Folkeminder

                                           ANHOLTS FOLKLORE og STEDNAVNE                                   


ANHOLTS FOLKLORE


1802

Bynch,Lorentz:  Mere om Anholt. Iris og Hebe. En Fortsættelse af Maanedsskriftet Iris Bd. 4  Side 97-151 og 216-244, Samlet og udgivet af Hofboghandler Simon Poulsen November 1802. Kopi Anholt Museum.


1843

Thiele,Just Mathias: Danmarks Folkesagn Bd.1, Kapitel II, Kirker og Klostre: Rørvig Kirke, Side 194-195. C.A.Reitzels Forlag 1843. https://babel.hathitrust.org/cgi/ptq1=anholt;id=inu.30000118519523;view=image;

sta1;sz=10;page=root;size=100;seq=214;num=194


1861

Skuespiller Smith's Beretning om Anholterne. Kongelig privilegeret Aarhuus Stiftstidende Side 3, 2.3.1861.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A077ed43e-63a9-4673-bf09-c95690fef265/query/anholt


1875

Lorenzen,Marcus: Folkesagn og Folketro for störste delen samlede i Nørre Herred ved Grenå. Samlinger til Jydsk Historieog Topografi, V. Bind Side 193-206. Det Jydske Historisk-Topografiske Selskab. Forlaget af Marinus M.Schultz Aalborg 1874-1875  https://www.ronlev.dk/webdokumenter/samlinger_til_jydsk_historie_og_

topografi_V_bind_1874-75.pdf


1876

B.: Et besøg paa Anholt. Husvennen. Billedugeblad for Menigmand for Morskabslæsning Oplysning og Husflid Side53-55, 12.11.1876. N.C. Roms Forlag 1876.     Genoptrykt i Isefjordsposten Side 3-4, 5.12.1876: Siderne 171-174 http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Acef890a6-3

bc5-48f4-be40-76fd037a1ace/query/%20Anholt%20isefjordsposten    

og Isefjordsposten Side 3-4, 9.12.1876: Siderne 175-178 http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/rec

ord/doms_aviser_page%3Auuid%3Afb52de08-b3f8-498f-9f31-fae700aa9e43/query/horns%20herred/page/do

ms_aviser_page%3Auuid%3Af1afcfd0-0f5a-4951-8dab-549f560bd980

og Isefjordsposten Side 3-4, 12.12.1876: Siderne 179-180http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/re

cord/doms_aviser_page%3Auuid%3A6f059ce8-9020-4095-9786-caea2b5d6d63/query/anholt/page/doms_av

iser_page%3Auuid%3A572a398d-c37a-4381-803e-3db0827a0265


1885

Riis-Carstensen,Andreas Christian: Lidt fra  Anholt. Morgenbladet Side 2-3, 31.5.1885. http://www2.statsbib

lioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Adacbb4c7-5eb9-4d73-9f85-6b89e4ee4c

cf/query/Anholt og Sluttet, Morgenbladet Side 3-4, 1.6.1885. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/

avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A52bf7871-9f41-4ba9-951f-3c93d51dcc2c/query/anholt

"Store Bjørn": Peder Andersen, Fører af Postbaaden til Anholt. Nekrolog. Frederiksborg Amtstidende og Adresseavis (Hillerød) Side 2, 3.10.1885. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_avi

ser_page%3Auuid%3A95fdcbdb-f07f-473b-898b-149eeedeecdd/query/anholt


1886

Andragende om Oprettelse af et Sygehus paa Anholt. Aarhuus Stifts-Tidende Side 2, 1.6.1886. http://www2.st

atsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A8d72c9fc-78eb-4b33-9444-468b2

da33856/query/anholt


1887

Riis-Carstensen, Andreas Christian med Billeder af Forfatteren og O. Hermansen: Danmark i Skildringer og Billeder.Anholt.  Første Bind  Side 274-281. Thieles Bogtrykkeri. P.G. Philipsens Forlag 1887. Værket udkom forinden i hæfte-form. 2 anmeldelser: Af Livet paa Anholt. Lolland-Falsters Stifts-Tidende Side 2, 27.3.1886. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A2f0c52b0-afa9-446

e-9317-7d0d7981e31d/query/anholt  og  Kolding Folkeblad Side 1, 17.4.1887 http://www2.statsbiblioteket.dk/m

ediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Aed47f150-ec46-452e-acc6-01ae824128b3/query/anh

olt%20fortællinger/pagdoms_aviser_page%3Auuid%3Aed47f150-ec46-452e-acc6-01ae824128b3

Nielsen,Oluf August: Bidrag til Fortolkning af danske Stednavne. Blandinger til Oplysning om dansk Sprog i ældre og nyere Sprog. Universitets-Jubilæets danske Samfund Bd.2. København 1881-87. https://heimskring

la.no/wiki/Bidragtil_Fortolkning_af_danske_Stednavne


1888

Hafstrøm,S.M.: Om Sædelighedstilstanden i det danske Folk, særlig i Bondestanden og Almuen. V.Pontoppidans Forlag 1888. https://tidsskrift.dk/nationaloekonomisktidsskrift/article/view/65355/94009

Børn fødte udenfor Ægteskab. Øerne Anholt og Sejrø ingen uægte Børn. Viborg Stifts Folkeblad Side 2, 15.5.1888. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Afafcf557-287b-4697-b61c-4144583572e1/query/anholt


1890

Bugge,Sophus: Ønavnet Anholt forfattet 30.9.1889. Bidrag til nordiske Navnes Historie. Arkiv for Nordisk Filologi, Bd. 6, Ny Serie II Side 244-245. Lund og Leipzig 1890. http://runeberg.org/anf/1890/0248.html


1891

Ulykkestilfældet ved Anholt. Randers Amtsavis og Adressecontoirs Efterretninger Side 2, 27.8.1891. http://www

2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Af62a6bcc-5a12-4ab1-b4ad-7b1

01419d446/query/Anholt

To Damer omkommet ved Badning. Aftenposten Oslo side 1, 30.8.1891. http://www.nb.no/nbsok/nb/c279c63fec

1a7482ddd6f199ab8c1bc0#pgId=1

Gisela Thierry. Anholt. Aarhuus Stifts-Tidende Side 3, 3.9.1891  http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/

avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A3efdc942-a8d3-4217-8-9c0acc723b51/query/Anholt

Cementkorset eller Pigernes Kors. Mindesmærker på Anholt. Grenaa Egnsarkiv. http://norddjursarkiver.dk

/mindesmaerker-skulpturer-og-udsmykning-2/cementkorset-pa-anholt/

Kristensen,Evald Tang: Anholt i Sagn og Sæd. Gyldendal 1891. http://www.kb.dk/e-mat/dod/113308058123.pdf

Fotolitografisk faksimile: Rosenkilde og Bagger 1977. 8 anmeldelser: Literatur. Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter privilegerede Berlingske Politiske og Avertissementstidende Tillæg Side 5,11.3.1892. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A4e2fce6d-5964-4c

b2-b812-a3ed8d7333d1/query/anholt%20/page/doms_aviser_page%3Auuid%3Ad79caf88-8e76-489c-8f7c-

0c17884782b2 og Dagbladet Side 1, 14.3.1892. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/

doms_aviser_page%3Auuid%3A30a54d9f-6055-40d1-8f2e-085dd7de85c7/query/anholt%20  og R.:Fra svund-

neTider. Morgenbladet Side 1, 13.5.1892. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_av

iser_page%3Auuid%3A3452b916-60be-40ac-99a7-0781b33fbfe5/query/anholt  og Randers Dagblad og

Folketidende Side 1, 17.6.1892. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_pag

e%3Auuid%3Ae80cb10f-0421-46dd-b685-a5e0f4e1a032/query/anholt  og K.H.S.: Litteratur.  Jyllandsposten

Side 1, 22.8.1892.  http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3

Afe4fc432-ab7a-4b0a-99ab-d7dbc7391ff1/query/anholt  og Palle Lauring: Tang Kristensens Anholtbog. Politiken 2.sektion side 7, 29.6.1977  og Leif Varmark: Information side 7, 2-3.7.1977  og H.R.S. og ukrediteret

portrætfoto: Anholt-folkeminder fra mesterens hånd. Kristeligt Dagblad side 6, 27.7.  


1892

Anholthuset. Plantegning. Uddrag af Herman Borries' Notater 1892-. Anholt Museum. Anholt-Posten side 4-5, #55, årg. 22, juni 1998. Anholt Borgerforening


1894

Feilberg,Henning Frederik: Et Kapitel af Folkets Sjæletro. Aarbog for dansk Culturhistorie 1894. Poul Bjerge. Jydsk Forlagsforretning Aarhuus 1894.1 anmeldelse: Historisk Literatur. Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter privilegerede Berlingske Politiske og Avertissementstidende Side 1, 12.10.1894. http://www2.stats

biblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A48ea5528-cbaf-4e16-8f06-c3bd8ac7

338b/query/anholt%20


1895

Kristensen,Evald Tang: Danske Sagn, som de har lydt i Folkemunde. Udelukkende efter utrykte Kilder. Tredje Afdeling: Kjæmper, Kirker, andre stedlige Sagn, Skatte. Silkeborg. I Kommission hos Gyldendal 1895. http://w

ww.nb.no/nbsok/nb/b9a11402e0b0c1560619f4cf4b0728e2?index=1115#0

En idyllisk Plet. Ringsted Folketidende Side1,15.8.1895. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/re

cord/doms_aviser_page%3Auuid%3A2c85d171-404a-490a-82db-e37940851e92/query/anholt%20idyllisk

Et skikkeligt Folkefærd. Thisted Amtstidende Side 2, 3.9.1895.http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A576e488b-

0aa9-43ae-9729-233907b00634/query/solholt%20anholt


1897

K.H.(Kristian Hansen): Fra stille Egne. Breve fra Anholt I-V. Aarhus Amtstidende Forsiden, Side 1.  I (Anholt,

2deAugust), 11.8.1897: http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Au

uid%3Aef409bd9-9f14-4582-9604-61950e222505/query/anholt   II  (Anholt, 4de August), 12.8.1897: http://www

2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A311c4937-4f89-4a09-9ba1-d

26a9ff26c5e/query/anholt   III(Anholt, 6te August), 13.8.1897:  http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/a

vis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A48e7a87c-13a4-43c5-8268-fafda8071fa8/query/anholt

IV(Anholt, 7de August), 14.8.1897: http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_pa

ge%3Auuid%3A29063f5d-f3af-4941-ba50-bdf433ee8b28/query/Anholt   V(Sidste Brev. Anholt, 9de August),

16.8.1897: http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A42aa23

85-e6a6-4a77-b562-68bc9d61fc28/query/anholt


1899

Christian Sørensen. Nekrolog. Gaardfæster og fisker og beretter for Evald Tang Kristensen om Anholt. Kristeligt Dagblad Side 2, 13.2.1899.

Jensen,Carl & L.Grentzmann/H.Bloch(fotos): Anholt. Illustreret Tidende  Side 609-610, Aarg.40 Nr. 36, G. Pauli Kunstanstalt 4.6.1899. http://illustrerettidende.dk/iti/main/HaefteSide.xsql?nnoc=&p_AargangNr=40&p_HaefteN

r=36&p_SideNr=609


1902

Knudsen,A. og Hartmann-Sørensen & L.Grentzmann(fotos): Anholt. Illustreret Tidende Side 290, Aarg.43 Nr.18.

G. Paulis Kunstanstalt  2.2.1902. http://illustrerettidende.dk/iti/main/Haefte.xsql?nnoc=&p_AargangNr=43&p_H

aefteNr=18

Frihedsstøtten på Anholt. Mindesmærker på Anholt. Grenaa Egnsarkiv  http://norddjursarkiver.dk/mindesmaer

ker-skulpturer-og-udsmykning-2/frihedsstotten-pa-anholt/

Raymonds Kors. Mindesmærker på Anholt. Grenaa Egnsarkiv. http://norddjursarkiver.dk/mindesmaerker-sku

lpturer-og-udsmykning-2/raymonds-kors-pa-anholt/


1903

Hummellykkevejen. Randers Amtsavis og Adressecontoirs Efteretninger Side 2, 18.3.1903. http://www2.stats

biblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A9343a6e3-1e73-4e4b-babd-dc859a

8b2d45/query/Anholt%20degnens%20hus


1904

Mackeprang,M.: Anholt för Per Pårs. Side 218-219, Danske Studier. Det Schubotheske Forlag 1904. https://danskestudier.files.wordpress.com/2018/06/1904.pdf


1906

Knudsen,Frederik: Den gamle islandske boldleg og dens forhold til nutidens lege. Danske Studier Side 70-90. DetSchubotheske Forlag 1906. http://danskestudier.dk/materiale/1906.pdf


1907

Steensby,Hans Peder: Foreløbige Betragtninger over Danmarks Raceantropologi. Meddelelser om Danmarks Antropologi. Den Antropologiske Komité, 1. Bind, 1. Afdeling Side 85-172. København 1907. Særtryk 1911.


