263c/query/%20anholt

 

1873

Fra Anholt skrives. Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter privilegerede Berlingske Politiske og

Avertisse-mentstidende Side 8, 30.9.1873.  http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms

_aviser_page%3Auuid%3A1a9ea8d2-674c-4718-b020-12438f71a16c/query/anholt

Fra Anholt skrives:... skulde den i min førnævnte Skrivelse omtalte ikke være reddet, kan der være Sandsyn-

lighed for, at Liget er hans. Jyllandsposten Side 1-2, 11.10.1873.

 

1874

Anholt. Midt ude i Kattegats Vover... Lolland-Falsters Stifts-Tidende Side 2, 14.1.1879. http://www2.statsbibl

ioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A553aeee9-30d3-48ba-8761-14dfd96aa

7b8/query/%20anholt

 

1875

Søulykke. Barkskibet "Johanna Schwaan" Kapt. Albrecht, af og til Danzig fra Hull med Kul,--- Fædrelandet

Side 2, 11.1.1875.  http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3

A5ba09eff-e799-4cf4-a598-88a5541df7aa/query/anholt

Reddet Skibsmandskab. Fædrelandet Side 2, 14.1.1875. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/r

ecord/doms_aviser_page%3Auuid%3Af3f2bd48-f825-482a-b194-2cb0e6935536/query/anholt

 

1876

Der er for Tiden en gejstlig Ansættelse under Forhandling--- Aarhuus Stifts-Tidende Side 1-2, 12.10.1876.http

://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A45e3fd21-8692-444c-9

292-1460ed4f9256/query/anholt/page/doms_aviser_page%3Auuid%3A45e3fd21-8692-444c-9292-1460ed4f9

256

Fra Anholt skrives der til os om en Stranding paa Anholts søndre Strand.  Den til Forsendelse med de Konge-

lige Brevposter privilegerede Berlingske Politiske og Avertissementstidende Side 6, 14.11.1876. http://www2

.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A0de6ba10-7904-46c7-9b17-def

2da00f476/query/%20anholt

  

1877

Strandingsauction  29.de  Maj d.Aa. paa Øen Anholt bortsælges en Deel Tømmer til Ladningen af den samme-

steds indstrandede Brig Rozario. Annonce i Aarhuus Stifts-Tidende Side 3, 8.5.1877.

 

1879

Kroholds- og Brændeviinsafgifter paa Anholt. Randers Amtsraads Møde 26. og 27. November 1879.  Aarhus 

Stifts-Tidende Side 2, 2.12.1879.

 

1881

Anholt Sogneraad anholder om af kassen at maatte udrede 75 Kr. Randers Amtsraadsmøde 31. Maj-1. Juni. 

Aarhuus Stifts-Tidende Side 2, 11.6.1881.

 

1882

Valgmandsvalg. 9. Landstingskreds Randers Amt Anholt. Fyrmester J. Christiansen Anholt Fyr(Højre). Jyl-

landsposten Side 1, 16.9.1882.

de Saint-Aubain,Andreas Nicolai.(Pseudonym for Carl Bernhard): Brev til Nicolai Christian Levin Abrahams

12.6.1826.  Illustreret Tidende  Side 468, Aarg.23, Nr.1186. G.Paulis Kunstanstalt 12.6.1882.

http://img.kb.dk/iti/23/pdf/iti_23_0476.pdf   1 anmeldelse: "Gamle Minder". Aarhuus Stifts-Tidende Side 2-3,

25.6.1882.http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A523d26

b4-c97e-471c-8a0b-4608e7f7189f/query/von%20Maase%20Anholt/page/doms_aviser_page%3Auuid%3A1

0495dc3-fd05-4443-8fc8-20599fa1d76e

 

1884

En Julefærd med Forhindringer. Fredericia Dagblad Side 2, 12.12.1884. http://www2.statsbiblioteket.dk/medie

stream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A9757b036-7221-4255-8ad9-02794e37f95f/query/anholt

 

1885

B. og J.Andersen: "Klar til at vende". Om "En Julefærd med Forhindringer". Frederiksborg Amts Avis Side 1-2, 1.1.1885. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A1afa7b85-

f94c-45db-92bf-f92a4bbd78ef/query/anholt/page/doms_aviser_page%3Auuid%3Ae27422f3-d10d-46e3-bf03-8

4b351391988

En besværlig julerejse - beskreven fra to Sider. Kolding Folkeblad Side 1, 3.1.1885. http://www2.statsbibliotek

et.dk/miestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ae081f8e8-a891-414c-8cac-258cb09f7695/query

/anholt

Den engelske Flaade under Opsejling. Bornholms Tidende Side 1, 30.4.1885.

Fremmede Orlogsmænd. Jyllandsposten Side 1, 8.5.1885.

Bispevisitats paa Anholt. Jyllandsposten Side 2, 4.7.1885.


1886

Justitsministeriet forlanger Amtsraadets Ytringer--- Aarhus Amtstidende Side 2, 5.6.1886. http://www2.statsbib

lioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Af0c799c5-e62a-4009-9e0e-67a749e7b3

d2/query/anholt

 

1887

Udnævnelse. Distriktslæge i Videbæk--- Lemvig Avis Side 3, 9.6.1887. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediest

ream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Afe5f852b-f027-403f-a92b-286f913de5ef/query/anholt

 

1888

Drankerasyler. Aarhuus Stifts-Tidende Side 2, 15.8.1888. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/re

cord/doms_aviser_page%3Auuid%3A2e4e7594-3b6b-4bff-a59e-0b8d19960c1d/query/dranker

Ledige gejstlige Embeder. Anholt Sognekald i Aarhus Stift. Randers Dagblad og Folketidende Side 2, 19.9.

1888. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A77874a27-b5

f3-4121-b61f-d6dc40d3ab75/query/anholt

Winterhjelm: Brev fra Stockholm, 5. afsnit  En anden "diplomatisk Sag"--- Frederiksstad Tilskuer side 1, , 25.9.

1888. http://www.nb.no/nbsok/nb/8195c436db9f746a272329ec10d3b7c9#pgId=1

 

1889

En uheldig Anholtfarer. Aarhuus Stifts-Tidende Side 3, 10.5.1889.

Hvor er det sundest at leve? Randers Amtsavis og Adressecontoirs Efterretninger Side 1, 31.7.1889.

 

1890

Vælgerne fra Anholt. Aarhuus Stifts-Tidende Side1, 22.1.1890.

Opfordring til Oprettelse af et Redningshjem for drikfældige Mænd. Vendsyssel Tidende Side 3, 11.2.1890. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ac7860fe6-489d-4a

05-ab94-dcc58c083cc2/query/Anholt

Sammenstødet mellem Frederikstadbarken "Flid" og --- Aftenposten Oslo side 1, 2.9.1890. http://www.nb.no

/nbsok/nb/a81777df0b1946cfd1775019a83a6b0f#pgId=1

Storm og Stranding. Aarhuus Stifts-Tidende Side 2, 26.11.1890.

 

1892

Jyllands Toldintrader i 1891. 8. Anholt. Jyllandsposten Side 2, 9.2.1892.

Fiskere fra Liseleje i Fare. Nationaltidende Side 2, 9.9.1892.

Fra By og Land. Ordføreren til Søs. Bornholms Tidende Side 1, 14.9.1892.

Nielsen,Poul og Carl Rasmussen (Illustrationer): Fra Anholt. Illustreret Tidende Side 454-458, Aarg.33 Nr. 38,

G. Paulis Kunstanstalt 19.6.1892. http://illustrerettidende.dk/iti/main/Haefte.xsql?nnoc=&p_AargangNr=33&p_

HaefteNr=38

Lønningslov for Fysiei og Distriktslæger. Kongelig allernaadigst privilegeret Horsens Avis eller Skanderborg Amtstidende Side 1. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3

A32c1705a-22e0-45e5-bb67-045a65e28012/query/Anholt%20fortællinger

 

1893

Anholt.  Kjøge Avis Side 2, 10.2.1893. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser

_page%3Auuid%3A3bba2b2d-2a05-4ff5-866f-f24d871ad70b/query/Anholt%20Pakhusbugten

Udenfor Verden. Aarhuus Stifts-Tidende Side 2, 14.2.1893. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/

record/doms_aviser_page%3Auuid%3A5ea77f45-d0d6-467c-9b13-077cfb73d0ea/query/udenfor%20verden

En indefrossen Ø. I adskillige Uger har Isen afspærret den lille Ø Anholt. Nationaltidende Side 6, 26.2.1893.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A6c80a521-31f1-44a

2-b1c7-d1667bf8d700/query/von%20Maase%20Anholt

B: Vintertid paa Anholt(fra en tilfældig Correspondent). Anholt i Februar. Hvis en Melancholiker--- Den til For-

sendelse med de Kongelige Brevposter privilegerede Berlingske Politiske og Avertissementstidende Side 2,

27.2.1893.http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A6f0e9c3

b-71c4-489c-be52-f786fbbf40be/query/Anholt

Under 7de April er Distriktslæge A.A.R.I. Thierry paa Anholt allernaadigst udnævnt til Ridder af Dannebrog.

Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter privilegerede Berlingske Politiske og Avertissementstidende

Side 1, 10.4.1893.  Distriktsægens fornavne var ifølge Lægefortegnelsen August Adolph Nicolay Jean.

Anholt. Øen Anholt i Fortid og Nutid. Aarhuus Stifts-Tidende Side 2, 1.10.1993. http://www2.statsbiblioteket.

dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ae1e61cca-4f65-4aec-b9b8-7d06b8c0548d/que

ry/anholt

Ildebrand paa Anholt. Den største Gaard paa Øen, Forpagtergaarden kaldet, er fuldstændigt nedbrændt. Aar-

hus Amtstidende Side 2, 23.10.1893.http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser

_page%3Auuid%3A98df8af6-25d7-41f4-86c3-99c7f5df8a6f/query/Anholt

Et herreløst Skib. Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter privilegerede Berlingske Politiske og Aver-

tissementstidende Side 2, 25.10.1893. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser

_page%3Auuid%3A71181669-7ccd-40ee-bf66-015818cfe881/query/anholt

B.:Fra Anholt skrives der til os: Der er her paa Øen forefaldet to begivenheder...  Nationaltidende Side 2-3, 29.

10.1893. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ac394cd39-

a972-4331-a8ba-c96e3364caa7/query/anholt

Gaarsdagens Jubilar. Kammersanger Simonsen... Aarhuus Stifts-Tidende Side 1, 5.11.1893. http://www2.stat

sbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ab3720bd5-ac11-4fb1-b107-985d9

9c45a6c/query/anholt

 

1894

Thierry,August: Om Sanatorier for Brystsyge.  Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter privilegerede

Berlingske Politiske og Avertissementstidende. Side 2, 25.1.1994. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream

/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Af7356c73-a80d-46a4-ad18-4a9e60c457d8/query/anholt

Dræbt ved et Vaadeskud. København Side 2, 14.5.1894. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/rec

ord/doms_aviser_page%3Auuid%3A3af57722-63f9-441f-b1b9-e78a864e035c/query/thierry

I.B.: Til Sommerudflugterne. Vort lille Land er saa rigt paa Naturskjønheder---  Nationaltidende Side 6, 19.6.18

94.http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A1d9964cc-1ccb-

460c-9b95-8cd66864fe41/query/anholt

Ledige gejstlige Embeders Beskaffenhed. Anholt Sognekald under Aarhuus Stift. Aalborg Stiftsstidende Side

3, 21.7. 1894. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A162cb

f15-1d2e-4c2a-99af-a0f5e3305a2f/query/anholt

En tysk Eskadre ved Anholt. Randers Amtsavis og Adressecontoirs Efterretninger Side 2, 25.8.1894. http://w

ww2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A7f915e88-ba67-4d15-ad29-

4731a6ce14f6/query/anholt

 

1895

Lang Udsigt. Paaskedag var Vejret ualmindeligt sigtbart. Aarhuus Stifts-Tidende Side 2, 22.4.1895.

 

1896

At den nuværende Slægt er blødagtig og ikke saa haardfør som i de gode gamle--- Stubbekøbing Avis Side 2,

23.4.1996. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ac072345

5-f268-48ca-b0d6-d2c801c0f972/query/anholt

Den første Rejse. Aarhus Amtstidende Side 2, 1.7.1896. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/rec

ord/doms_aviser_page%3Auuid%3A15e50b10-f825-4041-8364-d982507c27d1/query/anholt

Beyer,Georg(Anholt Fyr) og ukrediteret xylografi: Han klarede Pynten. Juleaften-Skitse fra Anholt.  Aarhuus

Stifts-Tidende Side 12, 24.12.1996. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_

page%3Auuid%3Adbad694e-8d06-4151-828f-d1aed76a1e28/query/anholt

 

1897

Anholt. I Aftes holdt Pastor Petersen, Hjortsvang, Foredrag i Uldum Forsamlingshus om Øen Anholt,-- Vejle

Amts Folkeblad Side 2, 26.3.1897. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_pag

e%3Auuid%3A8a9fb163-22fe-4450-bc71-f041d6c3e9cc/query/anholt%20andø

Haardførhed. Distriktslægen paa Anholt har allerede begyndt at tage Bade fra aaben Strand. i Fjor opholdt der

sig paa Anholt et ungt Menneske, der endog begyndte at tage Havbade i Januar Maaned. Aarhus Amtstidende

Side 2, 10.4.1897. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A4

b38a48c-cc3a-41ad-84f5-aa9d76432b2c/query/anholt

 

1898

Fra vore Korrespondenter: Opfisket Skibskiste. Aalborg Stiftstidende Side 1, 2.4.1898. http://www2.statsbibliot

eket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ab6902065-b5df-4977-9e98-576306d4fa03

/query/anholt

Søulykken ved Anholt. Bidragsansøgning til de 3 efterladte familier. Kristeligt Dagblad Side 4, 21.4.1898.

 

1899

Thierry,August.: Det kan ikke forsvares. Distriktlægens nødråb om styrket strandvagt ved Anhollts kyst. Kriste-

ligt Dagblad Side 2, 14.2.1899.

Holbeck,Niels og ukrediterede fotos: Skildringer fra Anholt. Hver 8. Dag, Illustreret Ugeskrift Side 721-725,

Aarg. 1898-1899 (5) Nr.46 , 13.8.1899.

 

1900

Paa Anholt kan en Dreng som er kendt med Landbrug faa Plads til 1.April eller 1.Maj. God Løn gives.  Annon-

ce i Kristeligt Dagblad Side 4, 6.2.1900.

Paa given Foranledning meddeles, at jeg , paa Grund af de noget forandrede Forhold her, ikke mere modtager

Alkoholister til Afvænning;... Aug. Thierry Distriktslæge. Annonce i Kristeligt Dagblad Side 4, 14.2.1900.

Kun én Retssag om Aaret paa Anholt. Aarhuus Stifts-Tidende Side 2, 2.4.1900.

Forstyrret Idyl. Dagens Æmner. Jyllandsposten Side 1, 4.4.1900. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream

/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A13d423f5-bc1d-482f-93e7-847ed5cac639/query/anholt

En Sømandsdaad. Jyllandsposten Side 1, 5.11.1900.

En vakker Sömands-Daad. Nordisk Tidende side 5, 29.11.1900.  http://www.nb.no/nbsok/nb/71925207ce222f

4c1588936b46f5ce46?index=399

 

1901

Et godt Kup. Dødt Skib. Randers Amtsavis og Adressecontoirs Efterretninger Side 2, 9.4.1901. http://www2.st

atsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ae2a37dd8-da26-4dfc-b3cf-3d8af8d

ca265/query/anholt%20d%C3%B8dt%20skib

Petersen,Karl: Anholt er ingen Djævleø. Aarhuus Stifts-Tidende Side 2, 29.11.1901. http://www2.statsbibliotek

et.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A28d24103-c132-4659-9370-fed3401a1b62/qu

ery/anholt

En besværlig Inspektion for Stiftsfysikus Bünger. Aarhuus Stifts-Tidende Side 2, 3.12.1901. http://www2.statsb

iblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Acac755a5-4cdd-47c7-bd26-8be0a2ff7a

d1/query/anholt

Randers Amtsraad. Anlæg af en Vej paa Anholt fra den gamle Nordstrandsvej til Havnen. Aarhus Amtstidende

Side 1, 3.12.1901. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Af

171aebb-b45d-4a8d-8cda-50594dce7546/query/anholt

 

1902

Anholt. De Tusind Hjem. Illustreret Ugeblad Side 572, Årg 2 Nr.72, Ukrediteret forfatter og foto. J.Olsens Bog-

trykkeri Nykøbing paa Falster 16.2.1902.

En troende Herre eller Dame kan faa Ophold i Anholt Præstegaard. Sundt Klima og friske Bade om Sommeren.

Nærmere ved Dr. Thierry. Annonce i Kristeligt Dagblad Side 6, 17.2.1902.

En Begivenhed paa Anholt. Et Orlogsskib i Havnen. Randers Amtsavis og Adressecontoirs Efterretninger Side

2, 29.8. Anholt solgt, dog ikke til Amerika!  Aalborg Tidende Side 1, 8.9.1902.  http://www2.statsbiblioteket.dk/me

diestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A8ce74eea-c6e0-4bce-9737-8e773c4ea367/query/dag/pa

ge/doms_aviser_page%3Auuid%3Ae700d2b2-11dd-40c9-a626-7a7313189ccf

Et Badehotel paa Anholt. Aarhuus Stifts-Tidende Side 2, 31.10.1902. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestrea

m/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A27073bce-1aa5-4102-be8e-b706c4a3a85e/query/badehotel%20

anholt

Om det ene 100 års jubilæum. Overenskomst i Anledning af Overdragelsen 21.12.1902. Anholt-Posten side 12-

14, #72 årg.26, oktober 2002. Anholt Borgerforening.

Salget af Anholt. Randers Amtsavis og Adressecontoirs Efterretninger Side 2, 22.12.1902. http://www2.statsbibl

ioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ad7ccc9d3-fabb-400b-8ee2-bfbfe6a17e3e/

q

uery/anholt


1903

Janus: "Svenske". Den største Højde 2300 Meter naaedes kort efter Anholt. Aalborg Tidende Side 1, 16.1.1903. 

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A82cf4df6-b821-4797-

b9bd-e1911b5b2de8/query/Anholt%20trolddom

Forpagtning. Paa Anholt kan en lille Gaard---  Jyllandsposten Side 4, 5.2.1903. http://www2.statsbiblioteket.dk/m

ediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A9515fb48-9302-4dde-9b25-c4d5f10d34c4/query/anholt

En fredelig Ø. I Randers Amtsraadsmøde oplystes forleden, at der de sidste 30 Aar kun havde væres en Proces.

Kristeligt Dagblad Side 2, 17.3.1903.

Ignotus(Henrik Cavling): Anholt. Tanken om at sende Forbrydere til Anholt har et Øjeblik vakt Interesse for denne

Ø, som de Indfødte selv med Stolthed kalder "den sjette Verdensdel". Vil Anholt nu træde frem af sit historiske

Mørke og straale paa den nordiske Himmel som et nyt Ile du diable. Hvem kender i Grunden Anholt?  Politiken

Side 1, 23.5.1903.

Ignotus(Henrik Cavling): Fængselshjælpen. Betinget Benaadning - Om økonomien i Forbryderkolonien paa An-

holt og betydningen af, at den beholder sin private Karakter. Politiken Side 2, 30.5.1903.

-d.: Straffekoloni paa Anholt? Dannebrog(København) Side 2, 2.7.1903. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediest

ream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A9430cda1-7dc1-416a-9e0e-82817229c95c/query/anholt

Fangekolonien paa Anholt. Kolonien vil næppe komme til at huse Fanger, der afsoner Straf. Fængselshjælpens Opgave er at hjælpe løsladte Forbrydere, altsaa saadanne, der har udstaaet deres Straf. Viborg Stiftstidende

Side 2, 4.7.1903. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A4f78

80c3-dece-4ebd-a891-1b180d9ecc9b/query/f%C3%A6ngselshj%C3%A6lpen%20anholt

John.: Fangekolonien paa Anholt. Fængselshjælpens Ekspedition. Pr. Kanonbaad i Storm. Et Møde med Hel-

lige. Kolnien er sikret. Politiken Side 1, 9.7.1903.

En Opdyrkningskoloni paa Anholt. Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter privilegerede Berlingske

Politiske og Avertissementstidende. Side 2, 9.7.1903. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record

/doms_aviser_page%3Auuid%3A66f5deaa-e7cd-4396-b872-115e11647845/query/anholt

Da Anholt erobredes. Fængselshjælpens Togt til Øen. Privattelegram. Aalborg Amtstidende Side 2, 9.7.1903.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Aeff83e24-c0f2-49c8-

9bf5-4be0d8d9150e/query/anholt

Steenstrup,K.J.V.: Fangekolonien paa Anholt. Læserbrev med flere rettelser til Politikens artikel 9.7. og en tilfø-

jelse: at Beboerne Dagen efter forfattede en Adresse til Justitsministeriet, hvori de bad sig fritagne for at blive

brugte til dette "Eksperiment".  Politiken Tid og Sted, Side 2, 11.7.1903.

Goll,August: Fangekolonien paa Anholt. Læserbrev med svar på Steenstrups læserbrev dateret 11.7. Politiken

Side 1, 14.7.1903.

Thierry,August.: Anholt som Rekonvalescenthjem. Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter privilege-

rede Berlingske Politiske og Avertissementstidende. Side 2, 30.7.1903.  http://www2.statsbiblioteket.dk/medies

tream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ad401b8de-badf-4e43-90c9-8ab00ea1a442/query/kattegat

En Forbedrings=Ø. Straffekolonien paa Anholt. Aarhuus Stifts-Tidende Side 1, 31.7.1903. http://www2.statsbibli

oteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Abbdb7b26-8fe2-4673-b2a2-88c38060936b

/query/anholt

Højesteretssagfører Zahle, der er juridisk Konsulent for v.d. Maases Fideikommis paa Anholt, har nu gæstet

Øen og derefter tilsagt sin Medvirkning til Oprettelse af den paatænkte Koloni for unge vildledte Mennesker. 

Politiken Side 1, 2.8.1903.

Pastor Christensen paa Anholt har udtalt om Fangekolonien--- Vendsyssel Tidende Side 2, 5.8.1903  http://ww

w2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A14ef424d-8a51-4667-8c0c-37

60f8609d4d/query/anholt

Fangekolonien paa Anholt. Skive Avis Side 1-2 6.8.1903  https://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/re

cord/doms_aviser_page%3Auuid%3A3ffaa6d6-e7a2-41e2-8bd0-873411db503f/query/%20Anholt

Olsen,Chr.: Øen Anholt - hvorfor Djævleø?  Vort Land, Side 3, Sp. 3, 11.8.1903.

Paa Anholt Østerrev er opfisket--- Norges Sjøfartstidende side 1, 18.8.1903. http://www.nb.no/nbsok/nb/7580e

678daadd0ed3a712a38fea1aa0b#pgId=1

Thierry,Aug.: Hvad er Øen Anholt bedst skikket til?  Distriktslægens anbefaling af øen som rekreativt mål og fo-

rbehold? for planen om koloni for kriminelle unge. Roskilde Dagblad Side 2, 10.9.1903. http://www2.statsbiblio

teket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A579f967c-b051-49f9-affa-13af364287e4/qu

ery/thierry%20anholt

Idyllen forsvinder fra Anholt. Hvad jeg skrev, det skrev jeg. Randers Amtsavis og Adressecontoirs Efterretninger

Side 2, 1.10.1903. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A7

5bae19a-9ac5-4b42-a526-93723b623548/query/Anholt

Anholt uden Brød. Da Bagermesteren paa Anholt forlod Øen. Holstedbro Avis Side 1, 31.10.1903.

Et Gæstgiveri paa Anholt.  Randers Amtsavis og Adressecontoirs Efterretninger Side 2, 26.11.1903

En Stranding ved Anholt. August 1903. Ukrediterede fotos. Hver 8. Dag. Illustreret Ugeskrift Side 824-826, Aarg.

1902-1903(9), Nr. 52, 27.9.1903. Genudgivelse Anholt-Posten  #97, årg.32, december 2008, Anholt Borgerfore-

ning.

 

1904

Planen om Opdragelseskoloni for Drenge paa Anholt. Ringsted Folketidende Side 1, 13.1.1904.

Fængselshjælpen. Ved dennes Generalforsamling meddeltes, at Tanken om Oprettelse af en Koloni på Anholt

havde mødt megen Modstand hos Øens Befolkning, og da en Opdyrkning af Øen heller næppe vilde blive sær-

lig frugtbringende, havde man opgivet denne Plan. Samfundet(København) Side 2, 21.2.1904. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A456ebf85-5eb8-4b4b

-afcc89ca92e65d/query/f%C3%A6ngselshj%C3%A6lpen%20anholt

Thierry,August: Lidt om Øen Anholt i Fortid og Nutid. Søndagsbladet Side 27-28, Årg. 13, 1904.

 

1905

Sommerlysttur til Anholt. Annonce. Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter privilegerede Berlingske

Politiske og Avertissementstidende Side 1 og 3, 4.7.1905. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/rec

ord/doms_aviser_page%3Auuid%3Ae9bec44d-8aca-42e6-8d83-672b7adea081/query/anholt

Hansen,K.: Anholt. Efter 8 års fravær er Anholt blevet "anderledes", med den ny havn som tilflugtssted for Kat-

tegats mange fiskere, nu postbåd to gange ugenligt og et rigtigt hotel, hvor værten står i døren, spejdende, hver

gang postbåden har gjort sin Grenaa  tur. Politikens Kronik Side 5, 11.9.1905.

"Hellig Olav" sat paa Grund to Gange. Aarhuus Stifts-Tidende Side 2, 6.11.1905.

Strejke paa Anholt er noget der hører til Sjeldenhederne. Randers Amts Adressecontoirs Efterretninger Side 2, 13.11.05.

Gammel vin. Aftenposten Oslo side 1, 21.12. http://www.nb.no/nbsok/nb/0bbbf11efb0e9e1fa0c0da67df5a15a

6#pgId=1

 

1906

Anholt kræver. En lille Ø med store Fordringer. Randers Amts Adressecontoirs Efterretninger Side 2, 11.1.1906. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A70b316a0-4838-4fed-

ab8b-89584d94bb9d/query/anholt

Hotel "Peder Paars" modtager Turister, Badegæster og andre Rejsende for kortere eller længere Tid. Hyggelige Lokaler og Have. Ophold paa længere Tid Moderation. Nærmere ved Henvendelse til   S. Baasch, Anholt pr.

Grenaa.  Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter privilegerede Berlingske Politiske og Avertisse-

mentstidende Side 7, 23.4.

Skovbrand paa Anholt. Korsør Avis Side 1, 19.5.1906.

 

1907

Dansk Søulykke-Statistik for Året 1905. Jyllandsposten Side 2, 1.1.1907.

Strandingen ved Anholt. Viborg Stifts-Tidende Side 1, 2.5.1907. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/

avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A7946a202-78d1-4cee-8442-f2aad225f82e/query/Anholt

Ødum: Hjemad gennem Kattegat. Sidste dag gaar Rejsen--- Næstved Tidende Sydsjællands Folkeblad Side 2,

30.8.1906. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A6121630f

-341b-4e27-8c84-3cc3dceff74c/query/anholt%20ferie

En jævn, stille Bondepige---. Annonce i Jyllandsposten Side 6, 16.10.1907. http://www2.statsbiblioteket.dk/me

diestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A3c757e1e-b9dc-4a5a-a98e-30486c910897/query/Anholt

Lind,Th. og ukrediterede fotos: Anholt. Hver 8. Dag, Illustreret Ugeskrift  Side 779-781, Aarg.1906-1907(13) Nr. 50,1907.

 

1908

B.: Drachmann i Hornbæk. Svendborg Avis Sydfyens Tidende Side 1, 17.1.1908. http://www2.statsbiblioteket.

dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A21d22629-3762-408b-964d-4949470a7e6f/quer

y/anholt%20ferie

Hagen,F.: Nervesanatorium paa Anholt. Nationaltidende Side 1-2, 22.4.1908. http://www2.statsbiblioteket.dk/m

ediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ae8fa574e-acd0-41a6-9b75-80125db8fc61/query/anho

lt/page/doms_aviser_page%3Auuid%3Ae8fa574e-acd0-41a6-9b75-80125db8fc61

Hvem ejer Anholt? Jyllandsposten Side 3, 23.4.1908. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/

doms_aviser_page%3Auuid%3A93be4144-14b7-4af3-b144-657659ad7dad/query/anholt

Legater. Der er udfærdiget Kgl. Stadfæstelse ad mandatum for Fundatsen for Fyrmester I.C.Christiansen og

Frues Legat for værdigt trængende og fattige fra Anholt (ca. 20 000 Kr.). Kristeligt Dagblad Side 3, 21.5.1908.

Jensen,Carl & O. Hermansen(vignet): Anholt. Fædrelandet. Nationalt illustreret Fjorten Dags Skrift Side 283-

284, Nr.18 2den Aargang, Helsingør-København 15.6.1908.

Distriktslæge Adolph N.J. Thierry med portræt. Svendborg Avis. Sydfyns Tidende Side 1, 3.8.1908. http://ww

w2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A1c6d2328-73db-4b7c-b8ef-8

b86104de8fc/query/anholt%20thierry

Offentlig Anerkendelse af Sygekasse: Er meddelt Anholt Kommunes Sygekasse i Randers Amt. Kristeligt Dag-

blad Side 2, 16.9.1908.

 

1909

Livø. Et Kriminalasyl i Limfjorden. Aalborg Stiftstidende Side 1, 26.3.1909. http://www2.statsbiblioteket.dk/med

iestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ab3c2ce27-6c48-446f-ab35-e300ea23b8a3/query/anholt

Anholt uden kød og brød. Øen er sikkert den del af det lille Danmark, der har været værst faren under den

sidste Tids Ishindringer. Lige siden 27. Februar og til den 15. Marts har Øen været uden Postforbindelse.

Kristeligt Dagblad Side 2, 27.3.1909.

Koppel,M. og ukrediterede fotos.: Anholt. Verdens-Spejlet. Illustreret Ugeblad  Side 582, Årg.7 Nr.28, 11.4.09.

Anholt. Naar Skoven begynder at grønnes--- Nationaltidende Side 2, 16.5.1909.  http://www2.statsbiblioteke

t.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ac6543f6d-ac98-4a8c-9206-26e702a40474/qu

e/anholt%20ferie

Tres.: Vore Læsere paa Rejse. Anholt. Politiken Side 3-4, 16.5.1909.

Fra Anholt. Det er ikke faldet i Øen Anholts lod at komme til at spille nogen synderlig fremtrædende Rolle i Ver-

denshistorien. Nationaltidende Side 7, 4.8.1909. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms

_aviser_page%3Auuid%3A6eb238d8-a46d-4920-bb82-4c58c49c0b1b/query/anholt

Hedin,Niels: Et Rejsebrev fra Anholt. Aarhu Stiftstidende Side 5, 17.10.1909. http://www2.statsbiblioteket.dk/me

diestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A331b51a8-0d69-4d19-bd7a-7e1409fa7ea4/query/anholt

Paa Anholt har en 73-aarig enke--- Dunderlandsdølen side 2, 22.10.1909.  http://www.nb.no/nbsok/nb/dd43f832

fb949b2b31abed796d04fefa#pgId=2

 

1910

Kidde,Harald: Anholt. Berlingske politiske og Avertissements-Tidende, Aften  Kronik Side 1-2, 3.9.1910. http://w

ww2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Af1b8ab35-9c58-4386-b7a6-

1231b21c7b80/query/anholt

Forfatteren Harald Kidde og Hustru, Fru Astrid Ehrencron Kidde opholder sig for Tiden paa Anholt. Nationalti-

dende Side 2, 29.9.1910.

 

1911

Hvad der kan passere paa Anholt. En mærkelig Distriktslæge og hans Vikar. Viborg Stifts-Tidende Side 1, 16.1.

1911. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Abd3054f2-e1ac

-4bc5-a4fe-42453693bd39/query/anholt

Ignes.: En Læge-affære paa Anholt. Distriktslæge Jensen og Kammerherreinde v.d.Maase. Ekstra Bladet Side

2, 17.1. Lægeforholdene paa Anholt. Social-Demokraten Side 5, 18.1.1911. http://www2.statsbiblioteket.dk/me

diestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A945b1cd2-9c42-4db2-8c68-e12ddfe0ac5e/query/anholt

Et nyt Indlæg i Striden om Lægerne. Nationaltidende Side 1, 25.1.1911. http://www2.statsbiblioteket.dk/medies

tream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A184db91a-9f60-4f9c-b84f-8f435c308d3e/query/anholt/page

/doms_aviser_page%3Auuid%3A7a3bd1bd-4718-4e2b-9a86-7ec7c9e24bfa

Har Hr. Reventlow selv været sindssyg?. Social-Demokraten Side 4, 26.1.1911. http://www2.statsbiblioteket.dk/

mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ac1c59a78-4f83-482c-bb45-800feb7d485f/query/anh

olt

K.K.: Øen Anholt. Demokraten Side 1, 16.7.1911. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/do

ms_aviser_page%3Auuid%3A1542554d-3279-4561-b573-59fe8db612d1/query/Anholt%20fyr

Anholt, Avgust.  Vore Læsere paa Rejse. Politiken Side 4, 3.9.1911.

G.:Strandingen paa Anholt. Den tyske Krydser opgiver Bjærgningen. Politiken Side 11, 11.9.1911.

Anholt, der som bekendt hører til Randers Amt, har faaet "Løsrivelsestendenser". Randers Amts Adressecon

toirsEfterretninger Side 2, 12.9.1911. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_p

age%3Auuid%3A5e20524b-cb48-4a2c-945a-30cdbf4393e1/query/anholt

C.Th.S.: Anholt. Meget faa Mennesker i Kjøbenhavn--- Kjøbenhavns Amts Avis. Lyngby Avis Side 2, 30.9.1911.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Af39d78fc-5779-4dd8

-8ba7-a7fc6ec332ab/query/anholt

3 Fiskere druknet. Aftenbladet København Side 2, 30.11.1911. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/a

vis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Aefe6296a-b9ee-4422-9caf-94345dda1e9c/query/3%20fiskere

 

 

1912

De tre Strandinger paa Anholt. Aarhuus Stifts-Tidende Side 1, 4.1.1912. http://www2.statsbiblioteket.dk/medie

stream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A943d0ad3-af8b-4467-a812-8a4480036723/query/strand

inger%20anholt

Sailor: Anholt med de mange strandede Skibe. Politiken Siderne 1 med ukrediteret bjergningsskitse og 7, 5.1.

1912. Anholt mangler Mad. Vestjyllands Social-Demokrat Side 2, 5.2.1912. http://www2.statsbiblioteket.dk/me

diestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Aa855df0b-bd3e-4231-bd09-0d14ea01bffe/query/anholt

O.Th. og ukrediterede fotos: Anholt, en afspærret Ø. Riget Side 6, 12.2.1912. http://www2.statsbiblioteket.dk/

mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A20df7b8e-3ddf-4a53-af67-27ae6ddaf1c9/query/an

holt

Westergaard,Th.: Midt i Kattegat. Brev fra avisens danske korrespondent. Indtrøndelagen side 1, 6.5.1912. ht

tps://www.nb.no/items/ac7051a2517dd8da37fac651be6cb9b0?page=0&searchText=

Kongeparrets Rejse. Paa Anholt igaar. Jyllandsposten Side 3, 9.8.1912. http://www2.statsbiblioteket.dk/medie

stream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A9a07792f-5e59-4880-83a3-b5f9b22d7f34/query/kongep

arrets%20rejse%20anholt

En beskeden Kongedag. I Fjedervogn og Fjellevogn over Anholt. Politiken Side 1, 10.8.1912.

Helge.: Fra Hoffet. Den unge,rejsende Kongefamilie sætter snart Hof paa Anholt. Politiken Side 10, 16.8.1912.

Lind,Th. og ukrediterede fotos: Anholt. Verden og Vi. Popularvidenskabeligt Tidsskrift  Side 6-7,  2. Aarg Nr.36, 6.9.1912 

Poul Hertz København. Er der mere Spioneri? Aarhuus Stifts-Tidende Side 1, 10.9.1912.

Udlevering af en Kanon fra 1625. Horsens Folkeblad Side 2, 7.11.1912.

 

1913

Westergaard,Th.: Anholt. København Side 4, 28.7.1913. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/rec

ord/doms_aviser_page%3Auuid%3Af0de4c35-351c-4911-beac-bb64f310cf0f/query/anholt

 

1914

Havnelods Møller fratrær. Drammens Tidende side 1, 15.1.1914. http://www.nb.no/nbsok/nb/8e4d1e25a601

75ccd490f47f1e96ae68#pgId=1

Anholt overbefolket af svenske Fiskere. Aarhuus Stifts-Tidende Side 2, 3.11.1914.

Øen Anholt uden proviant. Aftenposten Oslo side 2, 5.11.1914. http://www.nb.no/nbsok/nb/cd6844936375a646

d7790e598e5bfaed#pgId=2

Westergaard, Th.: Anholt. En Skitse. Hver 8. Dag, Illustreret Ugeskrift Side 842-843, Aarg.20 Nr.54  5.4.1914.

 

1915

O.J.: Stor Stranding paa Anholt. Politiken Side 8, 25.12. og Side 6, 26.12. og Side 5, 28.12.1.1915.

Frygtelige Juldage paa det strandede Skib ved Anholt. Vestsjællands Social-Demokrat Side 2, 30.12.1915.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Afcf209bc-2cfd-4f

20-bdb7-525e18cd2d5f/query/fiol%20anholt%20viking

Smaa Begivenheder fra Julestormen. Lolland-Falsters Folketidende Side 1, 31.12.1915. http://www2.statsbi

blioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A67e43bf4-300a-4ed9-a952-40a4e9ec7

5e4/query/anholt%20kattegat%20

 

1916

Øen Anholt som Handelsplads. Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter privilegerede Berlingske

Politiske og Avertissementstidende Side 2,  20.1.1916. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/re

cord/doms_aviser_page%3Auuid%3A3b3a18ee-a5fc-42ac-8d38-f25ebc7b32c6/query/anholt

Krag,Vitus og ukrediteret signeret vignet: Brogede Blade. Søromantik.  Dagbladet København Side 7, 28.5.16. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ac8298643-0a75-40d

3-92be-2f933c131dd3/query/anholt%20ferie

Afsluttende Udtalelser til Den Vestindiske Kommissions Afhøringer. Som et tankeeksperiment: "Hvis Anholt

skulle sælges, vilde der sikkert opstaa en Interesse i Danmark for Anholt. Kristeligt Dagblad Side 3, 20.11.16.

Barken Romanoff's Stranding paa Anholt. Tillæg til Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter privilege

rede Berlingske Politiske og Avertissementstidende. Side 11, 29.11.1916. http://www2.statsbiblioteket.dk/medie

stream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A6bdb7346-73a8-4b36-902b-c5dfd54e52c5/query/anholt

Børnene paa Anholt. Social-Demokraten for Randers og Omegn Side 2, 30.11.1916. http://www2.statsbibliote

ket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ad4fd1a75-c47c-4f1a-a0b1-7257cce2e570/qu

ery/anholt

Forsvarsbrødrene. Brofoged Hjorth holdt paa Hotel "Kong Frederik" et meget interessant Foredrag om Øen An-

holt og dens Befolkning. Aalborg Amtstidende Side 2, 6.12.1916. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/

avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ae727d923-9db1-47de-8660-18c63fc2657d/query/anholt

Jordemoderen paa Anholt. Folkets Avis-København Side 1, 11.12.1916. http://www2.statsbiblioteket.dk/medies

tream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Adc016ae8-e907-4082-b35a-a562c789e353/query/anholt

 

1917

Hedin,Niels: Den lille og ensomme Ø Anholt. Vendsyssel Tidende Side 2, 18.1.1917. http://www2.statsbibliot

eket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A2c4417c4-df0c-4ba9-b1b1-d9fbe27ba328/q

uery/anholt

Private Meddelelser til Kristeligt Dagblad. Anholt Sognekald i Aarhus Stift. Kristeligt Dagblad Side 3, 29.1.1917.

Anholt afspærret fra Omverdenen. Politiken Side 1 og 7, 12.2.1917.

S: Fra Anholt. Pastor Folkvards Afrejse til Færøerne. Præsten benyttede her sin sidste Lejlighed paa Anholt til

offentligt at vise os Frelsesvejen samt tage afsked med den enkelte. Kristeligt Dagblad Side 2, 5.6.1917.

Jensen,Johannes V.: De danske Øer. Anholt nævnes og forfatteren lover en omtale, som vist aldrig kom som

kronik. Politiken Kronik Side 7-8, 8.7.1917.

Nye Spegesild. Th.Thomsen Anholt Havn. Annonce Jyllandsposten Side 1, 31.10.1917.

Vejlenser: By og Amt. De smaa Øer. Vejle Amts Folkeblad Side 2, 6.12.1917. http://www2.statsbiblioteket.dk/me

diestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A2853c1f9-8bee-44c4-b108-1eee0bd74e24/query/anholt

%20ferie

 

1918

300 1/1 Tønder Anholt Spegesild til Salg. A/S Anholt Fiskeeksport Gl. Strand 50. Annonce i Den til Forsendelse 

medde Kongelige Brevposter privilegerede Berlingske Politiske og Avertissementstidende. Side 7, 4.2.1918.

Anholt Avis. Udgaar Fastelavnsmandag. 1.  Aargang, Nr. 2, Mandag den 11 Februar 1918.  Bilag til Anholt-Post-

en #101, årg.32, december 2009. Anholt Borgerforening.

Jordemodervæsenet. Paa Anholt har der atter været Genvodigheder med... Aarhus Amtstidende Side 5, 18.3.18.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A3dfbf4f2-06f3-479f-90

61-a154a5852e16/query/anholt

Markus. og tegning signeret Alk = Aksel Alrik: Den lille Avis. Nu er jeg inde i den yndige Periode, hvor man dag

ligt---Dagbladet Side 5, 23.6.1918.http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page

%3Auuid%3A0048d652-9985-4539-a151-01ae67b4b5d9/query/anholt/page/doms_aviser_page%3Auuid%3A0

048d652-9985-4539-a151-01ae67b4b5d9

Dagbladets Abonnementer paa Anholt har desværre ikke før i Dag faaet deres Blade for Oktober. Randers Dag

blad og Folketidende Side 5, 12.10.1918. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser

_page%3Auuid%3Afc4866d5-55c2-4529-b5d0-d4b9b40c0b46/query/anholt

 

1919

En Skibsbesætning savnes. Den tomme Damper staar ved Anholt. Aalborg Stiftstidende Side 1, 19.11.1919.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Aee7aad22-6b83-4fba

-aa0f-ec8c5272105f/query/anholt%20%22Marne%22.

Snestormestrandingen ved Anholt. Størstedelen af Besætningen har bjerget Livet. Holbæk Amts Venstreblad

Side 2, 20.11.  http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A32a

d7f2a-b7f6-4b73-b335-6a341232911f/query/Anholt

Søulykken ved Anholt. Hvor er Styrmandens Baad?. B.T. Side 7, 20.11.1919. http://www2.statsbiblioteket.dk/me

diestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A501d56a8-0751-4424-8354-30abf4182baa/query/anholt

%20%22Marne%22

 

1920

Anholt Avis. Mystifistisk-Latter- og Urovækkende Organ. 2. Aargang Nr. 2, Mandag den 16. Februar 1920. Bilag

til Anholt-Posten #96, årg.32, oktober 2008. Anholt Borgerforening.

Anholt bortforpagtet til Carl Laurits Schrøder Steenberg. Middelfart Venstreblad Vestfyns Avis Side 3, 16.2.1920.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A67ff1a67-d04c-4c60-9

cb3-9984c921ca15/query/anholt%20steenberg%20bogense%20avis

Den vanskeligste Kommune i Danmark. Aftenbladet(København) Side 1, 26.3.1920. http://www2.statsbiblioteket.

dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A8d40fcf6-7431-4193-8dc4-df371fe72b6e/query/anh

olt

C.K.: Fra de danske Farvande. Jyllandsposten Side 4, 6.6.1920. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/a

vis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Abda257ed-2af7-41bf-8f07-84c6a8dc34df/query/Anholt

To unge Piger, som kan finde sig i ensomme Forhold, og som vil deltage i almindelig Husgerning, kan faa Plads 1. September. Anholt Sømandshjem, Anholt Havn. Annonce Kristeligt Dagblad Side 4, 3.8.1920.

 

1921

Blyanten og ukrediteret vignet: Anholt. Kbh B. Social-Demokraten Side 4, 5.5.1921. http://www2.statsbiblioteket.

dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A6003fc8d-9681-467d-9a2a-f308b8510d7d/query/A

nholt

Andersen,J.K.: En Ørkenø. Anholt. Horsens Folkeblad Side 1, 28.5.1921. http://www2.statsbiblioteket.dk/medi

estream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A9c086e09-ef92-43e3-ac32-09e963631494/query/Anholt

Mosaik og ukrediteret vignet: De Ferslewske Blades Feriebørn. Nationaltidende Side 3, 30.5.1921. http://www2

.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A5754514c-9c5c-4e24-a62d-9a73

eb4fcb41/query/Anholt/page/doms_aviser_page%3Auuid%3Ad5b988b3-3036-4d80-8bb1-376aad5dffae

En Dame der venter sin Nedkomst kan faa diskret Ophold hos Jordemoderen paa Anholt. Annonce Jyllandspo-

sten Side 10, 21.7.1921.


1922

"Vædderen" melder om stærke Isskruninger. Nationaltidende Side 5, 17.2.1922.

En storstilet Plan til Anholts Undsættelse. Aarhus Amtstidende Side 1, 19.2.1922. https://www2.statsbiblioteket.

dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A927848b2-0ecc-4fc2-b24a-c21ab71e71af/query/

Anholt

Anholt under Belejring. Herning Avis Side 2, 6.3.1922. https://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/recor

d/doms_aviser_page%3Auuid%3A7eb1525e-2ac1-4638-bdf5-dc77996826eb/query/Anholt%20epidemi

Hver lever... Om Anholtpræstens Strandingsindtægter. Jyllandsposten Side 4, 17.5.1922.  https://www2.statsbi

blioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A08f5d674-e530-4824-bcbf-8ad5368dcb

c0/query/Anholt%20anholt-pr%C3%A6stens   Svar: C.K.: Hver lever... Jyllandsposten Side 6, 20.5.1922. https

://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A5b54151e-ba44-4e6d-a7

84-757a17526f89/query/Anholt%20%20c.k.   Præst og Bjerger. Landsretten har afsagt Dom... Fredericia Soci-

al-Demokrat Side 2, 20.5.1922  https://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%

3Auuid%3Ace65546c-0253-4d29-b103-33bfb4a16bd4/query/Anholt

Jorden paa Anholt afløses. Aarhuus Stifts-Tidende Side 2, 23.5.1922. https://www2.statsbiblioteket.dk/mediestr

eam/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A31dddf4a-523d-47b4-bfc4-fd2dd9a190c3/query/Anholt

Anholt som fri Ejendom. Ukrediterede fotos. Randers Dagblad og Folketiden Side 1, 29.5.1922.  https://www2.

statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A722aaa0c-3c00-48d2-a851-af2fb

98faf51/query/Anholt

C.N. og ukrediteret foto: Fhv. Distriktslæge Aug.Thierry 80 Aar. Kjøbenhavns Amts Avis. Konservativt Organ for Gjentofte- og Lyngbykredsen Side 4, 10.6.1922. https://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/dom

s_aviser_page%3Auuid%3A5ae78482-4299-4665-a547-90720f8488f1/query/Anholt%20

En livstræt Præst. Social-Demokraten for Randers og Omegn Side 2, 25.9.1922. https://www2.statsbiblioteket.d

k/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ab5b92838-96c3-4e7c-984f-efaa1d47c51c/query/An

holt%20pr%C3%A6st%20randers   Det ulykkelige Drama paa Anholt. Pastor Boesens Død. Silkeborg Avis Midt-Jyllands Folketidende Side 2, 26.9.1922. https://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser

_page%3Auuid%3Aabaf277b-7c44bb6-bb67-29a28b871e6b/query/Anholt%20natur        

Nielsen,Arn.B.W.: Om Hængningsforsøg. Aalborg Stiftstidende Side 3, 27.9.1922.

 

1923

Lægmand som Præst. Aarhuus Stifts-Tidende Side 4, 22.2.1923.

N.J.: Anholt. Ukrediterede fotos. Der er to Købmænd i Byen foruden Brugsforeningen, og en ved Havnen, der er

to Bagere, to Tømrere, en Skomager og en Smed. Demokraten Side 6, 14.10.1923.

Forholdene paa Anholt. Jyllandsposten Side 4, 14.12.1923.

 

1925

En Revolver-Historie fra Anholt. Jyllandsposten Side 5, 9.4.1925.

Drakenberg-Ekspeditionen. Aarhuus Stifts-Tidende Side 2, 17.6.1925.

Johnsen,S.: Drakenberg-Færden til Anholt. Aarhuus Stifts-Tidende Side 6, 25.6.1925.

Revolverskuddet paa Anholt. Social-Demokraten Side 3, 17.6.1925. Gengivet Anholt-Posten side 24-25, #135,

årg.40, juni 2018. Anholt Borgerforening. http://www.anholtborgerforening.dk/wp-content/uploads/2019/10/180

5997-ap-samlet-sommer-18_LOW.pdf

Den kvindelige Rovmorder føres til Anholt. Nationaltidende Side 2, 6.7.

Argus: Kan en kvindelig Rovmorder sendes paa Ferieophold til Anholt? Politiken Side 3, 7.7.1925.

Anholt-Købmanden, som skød med skarpt. Aarhuus Stifts-Tidende Side 1, 22.7.1925.

Kaptajn Gudnitz om Damhusmordet. Aarhuus Stifts-Tidende Side 1, 18.8.1925.

Argus: ”Musse Gadedreng”, som efter sin Løsladelse har opholdt sig paa Anholt, tilbagekaldte sin Tilstaaelse i

Damhus-mord-Affæren. Politiken Side 4, 26.8.1925.

Bakkebo paa Anholt og Kaptajn Gudnitz. Ukrediterede fotos. København Side 6, 28.8.1925.

Den mørke Beretning om Damhusmordet. Aarhuus Stifts-Tidende Side 7, 1.9.1925.

Storm-Nielsen: Angriber "Fangernes Ven" Kaptajn Gudnitz. Ekstrabladet Side 3, 3.9.1925.

Revolverdramaet paa Anholt. Jyllandsposten Side 4, 2.10.1925.

Skuddet paa Anholt. Aarhuus Stifts-Tidende Side 2, 22.10.1925.

Revolverdramaet paa Anholt. Aarhuus Stifts-Tidende Side 6, 27.11.1925.

Pärson,Filip med tegninger af forfatteren: En forskarefärd till främmande land på 24 timmar. Hallands Jul side

6-11, Hallands Nyheter 1925.

 

1926

Argus: Damhusmord-Mysteriet behandles i Nævningetinget. Politiken Side 4-6, 23.2.1926.

A.: Anholt. Jyllandsposten Side 9, 3.10.1926.

Straffekoloni paa Anholt? Fængselsdirektoratets Embedsmænd er i Færd med at udarbejde Planer og Tegninger

for en saadan Koloni og har aflagt Besøg paa Øen. Beboerne er ikke begejstrede. Kristeligt Dagblad Side 4, 12.10.1926.

von der Maases Anholt til Auktion. Aalborg Stiftstidende Side 5, 28.10.1926.

Tvangs-Auktion. Annonce. Jyllandsposten Side 10, 29.10.1926.

Anholt blev ikke solgt. Aarhuus Stifts-Tidende Side 2, 13.11.1926.

 

1927

Kjøbenhavner: Ingen Fangekoloni paa Anholt. Jyllandsposten Side 6, 9.1-1927.

Anholt faar sin første Automobil. Morsø Folkeblad Side 9, 28.4.1927.

Straffekolonien paa Anholt. Morsø Folkeblad Side 5, 30.4.1927.

Udflugt til Anholt. Turen koster 5 Kr. pr. Deltager.Tegning slutter ved 80 Deltagere. Socialdemokratisk Kredsorga-

nisation. Annonce i Demokraten Side 8, 17.5.1927.

En daarlig Lægebolig. Aarhuus Stifts-Tidende Side 3, 15.9.1927.

Forholdene paa Anholt. Demokraten Side 1, 29.10.1927.

Fra Læser til Læser. Chr. Gudnitz og Fængslernes Verden. Demokraten Side 6, 29.10.1927.

Genrejsningen. Chr. Gudnitz - de vildfarnes Ven. Aarhuus Stifts-Tidende Side 10, 30.10.1927.

Hotel "Peder Paars" solgt ved Tvangsauktion. Aarhuus Stifts-Tidende Side 6, 14.11.1927.

Jean petit: Fangernes Ven i Nød. Aarhuus Stifts-Tidende Side 1, 12.12.1927.

M.K-v.: Optagelseshjemmet paa Anholt. Morsø Folkeblad Side 4-5, 27.12.1927.

 

1928

Kaptajn Gudnitz død. Ukrediteret foto. Nekrolog Politiken Side 2, 2.3.1928.

Naar Øboer vredes. Dagens Emne. Kobberstik af Friderich Rostgaard. Nationaltidende Side 2, 6.3.1928.

Distriktslæge August Thierry. Nekrolog Politiken Side 7, 10.3.1928.

Garboe, Axel: Missionshistorien i biologisk Belysning. Jyllandsposten Side 3, 16.3.1928.

Brev fra Anholt. Den lille venlige Ø, der ligger midt i Kattegat, er i denne Tid solbeskinnet, hvilket ikke siger saa

lidt i den ellers kolde sommer. Demokraten (Århus) Side 5, 25.7.1928.

S.: Brev fra Anholt. Havet er rigt, men Danskerne vil ikke spise fisk. Politiken Hav til Hav Side 12, 28.7.1928.

Sandvad,Jørgen & Carl Jensen(Tegninger): Badebrev fra Anholt. Politiken. Magasinet Side 10-11, 5.8.1928.

 

1929

Paa Ensomhedens Ø i Kattegat. Illustrationer af Johannes Larsen.  Social-Demokraten Side 8, 12.1.1929.

Pilot: Isen danner nu et fast Bælte fra Anholt til Stevns. Politiken Side 2, 4.2.1929.

Tysk Damper strandet paa Anholt Rev. Morsø Folkeblad Side 1, 13.2.1929.

Albertsen,Rasmus Laurits: Meddelelse til Lederen af Telegravæsenet Februar 1929. Strandingen af den tyske

Damper "Annie Ahrens". Anholt-Posten side 3-4, #52, årg. 21, oktober 1997. Anholt Borgerforening.

Et kort tegnet paa Grundlag af Is Indberetningerne. Horsens Folkeblad Side 4, 22.2.1929.

Svensk Undsætning til Anholt. Bornholms Tidende Side 1, 27.2.1929.

Garcon og dobbeltportræt-tegning JLBA: Polarvinter-Dage paa Anholt. En moderne Peder Paars Rejse. Interview

med Rasmus Laurits Albertsen. Aarhus Amtstidende Side 1, 18.3.1929. Genudgivet med foto af Frank Svensson: Anholt-Posten #102, årg. 33, marts 2010. Anholt Borgerforening.

Albertsen,Rasmus Laurits og ukrediteret foto(postkort: "Isvinter Anholt 1929"): Rapport over M/S Veras Rejse fra København til Grenaa over Anholt 4.2.1929. Djursland (Dagblad) Side 1, 20.3.1929. Gengivet  Anholt-Posten side

1 og 3, #51 årg. 21, juni 1997. Anholt Borgerforening.