1908

Steenstrup,Johannes: De danske Stednavne. Side 53. G.E.C. Gad 1908. https://dis-danmark.dk/bibliotek/9080

09.pdf

Steensby,Hans Peder: Racestudier i Danmark. Om Hans Peder Steensbys Forsøg på at påvise, at der på An-

holt findes levende Efterkommere af Neandertaltypen. Geografisk Tidsskrift Side 135-145, Bind 19,1907-1908.

https://tidsskrift.dk/geografisktidsskrift/article/view/49377/63207

 

1910

Nolde,Emil: Bewegte See  Maleri ca.1910.  http://www.christies.com/lotfinder/paintings/emil-nolde-bewegte-see-i-5334970-details.aspx


1912

P.B.G.: Slægten von der Maase-et 200 Års Jubilæum. Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter privi-

legerede Berlingske Politiske og Avertissementstidende. Side 1, 22.7.1912. http://www2.statsbiblioteketdk

/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A994d6db0-1979-460d-9db5-0c34fd587c53/query/

anholt

Danske Egnsnavne. Mindre Øers Indbyggere: Andboer. Hejmdal Side 1, 24.8.1912. http://www2.statsbibliotek

et.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A48065e81-b33a-4ba1-86c9-4b8d68d7e869/

query/anholt


1915

Grundlovsfest paa Anholt. Som et ydre Udtryk for glæden ved Grundlovens Vedtagelse besluttede man sig paa Anholt at afholde en Fest. Ved denne mødte ca. 100 af Øens 210 Beboere... Kristeligt Dagblad Side 3, 19.6.

1915.

 

1916

Oppermann,R.: De gamles Land. Slagelse-Posten Side 1, 21.2.1916  http://www2.statsbiblioteket.dk/medies

tream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Af298ab8c-e9db-4295-9eb5-07e749813c58/query/Anholt

%20søkort

Folkedans. Foreningen til Folkedansens Fremme. Dansk Folkemindesamling. Jyllandsposten Side 4, 25.2.16.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ae9a660ad-78d0-44

88-9c18-d2cd201a812d/query/anholt


1918

Feilberg,Henning Frederik: Nissens Historie. Det Schønbergske Forlag 1918. http://herthoni.dk/NissenFejlb

erg.pdf 1 anmeldelse: a-n.: Nissens Historie. Jyllandsposten Side 4, 10.6.1919. http://www2.statsbiblioteket.dk/

mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A1a66426c-2784-4142-9d34-1b6ad734022b/query

/anholt%20feilberg  fortsat i Jyllandsposten Side 5, 11.6.1918  http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/av

is/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A535ba363-8e2f-4876-aa4c-5fb287eb2150/query/anholt%20feilberg


1920

C.K.: Fra de danske Farvande. Stednavne. Jyllandsposten Side 4, 6.6.1920. http://www2.statsbiblioteket.dk/me

diestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Abda257ed-2af7-41bf-8f07-84c6a8dc34df/query/Anholt

%20stednavne

Knudsen,Johannes: Hollandsk Indflydelse paa Navngivningen i danske Farvande. Smaastykker og Oversigter. Historisk Tidsskrift Bind 9.Række, 1918-1920. https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/55198/74849

Knudsen,Frederik og ukrediterede tegninger: Pind. Danske Studier Side 126-146. København. Gyldendalske Boghandel.Nordisk Forlag 1920. https://danskestudier.files.wordpress.com/2018/06/1920.pdf


1921

Mystik paa Anholt. Skibsexpeditøren der forsvandt. En mærkelig historie om et Tegnebogsrøveri og en Mand med et rødt klæde for Øjnene? Er det Film det hele? Demokraten Side 5, 2.6.1921. http://www2.statsbibliote

ket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A76590f7a-b60c-481d-8ccb-6b49aa8f7629/

query/Anholt

En Episode paa Anholt. Horsens Social-Demokrat Læserbrev Side 3, 2.6.1921. http://www2.statsbiblioteket.

dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A6d29d335-24b0-4d60-ba59-088d1e50da38/q

uery/Anholt

Et Drama paa Anholt. Berlingske Politiske og Avertissementstidende. Side 8, 9.7.1921. http://www2.statsb

iblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A9bbc7c7e-36c8-43a5-9c56-6e265d

7868df/query/Anholt

Mysteriet paa Anholt. Gerningsmanden endnu ikke funden. Social-Demokraten Side 3, 21.7.1921. http://ww

w2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A4c6c5cb3-07b6-43cf-85b3

-5024b84bd139/query/Anholt

Film paa Anholt. Social-Demokraten for Randers Side 1, 4.8.1921. Se  En Episode 2.6.1921. http://www2.st

atsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A5a63fa2e-c4da-476d-b9be-5428

15d75728/query/Anholt

Mysteriet paa Anholt. Randers Dagblad og Folketidende Side 4, 8.8.1921. http://www2.statsbiblioteket.dk/me

diestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A58cb7bf6-4c2e-4377-ab44-690bcdcb3071/query/Anh

olt

En Hexeproces i Grenaa. Demokraten Side 6, 26.8.1921. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/

record/doms_aviser_page%3Auuid%3A4f8815d1-abfe-468f-acd6-bb1552b0873a/query/Anholt

 

1922

Anholts Beboere har store Planer. Aarhuus Stifts-Tidende Side 1, 6.1.1922. https://www2.statsbiblioteket.dk/m

ediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A7f6a8168-07db-484d-b5b4-cb9fa0f33b0c/query/Anholt

og Jyllandsposten Side 3, 8.1.1922. https://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/search/Anholt%20store

%20planer/date/1922-01-08%2C1922-01-08

Livet paa Anholt. Demokraten Side 6, 20.10.1922. https://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/recordom

s_aviser_page%3Auuid%3Add3214cf-62e8-441f-beae-759ace02b2d4/query/Anholt/page/doms_aviser_page%

3Auuid%3Add3214cf-62e8-441f-beae-759ace02b2d4

Knudsen,Frederik og ukrediteret foto og tegninger: Langbold. Danske Studier Side 100-126. København. Gyl-

dendalske Boghandel. Nordisk Forlag 1922. https://danskestudier.files.wordpress.com/2018/06/1922.pdf


1923

Politiske Møder paa Anholt. Demokraten Side 6, 4.10.1923.

 

1924

Grüner-Nielsen,Hakon Harald: Læsøfolk i gamle Dage. Folkelivsskildringer fra trykte og utrykte Kilder. Schønbergske Forlag 1924. Anmeldt af C.K.: Fra Læsø. Jyllandsposten Side 5, 29.11.1924.


1925

Vi har idag modtaget hele to Indlæg fra Anholt: X: Sogneraadsvalg paa Anholt og Karl Carlsen(Karlsen): Forholdene paa Anholt. Randers Dagblad og Folketidende Side 2, 19.3.1925.

Det røde Anholt. Alle Sogneraadsmedlemmer er Socialdemokrater. Vestsjællands Social-Demokrat Side 1, 26.3.1925


1926

Schmidt,August Frederik: Det rindende Vand eller Det rendende Vand  Side 3-4, 58 og 68 og Døberkilden paa Anholt Side 144. Danmarks Helligkilder. Det Schønbergske Forlag 1926.


1927

Kommandør Chr. Fr. Drechsel. Nekrolog. Ukrediteret foto. Politiken Side 3, 4.3.1927.

St.Hans Urter. Aarhuus Stiftstidende Side 6, 22.6.1927.


1929

Karl Anholter(Karl Ole Søren Vejlby Karlsen, Vendsyssel Tidendes Korrespondent paa Anholt ) & ukrediteret foto: Ferie paa Anholt. De til Forsendelse med de Kongelige Brevposter privilegerede Berlingske Politiske og Avertissementstidende Side 2, 29.7.1929.


1930

Karl Anholter & Asger Muchitsch(vignet): Anholt, en lille, men skøn Plet af Danmarks Jord. Vendsyssel Tidende Side 7, 26.5.1930.

Karl Anholter og ukrediteret foto af Anholt Havn: Anholt - Fiskeriet. Demokraten Side 3, 14.12,1930.

Kammerherreindestenen. Mindesmærker på Anholt. Grenaa Egnsarkiv. http://norddjursarkiver.dk/mindes

maerker-skulpturer-og-udsmykning-2/mindesten-for-wilhelmine-von-der-maase/


1932

Rasmussen,Louise: Hunden. Varsel fra Anholt:  Naar en Hund tuder om Aftenen i Nærheden af et fremmed Hus, hvor man ellers aldrig er vant til at høre Hundeglam, sagde Folk, at det var et Varsel om, at der snart ville ske Stranding. Kristeligt Dagblad Side 6, 30.4.1932.

Hansen,Frede og ukrediterede fotos: Om Øen Anholt. Rødding Højskoles Aarsskrift 1932, Side 42-53. 1 anmeldelse/uddrag: Lidt om Anholt og Anholterne. Et mærkeligt Stykke Danmark midt i Vandet - Er de 240 Anholtere Urtypen af Danmarks Befolkning? Ukrediterede fotos. Demokraten Side 8, 6.1.1933.

 

1933

Folkene paa Anholt. Viborg Stifts-Tidende Side 1, 5.1.1933.

Lidt om Anholt og Anholterne. Demokraten Side 8, 6.1.1933. Se Frede Hansen 1932.

N.: Fra Læser til Læser: Om Anholt. "Demokraten" bragte for en tid siden(6.1.)....  Aarhus Amtstidende Side 9, 27.1.33.

Knudsen,Frederik: Træk af Boldspillets Historie, Side 64-75 og 82. Gyldendal 1933.

Møller,Jens Schou: Fester og Højtider i gamle Dage. P.Haase og Søn 1928-1933. 1 anmeldelse: Henrik Us-

sing i Aarhuus Stifts-Tidende. Strejftog Side 7-8, 14.11.1933.


1934

Lorenzen,Poul & Viggo Vagnby(tegning): Paaske. Anholts Palmer. Jyllandsposten Side 13 og 20-21, 1.4.1934.

Nolde,Emil: Jahre der Kämpfe. Anholt 1906 eller 1908?  Side 96-97.  Rembrandt Verlag Berlin 1934.

Lars Rostrup Boyesen: Landskaber. Reklamefolder Novo Industries A/S. Thejls 1970

Emil Nolde: Katalogtekst: Ein Hauptmotiv in seiner Kunst ist das Meer in all seinen vielfältigen Erscheinungen.

Grisebach side 44, 5/2014 http://www.grisebach.com/fileadmin/downloads/Katalog_PDFs/2014/GRISEBACH

_225.pdf


1935

Bastian: Wanscher. Navnet Anholt er ægyptisk. Horsens Social-Demokrat Side 8, 27.3.1935.

Var Anholt-Boernes Forfædre jødiske Slaver? Aarhuus Stifts-Tidende Side 1, 22.11.1935.

Herlev,Th.: Mærkelige Vikinger paa Anholt. Berlingske Aftenavis Side 6, 26.11.1935.

Er Anholtøyas beboere rester af Nordens urbefolkning? Sarpsborgs Arbeiderblad side 6, 27.11.1935. http://ww

w.nb.no/nbsok/nb/f5ce0fcd82debcf19abebb68a1d09e5e?index=389


1936

Karl Anholter: Den synske Ole paa Anholt og hans Spaadomme. Gaar den sidste af disse nu i Opfyldelse? -  Skatten paadet vidunderskønne Sønderbjerg. Vendsyssel Tidende Side 9, 7.3.1936.

Karl Anholter og ukrediterede fotos: Anholt den skønne Ø i Kattegat. Lidt om Øens Historie og Natur og de gamle Skikke, der er ved at forsvinde. Demokraten Side 7-8, 10.5.1936.


1937

Nordenstreng,Rolf: Hvad er en Race?  Side 4-5,14.3.1937.  Menneskeracerne i Europa Side 11-12, 21.3.1937.  

En Raceforskers Indtryk af Jyderne, Side 11-12, 28.3.1937. Jyllands-Postens Søndags-Tillæg.

ULK og Hans Sørensen(tegninger): Lidt om Stednavne i danske Farvande. Nationaltidende Side 29, 18.4.37.

Brand,Bruno & Anton Hansen(grafik): Solskinsøen i Kattegat. Social-Demokraten, Hjemmets Søndag Side

30-31, 28.11.1937.


!938

Karlsen,K.: Anholt. Grenaa Folketidende 15.6.1938.

Hvor Anholtboerne drager paa Bryllupsrejse. Ukrediteret foto af "Strandbaden" ved Falkenberg.  Politiken

Side 6, 6.7.1938.

Folkedanse fra Anholt. Bearbejdet af Axel Hildingsen. Tivolis Koncertsals Orkester. Dirigent Svend Christian Felumb. Statsradiofonien 19.30, 28.7.1938.

Frib. & ukrediteret foto: Rarest ikke at staa i Baas-!- siger Haagen-Müller. Glad for Anholt. Ekstra Bladet Side

4, 24.10.1938.


1939

Danske Folkedanse fra Anholt. Bearbejdet af Axel Hildingsen. Radio-Orkestret. Dirigent Launi Grøndahl. Statsradiofonien 15:20, 16.5.1939.

Postekspeditør Karl Karlsens Foredrag om Anholt overværet af mange kendte Navne blandt Tilhørerne. Berlingske Aftenavis Side 4, 14.7.1939.

Danse fra Anholt. Bearbejdet af Axel Hildingsen. Radio-Orkestret. Dirigent Launy Grøndahl. Statsradiofonien 14:00, 2.9.1939.


1940

Kemp,Tage: Antropologiske og arvehygiejniske Forhold. Danmarks Kultur ved Aar 1940 Bind I Side 111-128.

Det Danske Forlag 1941.

Maigaartd,P: Slagboldspillenes Historie. Danske Studier Side 33-48. København. Gyldendalske Boghandel. Nordisk Forlag 1940. https://danskestudier.files.wordpress.com/2018/06/1940.pdf


1941

Livet paa Anholt. Der agtes indført Gedeavl for at faa rigelig Mælk. Demokraten Side 7, 26.4.1941.

Hele Anholt til Bryllupsfest. En Bryllupsfest af usædvanlige Dimensioner fejres imorgen paa Anholt, hvor Frø-

ken Petrea Larsen vies til Fiske- eksportør Carl Christensen, Anholt. Til Middagen er inviteret 110 Gæster og om Aftenen er hele Øens Befolkning inviteret til Gilde i Forsamlingshuset. Man regner med ca. 225 Deltagere kommer til Stede og lokale Musikanter vil spille op til Dans. Politiken Side 3, 25.10.1941.


1942

pob. og ukrediteret vignet: Det stakkels Anholt. Et Brev fra den indefrosne Ø. Aftenbladet(København) Side 4, 10.2.1942.

Hushjælp søges 1. Juli i Kammerherregaarden Anholt. Herskabet, der er yngre, bestaar af 2 Personer. Der er ikke Avling paa Gaarden. Annonce Jyllands-posten Side 13, 30.5.1942.

Hoffmeyer,Skat: Gammelt og Nyt fra Øerne i Aarhus Stift. Aarhuus Stifts-Tidende Side 8, 1.11.1942.

Øboeren og ukrediteret foto: Lille Ordskifte mellem Anholt og dens Biskop. Kristeligt Dagblad Side 1, 29.12.

1942

To Protester fra Anholt og svar fra Biskoppen. Aarhuus Stifts-Tidende Side 3-4, 30.12.1942.

Pelle og ukrediteret satiretegning: Peder Paars den Anden(digt). Da Biskop Skat Hoffmeyer strandede paa Anholt. Demokraten Side 15, 31.12.1942.


1943

Ellekilde,Hans & Poul Christensen(tegninger): Danske Højtidsskikke. Anholt Side 15, 18 og 46.

J.H.Schultz Forlag 1943. 1 anmeldelse: ip.: Mød Nytaar med en spækket Pung.

ip.: En Bog om danske Højtidsskikke. Social-Demokraten Side 8, 2.1.1944.

Madsen,Arenth: Snapstorsdag paa Anholt. Vendsyssel Tidende Side 3, 28.1.1943.

Anholts egen Domstol. Første Torsdag efter Helligtrekonger samles Sogneraadet, Kammerjunkeren, der ejer

en Del afØen og Øens ledende Mænd for at afgøre alle foreliggende Tvistspørgsmaal for hele det foregaaen-

de Kalenderaar... Kristeligt Dagblad Side 4, 3.2.1943.

Øboeren(Karl Karlsen): Anholtrevyen 1943 fik stor sukces. Vendsyssel Tidende Side 3, 24.2.1943.

Kemp,Tage: Folk og Race i Danmark. Politikens Kronik Side 10-11, 9.3.1943.

Øboeren: Gammel Fastelavnsskik paa Anholt. Vendsyssel Tidende Side 7, 18.3.1943.

Øboeren: Brev fra Anholt. Hveranden Anholter læser 23 Bøger om Aaret - Skatteprocenten daler. Vendsyssel Tidende Side 3, 6.4.1943.

Jørgensen-Brøndegaard,Vagn: Palmesøndags-Skikke. Om en piletræsbevokset Strækning paa Anholt, kaldet "Palmerne". Kristeligt Dagblads Kronik Side 5-6, 18.4.1943.

Øboeren: Præsteindsættelsen paa Anholt. Vendsyssel Tidende Side 7, 22.6.1943.

Kunstudstilling med Karl Madsens Malerier fra Skagen og Anholt. Aalborg Stiftstidende Side 5,  23.6.1943.

Øboeren: Når man hverken har Bager eller Slagter og kun Mælken fra 7 Køer. Anholtbrev. Vendsyssel Tidende

Side 2, 30.9.1943.

Karl Anholter: Brev fra Anholt. I 100 Aar var Øens Præst ogsaa Lærer. Aarhuus Stifts-Tidende Side 9, 20.10.1943.

Paa Anholt bestemmer Vejrguderne om der kan høres noget paa Telefonen. Øens jubilerende Landpost, Karl Karlsen, har kun Ekspedition seks Gange om Maaneden. Vendsyssel Tidende Side 8, 10.11.1943.

Øboeren: Brev fra Anholt. Kun 15 Elever i Aftenskolen i Aar. Vendsyssel Tidende Side 7, 18.11.1943.

Øboeren: Politiet paa Anholt. Intet Sogn i Danmark har vel i Forhold til Indbyggerantallet en saa stor Politistyr-

ke.Vendsyssel Tidende Side 3, 30.11.1943.

Karlsen,Karl & Asger Muchitsch(vignetter): Kirke og Præster paa Anholt. Aarhuus Stifts-Tidende Strejftog Side

1 og 11-12, 31.12.1943.


1944

E.F.H.: Nytaar og Helligtrekonger i dansk Folketro og Folkeskik. Paa Anholt maatte man heller ikke se ud paa Nytaarsnyet under Tagskægget. For saa fik man daarlige Øjne. Nej, man skulle gaa ud med et Stykke Brød i Haanden og sige... Kristeligt Dagblad Side 9, 2.1.1944.

Øboeren: Julefester paa Anholt. Vendsyssel Tidende Side 8, 7.1.1944.

Øboeren: Anholterne fejrede i Aar Snapstorsdag paa en Søndag. Vendsyssel Tidende Side10, 27.1.1944.

Øboeren: Anholt Posthus skifter "Postmester". Vendsyssel Tidende Side 5, 25.2.1944.

Øboeren: Da Havet gav Anholt gratis Cement til en Autostrada. Og Ligningsprocenten faldt 0,6. Vendsyssel

Tidende Side 4, 11.4.1944.

Øboeren: Stranding ved Anholt. Vendsyssel Tidende Side 5, 29.6.1944.

Kjær,Kirsten (med billeder af forfatter) : Swing paa Anholt. Berlingske Aftenavis Side 4-5, 8.8.1944. Anmeldelse og genoptryk: Peter Meedom og ukrediterede fotos: Swing paa Anholt af Kirsten Kjær. Anholt-Posten side 16-18, #90, årg. 31, marts 2007, Anholt Borgerforening.

Øboeren: Besøg af Ambulanceflyveren paa Anholt. Trist Afslutning paa Sommerferien. Vendsyssel Tidende Side 3,16.8.1944.

Møller,Grete(fotos): Kattegats forladte Ø. "Kattegats Centrum". Billed Bladet Side 20-22 og 24(bagsiden) med

helsides foto af Steffen Graa, Nr. 37 Årg.7, 12.9.1944.

Øboeren: Nyt Medlem i Anholt Sogneraad. Anholt ser Vinteren imøde med nogen Nervøsitet. Når Tørvene kommerop i 107 Kroner pr. Ton. Vendsyssel Tidende Side 2, 14.11.1944.

Karl Anholter: Brev fra Anholt. Alvor paa Søen, Fest i Land. Aarhuus Stifts-Tidende Side 8, 3.12.1944.


1945

Øboeren: Anholterne gaar i Seng med Hønsene. Mangler Petroleum. Vendsyssel Tidende Side 3, 31.1.1945.

Karlsen,Karl & P.G.K. Bentzon(fotos): Anholtboerne. Tidsskriftet Danmark Side 174-177, Nr.7-8  Aarg.5, Forlaget Danmark  v. Jørgen Banke 1945. 1 anmeldelse: Anholtboerne sidste Rest af dansk Urbefolkning?  Kristeligt Dagblad Side 4, 8.6.1945.

Karlsen,Karl: Optegnelser om Anholt m.m.:

1. Del: Anholt, den lille Ø udi Kattegat Side 2-8. Sælhundefangst Side 8-9. Tjærebrænding m.m. Side 9-29. Kirkelivet

Side 29-30. Flora Side 30-31. Afslutning Side 31-37. 2. Del: Fyrenes Historie. Maskinskrevet manuskript fra Aaren omkring 1945. Grenaa Egnsarkiv og Anholt Museum.

Karlsen,Karl: Anholt. 6 kapitler: 

Anholt Side 1-5. Landbruget paa Anholt Side 1-3. Juleberetning Side 1-2. Fyrenes Historie Side 1-3. Vandring pa Anholt Side 1-2. Havis ved Anholt og meget andet Side 1-5. Håndskrevet manuskript omkring 1945 maskinskrevetaf J.A.Nielsen 1976. Grenaa Egnsarkiv Arkivnummer A 438 og Anholt Museum.

Karlsen,Karl: Anholt.  Kapitlerne: Indledning. Fiskeriet, Landbruget, Strandinger, Sælhundejagt, Tjærebrænding,

"Skatten", Fortjenester ved stranding, Skatter og orden, Snapstorsdag; Fogedens pligter. Vrag, Husenesindretning, Overtro, Bryllup, Morbærtræer, A-typen, Dialekt, Pest, Synsk mand, Anholt i litteraturen, Tur til Grenaa, Postbåde, Stednavne, De underjordiske, Flere stednavne, Kirkelivet, Englænderne, Flora, Ørkenens skønhed. Maskinskrevet Manuskript fra omkring 1945. Angiveligt beregnet som historisk indlæg til Randers Amts Aarbog. Grenaa Egnsarkiv og Anholt Museum.

Karlsen,Karl: Anholt. 44 sider.  Oldsager 2. Fiskeri 3. Fiskeri og haardt Kvindearbejde 4. Ostebakkefyret, Svenskerne ansaas for at være trold- kyndige 5. Landbrug, Pløjning, elendige Heste 6. Kvægavl, Hyrdeliv og Marehalmshøst 7. Marehalmshøst og Hestenes Mængde 8. Land brugets Tilbage- gang 9. Sælhundefangst, Rømning, Flytning til Sejerø 10. Sælfangst, Tjærebrænding, svensk Togt efter Skat 11. Røvertogt, Rester af Skov 12. Fortjeneste ved Strandinger 13. Strandinger 14. Skatter og Orden 15. Præstens og Fogedens Fjendskab 16, Stranding 1788 17. Vrags Redning 18. Strandvagt 19. Husenes Indretning 20. Overtro,Bryllup 21. Bryllup Mad Dans 22. Morbærtræer 23.Haver, F-Typen 24. Dialekt, Pestsagen 25. Synsk Mand foudser Stranding 26.Synsk ser forlis af Dannevirkes Rømning 27. Synsk ser ny Præst. Skattesagen 28. Anholt i Litteraturen, Redninger 29. Tur til Grenaa 30. Postbaade Forlis 31. Postbaade 32. Nye Postbaade 33. Stednavne 34-38. Kirken, Kirkegang i Sverige, Kloster 39. Kirke, Kamp med Englænderne 40. Flora 41. Øens Skønhed 42. Anholternes Kærlighed til Øen. Maskinskrevet manuskript fra omkring 1945. Dansk Fol-

keminde- samling 1906/023, top.1999.

Øboeren: Dødsfald paa Anholt. Fhv. Opsynsmand ved Anholt Redningsvæsen Stephen Peder Stephensen. Nekrolog Vendsyssel Tidende Side 8, 9.6.1945.

Kutter minesprængt - seks mand omkommet. Ukrediterede portrætfotos. Social-Demokraten Side 3, 15.6.1945.

Øboeren: Anholtkatastrofen. Alle de omkomne er fundet og begravet i hjemlig jord. Vendsyssel Tidende Side 7, 20.8.1945.