O.: Anholt. Landophold ”Politiken”s Turistbureau Side 16, 6.6.1929.

Milo,F.A.: Anholt. Foredrag. Statsradiofonien 18:20-18:50, 22.8.1929.

Anholt som Badested. Demokraten Side 8, 18.7.1929.

 

1930

Kammerherreinde Wilhelmine von der Maase fylder 80 År. Dag til Dag Politiken Side 9, 15.5.1930.

Forpagtning. Fogedgaarden Anholt. Annonce. Jyllandsposten Side 13, 7.6.1930.

Rindholt,Svend & ukrediterede fotos: Anholt - Øen i Kattegat. Den, der fra Storbyens Støj og Stimmel drager ud...

Hjemme og Ude. Ugetillæg til Kristeligt Dagblad, Aarg.7 Nr.27, Side 3, 3.7.1930.

C.K. & ukrediteret foto: Sandön i Kattegatt. Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning side 1 og 5, 2.8.1930.

Giacomo: Anholt. Turistbrochure. Landophold Politiken.Side 13, 9.8.1930.

Tæt Taage tvang Luftmarinen til at tilbagekalde kalde en Flyver paa vej til Anholt paa Fiskeri-Inspektion.

Kristeligt Dagblad Side 5, 5.12.1930.

 

1931

Helaarspensionatet "Jakobsen", Anholt By. Modt. Gæster som sædvanlig. Værelser m. Pension 5 Kr. pr. Dag,

længere Ophold efter Aftale. God Badestrand, Stor Glasveranda. Radio (Højttaler). Tilbring Ferien her; hvil de

trætte Nerver og bliv frisk og glad. Kristeligt Dagblad Side 6, 16.7.1931.

Anholt har hidtil kun haft een Bil, nu er der kommet een til - og den har Larvefødder. Jyllandsposten Side 6,

12.8.1931.

 

1932

Madsen,Thorv.: Hans Steins Sømandsdaad. Horsens Folkeblad Side 2, 27.12.1932.

 

1933

Dansk Damper sporløst forsvundet i Kattegat. Politiken Side 1-2, 1.8.1933.

Tyske Badegæster "okkuperer" Anholt! De hejste Hagekorsflaget paa Nordbjerg, men Sognefogeden var Situatio-

nen voksen. Langelands Social-Demokrat Side 1, 26.8.1933

 

1934

Schiøler,Th.: En lille Visitatserindring. Vendsyssel Tidende Side 8, 14.4.1934.

Reklameside for Bukh-Dieselmotor på "Vera". Jyllandsposten Side 1, 22.7.1934.

Grenaa Egnen. Da Fr. Mortensen var ved at drukne i Kviksand. Demokraten Side 8, 22.8.1934.

Fanget af Undervandsbaaden. Svensk Fisker drev ulovligt Fiskeri. Morsø Folkeblad Side1, 26.11.1934.

 

1935

Anholt-revets väktare side 1, 12.7.1935 - C.K.: Om Anholt, den ensamma ön ute i Kattegat, dit världens buller inte

når side 1, 19.7.1935 -  A.L-m.: Lustresan till Anholt side 1, 22.7.1935, Ukrediterede fotos. Norra Hallands Tidning

Västkusten.

Turistforeningens Rejsevejledning. Kattegatsøen Anholt. Statsradiofonien 19:20-19:30, 8.8.1935.

Aho.: Rundt om Kap Firs. Et Sømandsliv i een stor Glæde. Chr. Olsen. Aarhuus Stifts-Tidende Side 5, 17.10.1935.

Ny Professor rostgardianus. Politiken Side 6, 23.10.1935.

 

1936

N.K.: For 100 Aar siden. Lorentz Bynch. Ukrediteret foto. Horsens Social-Demokrat Side 2, 13.1.1936.

Hitlertalens Virkning paa Anholt. Kristeligt Dagblad Side 9, 22.3.1936.

Ek og ukrediterede fotos: En uopdaget Ø i Danmark. "Mellem os sagt" Berlingske Aftenavis 20.7.1936.

Øen med 24 Kilometer Badestrand. Ukrediterede fotos. Nationaltidende Side 14, 22.7.1936.

Anholt uden Bager. Aarhuus Stifts-Tidende Side 4, 6.8.1936.

 

1937

Mogens: Da Holberg skulde have Prygl. I Kikkerten. Kristeligt Dagblad Side 5, 19.1.1937.

Nielsen,Ove & Asger Muchitsch(vignet): Vi gaar i Land paa Anholt. Blade af en Lystkutters Dagbog. Jyllands-Post-

ens Søndags-Tillæg Side 6-7, 30.5.1937.

En af de sande Venner & Axel Nygaard(vignet): Badebrev fra Anholt. Feriedage i Navne og Noter. Politiken Side 9, 20.7.1939.

Medlem Nr. 13 af Anholts sande Venner & Axel Nygaard(vignet): Til en af Anholts sande Venner. Feriedage i Nav-

ne og Noter. Politiken Side 11, 24.7.1937.

-dré og Kramhøft(foto): Troede De Anholt var kedelig? Aarhuus Stifts-Tidende Side 3, 27.7.1937.

Jenny Kammersgaard satte to Verdensrekorder. Aarhuus Stifts-Tidende Side 2, 9.8.1937.

Dreng fra Anholt død af Børnelammelse. Aarhuus Stifts-Tidende Side 2, 9.9.1937.

 

1938

Rasmussen,Lars Ole: Et bevæget 50-Aars Minde fra Halsnæs. Isefjordsposten Side 4, 9.3.1938.

Sommer paa Anholt. Der er dejligt paa Anholt om Sommeren. Flere og flere opdager det. Paa vore Billeder ovre

fra Kattegatøen ser man fra venstre Kammerjunkerinde van der Maase tænde en Cigaret sammen med Fru

Drevø, Tilhøjre Frk. Lotte van der Maase, datter af Kammerherreinden, fotograferet i "Kammerherregaarden"s

Have. Ukrediterede fotos og vignet. Ekstra Bladet Side 10, 10.8.1938.

Bentzon,Inger: Den lange Uge. Aarhuus Stifts-Tidende. Strejftog Side 7-8, 2.12.1938.

 

1939

Faar 6000 Kr. for sin Ørken. Aarhuus Stifts-Tidende Side 5, 7.7.1939.

E.M.P.: Begejstring over Anholt. Bøf af "Havkatte". Lollands-Falster Social-Demokrat Side 6, 11.8.1939

Ramte Kammeraten i Stedet for Haren. Aarhuus Stifts-Tidende Side 8, 13.10.1939.

 

1940

En Halvfemsaarig. Kammerherreinde Wilhelmine von der Maas. Aarhus Amtstidende Side 3, 15.5.1940

Bentzon,Inger: Midt i Kattegat. Aarhuus Stifts-Tidende Strejftog Side 5-6, 16.6.1940.

Anønissen & Axel Nygaard(vignet): Sommerbrev fra Anholt. Sommerdage Politiken Side 9, 19.7.1940.

 

1941

Dronningen af Anholt død. Nekrolog Politiken Side 9, 7.3.1941.

Kramhøft,O.: Sommerhilsen fra Anholt. Aarhuus Stifts-Tidende Side 7, 7.8.1941.

Rytter,Niels & Jørgen Rytter(Grafik og Vignetter): Anholt, Perlen blandt Danmarks Øer.  Et Sommerminde. Aar-

huus Stifts-Tidende Søndag. De Unges Søndag, Nr.47 Aarg.9, Side 14-15, 7.12.1941.

 

1942

Anholt uden Brød, Smør, Kød og Brændsel. Berlingske Aftenavis Side 1, 4.2.1942.

Peter Pen.: Anholt har været isoleret i 3 Uger. Anholts Læge fortæller. Politiken Side 5, 5.2.1942.

Manden i Byen & Axel Nygaard(vignet): Dagens Billede Dag til Dag Politiken Side 11, 6.2.1942.

u+C2: Feriebrev fra Anholt. Bl.a. om Anholt Badminton Klub og Revuen "Anholt paa Is". Aalborg Amtstidende

Side 7, 23.7.1942.

Recke,Karin von der og ukrediterede fotos: Anholt. Berlingske Illustreret Tidende. Tilæg til Berlingske Tidende

Nr. 36 Aarg.9, Side 1-7, 6.9.1942.

Smith,Ole med fotos af forfatter og ukrediteret vignet: Anholt, Danmarks ensomste Ø. Illustreret Familie Journal

Nr. 43, Side 5-7 og 32, 27.10.1942.

 

1943

Bentzon,P.G.K.: Mere om Anholt. Aarhuus Stifts-Tidende Side 2, 2.1.1943.

Recke,Karin von der & Maarbjerg(fotos): Anholt. Ude og Hjemme Side 3-4 og 8, Nr.5.Aarg.17,  31.1.1943.              Madsen,Arenth og ukrediterede fotos: Anholt - en af Danmarks ejendommeligste Øer. Vendsyssel Tidende Side

8, 16.7.1943.

Gregersen,G.: Der ligger en Ø. Flensborg Avis 12. og 13.11.1943.

Herlev,Th.: Der ligger en Ø. Flensborg Avis 21.11.1943.

 

1944

Rindholt,Jørgen: Anna Søndberg. Aarhuus Stifts-Tidende Strejftog Side 5-6, 20.1.1944.

Gaard paa Anholt nedbrændt. Under et Uvejr slog Lynet ned i P.Rasmussens Ejendom, som nedbrændte til

Grunden. Kristeligt Dagblad Side 6, 29.6.1944.

Madsen,Arenth: Anholt i Fortid og Nutid. Statsradiofonien 17:00-17:20, 21.7.1944.

 

1945

Nielsen,Carsten & W.Winkelmann(fotos): Vinterøen i Kattegat. Berlingske Tidende Side 6, 28.1./ Her bor vi alle i Glashus Side 8, 30.1./Engang kommer her Hoteller med Landingsplads for Flyvere Side 4, 1.2/2 Kroner i Entré til

Anholt Side 6, 3.2 / Angleterres Oldfrue som kvindelig Faarehyrde Side 6, 9.2.1945.

Krarup,Vilh.: En Hyldestfest. Information Side 5, 24.8.1945. 

 

1946

Søgaard,Helge: Skaanske Perspektiver. Jyllands-Postens Kronik Side 5-6, 11.1.1946. 

Mr.White og ukrediteret foto: Turisterne mangedobler Anholts Indbyggerantal. Aarhus Amtstidende Side 5, 1.8.46.

Kendt Læge flygter fra Recept-Skriveriet. Politiken Side 8, 29.8.1946.

Thomsen,Inger Ejnar: Den lykkelige Ø. Aalborg Stiftstidendes Kronik Side 5-6,  2.9.1946.

Tjenestemandssagen paa Anholt. Grenaa Folketidende 2.9.1946.

Linde,Peter: Anholt, den herlige ø. Foredrag. Møde i Foreningen af 1860 kl. 20, 29.10.1946: Herefter vises P.G.K.

Bentzon: ”Anholtfilmen” fra 1943.

Kryger,Christian og ukrediterede fotos: En Anholt-Rejse - til det Yderste af Randers Amt. Kronik. Randers Amts-

avis og Adressecontoirs Efterretninger Side 3-4, 24.9.1946. 

Kryger,Christian: Anholt - Danmarks Ørken. Fyens Stiftstidende Side 4 og 6, 6.10.1946. 

Professor Rostgaardianus. Morsø Folkeblad Side 3, 1.11.1946.

Kryger,Christian: En Rejse til Anholt. Vendsyssel Tidende Side 8, 5.11.1946 som 6.10. men med nye fotos.

 

1947

Hansen Gunnar: I Dommerbaaden. Reportage fra Kapsejladsen Randers-Anholt-Grenaa. Statsradiofonien

20:00-20:25, 21.7.1947

Baerlein,Henry: Three Danish Islands. Manchester Guardian page 3, 3.10.1947.

Kühnel,Ole: Besøg paa Anholt -  et lille Samfund midt i Kattegat. Reportage. Statsradiofonien 20:00-20:25, 13.12.

1947.

 

1948

Kühnel,Ole: Reportage: Første Besøg paa Anholt. Et lille Samfund midt i Kattegat. Statsradiofonien 22:15-22:50,

11.1.1948. Anmeldelse: Johs: Radioen igaar. Vendsyssel Tidende Side 2,12.1.1948. 

D. og ukrediteret kort: Kattegat-Øen Anholt som internationalt Badested. Aarhus Amtstidende Side 5, 31.1.1948.

Anholt som Badeø i international Stil. Nationaltidende Side 1, 2.2.1948.  

Skudt ned som Hare paa Grund af ternet Kasket. Nationaltidende Side3, 7.10.1948.

Legede Adam og Eva under Anholt-Ferien. Randers Dagblad og Folketidende Side 8,19.11.1948.


1949

nym: Gunnar Larsen stoppede under Krigen de danske Kulboringer paa Anholt. Aarhuus Stifts-Tidende Side 5, 25.10.1949.

Haugstrup,Rolf & ukrediterede fotos: Anholt, Danmarks ensommeste Ø. Horsens Folkeblad 28.10.1949. Folke-

bladet Søndag. Tillæg Nr. 5. Side 1-2, 30.10.1949.

Dispachør Kay Skovgaard-Petersen. Nekrolog. Berlingske Tidende Side 4, 9.11.1949.

Stafetten & Axel Nygaard(vignet): Øen midt i Kattegat. Sommerdage. Politiken Side 7, 13.8.1949.

Anesen,Niels og ukrediterede fotos og kort: Anholt, Ørkenbyen i Havet. "Landet, Landboliv hjemme og ude". Uge-

blad for Nyhed, Oplysning og Underholdning. Side 8-9, 10. Aargang Nr. 52, 29.12.1949.


1950

Nyt fra Kolonierne. I Forbifarten. Information Side 2, 30.1.1950. 

Livlig Valgkamp paa Anholt. Information Side 8, 13.3.1950. 

Stemmesedlen pr. Marinekutter. Berlingske Tidende Side 7, 15.3.1950.

Valg-noter. Stemmerne til amtsrådsvalget fra Anholt. Politiken side 4, 15.3.1950.

Igaar opstod der Ild i Pensionatet "Vesterled" paa Anholt og i Løbet af en halv Time nedbrændte den store Træ-

bygning. Kongelig allernaadigst privilegeret Horsens Avis eller Skanderborg Amtstidende Side 3, 13.9.1950.

Bentzon,Inger og ukrediteret tegning: Kattegats Perle: Læsø. Efteraarsbrev fra Øen med de berømte Tang-Tage.

Nationaltidendes Kronik Side 6, 10.10,1950.

Langkilde-Hansen,H. og ukrediterede fotos: Danmarks ejendommeligste Ø med to Bjerge og en Ørken. Frederiks-

borg Amts Avis Side 3-4, 22.10.1950.

Langkilde-Hansen,H. og ukrediterede fotos: 4000 Tønder Land med 7 Køer og talrige Sælhunde. Frederiksborg

Amts Avis Side 3, 29.10.1950

Berg,Gunnar og fotos: Ung Nordmand besøger Anholt. Aarhuus Stifts-Tidende Søndag Side 16, 5.11.1950.

 

1951

En Dommer skal lufte sig een Gang om Aaret. Jyllands-Posten Side 3-4, 2.2.1951.

Øen midt i Kattegat. Besøg paa Anholt. (For Piger og Drenge). Statsradiofonien 15:15-15:45, 27.5.1951.

Nille og ukrediteret anholtkort: Anholt i juli. Sælernes og ballettens ø. Politiken Sommerdage side 7, 31.7.1951.

Paula og ukrediteret foto med forfatteren: Sommerhilsen fra Anholt. Politiken Sommerdage side 11, 15.8.1951.

Hjem fra Ferie paa Anholt. Fotos: Mogens Amsnæs. Det sker jo, at Folk beklager sig over, at de ikke faar Ro i

Ferien. Men de kan bare tage til Anholt. Jydske Tidende Aabenraa side 4, 7.9.1951.


1952

Berg,Gunnar: Anholt, Danmarks mest isolerte ø. Aftenposten Oslo side 8, 10.5.1952.

Eriksen, Egon: Minder hentes op fra Havbunden. Jyllands-Posten Side 6-7, 12.5.1952.

-hl: "Djævleø" for danske straffefanger. Næppe andre øer end Anholt kunne komme i betragtning. Ny Tid(Aalborg)

side 2, !9.7.1952.

Müller,Ole & Thormod Kidde(vignetter):.Sommerskitser fra Anholt. Fyens Stiftstidende Sommer-Tillægget Side 6, 3.8.1952.

Nielsen,Vagn Nøhr(tekst, fotos og kortskitse): Øen, hvor alle Døre er ulaast. Bornholms Avis Side 4, 12.8.1952.

Hvor ligger Anholt egentlig? Vendsyssel Tidende Side 5, 15.8.1952.

Clausen,Viggo: Klassekammerater. Feature. Statsradiofonien P2  20:55-22:00, 23.10.1952. 2 anmeldelser: Bodil

Koch Information Side 4, 28.11.1952 og Børge Madsen Information Side 7, 30.12.1953

Recke, Karin von der: Anholt - den danske ørkenø. Statsradiofonien Kortbølgesenderen 01:55-02:10, 23.10.1952..

Martin A. Hansen: Burde Holbergs Grav findes paa Anholt? Tale ved Overrækkelsen af Aarets Holberg-Pris. Jyl-

lands-Posten Side 9, 4.12.1952.

 

1953

Paa Session paa Anholt. Aarhuus Stifts-Tidende Side 5, 15.4.1953.

45 tons øl skal hæves ved Anholt. Vendsyssel Tidende side 9, 12.5.1953.

Den solbrændte & Holger Worm(vignet): Dage i ørkenen. Sommerdage. Politiken side 11, 27.6.1953.

Erol. og ukrediterede fotos: Hos lægen der fandt sig et paradis. Politiken side 15-16, 28.6.1953.

Anholt skal erobres. Berlingske Tidende Side 4, 25.7.1953.

Et uopdaget Badeparadis. Foto Mogens von Haven. Nationaltidende Side 1, 26.7.1953.

Eri.: Enten forelsker man sig i Anholt eller ogsaa-. Sommerbrev. Aarhuus Stifts-Tidende Side 3, 30.7.1953.

Fuldt Stop paa Anholt. Thisted Amts Tidende Side 10, 1.8.1953.

En bemærkelsesværdig dag paa Kattegats-øen Anholt. Strejftog gennem døgnet. Fyens Stiftstidende side 4, 2.8.53.

Randrup,Max(Tekst og Tegninger af Forfatteren): En stump Randers Amt, midt ude i det store Hav. Randers

Amtsavis side 3, 5.9.1953.

Vi har et Hus paa Anholt - men jeg har ikke set det...! Jyllands-Posten Side 7, 4.10.1953.

Rich,Grete(Tekst og Tegninger af Forfatteren): Midt i Kattegat.  Jyllands-Posten Søndag Side 8-9, 11.10.1953.

Peter Linde. Foredrag om Anholt. Onsdagsaftener på Nationalmuseet, 25.11.1953.


1954

Svensk Fiskerbaad opbragt ved Anholt. Jyllands-Posten Side 3, 23.9.1954.

Weismann,Carl: En perle i Kattegat. Filmreportage fra Anholt. Statsradiofonien Fjernsyn 20:05-20:20, 29.9.1954.

Civis: Fiskerpræsten flytter, inden isen kommer. Politiken side 11, 9.12.1954.

 

1955

Fra ø til ø i Kattegat. Besøg paa Kattegats Øer med frugtbare Jorder og Ørkener. Dokumetarfilm. Manuskript:

Christian Seeberg. Fotografer: Tage Larsen, Wemund Bendtsen og Ebbe Larsen. Speaker: Johannes G. Søren-

sen. Orion Film 1955. https://www.dfi.dk/viden-om-film/filmdatabasen/film/fra-o-til-o-i-kattegat

Sam.: Anholt har ørken, men er uden landbrug. Aarhuus Stifts-Tidende Side 3, 3.2.1955.

Anholt har Ørken men er uden Landbrug. Et Vinterbesøg paa Sommerøen. Thisted Amtsavis Side 5, 9.2.1955.

Trængsel på Anholt. Sjællands-Posten Slagelse side 8, 26.2.1955.

Krater,Kristian og ukrediteret foto: Et eventyr fra en lille ø i Kattegat. Social-Demokraten for Randers og Omegn

side 8, 21.5.1955.

we-. og ukrediterede fotos: Paragraf 2, stk. 2  truer paradiset Anholt, hvor selv godsejer von der Maase gaar nø-

gen i vandet---. Politiken Sommerdage side 32, 17.7.1955.

o.-: Den nøgne sandhed om nudisterne paa Anholt. Ekstra Bladet side 8, 21.7.1955.

Badegæst i Pension Straahytten Anholt.  Politiken side 18, 21.7.1955.

Usædvanlig sag mod Anholt-præst. Denne kræver 1840 kr. for bibeltimer. Politiken side 8, 21.7.1955.

Mogens v. Haven (fotos): Ikke det bare Sjov paa Anholt. Billed Bladet side 16-17, Nr. 30 Aarg.18,  26.7.1955.

M.: Hvor hver har 500 meter badestrand helt for sig selv. Social-Demokraten Feriehjørnet side 9, 9.8.1955.

Falk R.: "Kongen af Anholt" har idag regeret i 50 aar. Ekstra Bladet side 4, 7.9.1955.

 

1956

pm.: Hilsen fra den poetiske sognefoged paa Anholt. Randers Dagblad og Folketidende side 1 og 4, 20.2.1956.

En rigtig lille Øbo. Aarhuus Stifts-Tidende Side 7, 5.5.1956.

Silvanus(Knud Baungaard): Sommer paa En Ø midt i Havet. Jyllands-Posten Side 8, 28.6.1956.

Silvanus(Knud Bavngaard): Et monument mellem havet og ørkenen. Jyllands-Posten Side 8, 7.7.1956.

rand- med vignetter af R: Anholt - feriebrev fra en rigtig ø. Fyens Stiftstidende side 12, 19.7.1956.

Hansen,Sven: Læg den tværs, sagde jeg til Rorgængeren. Jyllands-Posten Mellem Jyder Side 6, 29.8.1956.


1957

Oest Larsen: Gilde på Anholt: Tunge i Spagat. Annonce for Oma Margarine. Berlingske Tidende Side 6, 12.2.57.

Prøckl,Kasper: Ørkenen i Havet. Flensborg Avis 20.3.1957.

Kilroy: Det store Sommer-Mysterium. Jyllands Posten  Dagen i Dag Side 16, 2.4.1957.

Tiderne skifter, også paa Anholt. Vendsyssel Tidende Side 3, 22.5.1957.

Den nye tid er nu kommet til Anholt. Ærø Avis side 4, 8.6.1957.

55 Kilometer øst fra Hverdagen. Ukrediteret foto. Thisted Avis Side 6, 10.9.1957.

cet. og ukrediteret foto: Kongen af Anholt, Kammerjumker von der Maase. Politiken side 9, 6.8.1957.

Sommerens sidste ferie. Anholt, en sen ferie sent i august. Ukrediteret foto. Politiken side 24, 19.8.1957.

Hägge,Eric: Anholt - ön som är annorlunda. Hallands-Jul 1957.

 

1958

Nielsen,Johs.: Da Danmarks dyreste fred blev sluttet. Jyllands-Posten Side 6, 24.2.1958.

Hjaltegaard,Simon: Et Rige midt i Havet. Jyllands Postens Kronik Side 11-12, 29.3.1958.

Joe.: Det er med Fare for vort Liv, at vi sejler til Fastlandet. Jyllands-Posten Side 6, 6.7.1958.

Anholt med mindre end Bikini. Ukrediteret foto fra avisen 17.7.1955 og af et sæsonkort. Politiken Sommerdage

side 11, 7.7.1958.

Besøg paa Anholt. Jyllands Posten Idag Side 7, 14.7.1958.

von der Maase,Frederik: Respekt for Anholt. Ekstra Bladet side 7, 4.8.1958.

Første asfalt-vej paa Anholt. Berlingske Aftenavis Side 6. 20.8.1958.

Domino,Aage: Kattegats Perle i fordums Glans. Randers Amtsavis side 3, 6.9.1958.

jørv.: Krogerups Ejer gik under jorden for 300 aar siden. Fyens Stiftstidende Side 13,13.9.1958.

Joe.: Det er et Hav, vi ligger i, ikke en Rendesten. Jyllands-Posten Side 8, 23.9.1958.

 

1959

Kafa.: Farvel til fastlandet-goddag til Anholt. Horsens Folkeblad Side 3, 18.6.1959.

Randrup,Max (satiretegning): Bagbord er til venstre.  Fyens Stiftstidende Side 10, 26.7.1959.

Dagbog: Ørkenen kunne gøres til en vingård. Hans Lollesgaard(vignet). Aktuelt side 9, 9.8.1959.

Ninka(Anne Wolden-Ræthinge) og Mogens von Haven(foto): Højt til himlen og langt til naboen. Dagens Nyheder

side 14, 19.8.1959.

Ninka og ukrediterede fotos og vignet: Hjem til civilisationen igen... Begivenhedsrig rejse med tidligere allieret landgangs- båd. Dagens Nyheder side 14, 30.8.1959.

Kirk,Hans & Egon Rasch(farvefotos): Fiskerøen i Kattegat. Landgang på de små øer. Samvirke nr. 20 side 24-27 

FDB 15. november 1959. http://classic.samvirke.dk/magasin-artikel/fiskeroen-i-kattegat

Besøg paa Anholt. Skoleradio. Geografi for 3.-5. skoleaar. Tilrettelæggelse Palle Skov-Petersen. DR P1 10:15-10:35, 25.11.1959. 

Hoffmeyer,Skat: Hør nu her - mine gode folk paa Anholt. Politiken side 32, 2.12.1959.

Den sære sag fra Anholt. Aarhuus Stifts-Tidende Leder Side 19, 3.12.1959.

Havelund,Hjalmar: Anholt i vindstyrke10, Taxa til tur i ørkenen og Skib til Anholt. B.T. side 20, 8.12. og side 26, 9.

12 og side 18,10.12.1959.

Lone: "Konge" giver fest for Anholts børn. Ekstra Bladet side 10, 29.12.1959

 

1960

Kongelig fest paa Anholt. På kattegatøen Anholt har skolebørnene lige holdt deres halvaarlige kongefest, som be-

kostes af en vaskeægte dansk konge paa en stillehavsø. Politiken Fra hele landet side 4, 1.1.1960.

Kattegat-bro på 105 km. fra Grenå over Anholt til Morups Tange. Aktuelt side 1, 2.1.1960.

Vil skaffe Anholt Kreaturer - og Flyveforbindelse. Jyllands-Posten Side 24, 6.3.1960.

Brugsen til søs. Ukrediteret vignet. B.T. side 21, 4.4.1960.

Rasmussen,Otto: Anholt- en gammal knutpunkt för vänskapsband mellan Nordens folk. Varberg Tidning 6.5.1960.

Brugsen skal sejle i nat. Ukrediteret foto. Samvirke Landet rundt side 3, FDB august 1960. http://classic.samvirke.

dk/magasin-artikel/landet-rundt-73

 

1961

Anholt afskæres. De 240 indbyggere vil ved storstrejken i overmorgen være afskåret fra omverdenen. Politiken

side 7, 9.4.1961.

Der bliver rift om Anholts eneste ko. Jyllands-Posten side 9, 9.4.1961.

mel-.: Anholts egen Grethe Sønck. Politiken side 4, 13.4.1961.

Øberg,Bent & Erik Sørensen(tegning): Dage på en ø. Sådan har de det... Demokraten side 12, 14.4.1961.

Eliza.: Spøgelsesobersten paa Anholt er blevet halt.. Aarhuus Stifts-Tidende Side 7, 17.4.1961.

Eliza & Asger Muchitsch (vignetter) og ukrediterede fotos: Det hænder man blæser inde paa Anholt. Dagbog  Aar-

huus Stifts -Tidende Side 9, 24.4.1961.

True.: "Vera" vil blive indsat igen efter Strejken. Jyllands -Posten Side 9, 3.5.1961.

-sh. og ukrediteret foto: "Paa Anholt har vi tid til at være mennesker". Randers Dagblad og Folketidende side 9.

10.6.1961.

1 dages ørkenture. Flyv til Anholt med Kastrup Lufttaxa I/S. Pris 125 Kr. Annonce i Berlingske Tidende side 23,

8.7.1961.

Toubroe,Jørgen: Anholt- Kattegats perle...Grenaa Folketidende side 4, 6.9.1961.

Voersaa,Henry & Mogens von Haven(fotos): Luftbro over Kattegat. Anholt har fået sin luftrute til København og er

nu omsider sluppet for at være postalt stedbarn. Billed Bladet Side 14-15, Nr. 41 Årg.24, 13.10.1961.

Soller-Svensson,Barbro: ”Den lille havfrue” solbadar på Anholt.  Dagens Nyheter side 27, 5.11.1961.

Soller-Svensson,Barbro: Här heter alla Sörensen. Dagens Nyheter side 14, 4.12.1961.

Exner,Poul og ukrediterede fotos: På Anholt holder "meningfronterne" ikke ret længe. Anholts præst skriver om sit sogn, dets mennesker og natur. Randers Dagblad og Folketidende side 7, 7.12.1961.

Exner,Poul: Jeg er præst på en lille ø. Skive Folkeblad side 8, 8.12.1961.

 

1962

Bro Brille: Sommerferie på usædvanlig facon. Ekstra Bladet side 32, 11.6.1962.

Jensen,Ulrik & Knud Skotte(foto): Det fundne paradis. Anholt - det ideelle sted for en hvileferie - er ved at blive "opdaget". Se og Hør side 23-27, nr.30 årg.23, 20.7.1962.

Faretruende brand i plantage på Anholt. Demokraten Århus  side 10, 4.8.1962.

Ib Henrik Cavling gemte sig på Anholt i fyrrerne. Horsens Folkeblad side 12, 20.10.1962.

Skolestrid på Anholt. Førstelæreren rejst. Jyllands-Posten side 6, 29.11.1962.

 

1963

Kutterne må famle sig ind til Anholt. Jyllands-Posten side 29, 6.1.1963.

Dam,Mogens & Otto Frederiksen(vignet): I yderste nød. Berlingske Aftenavis side 18, 12.1.1963.

Stor modtagelse på Anholt af borger nr. 226. Aarhuus Stifts-Tidende side 4, 31.1.1963.

Anholt ikke noget u-land - det går godt. Berlingske Tidende side 14, 12.2.1963.

Dantoft,Sv.Aa. & Kaj Grosen(foto): Anholt, øen hvor man i dag er paa nippet til at mangle alt… Randers Amtsavis

side1 og 3, 23.2.1963.

Forsyningsfly opgav at lande. Aarhuus Stifts-Tidende side9, 28.2.1963.

Hele Anholt til fest for 7 konfirmander. Jyllands Posten side 6, 18.4.1963.

per.: Her går nøgne mænd med kasket. Ekstra Bladet side 15, 14.6.1963.

Flydende spillekasino paa Anholt-”sprit-rute”.  Grenaa Folkeblad 28.6.1963.

Ais (tekst og foto): Anholt - näraliggande men nästan okänd Kattegatt-idyll. Hallands Nyheter side 1 og 13, 28.7.

1963.

Rønne, Børge & Ulf Nellemose(foto): Sig det ikke til nogen!  Femina side 36-39, nr.29 årg.11, 25.7.1963. ISSN

1395 0436.

På min lysegrønne ø. Anholt. Den tredje af fire sommervisitter på danske øer, som ligger uden for den store tu-

risttrafik. Medvirkende Kirsten Fogtmann, Hans W. Petersen, diverse anholtere og kabaretorkestret under ledel-

se af Hans Peter Åse. Tilrettelæggese Knud Wissum. DR P1 19:01-19:50, 10.8.1963.

Andersen,Karl K. og ukrediteret foto: Blade af livets dagbog. Paradisets førstemand! Vor medarbejder har været

på Anholt, hvor han har fået en hyggelig snak med øens festligste skikkelse. Ude og Hjemme side 6-7, nr.40 årg.

37, 4.10.1963.

eva jøns. og ukrediterede fotos: Vi klarer os nok på Anholt. Randers Amts Avis Side 5 og 7, 5.10.1963.

Bondesen,Jens: Anholt vil væk fra isolationen. Aalborg Stiftstidende 2. sektion side 21, 1.12.1963.

Christiansen,Lars H. & Poul Hansen(fotos): København-Anholt 40 minutter/Anholt-København 80 timer. Aktuelt

side 17, 1.12.1963.

 

1964

Jensen,Erik & ukrediterede fotos: Ensomme Anholt håber på en kommunesammenlægning. Men sognerådet tviv-

ler på, at nogen anden kommune er interesseret. Demokraten side 10-11, 2.2.1964.

Erling & Björn(foto): Anholt - ”världens navel”. Hallandsposten 25.4.1964.  Anholt säger nej till "spritfärja". Hallandsposten 27.4.1964.  När krigets åskar mullrade på Anholt och freden gjorde vän till "glupande djävul".

Hallandsposten side 1 og 7, 30.4.1964.

Rösiö,Per Ola: Jag reste till Anholt. Borås Tidning 3.5.1964.

Rønne,Børge & Ulf Nellemose(foto): På Anholt. Øen, hvor solen altid skinner. Femina side 43-47, nr. 27 årg.12, 2.7.1964. ISSN 1395 0436.

Godsejer anlægger sag mod badende turister, Politiken side 2, 18.7.1964.

Hundrede af turister, der hidtil har badet gratis fra Anholts 26 km lange strand, må nu erlægge en afgift på 7,50

kroner, hvis de ikke vil risikere en bøde. Kristeligt Dagblad side 6, 20.7.1964.

Hentet hjem fra Ferie paa Anholt. Jyllands-Posten Side1, 24.7.1964.

Stephensen, Palle Kiær & Peter Juul(foto): Dramatik til det sidste. Se og Hør side 8-11, nr.31 årg.25, 31.7.1964.

eva.: Anholt gods ingen guldgrube. Djursland 1.8.1964.

Jøns,Eva: Deler sin tid mellem ballet og Anholt. Djursland 1.8.1964.

eva.: Ferier på Anholt er arvelige. Djursland 8.8.1964.

rand- og ukrediteret foto: Anholts kongelige beduiner. Ekstra Bladet side 20, 10.8.1964.

per.: Beboerne paa Anholt skal betale 184 000 efter "Anø" Affæren. Jyllands-Posten Side 1, 17.11.1964.

 

1965

Anholt får endelig sidste skrig i sirene. Jyllands-Posten side 4, 8.1.1965.

Anholts Elbestyrer truer med Strejke. Jyllands-Posten side 4, 17.1.1965.

Anholterne drømmer stadig om løsrivelse fra Danmark. Randers Dagblad og Folketidende side 3, 23.1.1965.

Bådsmandspibe for provsten og biskoppen. Politiken side 3, 1.5.1965.

Nilsson,Kjeld B. & Tage Nielsen(foto): Topløst paradis. B.T. side 24,19.6.1965.

De danske øer. Til Anholt- 40 år efter Acthon Friis- med Ivan Salto. DR P1 19:30-20:20, 4.7.1965.

Hoffmann,Lars(tekst og fotos): Anholt er et ferieparadis. Enkeltbillet til paradiset. Randers Dagblad og Folketiden-

de side1 og 8, 10.7.1965.

Høgsbro,Svend(tegning af forfatteren): Anholts Lyksaligheder. Politiken side 35, 15.8.1965.

Største sommer paa Anholt. Randers Dagblad og Folketidende side 5, 19.8.1965.

-kebo: Fiskekutteren "Zenobia" fra Anholt drev til havs. De 3 fiskere nåede lige at springe i land. B.T. side 34, 26.11.1965.

Internasjonal storsmygling. Danske marinegaster kunne leggja beslag på 8000 liter 96pst. sprit ombord på den

finske trålaren Mareka (ukrediteret foto). Hardanger Avis side 4, 4.12.1965.

Lyse,Edv.: Julen er hjemmets og det gode samværs fest. Dansk Fiskeri Tidende 17.12.1965.

Nyman,Peder: Ser man det. Politiken side 26, 21.12.1965.

 

1966

Stephensen,Hakon & Poul Holck(vignet): Saltholm, Hven og Anholt som nordiske øer. Politiken side 39, 30.1.66.

HOOK & Poul Holck(vignet): Fælleskontoriusseri. Dag til dag Politiken side 13, 1.2.1966.

Hele Kattegat dækket af tommetyk is. Djursland 10.2.1966.

Formue skænket til ungdom på Anholt af Kaptajn F.C. Hansen Kellermann. Aalborg Stiftstidende Side 2, 13.2.66.

Ingen er værdige. Problem på Anholt med at opfylde Kellermanns testamente. Politiken side 7, 14.4.1966.

eva.: Anholts befolkningstal er stadig faldende. Djursland 13.8.1966.

Eva: Ø-lægens hobby: Der er atter køer på Anholt. Djursland 6.8.1966.

smed.: Anholt By forlænges. Byområde forbeholdes helårshuse. Randers Amtsavis side 13, 20.8.1966.

Fuldt stop for sommerhuse på Anholt. Berlingske Tidende side 3, 20.8.1966.

Luftkaptajn Venningbo vil hjælpe Anholt-boerne. Randers Dagblad og Folketidende side 8, 10.9.1966.

Paa Anholt- er man "anhold". Holbæk Amts Venstreblad 12.10.1966.

j.o.: Mere lid til turisterne. Aarhuus Stifts-Tidende Side 61, 6.11.1966.

Når intet vil gro og man har brug for læ. Berlingske weekend side 20, 26.11.1966.

 

1967

hn. & Peder Nyman(vignet): Den lovløse ø. Dag til dag Politiken side 11, 12.1.1967.

tou-: Jeg kunne ligesågodt være vognstyrer på en sporvogn. Randers Amtsavis side 13, 18.2.1967.

Kringelbach,George & Mogens von Haven(foto): Anholt, ferieparadis for de få. Tidens Kvinder side 26-27, nr.9, 28.2.1967.   1 anmeldelse: ras: Ingen krage bringer bud fra Anholt til København. Djursland 9.3.1967.

Man kan godt være født på Anholt uden at være født der... Fyens Stiftstidende, Siden sidst side 32, 15.3.1967.

"Biologens" forlis endnu uklarlagt. Aarhuus Stifts-Tidende Side 32, 15.3.1967.

smed.: Der kunne blive plads til 5000 får, siger Anholts godsejer. Djursland 22.3.1967..

Holm,Sven & Ib Spang-Olsen(tegning): Taormina i Skive. Politiken side 39, 30.4.1967.

nemo: Nu kan vi komme til Anholt. Politiken side 16, 13.6.1967.

Anholt hjemsøges af omkring 1000 gæster. Aarhuus Stifts-Tidende Side 9, 11.7.1967.

Berliner,Franz & Peder Nyman(vignet): Børn lærer også uden skolelærere. Politiken side 38, 16.7.1967.

ove.: Myndigheder mod hinanden, siger godsejeren på Anholt. Aarhuus Stifts-Tidende Side 19, 25.7.1967.

ove.: Amtmanden og godsejeren foreløbig uforsonlige. Aarhuus Stifts-Tidende side 33, 27.7.1967.

ras(Otto Rasmussen) og ukrediterede fotos: Sommerredaktionen. Ømentaliteten forsvinder. Anholt mangler ride-

heste. På krappe bølger i Kattegat. Tragedien ved Fort York. Kun 220 indbyggere på Kattegatøen. "Centrum" i

vandet. Djursland side 7,12.8.1967.

Hoffmeyer,Johs.: Dagbogsblade fra Anholt. Flensborg Avis 11. og 12.8.1967.

hn. & Poul Holck(vignet): Luftens heltinder. Dag til dag Politiken side 11, 24.8.1967.

Svigtende kontrol. Et forlis og dets følger. Leder. Politiken side 15, 9.9.1967.

2 postnumre til et Anholt uden postvæsen. Jyllands-Posten side 59, 26.9.1967.

Lyse,Edvard & Hugo Mølvig(vignet): Ak, hvor forandret!  Dansk Fiskeri Tidende 15.11.1967.

Civis: Ingen penge til opklaring af ”Biologen”s forlis. Politiken side 3, 22.11.1967.

Bonde,Christen: De små øer, som affolkes. Berlingske Tidendes Kronik side 20-21, 22.11.1967.

Garboe,Axel: De små øers problemer. Berlingske Tidende side 23, 29.11.1967.

 

1968

Rasmussen,Otto(ras.) og ukrediterede fotos: Moms på afsides beliggenhed. Kommunen. Djursland side 12, 1.2.

1968.

Et kommende Stor-Grenaa, hvor Anholt bliver den eneste danske kommune, der deles af internationalt farvand.

Kortskitse. Randers Dagblad og Folketidende side 8, 27.4.1968.

Ekstra tilskud til Anholt. Aarhuus Stifts-Tidende 2. del side 25, 12.5.1968.

Mikkelsen,Otto: Stor uro på Anholt. Lad dog svenskerne få Anholt. Berlingske Tidende side 10, 23.6.1968.

Mundus-Pedersen,Jørn og Jutland Press(fotos): Paradis for turister, men ikke for dem, der bor der. 36 kilometer sandstrand, men ingen til at nyde den. Deres mening: Spørgsmål til 5 anholtere: Hvad kan hjælpe Anholts an-

spændte økonomi. B.T. side 6, 24.6.1968.

Wahlström,Görel & Björn Larsson(fotos): Kom och ta oss – vi lever som fångar. Kvällsposten 29.6.1968.

Widing,Hans & Staffan Johansson(foto): Dansk revoltö skrämmar stora stygga staten. Sydsvenska Dagbladet-Snällposten side 1 & 18, 30.6.1968.

Vil finde hvor Sverige holder op. Aarhuus Stifts-Tidende side 9, 2.7.1968.

Anholt.  SVT Aktuellt. 10. inslag av 12, 5.7.1968.

Anholt, den idylliska danska ön i Kattegatt. Sinnena jäser. Många vill till Sverige. Dagens Nyheter side 1 og 5,

9.7.1968.

Hansson,Thorvald: De leder kampen på danska ön som vil bli svensk. Aftonbladet side 16-17, 16.7.1968.

Sidder på Anholt og rusker op i Grenå. Lige på og kort. Ekstra Bladet side 20-21, 19.7.1968.

Zeuthen,Jakob(tekst og fotos): Der er kommet "slanger" i paradiset på Anholt. Randers Dagblad og Folketidende

side 2 og 4, 20.7.1968.

Hagerfors, Anna Maria & Gösta Glase(foto): Ska Anholt bli ett blågult Paradis? Veckojournalen nr. 30, side 28-29, 26.7.1968.

ove.: Nudistlejr ved Fyrmesterboligen. Aarhuus Stifts-Tidende side 24, 27.7.1968.

ove.: Anholt til Grenå. Aarhuus Stifts-Tidende side 53 og 58, 28.7.1968.

7 kilometer vej på Anholt får asfalttæppe. Djursland 3.8.1968.

Mikkelsen,Otto og ukrediterede fotos: Sand, sand og sand, mand. Berlingske Tidende 3. sektion side 8, 18.8.68.

Kammerherregaarden paa Anholt bliver kro. Grenaa Folketidende 3.10.1968.

Hugo Mølvig (satiretegning). Anholt, en uønsket ø.  Sjællands Tidende Syd side 1, 15.10.1968.

Anholt sejler sin egen sø. Fastlandet vil ikke vide af Kattegats-øen. Politiken side 6, 15.10.1968.

j.o.: Stort ansvar-større glæder. Aarhuus Stifts-Tidende side 28, 10.11.1968.

Truelsen,Hugo og ukrediteret foto og anholtkort: Det klarer op over Anholt. Nabokommunerne vil hverken eje eller

have den lille ø - men måske turisterne vil. Politiken side 15, 1.12.1968.

 

1969

luf.: Anholt vil ikke have narkomaner. Sognerådsformand går imod forslag. Politiken side 1 og 3, 1.2.1969.

Jensen, Jens: Storlufthavnen - hvorfor ikke Anholt. Politiken side 32, 23.2.1969.

Kro på Anholt i Kammerherregården. Amtsavisen-Randers, side 1, 23.5.1969.

Anholt kirke i halvandet sekel. Arne Busk Madsen fortæller. Tilrettelæggelse Fisker Sørensen. Det Midtjydske re- gionalprogram DR1 19:00-19:45 23.6.1969.

Kongeparrets første besøg på Anholt. Morgenavisen Jyllands-Posten side 7, 23.6.1969.

Anholt vil ikke løsrives fra Danmark. Aarhuus Stifts-Tidende side 5, 23.6.1969.

van. og ukrediterede fotos: En kongelig dag på Anholt. Festgudstjeneste i Anholt Kirke i anledning af 150 års jubi-

læum. Djursland side 1, 23.6.1969.

Andersen,Birger(tekst og fotos): Anholt dejlig ferieø - men Grenaa tænker i penge. Randers Dagblad og Folketi-

dende side 2, 2.8.1969.

Hjælp til enlig tolder. Demokraten Århus side 18, 7.9.1969.

a.d.: Anholt og Grenaas problemer kræver en særlig drøftelse. Amtsavisen-Randers side 4, 27.9.1969.

Ettrup,Erik & Peder Nyman(vignet): Pas på den lille havfrue. Politiken side 37, 9.11.1969.

Anholt til Grenaa. Det er nu afgjort, at Anholt i Kattegat skal sammenlægges med den nye Grenå Storkommune

fra den 1. april 1970. - Vi vil byde Anholt velkommen, og så må vi i øvrigt prøve at løse de økonomiske problemer,

der følger med denne afgørelse, siger borgmesteren i Grenå.  Politiken side 2, 17.12.1969.

 

1970

Det sner på Anholt året rundt - på TV-skærmene. Politiken side 15, 19.2.1970.

Anholt ønsker strøm uden moms. Berlingske Tidende side 13, 6.3.1970.

Linder,Bernhard og ukrediterede fotos: Stor fremtid i små øer. Samvirke side 20-23, FDB april 1970. http://classic

.sm-virke.dk/node/283667

J-S. og ukrediteret foto: Nu går bølgerne for alvor højt om Anholts kyster. Amtsavisen-Randers side 1, 8.4.1970.

Rønne,Flemming: Post pr. velvilje. Berlingske Tidende. Weekend under luppen side 24, 25.4.1970.

Anholt. Et portræt af øen Anholt. 22 kvadratkilometer midt i Kattegat. En film af Sune Lund-Sørensen & Kjeld Arn

holtz(foto) & Jens Wilhelm Pedersen(musik). For  piger og drenge.  DR TV 17:00-17:25, 27.4.1970. Udsendt i

NRK TV 18:40-19:05, 2.1.1971. Foromtale: Kristeligt Dagblad side 9, 27.4.1970. Anmeldt: F.B.: Anholt. Børne-TV. 

Politiken side 2, 28.4.1970.

Karl Stefan: Susanne Jagd en måned på Anholt. Skuespillere i sommer. Aktuelt side 15, 7.5.1970.                   

Nørgaard,Jens: De danske øer er et U-problem. Politiken side 12-13, 8.5.1970.

mou-: Godsejer vil lukke Anholt. B.T. side 34, 11.5.1970.

Anders H.: Maase’rnes Anholt. Berlingske Aftenavis side 4, 11.5.1970.

Hagenborg,Anna & Birthe Melchiors(fotos): I får kun 7½ minut i Solen. Anholts konge går i krig med turisterne.

Billed Bladet side 4-5, nr. 23 årg. 33, 5.6.1970.

Holm,Poul Erik(tekst og foto): Der ligger en Ø i Kattegat. Trods visse mangler er Anholt netop sagen. Peder

Paars den mest kendte Anholt-turist. Måske en ny kro på Anholt. Randers Dagblad og Folketidende side 5, 18.7.

1970.

Rundrejse i sommerlandet. Besøg på de små øer. Det midtjydske Regionalprogram. DR P1 19:00-19:45, 20.7.70.

Bertramsen,Bent: 10 mand og gamle Olga går på kanonjagt. Sommerrapport. Ekstra Bladet side 22-23,  25.7.70.

Bro Brille i sommerlandet og ukrediterede fotos: Alle biler kasseret på Anholt. Uberørt paradis kun en halv times

flyvning fra København. Ekstra Bladet side 40, 5.8.1970.

S.E. & Ole Andersen(foto): De flår mig. Se og Hør side 24, nr.32 årg.31, 7.8.1970.

-regel & Asger Muchitsch(tegning): En julestranding ved Anholt. Aarhuus Stifts-Tidende side 28, 24.12,1970.

 

1971

jyp.: Om at se TV på Anholt. Politiken side 14, 31.1.1971.

Anholt - Ö i Kattegat. Dokumentär om Anholts historia. Danmarks bidrag till Eurovisionens dokumentärutvexling.

SVT2 18:30-18:55, 19.5.1971.

Hansen,Thorkild: Båltale på Samsø. Politiken side 11, 24.6.1971.

Ettrup,Erik & Jacob Maarbjerg(foto): Stadig det tossede paradis. Politiken Flyvende sommer 2. sektion side 1,

10.7.1971.

Hansen,Klaus: Anholt - et paradis for faldskærmsfolk. Aarhuus Stifts-Tidende side 17, 22.7.1971.

Bach,Jens: Anholt - en havn en by og en ørken. Aarhuus Stifts-Tidende side 41,1.8.1971.

Kommunen vil ikke sælge til Brøste. Aarhuus Stifts-Tidende side 36, 17.8.1971.

Bruun,Bodil & Tove Pabst(fotos): Der er forskel på at være dansker. Alt for Damerne side 80-83, nr.42 årg.25, 19.10.1971. ISSN 2245 5000.

Berg,Frederik S. og Arne Sørensen(tegning): Julebrevet. Berlingske Tidende side 15, 24.12.1971.

 

1972

CH. & Tom Wikborg(vignet): Fællesantenne på Anholt betales af DR. Berlingske Tidende 2. sektion side 1, 20.1.

1972.

Øget øst-spionage. Aarhuus Stifts-Tidende side 1-2, 26.3.1972.

Offentlig licitation af stamnet på Anholt. Post- og Telegrafvæsenet. Politiken annonce side 18, 4.5.1972.

Hvad er det med Anholt? Anholdt og bragt af vejen? Politiken side 1, 15.5.1972.

Evert,Eigil & Klaus Gottfredsen(foto): Anholt opgiver sin isolation - nu skal turisterne til øen. Morgenavisen Jyl-

lands Posten side 7, 29.5.1972.

I Danmark får øerne mest sol. Morgenavisen Jyllands-Posten side 7, 1.6.1972.

Jack,Jette & Timm,Jørn(foto): De sukker efter fjernsyn. Aarhuus Stifts-Tidende side 1 og 5, 17.6.1972.

jef.: 500 gange himmelflugt over Anholt. Amtsavisen-Randers side 2, 1.7.1972.

Ministerferie som vinden blæser. Aktuelt side 13, 22.7.1972.

Ljusstake på kartan skymde ön, då Sverige skrev fredsfördrag. Nya prästen är rädd, att Anholt ska prostituera

sig på turismen. Hallands Nyheter side 10, 29.7.1972.

Mannov,Kristian B.: Planlæg og organiser sejlsporten. Berlingske Tidende Pnyx side 75, 30.7.1972.

ras: Anholt melder: Flyet til København fem minutter forsinket. Djursland  3.8.1972.

Flere turister til Anholt iår. Djursland 5.8.1972.

ras.:Finansudvalget ser på Anholts problemer. Amtsavisen-Randers side 1,  8.8.1972.

Rosetten (Rosa Krotoschinsky) & Holger Worm(vignet): Gode feer på Anholt og Amager. Dag til dag Politiken side

12, 3.10.1972.

ras: Det haster med plan for Anholts fremtid. Djursland 21.10.1972.

Hartmann-Petersen,Hemming: Hver lever christeligt og nærer sig ved Vrag. Anholt, den næsten TV-løse ø. DR P3 11:00-12:00, 5.11.1972. 1 anmeldelse: Magnus Jørgensen: Spændende ø. Kristeligt Dagblad side 9, 8.12.1972.

Brandt,Hanne & Troense,Bente: BOX 12. Besøger Anholt og sludrer med en dreng, der ikke har radio og TV, men

udsigt til 100 sæler. DR P3 9:05-10:00, 19.11.1972.

van.: Valfart til Anholt. Djursland 29.11.1972.

Atom-værk på Anholt?  Djursland, 5. og 6.12.1972.

Rasmusson,Eric & Sven Davidsson(illustratör): Anholt- sommarens paradisö i Kattegatt. Hallands-Jul 1972.

jyp: Anholt-beboere: nu vil vi se TV. Politiken side 6, 30.12.1972.

 

1973

Civis: ”Asfalt-lag” på Kattegat. Politiken side 5, 10.1.1973.

Os på Anholt. For de 6-10 årige. I serien om børns tilværelse på mange foskellige steder tager man idag til Anholt. Tilrettelæggelse Poul Nesgaard. DR P1 16:30-17:00, 23.1.1973.

Nogle øer får lov at beholde sognefogederne. Aarhuus Stifts-Tidende side 19, 17.2.1973.

H.R. & Holger Worm(vignet): Mere troldpak. Dag til dag Politiken side 10, 19.4.1973.

Sten.: Anholtboerne opskræmt af formodet Satan-kult. Morgenavisen Jyllands-Posten side 3, 23.5.1973.

nete: Sort magi på Anholt. Politiken side 4, 24.5.1973.

Hupfeld,Preben(foto): Mystiske fund skaber angst. Aarhuus Stifts-Tidende side 1 og 3, 24.5.1973.

Kragh,Ambro & Sunesen,Knud & Viggo Landau(foto): Er 17-årig piges død løsningen på satankult. Ekstra Bladet

side 24, 25.5.1973.

H.R. & Peder Nyman(vignet): Anholts mysterier. Dag til dag Politiken side 12, 27.5.1973.

Thomsen,Steen & Karl Nord(foto): Danmarks smukke heks: Det er alvor med satan på Anholt. Se og Hør side 26-

27, nr.22 årg.34,1.6.1973. ISSN 0901 9545.

jyp. & Jørgen Saabye(vignet): Fandens hittegods. Dag til dag Politiken side 10, 10.6.1973.

Wolsing,Holger & Alver,Bente Gullveig: Sorte lys på Anholt. Tilrettelæggelse Kirsten og Leif Esper Andersen. Op-

taget 12.6.1973. Findes i DR's Mediearkiv. Aldrig udsendt.

Fiksdal,Jan: Her ofres det til satan. Billed Bladet Nå side 28-32, Oslo, juni 1973.

Christensen,Hagen & Heine Pedersen(foto): Ørkenvandring under Anholts måne. Randerts Amtsavis side 3, 23.6.

1973.

Sommerlørdag. Indslag om satanismen på Anholt med Ejner Boisen og Gitte Jäderberg. Sommerredaktionen DR

TV 20:00-20:45, 23.6.1973. Anmeldt af Ralph Oppenhejm: Heksesabbat Politiken side 2, 24.6.1973.

Landliggere giver koncert på Anholt. Aarhuus Stifts-Tidende side 36, 5.7.1973.

Okking,Jens: Lad os se Anholts krystalkugle. Mærkelige hændelser på øen i Kattegat. DR P1 15:15-16:00, 8.7.73.

Toldbygning på Anholt nu feriehjem. Demokraten Århus side 6,10.7.1973.

Christensen,Alma: Kom til Anholt og bliv syg, borgmester. Læserbrev  Djursland 12.7.1973.

Hakon Mielche: Det skete i Danmark. Comic. Morgenavisen Jyllands-Posten side 12, 14.7.1973.