I Morgen bliver der Fest paa Anholt. Øens gamle Spillemand gennem et Par Menneskealdre, Fisker Steffen Steffensen Graa og hans Kone Lise fejrer nemlig deres Guldbryllup. Politiken Side 9, 28.11.1945.

Karl Anholter: Brev fra Anholt. Den tungeste Sommer vi har oplevet. Aarhuus Stifts-Tidende Side 6, 11.9.1945.

Øboeren: Fredsvsalg paa Anholt. Vendsyssel Tidende Side 3, 29.11.1945.


1946

Karl Anholter er død. Karl Ole Søren Vejlby Karlsen. En lysende Skikkelse i det lille Kattegat-Samfund, hvis Historiker og Naturskildrer han var. Berlingske Tidende Side 7, 2.4.1946.

Anholt mistede 6 af sine største Skatteydere ved Minesprængning. Randers Dagblad og Folketidende Side 8, 13.7.46.

Jutlandiamindesmærket. Mindesmærker på Anholt. Grenaa Egnsarkiv. http://norddjursarkiver.dk/mindesmaerk

er-skulpturer-og-udsmykning-2/jutlandiamindesmaerket-pa-anholt/


1948

Karl Anholter: Snapstorsdag paa Anholt. Efterladt Skitse af afdøde Karl Karlsen, Anholt. De Unges Søndag. Aarhuus Stifts-Tidende Side 18, 4.1.1948.

Sørensen,Kurt og ukrediterede fotos: En gammel Anholter kender ikke Ferie og Morskab. Besøg hos  den 78-aarige Anholt-Baadsmand Peter Hans Larsen og Fru Ane. Peter Larsen har været med til at redde langt over 130 Menneskeliv ved Strandinger. Randers Dagblad og Folketidende Side 3, 31.8.1948.

Sørensen,Kurt og ukrediterede fotos: Anholt-Øen med de rige Fortidsminder. Randers Dagblad og Folketiden-

de side3, 1.9.1948.

Sørensen,Kurt og ukrediterede fotos: Englænderne skulle drikkes fulde og derefter stikkes ned. Steffen Graa fortæller- og spiller. Randers Dagblad og Folketidende side 6,  2.9.1948.  

Rosenkvist,Gustav(Tegninger af Forfatteren): Dagligdagens Anholt. Vendsyssel Tidende Side 6, 29.12.1948.

Grundtvig,Svend: Dværgfolkene paa Anholt  Side 144-145. Dværgkonens Forløsning  Side 281. Gaardboen paa Anholt Side 299-300. Danske Folkesagn 1839-1883  Bd.1. Danmarks Folkeminder Nr. 53. Ejnar Munks-

gaard 1944-1948.

 

1949

Gansing,Gunhild og Ellinor Petersen(Illustrationer): Danske Nationalretter. Tidens Kvinders Haandbøger For-

lagskompagniet 1949.


1950

Pedersen,Jørg.: Karupaaen - hvad hed den i gamle dage? Kronik. Omtale af stednavnet Karisholm på Anholt. Skive Folkeblad Side 2, 24.6.1950.

Hald,Kristian: Vore Stednavne, Anholt side 188 og 200. Udgivet af Folkeoplysningens Fremme. Gads Forlag 1950. https://dis-danmark.dk/bibliotek/908042.pdf


1951

Sogneraadsformanden paa Anholt melder sig for Underslæb. Aarhuus Stifts-Tidende Side 1, 26.9.1951.

Hvad man finder på. Hvor skal man holde Ferie? Isefjordposten Side 5, 29.9.1951.


1952

Ever. og foto af Hans Ellekilde: Det var H.C.Andersen der skabte Julenissen. Nissen har været kendt siden Oldtiden, men først for 100 År siden satte Eventyrdigteren ham i Forbindelse med Julen. Dagbladet. Roskilde Dagblad Side 11, 1.1.1952.

Jensen,Erik Aalbæk: Døberkilden på Anholt I og II. Kristeligt Dagblads Kronik Side 5-6, 11. og 12.2.1952.


1953

Fuldt Stop paa Anholt. Ny Tid(Aalborg) Side 8, 21.11.1953.


1954

Westphall,Povl: I et lille Samfund midt ude i Kattegat. Berlingske Tidende Side 7-8, 7.2.1954.

Ever.: Der fødes ikke flere Børn paa Anholt. Folketidende Ringsted Sorø Haslev Side 5, 4.3.1954.

Dagens Billede. Malerinden Emma Svedman. Horsens Folkeblad Side 3, 20.3.1954.

Arbejdsmanden opgav Drømmen om Anholt. Aarhuus Stifts-Tidende Side12, 12.9.1954.


1955

R-H og ukrediterede fotos: Et "gejsteligt" skib i Grenaa havn. Anholts præst lander fisk - øens kordegn er skipper paa præstens kutter og Jhonny Carlsen er søn af øens klokker. Randers Dagblad og Folketidende

side 3, 31.5.1955.

Pedersen,Rasmus. Gamle Navne paa Anholt. Håndskrevet Stednavnefortegnelse dateret 20.9.1955. Center

for Navneforskning. Det Humanistiske Fakultet. Københavns Univeritet.

Fødselsdagsinterview med Maleren Victor Haagen-Müller: Studér de gamle Mestre, dem er der Bund i. Vend-

syssel Tidende Side 4, 29.10.1955.

K.F.: Haagen-Müller, en Lysseer i vor Malerkunst. Berlingske Tidende Side 6, 20.11.1955.

Langkilde-Hansen,H. & Ole Berg(grafik) og ukrediterede fotos.: En Julestranding paa Anholt. Fortalt af den sidstlevende af Bjergningsfolkene, den 83aarige Steffen Graa. Randers Dagblad og Folketidende Juletillæg side 12-13, 23.12.1955.


1956

Silvanus(Bavngaard, Knud): En Ø-Befolknings Særpræg kan sidde i saa meget. Jyllands-Posten Side 6, 21.7.1956.

Thierry,Werner og tegninger Peter Linde: Danmarks ensomste Ø. "Raceproblemer" og naturfredningsmoral

på øen Anholt. Land og Folk Søndag Morgen side 7, 5.8.1956.


1957

Svenstrup,Carl og ukrediteret foto: Grenaa Bys Historie I-III. Anholterne side 125. Eget forlag 1933-1957.

Larsen,Rich.Oest og ukrediteret vignet: Gammeldags gilde på Anholt... Tunge i Spagat. Opskrift. Annonce for OMA Margarine. Aarhus Amtstidende Side 3,12.2.1957.

Steffen Graa død. Ukrediteret foto. Nekrolog Politiken side 20, 1.4.1957.


1958 

Burde Anholt være ubeboet? Fyens Stiftstidende Side 12, 11.7.1958.

Michael & Erik Sørensen(tegninger): Anholt - det yderste Thule. En sælsom beretning om den farefulde færd til rokkeøen med de fire horn - og om havfruer og hekse, om besættelse og øldepoter. Øerne i Århus-havet nr. 13. Demokraten (Århus) side 10, 13.7.1958.

Hansen,Henrik Juul & Torpe,Chr.: Øen under fyrlygten. En egnsudsendelse fra Anholt. Statsradiofonien 20:00-20:45, 14.7.1958. 4 foromtaler: Reddede Kelterne sig på Anholt? Ukrediteret foto. Folketidende Ringsted Sorø Haslev Side 8, 11.7.  og  Den ensomme ø i Kattegat. Ukrediteret foto. Politiken Magasinet side 21, 12.7. og Land og Folk side 12, 13.7. og Ny Tid og ukrediteret foto side 12, 13.7.1958 

Gudmundsen,Per & Hans Lollesgaard(vignet): Sir Albert af Anholt. Social-Demokraten Side 12, 3.9.1958.

Mentze,Ernst: Victor Haagen-Müller, lysets mester i dansk kunst, udstiller i Aarhus. Berlingske Tidende side 13, 5.10.1958.


1959

Bonfils,Jørgen & Toksvig,Claus & Jensen,Erik Aalbæk: Mellem ørken og hav. Reportage om Anholt. En skildring

af livet på øen fra morgen til aften, der samtidig giver seerne lejlighed til at se et usædvanligt stykke dansk jord.

DR TV 20.00-20.30, 27.3.1959. Foromtale: En TV-ekspedition. Politiken side 27, 26.3.1959. Genudsendt som

Gyldne Timer på DR2 17.55-18.30, 30.7.2001 med titlen: Mellem ørken og sand:. Reportage fra Anholt fra den-

gang, posten kun kom et par gange om ugen, og fjernsynet endnu var et ganske nyt bekendtskab.

Brix-Petersen,Chr. og ukrediterede fotos: Pæren på Danmarks-Kortet er et æble. Præsten paa Anholt er ogsaa Fisker. Måske findes den sidste rest af Danmarks urbefolkning på vindenes ø. Aarhuus Stifts-Tidende Side 21, 30.8.1959.

Victor Haagen-Müller er død. Nekrolog Berlingske Tidende side 2, 25.10.1959.

 

1960

Ninka & ukrediterede fotos og vignet: Besøg i sommerlandet Anholt pr. telefontraad. Skal Anholts lunefulde, men alligevel trofaste, "Vera" udskiftes med en hvalfanger? Kong Albert, den store og hjælpsomme. Dagens Nyheder side 7, 24.4.1960.

Andersen,Ellen: Danske bønders klædedragt. Anholt side 366-68. Carit Andersens Forlag 1960.


1961

-sh.: Ejnar Andersen: Den travle læge fra fastlandet: på Anholt fik jeg tid til at være menneske. Folketidende Ringsted Sorø  Haslev Side 11-12, 31.5.1961.

Kristensen,Ismail & Poul Hansen(fotos): Anholt tur-retur. 2 timer og 28 minutter i en egn af landet der aldrig har oplevet et bilsammenstød. Aktuelt side 1 og 23, 17.12.1961. 


1962

De holder møde hvis det blæser. Hvis Anholts Sørensener rejste--- Ukrediteret foto. Vendsyssel Tidende Side 7, 3.1.62

-joan & ukrediteret foto: Jeg færdedes hjemmevant på Det kongelige Teater. Anholts fyrste fortæller om sin ø

og sit kendskab til det glade københavnerliv. Demokraten Århus side 23, 15.4.1962.

Mellem os sagt. Genvej. Anholts helt uforlignelige vognmands ældgamle Dodge. Sønderjyden side 10, 27.7.62.


1963

Dahlgren,Peder Steffen.: Snapstinget og Snapstorsdag. År til år. Politiken side 37, 1.1.1963.

Jensen,Sv. Gram: ”Snapsting”-mysteriet. Dag til dag Politiken side 13, 3.1.1963.

Okker Gokker og Ole Bole--- i videnskabens søgelys. Irgens vignetter. Samvirke side 30-31, FDB april 1963. http://classic.samvirke.dk/magasin-artikel/okker-gokker-og-ole-bole-i-videnskabens-sogelys

Pierre og ukrediteret foto: Sognefogedens fornemste opgave er at glatte små episoder ud, siger Peter Dahl-

gren. Egnens Blad Ta' ud side 6, 29.6.1963

Ninka & Erik Friis(foto): Anholt-de kloges tossede paradis. Øen, hvor Kong Albert galer sit kykkeligky, turister går nøgne og nøglen sidder udvendig. Politiken side 1 og 25, 14.7.1963.

Storm truer romantikken på¨Anholt. Elly Carlsen og Leif Skjødts bryllup. Berlingske Aften Weekend. Weekendavisen side 2, 22.11.1963.


1964

Edw.C. og 2 ukrediterede portrætfotos af Oluf Christian Albert Sørensen: Hylet fra Anholts ørken. Politiken

side 7, 16.5.64.

 

1965

Hoff- og ukrediteret foto: Ørkenen raaber paa at blive malet. Randers Dagblad og Folketidende side 3, 14.7.1965.

Hoff- og ukrediterede fotos: Anholts 70 skatteydere kan ikke klare økonomien. Randers Dagblad og Folketidende side11, 24.7.1965.


1966

Mikkelsen,Otto og ukrediterede fotos: Et møde med en ø med en ørken, og hvor turisterne er fåtallige og befolkningen er lidt lettet, når de rejser hjem. Berlingske Tidende 2. sektion side 7, 7.8.1966.

Olsen,Helge P. & ukrediterede fotos.: Anholt - efter Holberg og Ole Juul. "Vera af Anholt" og Kong Albert af Anholt. Jydske Tidende - Aabenraa, side 1 og 12, 14.8.1966.

Bennheden,Maj-Britt: Morup: från forna tider till våra dagar. Dagens Nyheter Falkenberg 1966.

Sanghefte. Anholt United. 1966. Senere oplag 1990.


1967

Bom.Kaj og ukrediteret billede: Stednavne og kulturhistorie. Aktuelt side 9, 2.5.1967.

van.(Villy Andersen?) & ukrediterede fotos: Skatten i Sandet. Sørøverskatten på Anholt er godt skjult og farlig

at hæve. Om overtro på Anholt og interview med øens "historiker"  Ras Høker (Rasmus Pedersen).  Randers Amtsavis side 7-8, 16.12.1967.


1968

Bennheden,Maj-Britt: Anholt. Hallandsbygd sida 40-45, årgång 9, 1967-1968. http://www.hallandsbygd.se/ind

ex.html.

Graae,Fritse & Hakon Nielsen(fotos): Solskinsøen i Kattegat, Nordens Mallorca? Hjemme hos dem selv. Ber-

lingske Tidende 3. sektion side 10, 3.3.1968.

Aros,Benny & Per Allan(fotos): Så brast Anholtboernes tålmodighed. Vil have Amtmanden skudt - en bedre færgeplanog flere sommerhuse. Præsentation af Albert Sørensen, Johs. Carlsen, Rasmus Pedersen (Ras Høker), Peder Dahlgren, Holger Wolsing, P. Funch og K. Seyer-Hansen. Ny Tid(Aalborg) side 14-15, 7.7.1968.

Zeuthen,Jacob(tekst og fotos): Der er kommet slanger i paradiset på Anholt. Randers Dagblad og Folketiden-

de side 2, 20.7.1968.

ove:  5 anholt-portætter: Rasmus Pedersen (Ras Høker): "Alle er i familie" 30.7. - Ferdinand Ottendahl: "Vil skyde amt-manden" 1.8. -  Ove Sørensen: "provo" 3.8. - Peder Steffen Dahlgren: "dødtræt af turister" 6.8. - Albert Sørensen: "Galer ikke så pigerne skælver" 9.8.1968. Aarhuus Stifts-Tidende Dagbogen side 20, 1968

f. & ukrediterede fotos: Anholt ankret op midt i Kattegat. Vendsyssel Tidende side 6, 18.8.1968.

Hvidsminde,C.C.: Enebærgrene i et kosteskaft var Anholts første juletræ. Familie Journalen Julehæfte, nr.49 årg.92, 3.12.


1969

Spillemænd spil lystigt op. Aarhuus Stifts-Tidende side 23, 22.4.1969.

ove. og ukrediterede fotos med Jette Gede og Peter Dahlgren: Anholt i sol. Aarhuus Stifts-Tidende Ferie, 3. del side1, 22.6.1969.

 

1970

Holm,Poul Erik (tekst og fotos): Der ligger en Ø i Kattegat... Randers Dagblad og Folketidende side 5, 18.7.1970.

Æggetrilning på Anholt. Bo Nielsen(foto). Dagliglivets kultur. Dansk Folkemindesamling. DFS b.nr. 0814 http://www5.kb.dk/da/nb/fag/dafos/Dagligliv.dk/Mediearkiv/Billeder/ggetrilning/index


1971

Pedersen,Rasmus(Ras Høker): Fortællinger fra Anholt. Folkeminder Side 201-210, hæfte 15. Foreningen Danmarks Folkeminder. Akademisk Forlag 1971. ISSN 0105 1024.

id: Anholts folkemusiker. Aarhuus Stifts-Tidende side 66, 5.12.1971.

Reich,Ebbe Kløvedal: På vor lysegrønne ø, et syngespil. Fiolteatret 1971. 3 anmeldelser: Claus Rude. Aktuelt side 22, 21.3.1971 og Thomas Bredsdorff: Politiken side 13, 21.3.1971  og Helge Rasmussen & Frits Bruzelius(vignet): Ørkenvandring på en lysegrøn ø. Kristeligt Dagblad side 5, 22.3.1971.

Danske sange sunget bl.a. af Anholtkoret. DR P1 8:05-8:30, 5.8.1971.

Færch,Hjalmar & Alex Hutzelsider(fotos): På Anholt tåler man kun hinanden. Anholterne fortæller gerne om deres ø,men de siger ikke gerne noget om ø-samfundet. Morgenavisen Jyllands-Posten side 13, 20.11.1971.

Kammerherreindens rose. En børneglad kammerherreinde på Anholt lærte børnene at lave juleklip og holdt juletræsfest for dem på kammerherregården. Aarhuus Stifts-Tidende side 28, 22.12.1971.

 

1972

ref.: Snapsefesten på Anholt - en ubetinget succes. Amtsavisen-Randers side 1, 10.1.1972.

Historieskriveren på Anholt død. Rasmus Pedersen (Ras Høker) Nekrolog. Amtsavisen-Randers side 6, 28.2.1972.

id:Triller æg på Bollen. Aarhuus Stifts-Tidende side 30, 1.4.1972.

Gammel Dansk. En rapsodi over folkedanse, spillemandsmusik og sange fra 1800-tallet. Tilrettelæggelse Mogens Kilde og Sten Jørgensen. Medvirkende bl.a. Ejnar Boisen, Anholt. DR TV 20:45-21:20, 15.4.1972. Foromtale: Folkeshow uden forloren romantik. Ekstra Bladet side 43, 15.4.1972.

Daugaard,Ingrid & Asger Muchitsch(vignetter): Øboers folketro er ikke overtro. Den bygger på erfaring i miljø

og erhverv. Aarhuus Stifts-Tidende side 64-65, 30.7.1972.

Anholt - världens navel. Om den danska ön Anholt belägen mitt ute i Kattegatt. En dokumentärfilm,där vi får träffamänniskorna på ön och uppleva Anholts märkliga natur. Planering Björn Gullander. SVT2 21:00-21:30, 20.8.1973. Foromtale: Anholt, Verdens navle. Ekstra Bladet side 43, 20.8.1973.

Rasmussen,Robert: Et spørgsmål i december: Hvorfor altid hakke på Anholt? Djursland 4.12.1972.

Skjelborg,Åge: Folkelig brugsmusik på Djursland og Anholt side 165-167 og Brugsmusik i subkultur s. 95-112.

Folk og Kultur.  Årbog for dansk etnologi og folkemindevidenskab. Foreningen Danmarks Folkeminder. Akademisk Forlag 1972. ISSN 0105 1024.

Brandt,Margit: Bryllup og giftermål på Anholt. Folk og Kultur side 179. 1972. ISSN 0105 1024.

 

1973

En borgerforening stiftes på Anholt. Djursland 8.1.1973.

Bent Klougart skriver. Miks musik. Aarhuus Stifts-Tidende 2. del side 1, 4.3.1973.

Anholt-forskning giver LP-plader. Aarhuus Stifts-Tidende side 9, 20.7.1973.

jørn.: Upoleret folkelighed. Aarhuus Stifts-Tidende side 60, 22.7.1973.

Service til det sidste. Anholts rustvogn på vignet tegnet af kusken, Calle Gas selv. Politiken side 26, 21.9.1973.

Thomsen,Steen & Klaus Møller(foto): Stens nye musikalske venner. Se og Hør side 28, nr.40 årg.34, 5.10.1973. ISSN 0901 9545.

Brandt,Margit: Nu er det igen ved at være slut med nissen. Aarhuus Stifts-Tidendes kronik side 36-37, 31.12.1973.

Brandt,Margit: Fest og Samfund. Bryllupsproblematik på Anholt 1870-1970. Magisterkonferansafhandling. Københavns Universitet 1973.


1974

Brandt,Margit og illustrationer fra forfatterens samling: Vintergjæk og sommernar. Samvirke side 10-11, FDB februar 1974. http://classic.samvirke.dk/node/286092

Folk og musik på Anholt/1. Erik Svensson harmonika, Åge Skjelborg violin, William Christensen violin, Benny Rehderguitar. LP Grammofonplade stereo. ScanFolk 1974.

Alver,Bente Gullveig: Blæsten om Anholt. Særtryk af Tradisjon Nr.4, Tidsskrift for Folkeminnevitskap. Etno-folkloristisk institutt. Universitetet i Bergen 1974. ISSN 0332 599.

Klougart,Bent: Scanfolk. Aarhuus Stifts-Tidende klumme side 25, 31.3.1974.

Havgaard,Hasse & Erik Friis(foto): Folkeplader fra hvilehjemmet. Fra universitetets snævre miljø til folkelig musikudøvelse. Politiken side 38, 7.4.1974.

Bramsen,Sten & Henrik Heger(filmfotograf): En mand på en ø. Et møde med spille- og arbejdsmand Erik "Mik" Svenson på Anholt. DR TV 20:00-20:45, 11.6.1974. Dansk Kulturarv: https://www.danskkulturarv.dk/dr/en-ma

nd-p%C3%A5-en-%C3%B8/  Genudsendt som Gyldne Timer DR2 17:10-17:54, 17.7. 2000. Foromtale: Livet

på Anholt. Politiken side 12 og Portræt af en spillemand. Kristeligt Dagblad side 9, begge 11.6.1974. 4 anmel-

delser: Anders Bodelsen: Sådan taler vi også. Politiken side 11 og Ths. Lautrop: Ikke alle blev reddet. Dagbla-

det side 2 og Knud Schønberg: Revuen har det godt. Ekstra Bladet side 37, alle fra 12.6.1974. Harald P. Mad

sen: Fejldispositioner. Kristeligt Dagblad side 7, 15.6.1974 og  Marie Petersen:  Rent ud sagt: Uforståelige folk

i TV. Aktuelt side 20, 21.6.1974.

Christensen,Alma: Forbyd stråtage på Anholt. Læserbrev Aarhuus Stifts-Tidende side 40, 6.11.1974.

Paulsen,Knud og ukrediteret vignet: Til "ligvendingsfest" på Anholt og det er ikke fuldemandssnak. Læserbrev. Sønderjyden side 19, 14.11.1974.

 

1975

Skjelborg, Åge: Folk og musik på Anholt. Laboratorium for folkloristisk samfundsforskning. Ry 1975. ISBN 978

87 891 6006 1. http://www.dym.dk/dym_pdf_files/volume_08/volume_08_115_116.pdf

Dahlgren,Peter Steffen: Spørg Anholt. Læserbrev. Amtsavisen-Randers side 20, 22.1.1975.

Hein,Marianne & Niels Højager(foto): Musik er nøglen til ø-problemerne. Fyens Amts Avis 8.2.1975.

biv-. og ukrediteret foto: Det er individualisterne der holder det hele i gang. Mik står foran en travl sæson. Aktuelt side35, 28.6.1975.

Grymer,Claus: Midtjysk folkemusik. Kristeligt Dagblad side 6, 16.8.1975.

Garde,C.F.: Musik til at smide i hovedet på politikerne. Aarhuus Stifts-Tidende side 27, 19.10.1975.

biro og ukrediteret foto: En meget mystisk historie om "kæmpe-gryler" på Anholt. Jyllands-Posten 2.del side 18, 3.11.75.

Gittenberg,Jæder og PEP(Poul Erik Poulsen) vignet: Tempelhorn mod onde ånder der huserer på Anholt....  Jyllands-Posten side 30, 8.11.1975.

Jørgensen,Steen Ole & Friis,Torkil: Anholt - en ø uden fremtid? Regionalradio DR P2 9:30-10:30,14.11.1975. Sendt som: Lørdag i Østjylland: http://www.danskkulturarv.dk/dr/l%C3%B8rdag-i-%C3%B8stjylland-anholt/og https://www.dr.dk/bonanza/serie/710/dka/71919/loerdag-i-østjylland---anholt-


1976

Rubrik. Aktuelt kulturprogram med Åge Skjeldborg og Erik Svensson. Tilrettelæggelse Kulturredaktionen. DR TV 21:00-21:10, 9.2.1976. Anmeldelse: Anholts folkemusik i TV. Djursland side 7, 10.2.1976.

Arkiv på Anholt. Initiativtageren Alma Christensen agiterer for sagen med en beskeden billedophængning i øens brugsforening. Djursland side 16, 1.4.1976.

Den 87-årige tidligere vognmand Albert Sørensen fløjet til sygehus efter alvorlig forbrænding. Djursland side 1, 9.6.1976.

Spillemænd på Anholt. Ukrediteret foto. Aarhuus Stifts-Tidende. Rundt om Århus side 23, 18.6.1976.

"Musik og miljø". Provinsafdelingens serie ved Erik Brund. Åge Skjelborg om øfolk og deres musik og Erik Svensson om Anholts. Tilrettelæggelse Claus Jacobsen. DR P3 10:05-11:05, 10.9.1976. Foromtale: Djursland side 8, 10.9.1976.

Havsprøjt & fattigmandstrøst. Erik Svensson harmonica, Åge Skjelborg fiol. LP Grammofonplade stereo. ScanFolk 1976.


1977

M. og ukrediteret foto: Anholts flyveleder 60 år. Djursland side 13, 8.1.1977.

Løvstad,S.: Anholt fotografen. Nordisk Fotohistorisk Journal I, side 3-10, juni 1977. ISSN 0332 5873.


1978

Nissen,J. V.: Bidrag til Skildringer af Forhold i Nørre Herred optegnede 1889. Nørre Djurs Egnsarkiv 1978.