Ön välter. Ett sommarreportage från Anholt om fritidskultur och vanligt folk. SR P1 21:05-21:30, 17.7.1973.

Trampe,Poul-Henrik & Poul Holck(vignet): Krig og fred i sommerlandet. Politiken side 13, 21.7.1973.

Ølh-: Så nu går jagten ind på grylerne. Politiken side 20, 25.7.1973.

van.: Det halve Nørreherred drog til Anholt i 1914. Nøgenbadning florerer på Anholt Sønderstrand. Randers Amts-

avis side 8, 25.7.1973.

Anholt skal være bilfri. Turister og sommerhusgæster må til at bevæge sig på cykel eller til fods. Aarhuus Stifts -

Tidende side 15, 26.7.1973.

gart: Der gynger en ø. Aarhuus Stifts-Tidende Sommerturen side 15, 26.7.1973.

Anholts Kammerherregaard skal være museum for Satan-kulten. Morgenavisen Jyllands-Posten side 12, 28.7.73.

ras: Samler underskrifter for at få toiletter ved Anholt strand. Djursland 31.7.1973.

Sunesen,Knud & Viggo Landau(foto): De er sure på de bare på Anholt. Ekstra Bladet side 1 og 22 og 27, 2.8.73.

Kristensen,Axel og ukrediterede fotos: Menneskeknogler fundet i Satan-Kult på Anholt. Ekstra Bladet side 1 og 3, 14.8.1973.

Kristensen,Axel og ukrediterede fotos: Afhugget hoved pr. post til læreren på Anholt. Ekstra Bladet side 6, 15.873.

Jyp & Poul Holck(vignet): Stakkels anholtere. Dag til dag Politiken side 10, 24.8.1973.

Kommer Satan i natt? Läs om satansdyrkarna på Anholt. Allas Veckotidning nr. 35, 27.8-2.9.1973.

Sten og ukrediteret foto: Satan-terror mod Anholts ejer. Jyllands-Posten side 17, 2.9.1973.

Larsson,Börje(foto forfatteren): Kan vi svenskar få köpa danska Anholt? Nerikes Allahanda bagsiden, 4.9.1973.

Kistrup,Jens & Erik Werner(vignet): Dybt at falde. Berlingske Tidende 2.sektion side 7, 8.9.1973.

Jydep. og ukrediteret foto af indianerhoved på stage: Nu får de igen deres sag for. Politiken 2. sektion side 32,

20.10.1973.

van.: Kostbart sommerhus på Anholt skal fjernes. Djursland 27.10.1973.

Brenaa,Hans: Satanisk bulletin. Dag til dag Politiken side 14, 26.11.1973.

H.R.: Anholts julenisse. Dag til dag Politiken side 12, 8.12.1973.

H.R.: Anholts djævel. Dag til Dag Politiken side 12, 13.12.1973.

 

1974

Andersen,Birger & Schiøttz,Jørgen: Satankulten på Anholt nu på museum. Aktuelt side 31, 12.1.1974.

Familiespejlet. De danske øer - udvikling eller afvikling? Tilrettelæggelse: Gytte Rue & Palle Aarslev  DR P1 14:

30-15:30,  21.1-25.1.1974. Foromtale: Radioen starter et ø-parlament. Aktuelt side 39, 21.1.1974.

Skov,Annagrethe: De små øer kæmper for at overleve. Kolding Folkeblad 2.2.1974.

Lie,Jon & Rolf Chr. Ulrichsen(foto): Fredelig plett mellom Jylland og Sverige. A Magasinet, Uketillegg nr. 28 til

Aftenposten  Oslo side 4-9, 13.7.1974.

Mörling,Ulf & Vagn Jacobsen(tegninger): Strandhugget Nummer två. Vi skrumpar fram på en lergök. Sydsvenska Dagbladet Snällposten 2. del side 1, 14.7.1974.

Ferie-sejlads endt i brænding. Politiken side 3, 27.7.1974.

Reich,Ebbe Kløvedal: Ondskaben svær at afsløre idag. Kristeligt Dagblad, Djævelen i Danmark side 4, 8.8.1974.

Utilfreds med den meget høje el-pris på Anholt. Amtsavisen-Randers side 4, 23.8.1974.

Ø-brugser med vokseværk.. Ukrediteret foto. Samvirke side 16, FDB oktober 1974. http://classic.samvirke.dk/no

de/286572

Hvem svævede i glideplan på Anholt 1911? Spørger Kongelig Dansk Aero Klub. Politiken side 28, 12.10.1974.

Aalbæk-Jensen,Erik & Møllehave,Johannes & Nielsen,Lars Garff: Kirkeligt Forum. Om den påfaldende interesse

for djævelen og alle hans gerninger. DR TV 20:00-20:50, 30.10.1974. Foromtale  Kristeligt Dagblad side 9, 30.

10.1974.

Hansen,Carl & Bjarne Lüthcke(foto): Vi har ikke andet at tage os til. Berlingske Tidende 3. del side 2, 17.11.1974.

Nielsen,Ulla: Et utyske. Dag til Dag Politiken side 12, 29.11.1974.

Staffeldt,Erik: Anholt og Glistrup. Folk skal også have et ordentligt svar. Politiken side 4, 22.12.1974.

van: "Vi drukner i mudder" mener Anholt-boerne. Amtsavisen-Randers side 1, 31.12.1974.

Civis: Til overvejelse før et havbad. Om vore forskellige små søterritorier. Politiken side 18, 31.12.1974.

 

1975

Anholt med i forsøgsordning. Øpolitik er trafikpolitik. Aarhuus Stifts-Tidende side 30, 9.7.1975.

Nilen,Per: Vejen til Vei-Fred... til melodien: Sikken voldsom trængsel og alarm. Holstedbro Dagblad side 2, 30.7.

1975.

Nyt fra hele landet. Små-øerne feriemagnet. På Anholt var der på et tidspunkt op mod 400 fartøjer i den beskedne havn... Kristeligt Dagblad side 5, 1.8.1975

Die Insel Anholt: nennen die Dänen spöttisch ihre "einzige Wüste". Reisemagazin NDR HH 15:45-16:15, 30.8.75.

Christensen,Bernth (tekst og foto) : Sommerbesøg på en trestjernet turistattraktion. Vendsyssel Tidende side 24, 31.8.1975.

Oluf Møller fik sin ilddåb som uddeler i Anholt brugs. Ukrediterede fotos. Samvirke side 67, DFB oktober 1975.

Biro: En meget mystisk historie om "kæmpegrylen på Anholt". Morgenavisen Jyllands-Posten side 18, 3.11.1975.

Gittenberg,Jæder & Poul Erik Poulsen(vignet): Tempelhorn mod onde ånder på Anholt. Morgenavisen Jyllands-

Posten 2. del side 30, 8.11.1975.

Løvetand: Vi sejler da bare til Anholt. Vestkysten 8.12.1975.

 

1976

Anholt - ensom ø i Kattegat. Portræt af et af Danmarks mest isolerede samfund. Tilrettelæggelse Torkil Friis & Steen Ole Jørgensen: DR P1 11:20 – 11:50, 6.1.1976. Foromtale: Reportage fra Anholt. Ukrediteret foto. Jyllands- Posten side 17, 1.6.1976.

Langballe,Jesper: Til Jylland eller Anholt. Morgenavisen Jyllands-Posten side 2, 9.1.1976.

ras: ”Post-Peter” havde hus både på Anholt og ved Grenå Havn. Ukrediteret foto. Djursland side 22, 27.3.1976.

Ølh-: Arbejdsløsheden hærger øsamfund. Politiken side 7, 17.6.1976.

Anholt i Provinsafdelingens Sejlredaktion. Service og musik for fritidssejlere. Tilrettelæggelse Claus Jacobsen &

Leif Wivelsted. DR P3 11:05-12:02, 3.7.1976. 1 anmeldelse: Anholt i radioens sejler-udsendelse. Djursland side

8, 5.7.1976.

Med Kjeld Olesen på kryds gennem de danske farvande. Aktuelt side 23, 9.7.1976.

Johan Mikkelsen (foto): Prins Henrik: Anholt er sagen. Morgenavisen Jyllands-Posten side 1, 14.7.1976.

Mikkelsen,Kirsten & Per Pejstrup(fotos): Er lykken en ø? Flere hundrede står på venteliste for at blive øboere. Her besøg hos to familer, som har vovet springet. For den ene blev drømmen om en ny tilværelse i ro og fred opfyldt. For den anden blev den nærmest et mareridt. Søndags-B.T. side 42-44, nr.29 årg.55, 15.7. 1976.

Prins Henrik er bag styrepinden. Frederiksborg Amts Avis Sommer side 1, 15.7.1976.

Mundus,Jørn & Honum,Flemming & Johan Mikkelsen(fotos): Ikke problemfrit for Anholt at være et ferieparadis.

Morgenavisen Jyllands-Posten side 1 og 5, 17.7.1976.

Trapp,Hans V.: Grylen og cikorien. Dag til dag Politiken 2. sektion side 6, 28.7.1976.

Boye,Ib: Mellem os sagt. Billed Bladet side 3, nr.31 årg.39, 30.7.1976. ISSN 0006 2537.

Heide,Preben & Rønne,Louise: Varme rundstyker med fly. Landet rundt  DR TV 20:25-20:55, 9.8.1976.

SAA & Jørgen Saabye(vignet): Ny turisme ved at kvæles i sin egen succes. Politiken side 8, 25.8.1976.

Danmark om styrbord. "M/S Ariadne" runder Anholt med et filmhold ombord. Med de mange sange, viser og val- 

se, som har tiknytning til hav og strand, sømands- og fiskerliv. Producer Sten Jørgensen. DR TV 20:45-21:30, 28.

8.1976. Foromtale: Søens venner på muntert togt i danske farvande. Aktuelt side 47, 28.8.1976.

Vrede anholtere vil nu sende deputation til Christiansborg, Djursland side 1, 11.9.1976.

Stigø,Sven & Leif Nielsen(foto): Anholt, landets mest særprægede ø. Motor side 46-49,  # 16, 23.9. 1976. FDM.

ISSN 0047 8199.

 

1977

Turistchef Vivien Andersen foreslår Grenå Kommune at bygge vandrehjem på Anholt. Djursland side13, 26.2.1977.

To får dræbt af hund på Anholt. Djursland side 5, 26.4.1977.

Odense-studerende sætter fokus på Anholt-problemer. "A-gruppen", Odense Socialpædagogiske Seminarium.

Djursland side 13, 11.6.1977.

-it: Svenske raggare går i land på Anholt. Aarhuus Stifts-Tidende side 2, 25.6.1977.

Olesen,Kjeld & Kampmann,Jens: Ferie er noget man lovgiver om- ikke noget man holder. Aktuet side 10, 6.7.77.

Janting,Jørgen og Preben Tolstoy(foto): Byråd gav 20 kroner for at blive kørt rundt i 4 timer. Morgenavisen  Jyl-

lands-posten side 8, 31.7.1977.

Departementschef får gratis logi hos førstelæreren. Aarhuus Stifts-Tidende side 9, 3.8.1977.

Gahms,Mogens & Erik Friis(foto): Nødråb fra Anholt: Vi vil ikke på museum. Dårlige færgeforbindelser og høje

fragtrater truer det lille øsamfund. Politiken 2. sektion Side 1, 15.8.1977.

Feriegård på Anholt færdig næste sommer. Ukrediteret tegning. Djursland side 6, 16.8.1977.

Rosenberg,Thomas O. & Ole Winther(fotos): Sådan bor jeg. Balletmesterens ø-paradis. Dansk Familieblad side

19-21, årg.66 nr.35, 1.9.1977.

Anholt fik ikke problemer løst. Aarhuus Stifts-Tidende side 11, 21.9.1977.

Prisen for el og vand på Anholt: 200 sommerhuse. Noget for noget. Djursland side 1, 22.9.1977.

Frem og tilbage til Anholt samme dag. Aarhuus Stifts-Tidende side 11, 24.9.1977.

Minister holder møde om Anholt. Aarhuus Stifts-Tidende side 15, 23.11,1977.

Christiansen,Herluf & Hans Otto(foto): Det er Anholt der er problembarnet. Aktuelt side 47, 24.11.1977.

glose: Skuffede over minister. Anholt-boerne troede, der skulle gåes mere i detaljer. Aarhuus Stifts-Tidende side

13, 28.11.1977.

 

1978

3-dages tur til Anholt med fuld forplejning. Quist Turistbiler, Løgumkloster. Kr. 495. Annonce i Der Nordschleswiger

side 25, 8.4.1978.

Søværnet sørgede for bispefærd til Anholt. Djursland side 4,  22.5.1978.

Ekstramanden & Ole Byskov(tegning): Man sku' være biskop! Ekstra Bladet side 2, 24.5.1978.

Ø-boeres læge tør ikke vidne i Grenå. Djursland side 1, 10.6.1978.

Invasion på Anholt. 70 fartøjer fra Falkenberg med sejlere til midsommerfest. Djursland side 10, 22.6.1978.

Anholterne laver plan som skal redde øen. Morgenavisen Jyllands-Posten side 7, 28.6.1978.

Anholts fastboende frygter turismen slår øen i stykker. Lands-avisen Aktuelt side 22, 28.6.

Hjernøe,Leif: På godt og ondt. TV-anmeldelse. Aarhuus Stifts-Tidende side 6, 6.7.1978.

Backe,Lone: Angsten for mørket. Politiken 2. sektion side 2, 8.7.1978.

Poulsen,Peter & Bjarke Larsen(foto): Thy-lejren kommer. Ulovligheder i Anholts Ørken. Aarhuus Stifts-Tidende

side 7, 14.7.1978.

Sandager,Erik og ukrediterede fotos: Anholt i oprør: Besat af Thy-lejren. B.T. side 4,14.7.1978.

Kanstrup,Per & Mogens Laier(fotos): Rygte-storm over Anholt løjede hurtigt af. Ekstra Bladet side 4, 15.7.1978.

Poulsen,Peter & Bjarke Larsen(foto): Bilfrit Anholt side 7 og Træt af satankult og Thy-lejr-rygter side 17. Aarhuus

Stifts-Tidende 16.7.1978.

P.P. og ukrediterede fotos: Bilfri Anholt. Rundt om Århus. Aarhuus Stifts-Tidende side 7, 17.7.1978.

Flyvende skovtur. Fotos Jan Persson. Billed Bladet side 66, nr. 29 årg. 41, 20.7.1978. ISSN 0006 2537.

Kramer, Peter & Viggo Landau(foto): Han ejer Danmarks smukkeste ø. Ekstra Bladet side 26,  24.7.1978.

Brogård,Erik & Hans Otto(foto): Vi frygter at øen lukker om vinteren. Lands-avisen Aktuelt side 20-21, 25.7.1978.

kireb: Turisterne tvinges til at campere ulovligt på Anholt. Lands-avisen Aktuelt side 20, 26.7.1978

ras(Otto Rasmussen) og ukrediterede fotos: Rapport fra Anholt. Og -up. og ukrediteret foto: Det ny Samfund opfø-

rer sig  borgerligt på Anholt. Djursland begge side 7, 29.7.1978.

Koplev,Kjeld: Sommerdagbog. Masser af tid til ingenting. Sommerdagbog. Lands-avisen Aktuelt side 22, 1.8.1978.

Riis,Peter & Thorkild Holst(vignet): Det er i elvte time, hvis ø-samfundet skal overleve. Land og Folk side 9,3.8.78.

Bureaukratiet længe leve. Dag til dag Politiken 2. sektion side 4, 4.8.1978.

Janting,Jørgen: Nu vil Anholt ikke længer være u-land. Morgenavisen Jyllands-Posten side 9,  6.8.1978.

Beck,Lis: Telefonisk Dag til dag Politiken 2. sektion side 4, 9.8.1978.

glose: Beskæftigelse: Brosten på Anholt. Grenå Kommune går utraditionelle veje for at skaffe unge i arbejde.

Aarhuus Stifts-Tidende side 9,  23.9.1978.

Tag ikke til Venedig-kom blot til Anholt. Ukrediteret foto. Djursland side 16, 3.10.1978.

Jensen,Jørgen Majland: Telefonisk. Dag til dag Politiken 2. sektion side 4, 17.11.1978.

Svenskerne: Anholt ikke en ”ægte” dansk ø. Amtsavisen-Randers side 1, 27.11.1978.

Striden om deling af Kattegat fortsætter. Aktuelt side 4, 28.11.1978.

3000 kr. til tolder som reddede ægtepar fra druknedøden ved Anholt. Amtsavisen-Randers side 5, 21.12.1978.

tr + glose: Anholt uden mælk og brød. Aarhuus Stifts-Tidende side 1, 30.12.1978.

 

1979

hw: Anholt skal være bilfri. Turister og sommerhusgæster må til at bevæge sig på cykel eller til fods.  Aarhuus

Stifts -Tidende side 11, 14.2.1979.

Bilforbud på Anholt. Ukrediteret foto. Land og folk side 6,16.2.1979.  

Gahms,Mogens & Erik Friis(fotos): Anholt er gammel og slidt. Politiken 2. sektion side 2, 15.2.1979.

Gahms,Mogens: Anholt tåler ikke mere slid. Politiken side 5, 17.2.1979.

Ebert,Jan & Torkild Balslev(foto): Anholt. BiD side 38-39, 11/1979.

Some small Danish Islands. Københavns kommunes Aftenskoler. Bymuseet 19.15, 3.4.1979.

Flensborg,Peter: Et djævelsk mønttegn. Mønt Nyt nr.14. Politiken 2. sektion side 18, 15.4.1979.

Peeping Tom & Jørgen Saabye(vignet): Dagens Navne. Edvard Flottenheimer 90 år. Politiken side 12, 24.4.1979.

Fællesmøde om Anholts fremtid. Amtsavisen-Randers side 1, 4.5.1979.  

Ferie-gæster på Anholt må være med til at betale. Aarhuus Stifts-Tidende side 9, 5.5.1979

A-værk på Anholt?  Aalborg Stiftstidende side 18, 23.5.1979.

Øboerne har problemer. Borgerne kræver løsning. Aarhuus Stifts-Tidende side 9, 23.5.1979.

Anholts borgere kræver løsrivelse fra Grenå Kommune. Herning Folkeblad side 1, 25.5.1979.

Vil fremme løsning af Anholts problemer. Vi er ikke interesseret i ophævelse af Anholt-udvalget, siger borgmester.

Aarhuus Stifts-Tidende side 9, 25.5.1979.

gh- & Erik Friis(foto) og ukrediteret anholtkort: Paradiset vil løsrive sig. Politiken side 32, 27.5.1979.

Fagre nye bilfri verden. B.T. side 7, 29.5.1979.

Ebbekær,Jacob: Sankt Hansaften på Anholt. Dag til Dag Politiken 2. sektion side 4, 23.6.1979.

tel.: Igen: færge venter for at få Ritt med. B.T. side 4, 6.7.1979.

Jensen,Dagny: Telefonisk. Dag til dag Politiken 2.sektion side 4, 7.7.1979

Konsortium vil bygge et feriecenter på Anholt. Politiken side 1, 12.8.1979.

Cuppy: Hellere sommerhuse på Anholt. Skepsis ved lejligheder. Politiken side 8, 13.8.1979.

Grenå Kommune foreslår opførelse af feriehotel med 96 lejligheder på Anholt uden at høre anholterne. TV-avisen

19:30-20:00, 16.8.1979. Anmeldelse Aage Hjelm-Hansen: Anholt er i nød. Politiken 2. sektion side 8, 17.8.1979.

Jensen,Dagny: Grylerne på Anholt. Dag til dag Politiken 2. sektion side 4, 17.8.1979.

Fristed,Bjarne: Anholt-denne hæslige ø. Aarhuus Stifts-Tidende side 11, 18.8.1979.

jen-: Anholt-projekt(opførelse af 96 ferielejligheder) rammes af forbud. Aarhuus Stifts-Tidende side 7, 21.8.1979.

Ravn,Ole: Skibe og mennesker. Ikke plads til rødstrømper. Aarhuus Stifts-Tidende side 29, 26.8.1979.

-steel: Anholt får-måske-hjemmesygeplejerske. Aarhuus Stifts-Tidende side 82, 21.10.1979.

Dimming,Lars & Lars Alexi(foto): Stormigt igen på lugna Anholt. Göteborgs Posten. Söndagsbilaga. 21.10.1979.

Deleuran,Jeanette & Jørgen Jensen(foto): Danskerne har haft skyklapper på. Det var en tilfældighed, der fik fami-

lien Paustian til at gå i land på Anholt. Berlingske Søndag Bolig og familie 4. del side 1, 28.10.1979. 1 anmeldelse:

Ejgil Tryell: Skyklapper og svampejagt. Berlingske Tidende side 35, 4.11.1979.

Schierbeck,Ole & Bo Bojesen(Vignet): Midtskibs midsommer. Politiken 3. sektion side 12, 6.11.1979.

Anholts nyopførte sanitetsbygninger allerede for små. Aarhuus Stifts-Tidende side 15, 18.11.1979.

leif & Erik Friis(foto): Anholt slipper af med bilerne. Politiken side 6, 2.12.1979.

Jensen,Jytte: Honningkager. Telefonisk. Dag til Dag Politiken 2. sektion side 4, 19.12.1979.

 

1980

ras: Grenå Kommune - hvor er den stor. Djursland side 10, 4.2.1980.

Ingen forkøbsret til Kommunens jord. Djursland side 13, 14.2.1980.

ras: Anholt Brugs udvider for én million kroner. Djursland side 28, 15.2.1980.  

ras: Præst forlader Anholt. Skolen er for dårlig. Djursland side 1 og 7, 14.5.1980.

Hessner, Majken: Sommerdagbog. Aktuelt side 16, 2.8.1980.

Gjedsig,Claus & Bent Tilsted og Preben Hupfeld(fotos): Satan dyrkes stadig på Anholt. Hjemmet side 62-63, nr.34, 18.8.1980. ISSN 0108 531X.

Solkraftværk på Anholt. EF villig til at betale en stor del af prisen på 20 mill. kr. Aarhuus Stifts-Tidende side 2, 1.9.

1980.

Anholt får næppe solkraftværket. Djursland side 1, 21.10.1980.  

Bro Brille & Viggo Landau(fotos): Sataniske magter huserer på Anholt. Ekstrabladet Bagsiden side 40, 28.10.1980

Bro Brille: 93-årige Elith Pio. Manden med leen står bag min lænestol. Ekstra Bladet side 40, 1.11.1980.

ras.: Generationsskifte på Anholt Gods. Djursland side 5, 5.11.1980.

Erhvervs-initiativ fra Anholts beboere efterlyses i Grenå. Djursland side 11, 7.11.1980.  

Thordrup,H. & Andersen,Villy og ukrediterede fotos: Det lysner for Anholt. Djursland side 24, 30.12.1980.  

 

1981

van: Kro-ejere flygter fra Anholt - de er trætte af ø-livet. Amtsavisen-Randers side 3, 9.1.1981.

Må sælge hus på Anholt Havn. Aarhuus Stifts-Tidende side 9, 21.2.1981.

-rd: Særordning for Anholt om almennyttige boliger. Aarhuus Stifts-Tidende side 9, 24.2.1981.

Boesdal,Nis & Dreyer,Jette & Jørgen Juul Sørensen(foto): Sommerbørn. Idag besøger vi de 22 skolebørn på An-

holt, som fortæller om, hvordan det er at bo på en ø. DR TV 18:30-19:00, 1.7.1981. Foromtale: Kristeligt Dagblad

side 12, 1.7.1981.

Andersen,Arne: Anholternes ensomme ø. Ny serie. Øboer-1. Anholt ligger som et skjulested, gemt væk, ude midt

i havet og bevogtet af sælhunde og fjæsingfisk. Illustreret Familie Journal side 4 og 8, nr.29 årg.105, 13.7.1981.

ISSN 0906 6977.

Olesen,Kjeld & Holmberg,Søren(foto): Sommerdagbog. Vi sejler problemerne væk. Aktuelt side 12, 24.7.1981.

Boesdal,Nis & Jørgen Juul Sørensen(foto): Sommerbørn. Vi vender tilbage til Anholt i turistsæsonen, hvor skole-

børnene pludselig får flere tusinde legekammerater. DR TV  17:00-17:30, 29.7.1981. 1 foromtale med ukrediteret

foto Kristeligt Dagblad side12, 29.7.1981.

Grahm,Björn & Sköld,Per: Anholt - paradisö eller vindpinad öken. Hallands Nyheter side 3 og 2. del 15-17, 22.8.81.

Redskabsskur bliver ofte til sommerhus på Anholt. Aarhuus Stifts-Tidende side 33,11.9.1981.

Dall,Ole: Utæt Tvindskib i havsnød. De nåede kun Anholt på vej til Amerika. Fyens Stiftstidende side 1,12.10.81.

hen: Natskyggen byder til bål. Politiken side 20, 22.10.1981.

ras: Anholt vil etablere erhvervskontor. Djursland side 24, 14.11.1981.  

Nielsen,Britta, ansvarshavende redaktør: Ø-velsesAvis. Tema Anholt. Danmarks Journalisthøjskole november 81.

von Sprecher,Jaqueline & Vibeke Winding(foto): Inselalltag auf Anholt im dänischen Kattegat. Neue Zürcher Zeit-

ung 21-22.11.1981.

 

1982

Utzon,Susanne & Peer Pedersen(foto): Isen har lukket for trafikken til Anholt. Politiken side 5, 12.1.1982.

bc og ukrediteret foto:  Forsvaret nægter at hjælpe Anholt. Aarhuus Stifts-Tidende side 1, 15.1.1982.

Johnson,Tim: Ankers helikopter til Anholt skaber politisk blæst. Politiken side 8, 18.1.1982.

Thomsen,Bertel: Anholts sherif: Skulle vi betale 12 kroner for en liter mælk? B.T. side 10, 18.1.1982.

Erik Werner( tegning): Redningshunden.  Berlingske Tidende side 19.1.1982. http://www.danskkulturarv.dk/kb/

redningshunden/

Andersen,Per B: Nødhjælpen, der blev til en sag. Berlingske Tidende side 13, 19.1.1982.

van: Tågernes ø. Med sigtbarhed omkring nul måtte postflyveren for anden gang opgive. Djursland side 10, 21.

1.1982.

Ørum,Inger: Vejret driller Dagens Danmark. Besøg på Anholt og TV program aflyst. Ekstra Bladet side 43, 25.

1.1982.

Thomsen,Bertel: Udråbte sig til konge af Anholt.  B.T, side 5, 1.2.1982.

Anholt fik besøg af en ung mand fra Roskilde, der indlogerede sig på Anholt Fyr og udråbte sig til konge over øen.

Hanne Bartholin (vignet). Politiken 2. sektion side 4, 6.2.1982.

Konge på Anholt?  Telefonisk. Dag til dag Politiken 2. sektion side 4, 1.4.1982.

”Ørkenøen” i Kattegat. Reportasje. Vårleg møte med natur og mennesker på Anholt i Danmark. Tilrettelegging

Bjørn Ryg. Nordvision/NRK TV 20:05-20:30, 3.6.1982. Vist i SVT1: Nordisk Horisont 17:00-18:00, 29.5.1983 og DR TV: Ørkenøen i Kattegat. Danske tekster: Ole Vesterholt. 15:35-16:00, 19.6.1983.

Rütz,Michael & Erik Werner(vignet): Nye Hekse og troldtøj i Danmarks Sommer. Løgstør Avis side 5, 19.6.1982. 

Grahm,Björn: Paradisön-hit vallfärdar ”det vackra folket”. Göteborgs Tidningen 27.7.1982.

p-m og ukrediteret foto: Anholts ferieparadis har haft rekordbesøg. Djursland side 6,7.8.1982.

Heksestart fra Anholt. Politiken. Læserne mener. 2. sektion side 4, 14.8.1982.

Anholt har fået Danmarks mindste boligforening. Beboerbladet side 22-23, nr. 4, oktober kvartal 1982.

Sven-Henrik & Marianne Grøndahl(foto): Han er 77, teolog, jurist, bor i en jordhule - og spiller på fløjte. Her får

livet ny mening. Billed Bladet side 68-70, nr.42  årg.45, 21.10.1982. ISSN 0006 2537.

Andersen,Ralf: Anholt lider af boligmangel. Grenaanyt  24.10.1982.

Langagergaard,Poul: Brev fra Djævelens overheks. Indre Missions generalsekretær kommenterer et brev, han fik.

Kristeligt Dagblad side 4, 30.10.1982.

Larsen,Lars-Bo & Viggo Landau(foto): Mød Satan på Anholts kirkeloft. Ekstra Bladet side 11, 30.10.1982.

Kjærsgaard,Erik & Larsen,Bent Børge: Det er nødvendigt at sejle. DR TV 19:45-20:45, 21.11.1982.

 

1983

Nej til tivoli-tog på Anholt. Aarhuus Stifts-Tidende side 23, 22.1.1983.

Sol & Kurt Westergaard(vignet): Cykel fat - det er forår. Morgenavisen Jyllands-Posten side 47, 31.3.1983.

Dansk/svensk. Leder. Kristeligt Dagblad side 12, 10.6.1983.

Folk, ferie og fritid på Anholt. I en direkte udsendelse fra havnen på Anholt ser ferieredaktionen på, hvorfor net-

op denne ø besøges af så mange turister. Tilrettelæggelse Claus Jacobsen & Niels Bodal & Gunner Hansen

(ved mikrofonen): DR TV 20:20- 20:50, 30.7.1983. Foromtale: Turisterne på Anholt... Ukrediteret foto. Djursland

side 36, 30.7.1983. 1 Anmeldelse: Jesper Langballe: TV mening. Morgenavisen Jyllands-Posten side 2, 1.8.83.

Gregersen,Hanne & Tottrup,Jørgen & Andersen,Carsten og Flemming Højer Nielsen(fotos): Anholt reportage.

Djursland Her på egnen side 3, 3.8.1983.

van og ukrediteret foto: Der er slanger i paradiset. Djursland side 7, 8.8.1983.

Thøgersen,Birger & Morten Langkilde(foto): Kongen af Anholt. Men Frederik von der Maase er uden reel magt.

Politike 2. sektion side 1, 9.8.1983.

Schmidt,Torben & Knud Jacobsen(foto): Anholt - min barndoms paradis. Hjemmet side 6-7 og 85, nr.34, 22.8.83.

ISSN 0108 531X.

Holme,Jens: Anholt ramt af ”idiotisk” konflikt. Information side 4, 24.8.1983. 

Larsen,Knud: Forholdet til fastlandet ikke det bedste. Berlingske Tidende side 28, 4.9.1983.

Sømænd får mere i gage efter den lange konflikt. Aktuelt side 29, 24.9.1983.

Spanggaard,Peter og ukrediterede fotos: Navlestrengen er overspændt. Færgefart-problemet er blevet symbol for det slette forhold mellem anholterne og Grenå kommune. Politiken 3. sektion side 16-17, 18.10.83.

Dræbel,Bo & Palle Hedemann(foto): Overlevede 32 timer i robåd på oprørt hav. Berlingske Tidende side 1, 22.10.

1983.

Schmidt,Christen: Dansk-svensk aftale om Kattegat. Politiken side 7, 30.10.1983.

 

1984

Rasmussen,Peter K. & Hans Bølcho(foto): Mirakel at Ivan lever. Illustreret Familie Journal side 80-82, 2.1.1984.

ISSN 0906 6977.

Vejret er pragtfuldt selvom det er dårligt. Aktuelt side 23, 28.1.1984.

Thygesen,Peter & Erik Friis(foto): Rent vand, ørken og fin strand. Anholt havde sidste år 40 000 turister. To veje til Anholt. Fra denne sæson skal der bestilles pladsbiletter til færgen Politiken 4. sektion side 2,19.4.1984.

Møller,Henrik Sten og ukrediterede fotos: Hekseri og flyvesalve. Politiken side 8, 1.7.1984.

Sommerhusgrunde på Anholt. Grenaa Borgmesterkontor Annonce. Politiken side 9, 14.7.1984.

Gregersen,Hans(tekst og foto): En ø midt i Kattegat. Vendsyssel Tidende side 4, 23.7.1984.

Thygesen,Peter & Leif Kjøl(fotos): Sommer i Danmark: Det tog lang tid før øen blev opdaget. Der er intet fashio-

nabelt over Anholt. Anholt slides ned af turisterne.Balletten har levet på Anholt i årevis. Smugkro på Kirkegården

Politiken 2. sektion side 3, 25.7.1984.

Nilsson,Kjeld B. & Steen Jacobsen(foto): Anholts sommer. Berlingske i sommerlandet side 1 og 12, 25.7.1984.

Kløvedal,Troels og ukrediteret foto og rutetegning: Den lange hjemkomst. Morgenavisen Jyllands-Posten 

JP Søndag  sektion 5  side 1, 2.9.1984.

aks.: Mød djævelen selv i kirken på Anholt. Aktuelt side 42, 28.12.1984.

 

1985

Bennike,Lars: Isen er på vej tilbage. Politiken side 2, 10.2.1985.

Sampson,Philip: Det bliver værre og værre. Politiken side 9, 14.2.1985.

Panduro,Per & Ole Frederiksen(foto): En stribe af Danmark. Ekstra Bladet side 10, 15.2.1985.

Anholt frosset inde. Grenaa Bladet 26.2.1985.

Westberg,Niels & Ernst Nielsen(foto): Okkult narrefisse - eller hvordan et stævnemøde med Satan på Ostebak-

ken på Anholt gik i sort for den opsøgende presse. Information side 1 og Off Side side 1 og 8-9, 17.5.1985.

Prinsen ta'r pinden til Anholt.. Næstved Tidende side 4, 21.6.1985.

Jensen,Sv.Å.: Veteranfly gik i luften over Anholt. Berlingske Tidende side 14, 23.6.1985.

Gahrn,Karen & Bjarne Lüthcke(foto): Ferie på Anholt.  På Anholt står tiden stille/På god fod med husspøgelset.

Oplev Danmark med  Berlingske Tidende 1. sektion Indland side 1 og 7, 29.7.1985.

Lindemann,Find: Anholt - cyklisternes ferieø. Viborg Nyt side 8, 29.7.1985.

Karen Gram f. Bay-Schmidt 90 år imorgen. Berlingske Tidende side 10, 7.8.1985.

En tur til Anholt. Grenaabladet 20.8.1985.

Hoeck,Jørgen & Hanne Bartholin(tegning): En meget lang rejse...Morgenavisen Jyllands-Posten side 26, 20.8.85.

Tolbøll,Carsten: Han sælger mest i godt vejr. Brugsens Ugeavis side 4, 17.9.1985.

Ud i det fri. En spadseretur i november på Anholt med Jørgen Groot. Tilrettelæggelse Ole Tranberg. DR P1 11:35-

11:50, 4.12.85.

 

1986

Rasmussen,Leif & Hans Bølcho(foto): Sat fast på Anholt. Billed Bladet side 68-69, nr.10 årg.49, 6.3.1986. ISSN

0006 2537.

Gahrn,Karen og ukrediteret foto: Den forunderlige ø. Berlingske Søndag side 77, 9.3.1986.

Vinding,Anna: De små øer ser helst cyklister. Politiken 3. sektion side 2, 23.4.1986.

Gudjonsson,Skuli V.: Erindringer fra Anholt. Anholt-Posten side 6 og 8, #14, november 1985 og side 5, #15, årg 9, marts  1986 og side 9, #16, årg. 9, juni 1986. Anholt Borgerforening.

Balslev,Birgit og ukrediterede fotos: Sat fast på Anholt. Aarhuus Stifts-Tidende. Århus Søndag side 5, 15.6.1986.

Det derude. Besøg på Anholt. Poul Thomsen. DR TV 20:00-20:45, 26.6.1986.

Hansen,Elisabeth: Danmarks guld ligger på havbunden. Aarhuus Stifts-Tidende 2. del  side 1, 22.6.1986.

Lindermann,Find: Anholt- cyklisternes ferieø. Viborg Nyt side 8, juli 1986.

Anholt Seglarnas ö och Kattegatts pärla. Semesterpatrullen. Borås Tidningen 15.7.1986.

Arentzen,Kim & Erik Kragh(foto): Brugsens Tove vandt over skrankepaverne. Ekstra Bladet side 12,  22.7.1986.

Thierry,Philip & ukrediteret foto: Øen olt. Om en naturperle, der bliver mindre og mindre.

Ekstra Bladet 1. sektion side 22,  23.7.1986.

Claudi: Anholts fortid hører hjemme på Kattegatøen. Amtsavisen-Randers side 8, 24.7.1986.

Claudi,Erik & Fl. Højer Nielsen(foto): Anholt andet end gold ørken. Djursland side 8, 29.7.1986.

Esmann,Knud: Hajer og småfisk i ny satan-kult. Aarhuus Stifts-Tidende 2. del side 1, 3.8.1986.

En kvinde på Anholt har vundet en principiel sag om, hvorvidt øboere har ret til dagpenge, når de bliver arbejds-

løse. Faglig Brevkasse DR P1 17:30-18:00, 4.8.1986.

Vi vil ikke deporteres.  Om Anholts fortvivlende mangel på plejehjem. Tilrettelæggelse Else Svensson. Fra Bånd-

værkstedet DR P1 14:30-15:00, 7.10.1986.

Heltberg,Bettina: Risiko og chance. Politiken 2. sektion side 10, 30.12.1986.

 

1987

Jensen,Svend Aage: Alt går sin vante gang på isoleret Anholt. Berlingske Tidende side 2, 30.1.1987.

Sommerkurser på Anholt. Økurser. Annonce i Information side 18, 11-12.4.1987.

k.: Fly med tre væk i tågen. Intet spor af fly som forsvandt over Kattegat på vej til Anholt. Ekstra Bladet side 4, 25.4.1987

Opgiver at finde fly. Politiken side 8, 27.4.1987.

Dolleris,Susanne & Eriksen,Palle Søby & Møller,Pia: Anholt til salg for 1 Krone. Anholt-Tillæg? Maj 1987.

Jeppesen,Aksel: Dramaet Grenå-Anholt. Politiken 3. sektion side 6, 9.6.1987.

Anholt-udstilling. Redningshuset. Om bl.a. feriens og turismens historie på Anholt. Arrangeret af Djurslands Muse-

um og Dansk Fiskerimuseum 20.6.1987.

et-H.: Brev fra Anholt gav Zonen luft under vingerne. Djursland side 1 og 27, 4.7.1987.

Wammen,Chris: Mareridt midtpå Kattegat. Ekstra Bladet  side 5, 22.7.1987.

Kanstrup,Edith og ukrediterede fotos: Brugsuddeleren på Anholt bliver brugt til lidt af hvert/Paradisøen har fuldt

hus. Morgenavisen Jyllands-Posten Familie og bolig side 5, 30.7.1987.

Anholt lever og har det godt. På Tværs. Medarbejderbladet for Århus Amtskommune # 5, 14. årgang, september

1987.

Koldbæk,Jørgen og Heine Pedersen(fotos): Uden sminke. Det kræver engagement - og tro på at det nytter noget

- at rejse Danmark rundt med et en-mands-teater. Det fri Aktuelt 2. sektion "SøndAktuelt" side 7, 4.10.1987.

Præstens lange ørejse. Illustreret Familie Journal nr.47, 16.11.1987. ISSN 0906 6977.

Da Eurythmics, Tina Turner og Bruce Springsteen landede på Anholt. Reklame for Post. Ekstra Bladet side 47, 26.11.1987.

Kristensen,Axel & Holger Bundgaard(foto): EF-projekt endte i kaos. Ekstra Bladet 12.10.1976.

jbh og ukrediteret foto fra 1944: Badenymfer på Anholt. Djursland side 29, 12.12.1987.

Radio Anholt. Bundløse Tidende. Vores radio-din lokalradio. Quiz med Henrik, Tanja og Rikke 14:00-15:00, 21.12.1987.

 

1988

Poulsen,Peter & Schütt,Axel og Søren Holm(foto) & Jes Kristensen(grafik): Turismen på de små danske øer gør

til tider mere skade end gavn,viser forskning i Århus. Hjælp, vores redning kommer. Aarhuus Stifts-Tidende side

2. del side 13, 17.4.1988.

Bluhme,Kate & Anne- Marie Steen Petersen(tegning): Tornadoen. Aase Olesen. Ekstra Bladet side 55, 12.6.1988.

Paludan,Marie Louise: Sommerøen (Sejerø). Weekendavisen Levned og meninger side 18, 19.8.1988.

Buus,C.J.: Mørkets gerninger i et sommerhus på Anholt. Til husbehov. Familie og bolig. Morgenavisen Jyllands-

Posten side 28, 27.10.1988.

Hvad Anholt også kan bruges til. Magasins Julekatalog. 1988.

 

1989

Hylinger,Claes & Arvidsson(foto): Något att berätta. Berättelse Dagens Nyheter side 40, 25.6.1989.

Friis,Dorthe & Connie Marini(foto):  Anholt - eldorado for plattenslagere - men sandt at sige også en lille perle.

Ekstra Bladet side 24, 28.6.1989.

Anholt - også en turistperle i Grenaa Kommune. Grenaa Handelsstandsforenings Månedsavis Nr. 2, 4.7.1989.

Thastum,Iben & Peder Bundgaard(tegning): Ø-mad. Det fri Aktuelt, 3'eren Kniv og gaffel side 40-41, 7.7.1989.

helle: Sommerstrømer i shorts på Anholt. Djursland side 9-10, 14.7.1989.

Thaysen,Helle & Flemming Høyer(foto): Anholt - vores ferieø. Djursland side 8, 15.7.1989.

Søndag Morgen. Alternativ ø-lejr på Anholt. Tilrettelæggelse Anders Laugesen. DR P1 8:05-9:00, 16.7.1989.

helle: Gedegartneren blev hængende på Anholt. Djursland side 8, 19.7.1989. Anholt. Faulty Towers Badehotel. Spøgelser, spindelvæv og nul service. Værtsparret er larmende og uberegnelige. Fra 100,- pr. dag. 86319219. Ferieophold. Annonce i Ekstra Bladet side 40, 25.7.1989.

Lækagen. Anholts bedste avis, jubilæumsnummer no. 200. Redaktion Sigurd og Ivan. Virvar Prez juli 1989.

Elliot,Karin: Anhalt vid Anholts monument. Kvällsposten side 5, 4.8.1989.

Shannon,Lene & Johan Mikkelsen(foto): I lyst og nød. Bil Båd Camping. Morgenavisen Jyllands-Posten side 32, 12.8.89. 

 

1990

oleg og ukrediteret foto og kort: Amtet HAR forlængst glemt alt om Anholt. Amtsavisen-Randers side 20, 24.2.90.

Jensen,Per Mikael & Morten Langkilde(foto): Øer på tilbud. Politiken 2. Sektion side 1, 27.3.1990.

Anholt. SVT 2 Rapport kl. 19:30.-19:50, 23.6.1990.

Beckgaard,Tove: Lærer på Anholt. Go'morgen P3. DR P3 7:30-9:10, 9.7.1990. Båndoptagelse Anholt Museum.

wib & Flemming Højer(foto) & René Lloyd(vignet): EF-penge kan give edb-jobs til Anholt. Djursland side 9, 20.7.

1990.

Njor,John: 20.000 tidskapsler venter i havet. Politiken 2. Sektion side 5, 22.7.1990.

Rosengren,Lage & Lars Lanhed(foto): Anholt, en paradisö mitt i Kattegatt. Hallandsposten 23.7.1990.

Jensen,Per Mikael: Øer på tilbud. Politiken 2. Sektion side 1, 27.7.1990.

Rosengren,Lage & Lars Lanhed(foto): Halländska ön Anholt. Hallandsposten 11.8.1990.

Schyberg,Dick(text och foto): Enmanspatrull i semesteridyllen. Polistidningen Nr.6 1990. ISSN 0345 9454.

Kjersgaard,Erik & Palle Pio(tegning): HRG 1659. Weekendavisen side 24, 14.9.1990.

Den omvendte verden på Anholt. Morgenavisen Jyllands-Posten side 7, 22.12.1990.

 

1991

Ravn,Dorthe og ukrediteret foto: På ø-besøg i utide. Berlingske Tidende Søndagsbagsiden side 72, 5.5.1991.

tou- og ukrediteret foto og arkivfoto af Jens Munk: Da Satan kom til Anholt. Djursland side 11, 11.5.1991.

Jocken & Jørgen Saabye(vignet): Ø-rige. Dag til dag Politiken 2. sektion side 4, 14.5.1991.

Anholt beskyttes mod bølgerne. Politiken side 4, 18.6.1991.

Jørn & Jørgen Saabye(vignet): Anholt. Dag til dag  Politiken 2. sektion side 4, 15.8.1991.

-ans & Trine Arnskjold(korttegning): Danmark er en verden for sig. Politiken side 16, 13.10.1991.

 

1992

Jørn & Jørgen Saabye(vignet): Anholt. Dag til dag Politiken. 2. sektion side 6, 11.1.1992.

Toubro,Jørgen & Carl Erik Hesseldal(foto): Ska' de strande, så lad det ske hos os. Djursland Go' weekend side

13, 8.2.1992.  

Bach,Charlotte(tekst og foto): Et ganske almindeligt drama. Hjemmeslagtning på Anholt. Politiken 2. sektion side

2, 16.5.1992.

Munch-Petersen,Troels: Mylder ved bøjerne. Politiken 4. sektion side 2, 4.7.1992.

Brenaa,Hans: Apropos. Dag til dag. Politiken 2. sektion side 4, 16.7.1992.

-tel: Tyv anholdt på Anholt. B.T. side12, 16.7.1992.

Møller,Søren Anker: Min ø i havet. Foredrag i Højskoleforeningen. Aftenmøde i Budolfi Kirkes Krypt, Ålborg 29.10.1992.

 

1993

cicero: Uhyggelige æsker side 10, 6.1./Fanden til svindel side 8, 7.1./Satanister dukker op igen side 10, 8.1./

Adjunkt går under jorden side 10,15.1. Om satanistiske recidivister. Politiken 1. sektion Bagsiden 1993.

pht: Sproghjørnet. Dag til dag. Politiken 2. sektion side 6, 4.4.1993.

Strunk,Svenn & Henning Hansen(foto): Anholt forbinder de danske øer. Go'Weekend Djursland side 1 og 11,

29.5.1993.

helle: Sommer-sheriffen er atter på Anholt. Djursland 2. sektion side 1, 7.6.1993.

Boelskifte,Else: Fra TV til det frie ø-liv. Morgenavisen Jyllands-Posten 2. sektion side 1, 1.7.1993.

Strunk,Svenn & Henning Hansen(foto): Et håndværk er godt - men ikke nok. Djursland side 13, 1.7.1993.

Poulsen,Anders Mose & Chr. Würgler Hansen(tegninger) & Jens Muff Hansen,Palle F. Jensen,Michael Bo Rasmussen(fotos): Haven i havet. Morgenposten Fyens Stiftstidende 2. sektion Tæt på, side 4, 4.7.1993.

Frank,Søren & Ulla Rue(foto): De truer mig på livet. Billed Bladet  side 108-110, nr.32 årg.56, 12.8.1993.

ISSN 0006 2537.

Vohnsen,Erik & Johan Mikkelsen(foto): Vinger på vandet. Morgenavisen Jyllands-Posten side 38, 15.8.1993.

A(nholt)-visen. Skoleblad udgivet af Mellemklasse og Storeklasse på Anholt Skole 1-5 1993.

 

1994

Ø-visen. Påskenummer påskedag 3.4.1994. Udgiver Store- og Mellemklasse, Anholt Skole.

Anholt mangler madvarer. Politiken side 4, 23.4.1994.

Ravn,Dorthe: Anholt-feber. Danmark dejligst, Ø åh Ø, Berlingske Tidende  3.sektion side 19, 12.5.1994.

Winther,Henrik: Anholt: en ø af fred/ Fri fredag. Priser og pladser. Det fri Aktuelt side 11, 20.5.1994.

Rasmussen,Henrik Ask: Bortvist styrmand kræves tilbage. Djursland side 1, 21.6.1994.

Børge & Erik Jepsen(Nordfoto): På min vej. Rejs til Anholt. Fredericia Dagblad side 31, 23.7.1994.

Mill,Grete: Til ørkenen midt i havet. Aalborg Stiftstidende Weekend 3. sektion Side12, 30.7.1994.

Jette fra Anholt. Netværk 2. del. Tilrettelæggelse Annie Nicolaisen.  DR P1 9:10-10:00, 31.8.1994.

Lyng,Mogens og ukrediterede tegninger: Storstilede planer om grøn Anholt-højskple skal have grøn højskole. Djursland side 1 på både 1. og 2. sektion 17, 19.11.1994.

 

1995

Groosmann,Carl Erik: Et under af en ø i det danske ocean. Berlingske Tidende Feriemagasinet side 80-82,

5.3.1995.

Færgen Anholt kapret af styrmand. DR TV Avisen, 11.5.1995. http://www.dr.dk/bonanza/search.htm?needle=an

holt&type=all&limit=120

Høst,Ulla: Gidsler i 6 timer. Politiken side 5, 12.5.1995.

Ellegaard,Lasse & Erik Krogh(foto): Velfærdsdanskeren som guerillasoldat. Information side 11, 13.5.1995.

Fiskerinoteringen. Grenå Fiskeriauktion meddeler, at der i denne uge er indbragt usædvanligt mange økuller.

Peder Nyman (vignet). At Tænke Sig Læserservice Politiken side 16, 14.5.1995.

På ruten Anholt har rederiet med øjeblikkelig virkning indsat "Nordkapreren". Peder Nyman (vignet). At Tænke

Sig Læserservice Politiken side 16, 16.5.1995.

Madsen,Geert & Jørgen Hjort(foto): Venter på far.  Se og Hør side 2-3, nr.20 årg.56, 18..5.1995. ISSN 0901 9545.

Emanuel,Kasper & Ebbe Stub Wittrup og Jens Brink(fotos): Afmagt på Anholt. Historien om en styrmand.

Aarhuus Stifts-Tidende Agenda side 12 og 15-17, 2.6.1995.

Mønster,Flemming & Hansen, Hanne Stærke: Den der har magten. Det fri Aktuelt 26.6.1995.

Vestergaard,Anette & Jørgen Saabye(vignet): Min ø. Min Perle.  Politiken Sommer side 16, 30.6.1995.

Brandt,Jakob & Morten Marboe(fotos): Os imellem. På Anholt spiller ugedagen ingen rolle. Sommeren er én lang

fest. Århus Stiftstidende 3. del side 1 og 4-5, 16.7.1995.

Blå time på Anholt. Information side 6, 20.7.1995.

Strunk,Svenn og ukrediteret foto: En data-stærk ø. Djursland 2.sektion side 1, 19.8.1995.

Andreasen,Leo: Sommmerbrev fra Anholt. Fuglsang Posten nr.8 side 7-9, Fuglsanggården Norddjurs Kommune, august

Berg,Uta: Landschaft zum Traümen. Berliner Zeitung 9.9.1995. http://www.berliner-zeitung.de/auf-der-daenisch

en-insel-anholt-befindet-sich-nordeuropas-groesste-wueste-landschaft-zum-traeumen-17067354.

Egelind,Bjarne & Jens Øster Mortensen(foto): Det lille hus ved ørkenen. Berlingske Tidende Bolig side 2, 24.9.95.

Hvaffor en hånd? Fjernsyn for dig. Vil du med til Anholt (1:2). Tilrettelæggelse Pernille Kure & Finn Bentzen. DR

TV 18:00-18:30, 28.9.1995.

Hvaffor en hånd? Fjernsyn for dig. "Gennem ørkenen på Anholt"  (2:2). Nu ved du , hvor Anholt ligger. Det er en

ø i Danmark. På Anholt findes den eneste ørken i Danmark - og den skal børnene igennem for at finde skatten. Tilrettelæggelse Pernille Kure & Finn Bentzen. DR TV 18:00-18:30, 5.10.1995

 

1996

Munch og Vesterberg: Langt fra byen. Moleræs. Politiken 3. sektion side 32, 3.5.1996.

Honda Expressen. Anholts svar på ISS hedder Daisy ligesom Dronningen og kommer fra Phillipinerne. Aarhuus

Stifts-Tidende side 9, 12.5.1996.

Petersen,Anne Falck & Teit Hornbæk(foto): Kvinderne styrer Anholt. Anholts seje sild. VT Frederikshavns Avis

side 1 og 10, 12.5.1996.

Jepsen,Jens Folmer: Et forudsigeligt forlis. Portrætprogram om kapringen af Anholtfærgen. TV 2 Østjylland 19:

00-19:30, 16.5.1996. Anmeldt af Anne Weber Carlsen: Klædt af. Århus Stiftstidende side 22, 18.5.1996.

Kallerup,Ole: Skagen og Anholt dyrest. Politiken Både & Biler side 2, 25.5.1996.

Nielsen,Torben Brandi: Øen af i dag. Århus Stiftstidende Debat side 13, 6.6.1996.

En sømands enegang. Montage om styrmanden, der søgte lykken på Anholt og endte som færgekaprer. DR P1

14:00-15:00, 8.6.1996.

Munch,Per & Jørgen Schytte/Teit Hornbak(fotos): Anholt, en sky ø/Højt til himlen - lavt til loftet. Politiken Som-

mermagasinet side 1 og 4, 4.7.1996.

Plesner,Eva  & Jesper Kristensen(foto): Storbybeduinernes sommerparadis. Jyllands-Posten Hovedstaden

Tillæg side 1 og 8-9, 11.7.1996.

Kongstad,Martin & Tine Harden(foto): I en særlig stilstand. På havnen står nogle af Danmarks rigeste mænd og

spiller petanque. Anholt er blevet trendy, efter at Skagen blev overrendt. Politiken PS side 6-7, 4.8.1996.

Christensen,Peter Møller & Ole Steen(foto): Bro til små øer. Anholt i spidsen for computernetværk til de små iso-

lerede samfund. Ekstra Bladet side 53, 31.8.1996.

Ronild,Birgit & Britt Lindemann(foto): Anholts stærke kvinder. Ugebladet Søndag side 112-113, nr. 43, 21.10.1996. ISSN 1601 1015.

Færgekapring kommer ikke for Højesteret. Politiken side 8, 31.10.1996.

Ronild,Birgit & Britt Lindemann(foto): Bo er det bedste der er hændt mig. Ugebladet Søndag  side 108-109, nr. 46, 11.11.1996. ISSN 1601 1015.

bi: Anholt endelig dækket. Mobilmagasinet side 10, Tele Danmark 4/1996.

 

1997

Bach,Charlotte: Ørken, hav og hierarki. Berlingske Tidende 5. sektion side 1, 18.1.1997.

Nordberg,Terje: En fremmed fugl i Anholts vinter. Berlingske Tidende 4. sektion Rejseliv side 4-5, 1.3.1997.

Bistrup,Annelise & Andersen,Jes & Vibeke Toft(foto): De danskes øer. Tema: Litterære sørejser. Berlingske

Tidende 4. sektion side 3, 16.3.1997.

Strunk,Svenn(tekst og fotos): Tømmermænd på Anholt. Snakken vil gå. Samme procedure. Djursland side 11, 2.4.1997.

Ronild,Birgit & Britt Lindemann(foto)t: Den lille fugl i Kattegat. Ugebladet Søndag side 66-68, nr. 28, 7.7.1997.

ISSN 1601 1015.

Frank,Søren & Liselotte Sabroe(foto): Funky Anholt. Berlingske Tidende 3. sektion Magasin side 9, Sommer-

magasinet 20.7.1997.

Petersen,Søren Ryge & Jørgen Saabye(tegning): Kaptajnen på Absalon. Ryge på dødsruten. Politiken 4. sek-

tion Sommermagasinet side 2, 21.7.1997..