1979

van. og Holger Wolsing(tegning): En mappe om Anholt. Anholt i Streger Nr. 3. Djursland side 11, 26.2.1979.

Rütz,Michael & Marianne Grøndahl(foto): En sorgløs mand – en jordhule er hans hjem. Nyt Ude og Hjemme side40-43, nr. 34  Årg. 53, 23.8.1979. ISSN 0108 5662.

Petersen,Elias: En tur til Anholt 1886, side 164-170. Gilleleje Museum 1929-1979. 1979.


1980

Brøndegaard,V.J.: Folk og flora. Dansk etnobotanik I-IV. Rosenkilde og Bagger 1978-80. ISBN 87 423 0487 3.

Fotografisk optryk 1987.

Bennheden,Maj-Britt: Förbindelser mellan Morup och Anholt. Hallandsbygd sida 54, årgång 21, 1979-1980. http://www.hallandsbygd.se/index.html.

Anholt - en lille ø i Kattegat. Om nogle af de problemer der er forbundet med at bo i et afsidesliggende ø-samfund. Tilrettelæggelse Lars Hector Koudal. DR Østjyllands Radio. Folkeradioen. DR P2 19:00-19:45, 21.4.1980 og DR P1 21:30-22:15, 23.4.1980. Båndoptagelse Anholt Museum. Foromtale Land og Folk side 11 og Kolding Avis begge 23.4.1980.

Toubro,Lone og Jørgen: Peter Dahlgren - in memoriam. Djursland side 9, 21.7.1980.


1981

Jensen,Benny G.: Den gale uge begynder med fastelavn. DR P3 11:05-12:02, 1.3.1981.

ras.(Otto Rasmussen): På Anholt slår man manden af tønden. Djursland side 9, 3.3.1981.

Steenberg,Etly og ukrediteret tegning: Vores ø: Anholt. Ø-Posten side 12, # 14, oktober 1981. Sammenslutningen afDanske Småøer. ISSN 0105 4325.

"Et sted i Danmark". En udsendelse om Anholt, der har 145 indbyggere og om sommeren besøges af mindst 50 000 sommergæster. Tilrettelæggelse Ove Gibskov & Margith Christensen. Provinsafdelingens udsendel-

sesrække. Med Elisa Karstensen, Sven og Helle Thomsen, Oluf Møller, Karin Jensen, Helge Carlsen, Lisbeth Rode, Jesper Heilskov, Lene Svendsen, Peter Møller og Ejner Boisen. DR P1 22:00-23:10, 7.12.1981. Båndoptagelse Anholt Museum. Foromtale Djursland side 20, 7.12.1981.

Fisker-Sørensen,Sv. Åge: Anholt i ord og musik. En reportage om øens særpræg og dens maritime musikkultur. "Mik" Svensson og Ejner Boisen. DR P2 21:00-21:45, 11.10.1981. Båndoptagelse Anholt Museum. 

Schou,Peter og ukrediteret foto:.Valgkamp før tv og radio. Kun en lille del af vælgerne deltog i valgene, undertiden kun 10% fra flere sogne, og f.eks. fra øerne Anholt og Læsø ofte slet ingen. Kristeligt Dagblad kronik side 5-6, 7.12.1981.

Flou,Bjarne: Økonomi og slægtskabsstrukturer på Anholt. Fællesnordisk Kattegat-Skagerrak projekt. Aalborg Universitetscenter 1981. Udgivet Djurslands Museum 1982.


1982

Krog-Meyer,Monica & Nørmark,Lone: Verden vender på hovedet.  DR P1 20:00-22:50, 20.2.1982.


1983

Elisabeth Momme arbejder med en udendørs skulptur. Berlingske Tidende side 14, 17.6.1983.

Sommerjazz på Anholt. Saratoga jazzband underholder sommergæster på café Lanternen på Anholt Havn. Producer Søren Hvid. Tilrettelæggelse Claus Jacobsen. DR TV 23:25-23:45, 30.7.1983. Foromtale Ekstra Bladet side 35, 30.7.


1984

Vandring på Anholt med Karl Karlsen. Om Stednavnene. Anholt-Posten side 2, #8,1982/ side 13, #9,1983/ side 3, #10, 1983/ side 4, #11 1984. Anholt Borgerforening.

Svane,Siegfred: Døberkilden på Anholt. Danske helligkilder og lægedomskilder side 209. Finn Jacobsens Forlag. ISSN 87 88646 03 3.

Flou,Bjarne: Det tabte paradis og den nye verdensorden. Kattegat-Skagerak Projektet, meddelelse 5, 1984. ISSN0280 8463. Genudgivet med fotos i: Sommerglæder. Arv og Eje side 277-288. Dansk Kulturhistorisk Museumsforenings Årbog 1985. ISBN 87 88019 03 9.

Mona Brostrøm: Bryllup i Anholt Kirke. Olie på lærred. Aarhuus Stifts-Tidende side 11, 15.3.1984.

Karlsen,Karl: Enhver der kender Anholt. Anholt-Posten side 3, #12, årg.7, 1984. Anholt Borgerforening.

Familiespejlet. Øer. Sidste besøg på 10 danske småøer: Anholt. Med Tut von der Maase, Agnethe & Liselotte, Morten Rasmussen & Jesper Heilskov, Etly, Orla, Ejner. Tilrettelæggelse Vibeke Herbert. DR P1 15:00-16:00, 6.9.1984. Bonanza. https://www.dr.dk/bonanza/serie/710/dka/71937/familiespejlet-oeer---anholt


1986

Brøndegaard,V.J.: Folk og fauna. Dansk etnozoologi I-III. Rosenkilde og Bagger 1985-1986.

Andresen,Gudrun: Danmarks folkelige broderier. Dansk tekstilhistorisk forening 1986. ISBN 87 989296 1 5.


1987

Flou,Bjarne: Ferieøen og fiskerlandsbyen. Kulturbevaring og dagligt liv side 73-76. Fortidsminderådet og Statens Museumsnævn 1987.


1988

Lützhøft,Jens: Ved Anholt er hav og himmel ikke blåt. Anholt-Posten side 1, #23, årg.11, 25.9.1988. Anholt Borgerforening.

Nielsen,Bo: Strandinger på Anholt. Fortællinger fra  Anholt 12.  Side 24-25: Karl Anholter: En Julestranding 1915. Eget forlag 1988. ISSN 0109 1786.


1989

helle & Flemming Højer(foto): Tre begivenheder på én gang: En 175 års jubilæumsudstilling "Englænderne på Anholt" arrangeret af bestyrelsen i det 3 år gamle "Anholts Lokalhistoriske Arkiv og Museum": Etly Steenberg, Elvira Steffensen og Alma Christensen, et helt nyt udstillingslokale i den gamle Redningsstation og en udstilling sammesteds, hvor Ernst Svensson viser oliemalerier med anholtmotiver. Djursland side 10, 10.7.1989.

helle & Flemming Højer(foto): Præsten vendte tilbage: Anholt. De valgte øen-året rundt. Djursland side 1 2. sektion,21.7.1989.

Steenberg,Etly: Jul i gamle dage på Anholt.. Anholt-Posten side 2-4, # 27, årg.12, december 1989. Anholt Borgerforening.


1990

Palles død. Historien om en fisker, som fulgte sit livs kærlighed i døden. Det handler om lykke og ulykke - og om Anholt.Et program i serien „Ø-historier“. Poul Erik Hansen er på besøg på Anholt, hvor han hører historien om Hellen, der gik gennem isen, og Palle, der døde af sorg. TV-Provinsafdelingen. DR TV 20:35-20:55,13.8.

1990. Foromtale: Det blodige lig i brudekjolen. Aalborg Stiftstidende side 31, 31.7.1990 og Vildmandens kærlighed.Morgenavisen Jyllands-Posten 13.8.1990. 2 anmeldelser: Vildmandens død. Morgenavisen Jyllands-Posten side 9,14.8.1990 og  Daphne Schjøtt: Så mange sind. Temperamenter. Kristeligt Dagblad Ekko side 11, 16.8.1990.


1991

Reimers,Bodil & Hans Østergaard(foto): Musikalsk ø-krydstogt. Fyens Stiftstidende side 28, 13.1.1991.

søren: Anholt får besøg af skib med musik. Djursland side 13, 13.6.1991.


1992

Sandfeldt,Stina & Christensen,Jakob & Brian Karmark(foto) & Michael Junge(grafik): Portræt af Anholt. En ø under himlen. Fuldblodsanholtere - en truet dyreart. Ud og hjem igen. Århus Stiftstidende Tryk16 side 1 og 10-11, 4.11.1992.

Arne Tipsmark. Indtryk fra Anholt 13.8.1988. Dobbeltside med grafisk tryk. Grenaa Bladet 17.11.1992


1993

Toubro,Jørgen og ukredeterede fotos: Da en lysestage reddede Anholt. En rejse. Djursland side 7, 15.10.1993.


1994

Hjælp til lokalhistorie. Anholt Lokalhistoriske Arkiv. Ukrediteret foto. Djursland side 13, 1.2.1994.

Arén,Jäger: Skugga 17+1. Fotografier. Text Claes Hyllinger. Eget forlag 1994.

Jens Nicolaus Holten Lützhøft. Nekrolog. Morgenavisen Fyens Stiftstidende side 32, 25.5.1994.

Nisserne på Anholt. Den gamle nar. Anholt-Posten side 8-9, #42, årg.17, december 1994. Anholt Borgerfor-

ening.

 

1995

Baagøe,Per: Månedens kunstner, november 1995. Kunstklubben nr. 120.

Anholtrevyen 1995 13-15 juli. Husk lige cykellygten. Program.

Rosenberg,William: Ørkenvandring. Illustration af forfatteren. Morgenposten Fyens Stiftsttidende Søndag  2. del side 3. 30.7.1995.

Blå Time på Anholt med Peter Laugesen,Naja Maria Aidt,Per Baagøe,Poul Ehlers,Tom Christensen,Rasmus Henriksen. Fra 25.7-12.8.1995. Århus Stiftstidende 22.7.1995.

Strunk,Svenn og ukrediteret foto. Anholt Museum 10 år. Et hus fuldt af historie. Djursland 2. sektion side 1, 25.8.1995.

Det frivillige Danmark (2:7). Øen i Kattegat. På Anholt sker der ikke andet, end det beboerne selv får til at ske. Og det er meget!  Vi møder formanden for fodboldklubben Anholt United, posten som er spejderfører, skralde-

manden Carsten som skaffer computere til øen, folkene bag museet, beboerhuset, borgerforeningen og fore-

ningen Anholts Børn m. fl. Vært Marianne Kjær. Fotograf Jens Martensen. DR TV1 12:15-12:30, 24.9.1995. Foromtale: Svenn Strunk: Anholt på skærmen. Djursland side 20, 23.9 og Carsten - kaldet Carsten Skrald - er formand for Info-Huset på Anholt. Kristeligt Dagblad side 1, 24.9.1995.


1996

Anders Ludvig Grentzmanns historiske Anholt-billeder. Udstilling 30.8.-27.10,1996. Danmarks Fotomuseum Herning 1996. Omtale: Det sker. Morgenavisen Jyllands-Posten side 8 , 30.8.1996  og vib: Svundne tider. Herning Folkeblad side7, 3. 9.1996 .


1997

Jensenius,Katrine: Anholtvisen. Vokalsolister: Katrine Jensenius, Frede Nordbrink, Dodo Gad og Jens Rud. Titanic 1997.

Europæer med danske forbindelser. Pierre Alechinsky. Samvirke side 84-85, FDB februar 199  http://classic.

samvirke.dk/magasin-artikel/europaeer-med-dansk-forbindelse


1998

Arén,Jäger: Strandad. Fotografier. Text  Håkan Engler. Eget forlag. 1998.


1999

Boisen,Ejner: Om at blive gammel på Anholt. Pensionistavisen Søren Kanne maj 1999.

Hans Arén: "I fyrassistentens trädgård". Farvetrykl i "Akvarellen", Medlemstidning för Nordiska Akvarellsäl-

skabet #2 1999.


2000

Nymann,Eva: Nordiska ortnamn på –und. Studier till en svensk ortnamsatlas  av Thorsten Andersson. 16. Uppsala 2000.


2001

Poulsen,Jørgen Sandholm: Anetavle for Svend Erik Sørensen. WinFamily 6.0 2001.


2002

Petersen,Henrik Helmer & Søren Hytting(foto): Vreden malede jeg væk. Hjemmet side 8-9, nr.48, 25.11.2002. ISSN 0108 531X.

Bølling,Hans & Lars From(foto): Anholts særpræg truet. Læserbrev. Morgenavisen Jyllands-Posten JPÅrhus side 4, 22.7.2002.