Krustrup,Mogens: Motiv fra Satanmønter hugget fra Le Corbusier. Kristeligt Dagblad side 9, 30.10.1997.

 

1998

Fjordside,Poul: Historien om Nils Munk. Helsingør Dagblad side 6, 3.1.1998.

Palle,Henrik: Med én mund. Politiken 4. sektion side 10-11, 13.2.1998.

Post, Anders Høegh: Reklamebrag for svensk Anholt Runt. Politiken Både side 35, 25.4.1998.

Njor,John: Små øer. Politiken i rejser side 4, 19.5.1998.

Thygesen,Peter: Kongeligt sommertogt. Politiken side 4, 25.5.1998.

Hove,Flemming & Jens Bach(foto): Ørken, isinger og en dramatisk historie. Hjemmet side 6-9, nr. 25.6.1998.

ISSN 0108 531X.

Sole og Kai Christiansen(tegning): De kattens katte. Morgenposten Fyens Stiftstidende side 32, 20.6.1998.

Arentoft,Hanne & Linda Henriksen(foto): Anholts erhvervsliv. Berlingske Tidende. Erhverv side 10, 2.7.1998.

Arentoft,Hanne: Anholt har hele molevitten. Berlingske Tidende 3. sektion Erhverv side 1 og 3, 9.7.1998.

Andersen,Carsten A.: Sommer på Anholt. B.T. Rejser side 29-30, 14.7.1998.

Tre mistede livet ved flystyrt på Anholt. Morgenavisen Jyllands-Posten side 1, 15.7.1998.

Blæst måske grund til flystyrt. Politiken side 2, 16.7.1998.

Betak,Judith(tekst og fotos): Turisme i ramsaltet realisme. Berlingske Tidende. 4.sektion Rejseliv side 5, 18.7.98

Folkver,Per: Babylon i perspektivkassen. Politiken Kulturliv side 6, 16.8.1998.

Hove,Flemming & Jens Bach(foto): Her har vi det godt. Hjemmet side 32-33, nr.35, 24.8.1998. ISSN 0108 531.

Hele den danske skibshistorie sejlede mellem Grenå og Anholt. Grenaa Bladet 18.8.1998.

Simonsen,Nanna & Per Marquard Otzen(tegning): Den dybe tallerken. Eftersommerservice II. Information Week

end side14, 22-23.8.1998. https://www.information.dk/1997/08/eftersommerservice-ii  og tegning: http://www.kb.

dk/images/billed/2010/okt/billeder/object355565/da/

To mand i vandet i flere timer. Politiken side 2, 9.9.1998.

 

1999

Rasmussen,Egon: På Anholt lever de af hinanden. Berlingske Business. Økonomi 13.6.1999. http://www.busines

s.dk/oekonomi/paa-anholt-lever-de-af-hinanden

Waagepetersen,Bent: Ida Brun til Krogerup. Helsingør Dagblad side 15, 16.6.1999.

Nilsen,Åse: Du blir ikke anholdt på Anholt. Rogalands Avis 30.6.1999.

Danmark kort. Sommerkavalkade idag: Anholt kalder ambulancefly. Poul Grønhøj. DR P1 07:55-08:00

Struk,Svenn og Henning Hansen(fotos): Sommer på øen. Kun plads til flere hvis nogen rejser. Dagbladet Djurs-

land 3. del side 1,14.7.1999.

Gram,C.C.: En anholthistorie. Pensionistavisen Søren Kanne august 1999.

Anholt, en ø med fisk på – og kirker! Tripod. http://nogetiglasset.tripod.com/_604586.html

Overchefen Søren Åhring Ratzer. Morgenavisen Jyllands-Posten side 10, 31.10.1999.

Anholt lukket I julen. Politiken side 6, 23.12.1999.

Hansen,Jørgen: And til Anholt. Morgenavisen Jyllands-Posten side 7, 23.12.1999.

 

2000

Henrichsen,Trude: Utenfor allfarvei. Bli med Trude for å finne nye og ukjente europeiske reisemål. Bitte lille

Anholt midt ute i havet har Nord-Europas største ørken, ekte dansk gjestfrihet og fersk sjøkreps. NRK TV 21:

10-21:40, 14.5.2000. Foromtale: norsk i Danmark. Ole Kaland(foto). Dagsavisen side 5, 12.5.2000. http://ww

w.nb.no/nbsok/nb/02651360dc3fc4506973d49e86446f60?index=1

Vestergaard,Anette: Anholt - stik nord. Politiken sektion 3 Vi rejser side 22, 16.5.2000.

2/3 af Anholt har fået el og vand igen efter branden i elværket  igår. DR Nyheder 10:00, 26.7.20  http://www.dr.

dk/nyheder/indland/23-anholt-har-faaet-el-og-vand-igen

Anholt. Kattegats oase. Kortfilm VHS. Om øens historie, natur og seværdigheder. Kaare Øster og Henrik Fink

Isaksen manuskript. Alfamedia. Anholt Turistkontor og Amtscentret for Undervisning Århus Amt 2000.

Rytter,Tine & Jørn Villumsen(vignet): Kapelmand, har du en skruetrækker? Politiken 3.sektion side 7, 24.12.2000.

 

2001

Kjeld Seyer-Hansen. Nekrolog. Information side 6, 9.2.2001.

Schmidt,Svend Lykke: Anholt - paradisøen i Kattegat - uopdaget af nordmænd. Annoncebilag i Aftenposten fra Danmarks Turistkontor 18.3.2001.

Krydstogt i det danske ø-hav. Dansk øhop lommeguide side 6-7 og 22. Danmarks Turistråd. Tillæg til Aktuelt

6.4.2001

Venner for livet. Med Bubber. Har han fået gæsterne i en bar på Anholt til at massestrippe? TV2 20:35-21:40, 27.4.2001.

Stubkjær,Niels: Byg bro til Anholt. Læserbrev. Nordjydske Stiftstidende side 9, 17.5.2001.

Steensgaard,Niels: Den smukke klat ude i Kattegat. Politiken 5. sektion side 1, 24.6.2001.

Temalørdag: De danskes øer – Anholt. Ørkenøen i Kattegat. TV Provinsafdelingen. Tilrettelæggelse Janne Wi-

broe. DR2 21:00-23:00, 30.6.2001. 2 foromtaler: Rundtur på de danske øer. Første stop Anholt. Midtjyllands

Avis side 44, 29.6.2001 og Jens Bach Knudsen: Anholt Krigshavn. B.T. 1. sektion side 38, 30.6.2001.

Troelsø,Ole: Til Anholt ad søvejen. Børsen side 2-3, 13.7.2001.

Fensbo,Mette: Jeg har ikke haft noget selvværd. Interview B.T. 1.sektion side 26, 15.7.2001

Forhandleraftaler for øl ændres. Politiken side 16, 1.11.2001.

Weber,Rolf & Kaspar Wenstrup(foto): Drømmeøen Anholt. B.T.  2.sektion side 5, 7.12.2001.

 

2002

Olesen,Ejvind: Ferie på Danmarks småøer. Dansk Småøs Turisme. Annonce i Berlingske Tidende 4. sektion

side 9, 23.2.2002.

Gregers,Anne-Mette & Palle Brix(foto): Anholt i oprør. Rejseholdets Sag # 25 på Anholt. Ekstra Bladet side 9, 25.2.2002.

Heiberg,Anni & Kim Haugaard(foto): Fra trods og vrede til glæde ved ø-liv. Djurslandsposten 16.4.2002.

Jeppesen,Tore Bønke: Frohns opskrift: tag ham med til Anholt. Fyens Stiftstidende side 19, 20.4.2002.

From,Lars med forfatterens fotos: Eksotisk øferie Danmark. Morgenavisen Jyllands-Posten Ferie side 1-2, 12.

5.02. https://jyllands-posten.dk/livsstil/rejser/ECE3651884/Eksotisk-øferie-i-Danmark/

Wilhelmsen,Erik(tekst og fotos): Øen midt i Kattegat. Anholt. 22 kvadrarkilometer og med 150 indbyggere, der i

sommermånederne modtager 50 000 gæster. Morgenavisen Jyllands-Posten, sektion 4  Fritid side 8, 27.7.2002.

Egelund,Rikke: DF: Befri små øer for skat. Politiken side 2, 3.8.2002.

Lassen,Hans Jørgen: Myndighederne svigter. Morgenavisen Jyllands-Posten JPÅrhus side 4, 4.8.2002.

Olsen,Søren: Levende fortidsminder. Gamle haver. Horsens Folkeblad side 22, 19.11.2002.

 

2003

Thastrup,Elisabeth & Per Folkver(foto): Jan Linnebjerg: ”Det vrimler jo med øer”. Politiken Vi rejser side 11, 8.4.

2003.

Fårets Dag på Anholt i påsken. Djurslandsposten 12.4.2003.

Problemer med private fællesveje på Anholt. Djurslandsposten 26.5.2003.

Nissen,Ann: Anholts attraktioner. Morgenavisen Jyllands-Posten sektion 4 Go' lørdag side 7, 7.6.2003.

Andersen,Søren & Flemming Højer(foto): Degnen kom til Anholt - fik fyr og fiskekutter med i købet. Djurslands-

posten 24.6.2003.

Boelskifte,Else: Langs småøernes kyster. Morgenavisen Jyllands-Posten sektion 2 side 12, 26.6.2003.

Smuk Festival på Anholt. Grenaa Bladet 29.7.2003.

Rasmussen,Gorm Henrik & Ole Steen(foto): Fingrene væk fra Anholt. Ekstra Bladet, Frontalt side 24, 31.7.03.

Anholt 2003. Kortfilm. Cabrinhateam.

Johnsen,Poul Pilgaard og målebordsblad 1623: Tilstand Anholt. Solskin og snurrepiberier. Reportage fra en

ø midt i havet. Weekendavisen Indland side 6, 8.-14.8.2003.

Winding,Sofie Bille og Ulrik Borgermann(foto): Alle elsker Anholt. Sommerafløserne er strømmet til LokalBrug-

sen på Anholt denne sommer. Ugens COOP side 7, 34 - 2003.

Metz,Georg: Det let distante nærvær. Information side 7, 29.8.2003. https://www.information.dk/2003/08/let-

distante-naervaer

Frausing,Holger: Ulovligt salg af hummer anmeldes. Århus Stiftstidende 2. del side 1, 30.8.2003.

Indblik. Du kan høre Anholts fyrmester synge i kasematten, interwiev med turischefen, skolelederen, to skoleele-

ver og Borgerforeningens formand. Tilrettelæggelse Estrid Anker Olsen. DR P1 16:10-17:00, 11.9.2003.

De danske øer Avernakø og Anholt. Interview og reportager fra småøerne. Tilrettelæggelse Karl Johan Mikkelsen & Estrid Anker Olsen. Redigeret genudsendelse fra De Danske Øer 11.5.2003. DR P1 16:10-17:00, 24.11.2003.

Stenum,Kjeld: En belejlig kontaktannonce. Arbejderen 12.12.2003.

 

2004

Boje,Ole & Bent Paulsen(foto): Ejner tabte sit hjerte til Anholt. Familie Journalen side 134-135, nr.4 årg.128, 19.1.

2004. ISSN 0906 6977.

kab: Opholdssted for voldsramte kvinder på Anholt. Frederiksborg Amts Avis side 11, 17.2.2004.

Høiberg,Hanne: Min yndlingsø. Alt for Damerne, nr.17 årg.58,  22.4.2004. ISSN 2245 5000.

Mikkelsen,Morten: Fast feriebase for familien. Kristeligt Dagblad side 3, 23.7.2004.  https://www.kristeligt-dagbl

ad.dk/danmark/fast-ferie-base-familien

Lembo,Peter(tekst og foto): Stilhedens paradis. Politiken Vi rejser Øferie side 38-39, 27.4.2004.

Houkjær,Niels: Hold an ved Anholt. Berlingske Tidende Rejseliv Feature side 8-9, 29.5. 2004. http://www.rejsel

iv.dk/hold-ved-anholt.

Ellegaard,Karen: Anholt - sejlernes oase i Kattegat. Børsen 11.6.2004.

Lose,Susanne: Next stop Anholt. Lolland Falsters Folketidende De blå sider side 4, 19.6.2004.

Boye-Freudenthal,Eric och Birgitta: Första anhalt på nordliga färden. Sydsvenska Dagbladet 24.6.2004.

Gelius,Jon: Anholt, en oase av frihet,fred og fritid. Udgivet af Danmarks Turistkontor, Oslo 2004.

Jersild,Marchen & Linda Henriksen(foto): Anholt og Aalto. Berlingske Tidende 6. sektion Bolig  Fritidshuse side

2, 4.7. 2004.

Østergaard,Helle &  Kurt Rodahl Hoppe(foto): Italien møder Anholt. Alt for damerne side 103-106 , nr.30 årg.58, 22.7.2004. ISSN 2245 5000.  .

Ole V & Bent Paulsen(foto): Fra Afrikas Jungle til Anholts ørken. Her sover vi uden pistol under puden. Familie Journalen Undervejs med Ole V. side 8-9, nr.32 årg.128, 2.8. 2004. ISSN 0906 6977.

Krisecenter på ø kan holde mænd væk. Nordjyske Stiftstidende side 2, 9.8.2004. http://jyllands-posten.dk/indla

nd/ECE5090417/kvindekrisecenter-pa-oede-oe/

Mathiesen,Heidi Søndergaard: Strisser på Anholt. Morgenavisen Jyllands-Posten sektion 4 side 4, 11.8.2004.

Danielsen,Anne Bech: Spind. Politiken side 7, 4.9.2004.


2005

Munch,Per: Alle kan lave pølser. Politiken 6. sektion Mad side 9, 2.1.2005.

Olsen,Gitte Hou: Sproghjørnet. Anholtsyge. Politiken 2. sektion side 8, 12.1.2005.

Kuula,Dorte: Eksotisk øferie i Kattegat. Morgenavisen Jyllands-Posten. Livsstil 17.4.2005. http://jyllands-posten

.dk/livsstil/rejser/ECE5043336/Eksotisk-%C3%B8ferie-i-Kattegat/

lise: Øferie uden for sæsonen. Politiken 2.sektion Vi rejser side 12, 27.4.2005.

Klinken,Katrine: Hummergilde. Information 2.7.2005. http://www.information.dk/108580.

Fagerström,Anders: Ett rent paradis. Sydsvenskan 3.7.2005. http://www.sydsvenskan.se/resor/ett-rent-paradis/

Lumby,Elisabeth & Morten Juhl(foto): En ø fuld af sæler og sand. Berlingske Tidende side 6, 16.7.2005. http://w

ww.b.dk/danmark/en-oe-fuld-af-saeler-og-sand

Ørkenræs. Politiken. Indland side 3, 17.7.2005.

Gabel,Hanne(tekst og foto): Et lille træslot på Anholt. Politiken 6. sektion Bolig & Have side 24-25, 20.8.2005.

Mortensen,Jørgen Bau og Jørgensen,Per Schultz: Ejner Boisen. Nekrolog. Politiken 2. sektion side 9, 13.9.2005.

Enfors-Davies,Susanne: Skolen på Anholt gästade Koster för gemensamt utbyte. Strömstads Tidning Norra Bo-

hus Län 22.9.2005.

Jæger skød jæger. Politiken side 4, 17.10.2005.

Heick,Gunilla: En ö(ken) i Kattegat. Hufvedsstadsbladet 30.10.2005.

Rasmussen,Torben: Turen til Anholt. Filmet 2001-2005. DVD FufarFilm 2005. Anmeldelse: H.G.: Anholt-Posten

side 23, #83, årg. 29, juni 2005. Anholt Borgerforening.

 

2006

Heick,Heidi & Jørgensen,Nina Vang(foto): Anholt- liten ö i stor kommun. Vasabladet side 24-25, 20.5.2006.

Houkjær,Niels og ukrediterede fotos: Anholt for et krus øl. Weekendavisen Kultur side 3, 7.7.2006.

Costa del Anholt. Tropenætter. Politiken side 7, 7.7.2006.

Kuula,Dorte & Ole Jørgensen(foto): Danmarks smukkeste strand. Det smukke sceneri med kuperet terræn,

frodig vegetation og begrænset bebyggelse har fået avisens læsere til at udpege Anholt Vesterstrand som

landets mest naturskønne. Morgenavisen Jyllands-Posten explorer side 10-13, 7.7.2006. http://jyllands-posten.dk/indland/article4748283.ece

Christensen,Hanne Gabel: Nyt og gammelt i smuk harmoni. Ugebladet Søndag side 100-103,  nr. 30, 24.7.

2006. ISSN 1601 1015.

Øster-Mortensen,Jens: Fra klippeø til ørkenø. Portræt. Bornholms Tidende side 4, 11.11.2006.

 

2007

Hansen,Erling: Mest vind for pengene. Djurslandsposten 1.5.2007.

Rysgaard,Kåre Kildall: De syge småøer. Nyhedsavisen 2.6.2007.

Semler,Pernille & Jørgensen,Bent Yde: På togt til de danskes øer - I kølvandet på Achton Friis. Nr. 10: Nekselø

og Anholt. DK4 9:00-9:30, 3.6.2007.  Udgivet som DVD. Chilbal Filmproduktion. Trailer:  https://vimeo.com/1648

16784

Faarvang,Maria & Jens Thaysen(foto): Bryllupsrejsen går til Anholt. Aarhuus Stifts-Tidende Min feriekuffert side

8, 3.7.2007.

Jeppesen,Michael, ukrediterede fotos og Anne-Marie Steen Petersen(vignet): Jetsettet og Krarups luksus-bag-

have. Ekstra Bladet side 24-25, 5.7.2007. 

Metz,Georg: Øer uden kuller. Fascinationen ved samfund og kultur med naturlige grænser. Information Intermet-

zo side 26, 7-8.7.2007. https://www.information.dk/2007/07/oeer-uden-kuller

Sindal, Helle: Sammenkogt for familie og venner. Politiken 6. sektion side 8, 15.9.2007.

Lykke,Troels & Jonas Pryer Andersen(foto): Fountain 47. Vi kan være på Anholt om en halv time. Politiken 6.

sektion side 38, 22.9.2007.

Rysgaard,Thorsten. Hvem er Alice Mandragora? Den Nye Dialog 068. 20.11.2007. http://www.dialogcentret.dk/

index.php?option=com_content&task=view&id=797&Itemid=34

Sommerøen Anholt. 5 afsnit: Ankomsten, Kulleren kradser, Fodbold, Liv og død og En ung nazi. Tilrettelæggelse

,Toke Kristiansen. DR P1 12:45-13:00, 10.12.-14.12.2007. Foromtale:Når sommerøen går i vinterhi. Foto Lars From. Politiken 4.sektion side 10, 7.12.2007.

Paradies im Kattegat-die Insel Anholt. Länder Menschen Abenteuer. NDR HHZ 20:15-21:00, 13.12.2007.

 

2008

Hansen,Helle Kastholm tekst og foto: De sker bare ikke en skid. Ekstra Bladet Ferie side 86-88, 17.5.2008.

Fortællinger i fyrtårnet. Anholt Fyr, Anholt, kl. 17. www.fortaellingerifyrtaarnet.dk. Annonce Information side 2, 22.8.2008.

Danmark Dejligst. Forårskrydstogt i Danmark 2009. Anholt på 4. dagen. Albatros travel. Annonce i Politiken

side 10, 27.8.2008.

Danmark Kort. Frederik Rostgaard. DR P1 11:55-12:00, 9.9.2008. http://www.thau-knudsen.dk/stamtavle/dok

ument.php?id=8

Tag med Hjemmets Rejseklub og Johnny Reimer på krydstogt i Danmark 3-7.5.2009.Hjemmet  side 14-15,

nr.45, 3.11. 2008. ISSN 0108 531X.

 

2009

Erikstrup,Kristinne: Vesterstrand. Europas bedste. Politiken 5. sektion side 27, 10.5.2009.

Stenvei,Michael: Dong klar til milliardinvestering. Morgenavisen Jyllands-Posten sektion 3 Erhverv side 2,14.5.

2009.

Klingenberg Nicolai: Anholt i den gode smags tjeneste. Børsen Pleasure 26.5.2009. http://pleasure.borsen.dk/

rejser/artikel/1/158079/anholt_i_den_gode_smags_tjeneste.html

Dolmer,Henrik: Anholt har fået terrængående brandbil. Århus Stiftstidende 7.6.2009. http://stiften.dk/norddjurs/

anholt-har-faaet-terraengaaende-brandbil

Steenberg,Etly og ukrediteret foto og kortskitse: Jovist har der kørt tog på Anholt.  Anholt-Posten side 24-25,

#99, årg.32, juni 2009. Anholt Borgerforening.

Dorthe: Blå Anholt. Phosee 24.6.2009. http://www.phosee.dk/picture/109616-blaa-anholt

Hvilsom,Frank & Per Folkver(foto): En forunderlig plet. Rejser Danske øer Politiken 4. sektion side 5-7, 12.7.09.

Sommer på Anholt. Midtjyllands Avis Bagsiden side 22, 16.7.2009.

Lyng,Mogens: Fortællinger fra fyrtårnet.  Djurslandsposten 25.8.2009. http://anholtfyr.blogspot.com/2009/10/

her-er-fortllingerne.html

Andersen,Børge Guldbrandt: Burka på Anholt. Information side 15, 24.9.2009. https://www.information.dk/deb

at/2009/09/laeserne-skriver-3

Toft,Jens: Anholt. Henover Kattegat en dejlig augustdag. Kortfilm 3.11.2009.  https://www.youtube.com/watch

?v=ECjWnhhwMUQ

Alrøe,Hugo F.: Giv "kernedanskere" 500 000 for at flytte ud på en ø. Information side 20,28.11.2009. https:/

/www.information.dk/hugo-f-alroee

 

2010

Kris2833. FSX-A isle. Kortfilm. 4.2.2010. http://www.youtube.com/watch?v=zlWmtvH8waE

Fortællinger i Fyrtårnet. Det Perifere Selskab 8.3.2010. https://www.youtube.com/watch?v=wWryBRDSmZE

Årets Naturist Ø-tur til Anholt maj 2010. http://www.123hjemmeside.dk/naturister/12431460

https://www.yumpu.com/da/document/view/18328294/arets-naturist-tur-tag-med-til-anholt-i-danske-naturister

Wendel,Madeleine: Resor/Danmark. Anholt. Göteborgs-Posten 30.5.2010.

Frandsen,Anker Ejdal: Postkort fra Anholdt maj 2010. http://www.ejdalfilmshjemmeside.dk/135935368

Jonshøj,Rolf: Anholt: Fra dieselgris til miljøduks. DR 22.6.2010. http://www.dr.dk/nyheder/politik/2010/06/2

2/130046.htm

Knudsen,Thorkild: Stop ulovligt salg af jomfruhummer. Randers Amtsavis side 18, 24.6.2010.

Lomborg,Bjørn & Claus Bigum(vignet): Anholt-en fuldendt farce. Kronikken Berlingske Tidende 28.6.2010. http

://www.b.dk/kronikker/anholt-en-fuldendt-farce

Høiberg,Hanne & Ole Jørgensen,Morten Abildstrøm og Michael Brüel m.fl.(fotos):Sommerserie: De magiske

danske øer: Anholt. Ugebladet Søndag side 34-36, nr. 26, 28.6.2010. ISSN 1601 101. http://www.soendag.dk/

Rejser/Rjseguider_til_hele_verden/Anholt.aspx

Kora på tur. Anholt 4.7.2010. http://www.korapaatur.dk/?Log_Norge

Gøttler,Karsten & René Schütze(foto): Sommerens fedeste loppetjans. Ekstra Bladet side 4-5, 16.7.2010.

Holtze,Lea & Kaspar Wenstrup(fotos): En paradisø med en barsk fortid. Kristeligt Dagblad side side 1 og 4, 30.

7.2010. http://www.kristeligt-dagblad.dk/liv-sj%C3%A6l/en-paradis%C3%B8-med-en-barsk-fortid

Daugaard,Stine: Få Danmarks glemte perle for dig selv. Rejser. Politiken 10.8.2010.  http://politiken.dk/rejser/ny

heder/ferieidanmark/ECE1120677/faa-danmarks-glemte-perle-for-dig-selv/

Møller-Olsen,Karin(tekst og fotos): Den Eksotiske ø i Kattegat. Anholt er enebær og vild tinian, travetur i ørkenen, dukkert i krystalklare bølger, hvide sandstrande--- Morgenavisen Jyllands-Posten explorer side 20-22, 23.10.10. http://rejser.guide.dk/Ferie%20i%20DK/Danmark/Naturoplevelser/Spisning/Den_eksotiske_%C3%B8_i_Kattega

t_2226426

Hostrup-Pedersen,Christopher: Bedste Udsigt. Se Anholt fra oven. Politiken Rejser side 5, 14.11.2010.

Slot: Natligt skud gav falsk enke. Frederiksborg Amts Avis sektion 2 side 9. 22.12.2010.

Holm,Eske: Dansk blod på danske hænder. Politiken Debat Kronikken side 7-8, 31.12.2010.  https://politiken.dk/

debat/kroniken/art5001269/Dansk-blod-p%C3%A5-danske-h%C3%A6nder

 

2011

Hansen,Ole V & Luna Photo.: Anholts modedronning. Familie Journalen 14.1.2011. ISSN 0906 6977. http://w

ww.familiejournal.dk/Artikler/Landet-rundt/2011/01/01-Anholts-modedronning.aspx

Rebensdorff,Jens & Brian Bergmann(foto) og ukrediteret vignet af satanholt mønt: De hemmelige sataniske

breve. Berlingske Tidende Søndag side 12-13, 6.2.2011.  http://www.b.dk/infoshop/de-sataniske-breve

Bagger,Henning: Regentparret i sus og dus. Billedserie. Århus Stiftstidende 27.5.2011. http://stiften.dk/foto/se-billederne-regentparret-i-sus-og-dus-paa-anholt

Anholt på grøn bølge. TV2 Østjylland 31.5.2011. http://www.tv2oj.dk/arkiv/2011/05/31?video_id=19842&autopl

ay=1

Richter,Ken & Jesper Sunesen(fotos): Kærlighed ved Fyret. Billed Bladet 31.5.2011. ISSN 0006 2537. http://

www.billedbladet.dk/kongelige/danmark/dronningen-kom-til-tops-paa-anholt

Egelund,Michael: En fugl på Anholt er bedre end 10 i Skagen. Skagen Avis 31.5.2011.  http://www.skagensavi

s.dk/2011/05/31/en-fugl-pa-anholt-er-bedre-end-10-i-skagen.html

Andreasbkfugl: Arriving on Anholt. Kortfilm 9.6.2011. http://www.youtube.com/watch?v=3nKEFIVHBGk

Bencke,Sune Højrup: Østjyllands øer og perlen Anholt. Politiken Rejser 13.6.2011.  http://politiken.dk/rejser/ny

heder/ferieidanmark/ECE1305122/oestjyllands-oeer-og-perlen-anholt/

Bøvsen på Anholt. Udstødningsrøret. 16.6.2011. http://cheferneifelten.wordpress.com/2011/06/16/bovsen-pa-

anholt/

Wolter,Nicole tekst og foto: Ørkenvandring. Sand, mågeklatter og høje klitter - Danmarks mest isolerede ø by-

der på hårde udfordringer, men det er hele turen værd. Ekstrabladet Ferie side 76-77, 18.6.2011.