Anker-Møller,Dorte & Henning Hansen(foto): Anholt-borgere frygter for at øen mister sit særpræg. Grenaa Kommune er for rundhåndet med byggetilladelser. Randers Amtsavis side 4, 27.7.2002.


2003

Folk & musik på Anholt. Erik Svensson accordion, Åge Skjelborg violin. CD. ScanFolk 2003

Skjelborg,Åge: Folk og musik på Anholt. Maj 2003. http://scanfolk.com/havmus2.htm


2004

Arén,Jäger: 1416 Anholt. Text Vagn Lundbye, Jäger Arén og Liselotte Arentz Sørensen. Journal 2004. ISBN 91 974 8941 7. Anmeldt af Dick Schyberg: Vardag långt bortom turistbroschyren. Fotografisk Tidsskrift. Svenska Fotografers Förbund 2004. ISSN 0284 7035 http://www.sfoto.se/f/recensioner/1416-anholt  og Torben Weirup: Bag virkeligheden. Berlingske Tidende 16.12.2004. http://www.b.dk/kultur/bag-virkeligheden

Ageren 3, Anholt. Det Særlige Bygningssyn, Kulturstyrelsen. Referat 5.5. 4.2.2004. http://www.kulturstyrelse

n.dk/om-kulturstyrelsen/raad-naevn-og-udvalg/det-saerlige-bygningssyn/moedereferater/referat-0402-2004/

Ny sognefoged på Anholt. grenaaportalen.dk 10.11.2004. http://grenaaportalen.dk/?vis=nyhed&emne=ny

hed&id=5139


2005

Koudal,Jens Henrik: Folkeminder og dagliglivets kultur. Oversigt over Dansk Folkemindesamlings arkiv. 2005.

http://www.kb.dk/dafos/guiden/PDF/folkeminder_og_dagliglivets_kultur.pdf

Hansen,Søren: Anhholtformen og andre mennesketyper: Om kroppens rolle i antropologiens identificering af det danske folk. Fortid og Nutid. Kvartalstidsskrift, årgang 91  hæfte 2, side 103-115, Dansk Historisk Fælles-

råd 2005. ISSN 0106 4797.https://tidsskrift.dk/index.php/fortidognutid/article/viewFile/49789/92317   1 anmel-

delse: Morten Petersen: Rent blod på Anholt. Kristeligt Dagblad side 5, 13.7.2005.

Hansen,Søren: Anholtformen og andre mennesketyper. Fortid og nutid. Hæfte 2 side 103-115, 2005.

ISSN 0106 4797. https://tidsskrift.dk/index.php/fortidognutid/article/download/49789/92317.

Arén,Hans: Ejner Boisen 1930-2005. Mindeord. Anholt-Posten side 8-9, #85, årg.95, december 2005. Anholt Borgerforening.


2006

Eggert,Birgit: Danske stednavne på -holt. Ph.d-afhandling. Afdeling for Navneforskning. Nordisk Forsknings-

institut. Det Humanistiske Fakultet. Københavns Universitet 2006.

Lyng,Mogens: Den sidste østjyske plakat er fra Anholt. Randers Amtsavis sektion 1 side 16,18.7,2006.


2007

Meedom,Peter: Kirsten Kjær på Anholt. Anholt-Posten side 16, #90, årg.31, marts 2007. Anholt Borgerforening.


2009

Frobenius,Jens: Mindeord om billedkunstneren Jytte Poulsen, 69 år. Politiken 2. sektion side 9, 9.2.2009.

Thomsen,Lars Norman: Billeder i Redningshuset. Lokalavisen 29.7.2009. http://norddjurs.lokalavisen.dk/

billeder-i-redningshuset-/20090729/artikler/762133230


2011

Folkelige broderier fra 6 danske øer. Lysbilledserie XII: H.A. Møller Madsen(fotograf). Særtryk af artikel i tidsskriftet Tenen 21/3. Dansk Tekstilhistorisk Forening 2010-2011. http://tenedk.tk/tenen/DanmarksFolkeligeB

roderier/index.html

Rasmus Stenholm m. flere: Cordoba. Indeholder Anholt Rag. CD. LongLife LLR 1104  2011. http://gaffa.dk/

anmeldelse/52583

Schatz-Jakobsen,Claus: "Jeg fandt ... Øen dér, ene midt i Havet". Anholt som udkant og midtpunkt. Nordica.

Tidsskrift for nordisk teksthistorie og æstetik. Bind 28. Syddansk Universitetsforlag 2011. ISSN 978 87 7674 639 1.

D-A-D bragede igennem på Anholt. Djurslandsposten  Din by side 12, 26.7.2011.


2012

Steenberg,Etly og ukrediterede fotos: Noget om Bygaden 11. Anholt-Posten side 7, #110, årg.35, marts 2012. Anholt Borgerforening.

Christensen,Sanne Nyland: De begraver selv deres døde på Anholt. DR Nyheder, 27.3.2012. http://www.dr.dk

/Nyheder/Indland/2012/03/27/094951.htm

Dale, Inor & Dieter Betz(foto): Anholt begraver selv sine beboere. Kristeligt Dagblad 29.3.2012. http://www.krist

eligt-dagblad.dk/kirke-tro/anholt-begraver-selv-sine-beboere


2013

Hansen,Søren: Fremmede kroppe. Urdansk autencitet. Anholtformen (kap. 6.2).  PhD afhandling. Amsterdams Universitet 2013. http://dare.uva.nl/document/2/119015

Neumann, Martin: Home. Eget forlag 2013. http://issuu.com/mnphotography/docs/anholt_issuu/90

Steenberg,Etly og ukrediterede fotos: Pensionater og sommergæster 1. Anholt-Posten side 22-24, #117, årg.36, december 2013. Anholt Borgerforening.

 

2014

Steenberg,Etly og ukrediterede fotos: Pensionater og sommergæster 2. Anholt-posten side 8-9, #118, årg.37, april 2014. Anholt Borgerforening.

Mia Nordby, en rigtig anholter. http://anholtliv.dk/en-rigtig-anholter/

Steenberg,Etly og ukrediterede fotos: Rasmus Pedersen(Ras Høker) Decemberbetragtninger af Øen. Anholt-Posten side 20-21, #121, årg.37, december 2014. Anholt Borgerforening.

Norddjurs udendørs mindesmærker, skulpturer og udsmykninger. Grenaa Egnsarkiv http://norddjursarkiver.d

k/formidling-2/ss/

Andersen, Morten Skou: Digressioner. Indeholder "Fyret på Anholt". CD. Egen udgivelse 2014. http://gaffa.dk/anmeldelse/85519


2015

Langt ude på Anholt. Performance Art. 27.7.-7.8.2015. https://www.facebook.com/langtudeAnholt/timeline?ref=page_internal

Anholt Kirkegård. Her kan du søge på afdøde. Fotos maj 2015. DK-gravsten. http://www.dk-gravsten.dk/kirke

g/Anholt.php

Steenberg,Etly: Anholt By før år 1900. Anholt-Posten side 25-26, #125, årg.38, december 2015. Anholt Borgerforening. http://www.anholtborgerforening.dk/wp-content/uploads/2019/10/15-49990-AP-jul-15-samlet

_LOW.pdf


2016

Steenberg,Etly: Møllerne og Mølleren. side 18-19. En Rigtig Anholter, side 26-27. Rytter,Anders: Tørrede Isinger. Sådan gør jeg. Anholt-Posten side 42-43, #126, årg.39, marts 2016. Anholt Borgerforening. http://www.

anholtborgerforening.dk/wp-content/uploads/2019/10/16-53113-ap-samlet-for%C3%A5r-16_LOW.pdf

Steenberg,Etly og ukrediteret foto: Cementbakken er vejen ved Gennem Landet 48. Anholt-Posten side 23, #129, årg.38december 2016. Anholt Borgerforening. http://www.anholtborgerforening.dk/wp-content/uploa

ds/2019/10/Jul_2016.pdf

Jeppesen,Birgitte Dahl og ukrediteret foto: Brugsuddeler på Anholt. Karen Konge. Ukrediteret foto. Ø-Posten side 17, Nr. 166. Sammenslutningen af Danske Småøer december 2016. ISSN 0105 4325  https://danske-smaaoer.dk/wp-content/uploads/2018/03/Post_166_skaermfil.pdf

Tønning,Jesper: Portfolios: Island of Anholt og Coastal Dunes. Jesper Tønning Photography 2016. http://ww

w.jespertonning.com/


2017

Prøv en ø. Anholt tilbyder gratis hus i 3 måneder. Tilrettelæggelse Rasmus Dyrberg Hansen  TV2 OJ. 1.2.2017. http://www.tv2oj.dk/artikel/proev-en-oe-anholt-tilbyder-gratis-hus-i-tre-maaneder

Jeppesen,Birgitte Dahl og ukrediteret foto: Fra slagter til sejlende cafébestyrer. Gitte Thun side 13 og Anholtliv. Anholt er en stor legeplads side 14,  begge Ø-Posten Nr. 167 marts 2017. Sammenslutningen af Danske Småøer. ISSN 0105 4325. https://danske-smaaoer.dk/wp-content/uploads/2018/03/Posten_167_skaerm.pdf

Dixgaard,Thøger & Kjærgaard,Jakob og ukrediteret foto: Anholt Gin. Ø-Posten side 20, Nr. 167 marts 2017.

Sammenslutningen af Danske Småøer. ISSN 0105 4325. https://danske-smaaoer.dk/wp-content/uploads/2018

/03/Posten_167_skaerm.pdf

Bag Danmark med Tobias - Anholt. Tirettelæggelse Louise Guldberg Rosendal & Tobias Hamann-Pedersen. DR TV1 20:30-21:00,  6.4.2017. https://www.dr.dk/tv/se/tobias-3/bag-danmark-med-tobias/bag-danmark-m

ed-tobias-anholt

Jessen,Jakob og ukrediterede fotos: Vi er 100 000 år ældre end vi tror. Zetland 15.6.2017. https://www.zetland.

dk/historie/sOJvx3kj-aegXAYg6-91973

Steenberg,Etly og ukrediterede fotos: Konfirmation på Anholt. Anholt-Posten side 26-27, #131, årg.39, juni 2017. Anholt Borgerforening. http://www.anholtborgerforening.dk/wp-content/uploads/2019/10/nr.-2_2017.pdf


2018

Jeppesen,Birgitte Dahl og ukrediterede fotos: Prøv en øbo. Ø-Posten side 6-7, Nr. 172, juni 2018. Sammenslutningen af Danske Småøer. ISSN 0105-4325. https://danske-smaaoer.dk/wp-content/uploads/2018

/08/Ø-Posten-172-skaerm.pdf

Steenberg,Etly og ukrediterede fotos: Det gamle Sømandshjem og Skibsproviantering. Anholt-Posten side 16-17. #136, årg.40, oktober 2018. Anholt Borgerforening. http://www.anholtborgerforening.dk/wp-content/upl

ds/2019/10/Anholt-Posten-nr.-3-2018.pdf


2019

Terkelsen,Lene Halmø og ukrediterede fotos: Job,tryghed og frihed trækker familier til Anholt. Ø-Posten side 1 og 4-5, Nr. 175, marts 2019. Sammenslutningen af Danske Småøer. ISSN 0105-4325. https://danske-smaa

oer.dk/wp-content/uploads/2019/03/Ø-Posten-175-skaerm.pdf

Film om Anholts børn. Anholtliv.dk. I samarbejde med "Prøv en ø". Tilrettelæggelse Mette Andkjær Hansen. Hansen & Pedersen: Film og Fjernsyn. 2019. http://anholtliv.dk/film-om-anholts-boern/
ANHOLTS STEDNAVNE


Øen

Anund(1231). Annolte(1434). Andø(1891). Anø(1873). Anholt*(1539-)G.

Følgende:  Anolt(1441-1613), Anaol(1482), Aholt((1508), Anout(1543-1750), Aneut(1550), Aenhout(1584), An-

hout(1660-1791) og Anhoult(1782-1794) er øens skrevne navne hos fortrinsvis udenlandske kortlægninger af Danmark og Skandinavien.


Nordstrand(1836) Nøre Strand (1708). Nordhav(1867). Fra vest mod øst:

Kufkrogen(1924). Flakket(1924)G Flaget(1867). Nordvest Revet(1708). Landløsen(1708) Landesen(1891). Slusen*(1968) G. Rønneløb(1907)G. Studebakkerne(1924). Refskrogen(1924). Pikkerhusknold(1957)G. Piket-

huset(1924). Anders Peters Stævn(1924). Elsewig(1708). Lejet (1948). Svanen(1924). Vinskibet(1924). Kallens Hage(1924). Pælebakke(1867)G. Trebakke(1867). Blåbjerg*(1907)G Blaahøj(1867).Nordhagen(1867). Sten-

brummen(1895) Stenbræmmen(1925). Gamstenbunkerne(1891. Hestebakke(1867). Spregterknold (1891). Kallehofuet(1708). Halvvejsbakken. Mælkebakke(1867). Nordhøjbakke(1952) Nordbakke(1957)G. Store Hage

(1948). Storehøje(1952). Traps Hus(1948). Lille Hage(1948). Korset(1708). Hagen(1867). Spiren(1708). Knud Bugge (1708). Fyr Taarnet(F)(1788). Fyrgården(F)(1826)(Telegrafstation 1886-1902)G Fyhr-Inspecteur Bolig

(1708). Totten*(1867) Odden(1836) Overende Tangen(1708). Østerrevet(1907) Ren(1891). Kobbergrunden

(1857). Spannerhagen (1945). Halvvejsgrunden(1945). Knoben (1776) Knubben(1694).