Flyv med Carsten Brabrands lille flyver Anholt rundt. Kortfilm juli 2011. https://www.youtube.com/watch?v=8M

Dp3LG3AJ4

DMF 100 år. D-A-D ankommer til Anholt. Filmklip 19.7.2011. http://www.youtube.com/watch?v=SrVyaETLLGA

Nonstop nach Anholt. Mavericksailing 6.8.2011. https://www.youtube.com/watch?v=Ck1bAHKeks4

Sommerens vådeste by. Morgenavisen Jyllands-Posten, Trafik og vejr 16.8.2011.  http://jyllands-posten.dk/in

dland/trafik/ECE4564068/her-er-sommerens-vadeste-by/

Anholt Project 2011. Filmklip 23.8.2011. Uddannelses- og Forskningsministeriet. http://www.youtube.com/wa

tch?v=U-vcyFvgMdA

Laursen, Anders:Anholt uge 30. Kortfilm. 1.10.2011. http://www.youtube.com/watch?v=5ZNvFv1i-AY

 

2012

Ehrenskjöld,Christina: Du kan sagtens købe Anholt. Ekstra Bladet 8.2.2012http://ekstrabladet.dk/kup/dinepen

ge/dinbolig/article1705096.ece

Græsenker på Anholt. Dokumentarfilm. TV2 Østjylland 31.3.2012. http://www.tv2oj.dk/arkiv/2012/03/31?video

_id=30510&autoplay=1ZAP-Flight.

Påsketur til Anholt 2012. ZAP-Flight (Fotoalbum) 2015. http://oy-zap.dk/fotoalbum/pasketur-til-anholt-2012.html

Laugesen,Gerd & Jørgen Saabye(tegning): Familiens sorte får. Avec med mere. Politiken side 14, 11.4.2012.

Wolter,Nicole: Margrethe-træet står på Anholt. lokalavisen/norddjurs 4.6.2012. http://norddjurs.lokalavisen.dk

/margrethe-traeet-staar-paa-anholt-/20110604/artikler/706049950/1460

Suwena 5000 Nautical Miles Under Keel in Anholt. 8.7.2012. http://www.suwena.net/en/node/332

Pedersen,Thomas: Mölle-Anholt. 2.8.2012. http://flicka3.dk/blog/2012/08/03/molle-anholt/

Henriksen,Lars: Fra lyset på toppen til ørkenen i Kattegat. Kristeligt Dagblad side 10, 4.8.2012. https://www.kri

steligt-dagblad.dk/rejser/fra-lyset-p%C3%A5-toppen-til-%C3%B8rkenen-i-kattegat

Jensen,Claus Leander: Cruising around Anholt. Kortfilm 7.8.2012. http://www.youtube.com/watch?v=jOmEo_d

ibzM

Knud Romers fotoalbum: Jeg ville moone på Cannes' røde løber. BT 14.8.2012.  http://www.bt.dk/kendte/knud

-romers-fotoalbum-jeg-ville-moone-paa-cannes-roede-loeber

Martin 16963: Anholt, Sønderbjerg. Filmklip 15.8.2012. http://www.youtube.com/watch?v=g3akwzuoulk

Martin 16963: Anholt by air. Filmklip. 26.8.2012. http://www.youtube.com/watch?v=sARdRwdEcMM

Leth,Kurt & Bracher, Per: Kurt på ø-hop. Vognmanden på Anholt. TV2 Østjylland 31.8.2012  http://www.tv2oj.

dk/arkiv/2012/08/31?video_id=30069&autoplay=1

Leth,Kurt & Bracher, Per: Kurt på ø-hop: Anholt. TV2 Østjylland 2.10.2012.  http://www.tv2oj.dk/arkiv/2012/10/

02?video_id=30879&autoplay=1

Hansen,Helle Kastholm: Hjælp, min ferieø Anholt forsvinder. Ekstra Bladet side 36, 29.10.2012.

Laursen,Camilla: Anholt får fibernet. TV2 Østjylland 14.11.2012. http://www.tv2oj.dk/artikel/139385:Norddjurs--

Anholt-faar-fibernet

Razzia. Fødevarekontrollen rykker ud. TV2 Østjylland 21:25-22:00,5.12.2012.

Bech,Jonas & Ussing,Kristian: Satankulten på Anholt. Dokumentarfilm. Boathouse Entertainments. Officiel

trailer 11.12. 2012.http://www.youtube.com/watch?v=6qX3toIr4Z8. Grundoplysninger Det Danske Filminstitut.

http://www.dfi.dk/faktaomfilm/film/da/82871.aspx?id=82871  Anmeldelse Kim Kastrup: Anholt kalder Ekstra-

bladet 19.9.2013. http://ekstrabladet.dk/filmmagasinet/article4550229.ece

Dovne Robert: Naturen er til grin. Hjemmeside 2012. http://dovnerobert.dk/naturen-er-til-grin/

Pedersen,Marie Carsten: Ham, der laver listen. Politiken iByen side 8-10, 21.12.2012.

 

2013

Henriksen,Lars og scanpix(fotos): Fra lyset på toppen til ørkenen i Kattegat. Kristeligt Dagblad Rejser og Kultur

side 8, 19.1. 2013. https://www.kristeligt-dagblad.dk/rejser/fra-lyset-på-toppen-til-ørkenen-i-kattegat

Vilstrup,Jens: 5 stærke steder at drikke en fadøl. Euroman 16.4.2013. https://www.euroman.dk/kultur/fem-star

ke-steder-at-drikke-en-fadol

Husted,Poul & Per Folkver(foto): Ørkenvandring i Kattegat. Politiken Rejser side 12-15, 12.5.2013.

Grannelag,Peter: Øer fra øst til vest. Politiken Rejser side 30, 12.5.2013.  http://politiken.dk/rejser/nyheder/ECE

1968627/laeserne-her-er-danmarks-dejligste-oeer/

Djävulens ö-utanför Halland. Hallandsposten 18.5.2013. http://hallandsposten.se/nyheter/halland/1.2162018-dj

avulens-o-utanfor-halland

Husted,Poul & Per Folkver(foto): Ørkenen på Danmarks mest isolerede ø gemmer på overraskelser.

Politiken 30.5.2013.  http://politiken.dk/rejser/nyheder/ECE1968895/oerkenen-paa-danmarks-mest-isolerede-o

e-gemmer-paa-overraskelser/

Mariannes Sommertogt. Søforklaring 2. 15.6.2013. http://mariannefaurby.blogspot.dk/2013/06/sforklaring-nr-2.

html

Ahlberg,Ulrika & Johnny Samuelsson(foto): Anholt. Ön som inte är som alla andra. Hallandsposten side 42-47, 5.7.2013.

Svøm rundt om Anholt 2013. Hjemmeside. http://swimout.dk/wp-content/uploads/2013/09/Sv%C3%B8m-rundt

-om-Anholt-2013.pdf

Garne,Ellen: Swimming around Anholt. 3 Kortfilm 11.7.2013  1. http://www.youtube.com/watch?v=56nAlD2CXTQ

2. http://www.youtube.com/watch?v=uHya2k2JC4   3.  http://www.youtube.com/watch?v=auCAfW0Dyuk

Flashback Anholt uge 30. Kortfilm. 3B Production 4.8.2013. http://www.youtube.com/watch?v=JkzzO5GOZzw

Vonvielen,Einer: Anholt Summer 2013. Kortfilm 6.8.2013. http://www.youtube.com/watch?v=GvU9WzkEUFY

Lukasczyk,Christian: Crosswind Landing Britten-Norman Islander on Anholt. Kortfilm 14.8.2013. http://www.you

tube.com/watch?v=Is0aMdVF8Mk

Fuhrmann,Simon: Farvel til ørkenen i havet og velkommen til en ny ørkenblog. 14.8.2013. http://oerkenenihavet

.com/2013/08/14/farvel-til-orkenen-i-havet-og-velkommen-til-ny-orkenblog/

Husted,Poul: Svineavler blev krofatter på Anholt. Politiken 5. sektion side 28, 15.9.2013.  http://politiken.dk/turen

gaartil/hoteller/ECE2068596/hoteltjek-svineavler-blev-krofatter-paa-Anholt

Sejlturen går til Anholt. Dansk Sejlunion 28.9.2013. http://www.sejlsport.dk/nyt/2013/9/sejlturen-gaar-til-anholt/

Schmidt,Gudrun Marie & Stockmann,Camilla: Satans Mønt. Politiken 19.-30.10.2013.  http://politiken.dk/kultur/

ECE2107708/kapitel-1-satanisten-paa-sjaelland/

Laugesen,Sarah Sander Dalgas: Satankulten på Anholt. DR P1 4.11.2013. http://www.dr.dk/arkivP1/Alletidershis

torie/Udsendelser/2013/11/04104150.htm

Møllerne ved Anholt. TV2 Østjylland 15.11.2013. http://www.tv2oj.dk/arkiv/2013/11/13?video_id=41844&autopla

y=1

Larsen,Jesper Vestergaard:  Forfatter fik satanbrev: kom til orgie på Anholt. BT 12.12.2013. https://www.bt.dk/

krimi/forfatter-fik-satanbrev-kom-til-orgie-paa-anholt

 

2014

Kjær,Birgitte & Finnedal,Martin & Jens Herskind(grafik): Kaffescenen. Politiken iByen side 19, 3.1.2014.

Anholt ankommer til Grenå. Filmklip 21.2.2014. http://www.youtube.com/watch?v=KybzNu07lvQ

Vindkraftværket i Kattegat. TV2 Østjylland 6.4.2014. http://www.tv2oj.dk/arkiv/2014/04/06?video_id=45924&auto

play=1

Vestergaard,Jakob Jørgensen & Mia Mottelson(foto): Men ved midsommer mest. Information iVerden Leder side

2, 13.6.2014. http://ibureauet.dk/wp-content/uploads/2014/06/iVerden_Juni20142.pdf

Sebastian,Nils: På vej til Bosserne. Kortfilm 9.7.2014. https://www.youtube.com/watch?v=eF9UwJBiDZ4

pcb: Hot, hot, hot. Anholt Festival både varm og velbesøgt. Grenaa Bladet 24.7.2014. http://dinby.dk/grenaa-bla

det/hot-hot-hot-anholt-festival-baade-varm-og-velbesoegt

Puk og Herman stævner ud. Anholt (4). DR1 20.00-21.00, 30.7.2014. http://www.dr.dk/tv/se/puk-og-herman-sta

evner-ud/puk-og-herman-staevner-ud-anholt-4-6.

Andersen,Søren(tekst og fotos): I en lille båd,der gynger - til sæsonen er slut. Aarhuus-Stifts-Tidende side 18-

19, 2.9.2014.

Max: Der Vorhang für den Sommer fällt-Anholt. SailingNonsuch 29.9.2014. https://nonsuchsailing.com/2014/0

9/29/der-vorhang-fur-den-sommer-fallt-anholt/

Sebastian,Nils: Pigen med den hvide bikini. Kortfilm 14.10.2014. https://www.youtube.com/watch?v=3j62OVLIa

CE

Sebastian,Nils: Mod fyret via Nordstrand. Kortfilm 20.10.2014. https://www.youtube.com/watch?v=HbACs3ST0

zQ

Tema: Et nyt liv på Anholt. TV2 Østjylland 18.10.14. http://www.tv2oj.dk/arkiv/2014/11/16?video_id=52717&aut

oplay=1

Eksperimentet på Anholt. TV2 Østjylland. 10.11.2014. http://www.tv2oj.dk/artikel/232802:TV2OJnyt--Eksperime

ntet-paa-Anholt

Det pædagogiske eksperiment på Anholt 2013. Dokumetarfilm. Ungdomsringen 24.11.2014. https://informalisno

rmal.wordpress.com/2012/01/10/the-video-of-the-anholt-project-now-online/

Basel,Nicole & Marie Hald(fotos): Dänemark. Das Leben ungeschminkt, Anholt side 80-87. Geo Special  #4  November 2014. Gruner und Jahr. ISBN 978 365 2003 04 9. http://www.geo.de/GEO/heftreihen/geo_special/g

eo-special-daenemark-78305.html

Lautrup,Anne Damkjer: Familien, der flyttede til Anholt. November 2014. http://anholtliv.dk/familien-der-flyttede

-til-anholt/


2015

Flyvbjerg,Charlotte & Jepsen,Kristian Østerby: Adgang til danmarkhistoriens største fotoalbum. DR Nyheder 20.2.2015.

http://www.dr.dk/nyheder/regionale/fyn/i-dag-faar-du-adgang-til-danmarkshistoriens-stoerste-fotoalbum

herunder adgang til over 600 billeder fra Anholt fra Grenaa Egnsarkiv. https://www.arkiv.dk/soeg?searchstring=

anholt

Nørgaard,Jais & Hansen,Per Lysholt: Efter kapringen. Kjeld blev offer for Danmarks første terrorist. Feature.

DR P1 11:03-11:33, 11.5.2015. http://www.dr.dk/p1/feature/feature-efter-kapringen/

Munch,Per: Skolesvømning. Børn på Anholt skal lære at svømme i havnen. Politiken side 8, 13.6.2015.

Heiberg,Anni & Jonna Fuglsang Keldsen(foto): Sommerhus på barndomsøen. Ugens bolig. Ugebladet Søndag

side 126-128, nr.26, 22.6.2015. ISSN 1601 1015.

Rasmussen,Jørgen & Åndal(foto): Danmark, et ørige uden øer. Politikens Kronik sektion 2 side 7-8, 22.7.2015.

https://politiken.dk/debat/kroniken/art5584612/Danmark-et-%C3%B8rige-uden-%C3%B8er

Anholt 2015 filmed from Inspire 1. Musikvideo. Kapper Film Productions 11.8.2015. https://www.youtube.com

/watch?v=Btsks6NvxGc

 

2016

Pedersen,Mads & Peter Joachim Unold(foto): Kajaktur omkring Anholt. Opdagverden.dk 5.1.2016. http://www.

opdagverden.dk/kajak/artikler-om-kajak/kajaktur-omkring-anholt

Jøns,Tommy Loberg: Nu mangler der kun penge på Anholt. Randers Amtsavis 20.1.2016.

Wibrand,Trine Nygaard: Rejsebrev. På Anholt sker der ikke en brik. POV international. http://pov.international/

author/trinenygaardwibrand/

Henriksen,Lars:Mørket er nærmest forsvundet ud af vores liv. Anholt og Møn er de mørkeste steder i Danmark. Kristeligt Dagblad side 9, 23.3.2016. https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/moerket-er-naermest-forsvund

et-ud-af-vores-liv

Nørgaard,Tom tekst og foto: Anholt ligger helt alene. Øen og havet. Ekstra Bladet EkstraFerie side 73-74, 30.4.

2016.

Rundt på gulvet(4). Sæson 3. Kan man lave fornuftig impro, når man skal spille en giraf og en abe på Anholt?

Med Andreas Bo og Niels Olsen. TV2  20:00-21:00, 30.4.2016. https://play.tv2.dk/programmer/underholdning/t

v-shows/rundt-paa-gulvet/med-carsten-bang-og-lasse-rimmer-113429/

Nørgaard,Tom: Her er Danmarks mest isolerede ø. Ekstra Bladet EkstraFerie 7.5.2016. http://ekstrabladet.dk

/ferie/ferie-i-danmark/her-er-danmarks-mest-isolerede-oe/6062576

Jens,Tommy Loberg & Søren Andersen(foto): Casablanca-ejer vil ikke ændre på støjen. Jørgen Nielsen kan

sagtens forstå, at virksomheder på havnen på Anholt er bekymrede. Aarhuus Stifts-Tidende side 26, 5.6.2016. https://stiften.dk/syddjurs/Casablanca-ejer-vil-ikke-aendre-paa-stoejen/artikel/343659

Anholts virksomheder vil grave skatte op. Grenå Bladet 14.6.2016. https://stiften.dk/norddjurs/Anholts-virksom

heder-vil-grave-skatte-op/artikel/339396

Nørgaard,Tom: Anholt-en tur i ørkenen på Danmarks øde ø. Turen går til Anholt side 28-30. Politikens Forlags

Annoncetillæg forår 2016. http://www.e-pages.dk/politikenannoncer/1242/

Bjerre,Britta: Anholt er min ø for altid. Ugebladet Søndag 6.7.2016. http://www.soendag.dk/rejser/min-din-og-v

ores-allesammens-yndlings-oeer

logy: Anholt vil have stærkere firmaer. Lokalavisen Norddjurs side 27,12.7.2016. http://norddjurs.lokalavisen.

dk/nyheder/2016-06-24/Erhverv-Anholt-vil-have-stærkere-firmaer-1070898.html

Hummerne er det lokale "guld" på Anholt. Århus Stiftstidende 12.7.2016. http://stiften.dk/norddjurs/hummerne-

er-det-lokale-guld-paa-anholt

Høibjerg,Hanne & Michael Brüel(foto): Højtryk over Anholt. Rejseguide/reportage. Ugebladet Søndag side 112-

114, nr. 30, 2016. ISSN 1601 1015.

Jøns,Tommy Loberg: Anholt får et nyt vandrehjem. Århus Stiftstidende 25.8.2016. http://stiften.dk/norddjurs/an

holt-faar-et-nyt-vandrerhjem

Her er lidt til livsnyderne. Facebookhilsen fra Lokalbrugsen Anholt. 8.10.2016. https://www.facebook.com/BrugsenAnholt/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf

Henning Bagger(foto): Borgmester frygter for Anholts fremtid uden kystsikring. BT 4.12.2016. http://www.bt.dk/

erhverv/borgmester-frygter-for-anholts-fremtid-uden-kystsikring

Ny trend: Crowdfunding skal redde Anholt fra havets bølger. Henning Bagger(foto). 4.12.2016. nordjyske.dk

http://nordjyske.dk/nyheder/ny-trend--crowdfunding-skal-redde-anholt-fra-havets-boelger/6ddee1d7-f8f8-4efb-8180ae96dd8f390/16/1201


2017

Gin med smag af Anholt. Jacob Kjærgaard og Thøger Dixgaard. TV2 OJ 19:30, 11.2.2017.   http://www.tv2oj.

dk/nyheder/11-02-2017/1930/gin-fra-anholt

Jagten på Anholt. Nyhedsudsendelse TV2 OJ 19:30, 23.4.2017. https://www.tv2ostjylland.dk/nyheder/23-04-2

017/1930/jagten-pa-anholt

Nybo,Jens Henrik(tekst og foto): Kattegatøen med de fine strande. Oplev Danmark. Kristeligt Dagblad side 1-

2, 6.5.2017. https://issuu.com/kristeligtdagblad/docs/oplevdanmarktill__g

Danielsen,Pernille Skjøtt: Startede som opvaskere på Anholt: --- Aarhuus Stifts-Tidende 25.5.2017.  https://st

iften.dk/norddjurs/Startede-som-opvaskere-paa-Anholt-Nu-aabner-kaerestepar-restaurant-der-/artikel/455461

Ravn,Alexander WEBDOK: Jagten på Anholt. Kom med på jagt i Anholts historie. Wasabi Film juni 2017. http

s://www.tv2ostjylland.dk/artikel/jagten-paa-anholt

RoosterTour: Drone flight over Anholt. (short version). Sailing Seven Eleven 13.9.2017. https://www.youtube.

com/watch?v=Y2VirBW6c4k

Østergaard,Dagmar(foto) & Lund,Kasper Heide: Kommunevalg 2017. Hvem kan vi stemme på? Der hænger

ingen valgplakater på Anholt. DR DK Nyheder 14.11.2017. https://www.dr.dk/nyheder/politik/kv17/norddjurs/

hvem-kan-vi-stemme-paa-der-haenger-ingen-valgplakater-paa-anholt

Kommunevalg Norddjurs Kommune. Anholt Skole 21.11.2017. https://www.kmdvalg.dk/kv/2017/K847137070

02.htm

Kolbjørn,Ida og ukrediterede fotos: Historien om sommerhuset "Solholt" på Sønderbjerg. Anholt-Posten side

16-18, #133, årg.39, december 2017. Anholt Borgerforening.  http://www.anholtborgerforening.dk/wp-conte

nt/uploads/2019/10/Anholt-Posten-nr.4-2017.pdf

Recke,Kristin: Ostsee Report. Herbst auf Anholt, ein Kleinod mitten im Kattegat. NDR 18:00-18:45, 3.12.17. http://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/ostsee-report/Herbst-auf-Anholt,sendung710708.html

 

2018

Winther,Tine Maria & Morten Abildstrøm(foto): Fra storbyen til et nyt liv på en af Danmarks mest isolerede øer.

Nogle drømmer om at kvitte jobbet og rejse jorden rundt. Andre vil begynde en helt ny livsbane,...

Kristeligt Dagblad 2. sektion side 13 og 15, 5.1.2018. https://www.kristeligt-dagblad.dk/liv-sjael/fra-storbyen-til-

et-nyt-liv-paa-en-af-danmarks-mest-isolerede-oeer

Roald Als (satiretegning): Et land i balance.  Politiken 2. del side 9, 22.2.2018. https://politiken.dk/debat/dagens

tegning/art6349704/Et-land-i-balance

Otte,Mads: Prøv en øbo: østjysk ø søger nyt blod. Anholt samler singler fra øen og udefra til et stort datingar-

rangement.TV2 Østjylland 16:49, 13.4.2018. https://www.tv2ostjylland.dk/artikel/proev-en-oebo-oestjysk-oe-

soeger-nyt-blod

Alström,Silja & Nielsen,Flemming & Morten Juhl(foto): Anholt må spare på vandet. DR Østjylland Nyheder 10:

58, 7.6.2018. https://www.dr.dk/nyheder/regionale/oestjylland/anholt-maa-spare-paa-vandet-frygter-havsalt-i-drikkevandet

Danielsen,Rikke: Strid om vandrehjem deler ø. Kommune har sat alle i krig med hinanden. TV2 Østjylland 26.

10.2018. https://www.tv2ostjylland.dk/artikel/strid-om-vandrehjem-deler-oe-kommunen-har-sat-alle-i-krig-med

-hinanden

Øhop. Barsø, Læsø, Anholt. Kai Hartmeyer og Richard Gaarn Svendsen. TV Midt/Vest 19:55-20:30, 18.11.18.

https://www.tvmidtvest.dk/o-hop/o-hop-barso-laeso-og-anholt?autoplay=1#player

Nielsen,Thomas Gam & Lokalbrugsen Anholt og Søfartsstyrelsen(fotos): Unik jobmulighed: Bliv brugsuddeler

på Anholt. TV2 Østjylland 5.12.2018. https://www.tv2ostjylland.dk/artikel/unik-jobmulig-bliv-brugsuddeler-paa-

anholt


2019

Carlson,Simon og ukrediteret foto: Støtten til vandrehjemmet på Anholt voksende. Grenaabladet 15.1.2019. https://www.e-pages.dk/grenaabladet/121/4

Thomsen,Lars Norman: Småøer: Tendensen er voksende indbyggertal - dog ikke på Anholt. Folkebladet Lokal-

avisen3.4.2019. http://norddjurs.lokalavisen.dk/nyheder/2019-04-03/-Småøer-Tendensen-er-voksende-indbyg

gertal-dog-ikke-på-Anholt-4583848.html

Folketingsvalg på Anholt 5.6.2019. Optalte stemmer. Norddjurs. https://kmdvalg.dk/FV/2019/F805707002.htm

Formand Ulriks oplevelse af det uofficielle Ø-mesterskab Anholt. Gentofte Petanque Klub 1.9.2019.http://www

.gentof tepetanqueclub.dk/Nyheder

Klarskov,Kristian: Politikere fra Dansk Folkeparti er vælgertrætte. Kun 3 stemmer på Anholt. Politiken side 5,

13.10.2019. https://politiken.dk/indland/art7436326/Politikere-fra-Dansk-Folkeparti-er-vælgertrætte

Jacobsen,Lise og ukrediterede fotos: Sommerhushistorie fra Ageren. Anholt-Posten side 9-12, #138, årg.41,

april 2019. Anholt Borgerforening. http://www.anholtborgerforening.dk/wp-content/uploads/2019/10/Anholt-Po

sten-nr.-1-2019.pdf


2020

Thygesen,Peter & Henning Bagge(foto): Dronningen besøger Anholt til sommer. Politiken 2.sektion side 8, 24.

2.2020.

Anholt frabeder sig gæster på øen. Nyhedsudsendelse TV2 Østjylland 13.3.2020.

Wind-Friis,Lea & Maria Fonfara(foto): Smittefare. Øboerne vil have sommerhusejere til at blive væk. Ingen kurve

i Brug- sen på Anholt. Politiken 1. sektion side 6, 16.3.2020. https://politiken.dk/indland/art7704622/Danske-øbo

ere-vil-have-sommerhusejere-til-at-blive-væk

Sørensen,Oliver Agretoft og Norddjurs Kommune(foto): Ø-færge tager nu færre passagerer - sommerhusejere

anbefales at blive væk. TV 2 Østjylland 24.3.2020. https://nyheder.tv2.dk/lokalt/2020-03-23-oe-faerge-tager-nu-

faerre-passagerer-sommerhusejere-anbefales-at-blive-vaek

Køster-Rasmussen,Janus: Den danske satankult. Dansk dokumentar. DR 2, 21:00-22:00, 13.5.1920. https://w

ww.dr.dk/drtv/program/den-danske-satankult_186286  2 anmeldelser: Lone Nikolajsen: Hyggeskummel skatte-

jagt på Anholt. Politiken 2. sektion side 5, 14.5.2020 og Birgitte Stocklund Larsen med foto: Sandheden om sa-

tankulten på Anholt. Kristeligt Dagblad side 10, 14.5.2020.

Anne-Vibeke rejser. Anholt. Dansk Rejseserie DK4, 21:00-21:35, 8.6.2020. https://www.annevibekerejser.dk/de

stination/europa/danmark/øferie-paa-vidunderlige-anholt-danmarks-mest-solerede-oe/

Carlson,Simon og arkivfoto: Anholt Borgerforenings mangeårige formand takker af. Lokalavisen Djursland 30.6.

2020. https://norddjurs.lokalavisen.dk/nyheder/2020-06-30/-Anholt-Borgerforenings-mange%C3%A5rige-forma

nd-takker-af-7486927.html

Tekeli,Maja og Emma A. Svendsen(video): Øboerne i oprør. Raser mod flyselskab. Beboerne på Anholt klager over alt for høje priser på flybiletter fra øen til fastlandet. Ekstra Bladet 26.7.2020. https://ekstrabladet.dk/nyhed

er/samfund/oeboere-i-oproer-raser-mod-flyselskab/82136452021

Dalsgaard,Lars og Per Folkver(fotos): Danske øboere kan ikke komme væk. Reglen om 2 meters afstand mellem passagererne gør, at der ikke er plads til alle på anholt-færgen. Ekstra Bladet 8.3.2021. https://ekstrabladet.dk/fe

rie/danske-oeboere-kan-ikke-komme-vaek-foeler-sig-fanget/8496739

Frederiksen,Selma Hildebrand og Munksgaard,Marie Møller og ukrediteret foto: Der dufter af unge drømme i Anholts nye bageri. lyttilnorddjurs.mefiajungle.dk  ttps://lyttilnorddjurs.mediajungle.dk/2021/03/19/der-dufter-af-

unge-droemme-i-anholts-nye-bageri/

Bubber og Villum til søs (3:3) og sejler til Anholt. DK4 21:10-22:15 9.4. 2021.  https://www.norddjurs.dk/nyheder/

2020/sep/bubber-og-villum-sejler-til-djursland-og-anholt   og   https://www.youtube.com/watch?v=TnVF_wxLAL4

Kitetræf på Anholt. Nyhedsudsendelse. TV2 Østjylland 28.7.2021 19:30. https://www.tv2ostjylland.dk/arkiv?date=

2021-07-28

Thomsen,Camilla Skovgaard & Høj,Katrine Roved og Valdemar Ren(fotos): Hvorfor ikke åbne et bageri langt ude i Kattegat. Tema: Væk fra storbyen. Politiken 1. sektion  side 8-9  7.8.2021.

3 veninder flyttede fra storbyen og åbnede bageri på lille dansk ø. Livsstil TV2.dk. Anne Sofie Møller Petersen og Julie Sølvsten tilrettelæggelse. 11.8.2021. https://livsstil.tv2.dk/2021-08-11-tre-veninder-flyttede-fra-storbyen-og-a

abnede-bageri-paa-lille-dansk-oe


2022

Schulz,Peter og Else Brask(foto): Desperat dansk ø savner arbejdskraft. B.T.  7.1.2022  https://www.bt.dk/samfu

nd/desperat-dansk-oe-savner-arbejdskraft-men-der-er-kun-en-ledig-bolig