Ørkenen(1901)*G Skoven(1867)Sandflugten(1867) Haawen/Hewen (Højen)(1891). Fra vest mod øst:

Nassin(1955)=Nordsiden. Husmandsbakke(1867)G. Husmandsskåret(1955).Mågehøj(1867).Rathulen(1896)G  Rathunen (1955) Rathorn(1867). Nordøstplantagen(1900). Riecks Plads(1994). Anholt Flyveplads(1961)G. Rendkuglernes Bakke(1955). Langsand(1867) med Fævejen(1924) til Rendkrogen og Bassen. Bagstikkeren

(1867)G. Salbehøje(1867)G. Rummel- Bakke(1837). Pengehullet(1891). Jordmoderbakkerne(1924). Oste-

bakke(1924)G Osthøj med Fyr(1867). Storhøj(1867)G. Slange Bakke F(1867). Slette Veje (1924). Det lange Stræde(1836). Bedstefars Bakke(1948). Nordhøjbakke(1867). Store Høje(1867). Nordbagen(1867). Sand-

revlerne(1857). Lille Høje. Ras Hennens Bakke(1955). Ras Hennens Kælder(1955). Jon Nilens Bakke(1948). Rendekulen (1867). Sneppen Trange(1924). Rattornen(1924). Flintebjen(1924). Flintesteens Dyssen(1867). Degnens Bakke(1867). Seje Aks(1955). Bassen(1867)G. Stenranglerne(1945). Oste Høj(1867). Dværgkruk-

ke(1867)G. De Seje Okser(1867). Keglebakken(1924). Vandsiget(1955). Rommelude(1955) Rummelud(1924). Gammel Rendekrog(1979)G Rendkrogen(1945) Rønkrogen(1924) Randkrogen(1887) Renkrog(1867). Pal-

merne(1934). Det gale Stræde(1924). Nordre og Søndre Høje(1924). Skibe(1708). Frederiksværk og Kris-

tiansværk(1955). Sælhøje*(1867)G. Buus(1708). Overende Tangen(1708).


Sønder Strand(1836) Sydkysten. Sønderhav(1867). Sydvesthagen(1896). Steens Øre(1776). Kleins Rev

(1792). Pakhusbugten*(1867)G. Fra vest mod øst: 

Ørehage*(1873) Ørets Hage(1867)G. Øret(1708). Store og Lille Kistehøj(1948) Kisthøjene(1885)G. Raymonds Kors.  Gyden(1708). Gydes Havbakke(1891). Søndersten(1924). Jon Hector(1955). Hammelstangen (1867)G. Kragebakken(1867)G. Andehullet(1867). Skeyenæs(1708). Skejnæs Hage*(1708)G  Skeyenes Bakke(1836). Skeyenes Hoy(1708). Skejnæsgab(1955). Hermannsgave)(1908)G. Den Brændte Bakke(1836). Redningssta-

tion(1957)G. Anker Bakke(1836). Voksgyden(1957)G Vaxe Skydi(1708). Vox Gydens Bakke(1867). Stenhagen (1867). Svante Pirens Pold(1891). Bars Stente(1924). Brodden Sand(1955) Brøden Sand(1708). Kuffen "Karl Johan"(1924). Pramstedet(1955). Pak-Huus(1776). Pakhuslejet(1955). Pakhuslyst. Skrolds Gyde(1708). Sten-

revlerne(1867). Gammel Anker(1867). Jung Pier(1955) Unge Pers Pold(1948) Jon Pitters Pold(1924). Vand-

siget(1955). Første Sandmille(1836) Første Sand-banke(1867).AndenSandmille(1836): golde sandbanker også kaldet Sællehøje(1867). Skjeller bakke (1891). Danske Kirkegård(1836). Skibets Sællehøj(1867). Porsemosen G. Jammerbakkes Sællehøj(1891)G. Indien(G)  Hjallerbakkes Sællehøj(1948)G. De røde Miler. Musekrogen

(1836)G. Ny Rendekrog1979)G. Vandhullerne(1708). Skougabbet(1708). Fyrets Sællehøj(1982).Tottebakken

(1891). Kobberhullet(1708).SøndenFyret(1924).Fyren(1708)=vippefyret. Mågebakken(1948).


Nordbjerg(1896)G Nord Berg(1708). Howt(1891). Nordstrand Klit*(1896)G Nord Klint(1867) Nordstrands Klint

(1841). Nordmarken(1891). Nordås(1891). Fra nord mod syd:

Idal(1867). Hovedet(1867). Marinestation og Radartårn(1957). Hedeles Graver(1891) Helvedes Grave(1867). Nordstrands Snude(1924). Paaskehalm(1867). Dværghøj(1867). Jydens Kilde(1867). Tangvejen(1948). Nørre Aas(1946) med 1. 2. og 3. Rende(1924). Stenvaangen (1867) med Gl. Flyvelandingplads(1939). Tottingbak-

ken(1924). Birkemose(1867). Brændevinlunden(1900). Cementbakken(1982). Skifterhøj(1867)G. Kokkedal

(1925) Steenbergs Hus(1955). Tordenstenen(1948). Hummellykkevejen(1903). Hummellykke(1867) "Salem"(1929). Klagedal(1867). Bakkebo(1916)(H)G. Sanatoriestykket(1948). Askebrændet(1867). Præstedallet

(1955). Højmøllevang(1891) Højmilsrenden(1948) Højmølles Rende(1924). Stenkisten(1896)G. Kærligheds-

stien(1982) Narós(Nørreås) Vej(1955). Vesterled (1948). Den ny Jord(1924). Kroget Jord(1867). Løbekilde

(1891) Læbbekilde(1867).


Kæret(1867) og Engene(1924). Fra nord mod sydøst:

Horsedallet(1955). Brændemosen(1924). Nordre Kær(1948) Narkjær(1955). Langvandsted(1867). Brostykket

(1867). Tyreengen(1897)G og Gåseengen(1867). Kalveboderne(1948). Niels Peters Hul(1943). Avl=skiftet

(1867) Abildskiftet(1891). Abildsskiftets Vej(1955) Vester Avid. Renden(1867) Hovedgrøften. Vinterengen

(1924). Skittet(1955).Hvidkrogen(1867). Kalle Fredriksens Tørvemose. Spansksø (1867). Søndre og Nordre Hesselspjeld (1924) Hestespjæld (1955) Hasselspjæld. Gåsepølen(1924). Sønderstænge(1867)G. Skyde-

banen(1946). Kongsenge(1924) omfatter Gartneriet(1955)Søndre Mose(1924) Beden(e)(1924) og Søndre Enge(1955). Lang Enge(1867) omfatter Bredeeng(1867) Gartneriet(1955) og Sønderenge(1955). Indre Mose. Vestre Mose(1924). Nordre Mose(1924). Lange Vandsti(1924). Engelsmandens Have(1955). Lyngen (1955).


Vesterlandet(1891). Wester Strand(1708). Vesterhav(1861). Fra nord mod syd:

Nordvesthagen(1934). Stenkleppen(1708) Søndre og Nordre, som Havnens nordre mole er anlagt på. Sten-

hagen(1945)Stenhøjen(1867). Howt-Twarwarp(1891). Det Rindende Vand(1924). Nordre Sandflugt(1867). Nordre Sandflugts Bugt(1924). Løvenskjolds Allé(1946) Holbækstien. Wilhelminelyst(1895)G Wilhelmine-

lund(1955) Plantagen (1904) Skoven (1900). Kjærmindelund. Krebshullet (1948). Huggene (1867). Mellem Huggene (1948). Klaatens Klet (1955) Klojens Klet (1946) Klodens Klit (1867).  Tennisbanen (1948). Forpag-

tergården(1948)(G. Viberhøj(1891). Nordre Gærde(1924). Lutholme(1867). Stisholm(1867)G. Nargjorde (1867). Hulvejen (1955). Vester Afvej(1867). Dræthøj (1867)G. Seje Ager (1955). Brægeholm(1867) eller Hestepolden (1955). Karisholm (1896)G Carresholm(1867). Vesterklit (1896)G. Neden Klitten(1948). Tippen(1948). Hvidkrogens Høj og Tange(1924). Præstens Knude(1924). Kragehøj(1867). Suedal (1867). Snoghøj(1924) Snogekrogen. Hedehøj (1867). Søndre Sandflugt (1924). Godager(1924) Gaardager(1891) Garage(1867).


Sønderbjerg*(1841)G. Synder Berg(1708). Nordfra:

Tværengen(1948). Tværager(1924). Havfruesten(1982). Brændeboe(1867) Brænde bro(1891). Brændebo Rende(1948). Dybe Dal(1867). Ganges Bakke(1948) Gandes Bakke(1924) Ganis Bakke(1867). Galgebakke

(1867). Lindalshøj(1891) Lindens Høj(1867). Døberkilden(1867) Devverkjælden. Danske Fadhoye(1708). Kannebjerre(1924). Poldalshul (1924).  Borresen(1792). Kammene(1948) Kaanebjen(1955). Mellem Kammene (1948). Kringhøjene (1867)G. Kringhøjs Krog (1955). Spanskhøj (1955) eller Fogedkonens Høj(1924). Hulga-

den (1867). Knuden(1955). Solholt (1938)(H). Lerrenden (1924). Søndre Ås(1924).


Anholt By* Byen(1708). Nordfra:

Nord Tofte med Store Lyng(1867). Lille Lyng(1955). Brændte Lyng(1955) Brænde-Lyng(1891). Koe Bakke

(1867). Nordre Have(1924). Bagerens Træer(1955).  Ageren(1924). Neden Ageren(1955). Volleskåret(1924). Haglskåret(1924). Bordal(1924). Elverhøj(1891) Ellehøj(1867). Smidten(1924). Kirkebjerg*(1896). Nordre Kirkebjerg(1924)G Kirkebakke(1867). Stejlepladsen(1927). Tungen(1867). Skunkerne(1955). Jegbakke(1948) Jejjbakke(1891). Assistent Kirkegaard(1904). Boleskrog(1867). Bollen(1867)G Bolden(1891). Sønder Tofte

(1867) med Brændebjerg(1867). Skinhool(1955).  Listes Bakke(1924). Bybakken(1934)G Byens bakke(1924) Bjærget(1867). Persende(1924) Bjærgsende(1891) Pisende(1867) Biesende. Persendes Rende(1955). Knopstykket(1948). Samseskaarets Rende(1924). Jordemoderpladsen(1903). Trekanten. Byhaverne(1924). Kaalgaardene(1955). Sønderhave(1891). Møllebakken(1948). 


Byens navngivne huse nordfra:

Kroen(1972) opført 1962. Boisens(1981). Baasch'es(1928)(H). Lægeboligen(1935)(H). Posthuset Nordstrands-

vej 3 (fra 1991-2014). Anders Høkers(1924)(H). Blæsenborg(1900)(H)(Telegrafstation fra 1902-1928 og Post-

hus fra 1911-1918). Stephen Smeds(1818). Skovly(1928). Det Blå Hus(1946)(Posthus fra 1976-1980). Jakob Skomagers(1910)(Posthus fra 1952-1976 og Telefoncentral fra 1962-1971). Georgs(1872). Ras Høkers(1919)(H). Anes(1827). Skolen og Biblioteket(1919/1956). Peter Potters(1963). Alberts(1914). Præstegaarden(1910)(H). Gl.Skole(1843) Brandsprøjtehus Turistkontor(1983) Menighedsrådets kontor. Forsamlinghuset "Christian-

sens Minde"(1910). Ras Potters(1918). Frederiks(1880). Gl.Lægebolig(1867)(H) Anholt Lokalhistoriske Arkiv og Museum(1992). Redningsstation(1891-1938)(H) Hjemmeværnsdepot Kirkens lager Udstillingslokale(1989). Brandstation(1981). El- og Vandværk(1980). Sognefogedens(1905). Anders Koks(1800). Kjeldgaards(1980)(Posthus fra 1980-1991). Karl Vejlbys(1911)(Posthus fra 1918-1951 og Telefoncentral 1945-1962). Svend "Kok" Rasmussens(1918). Hender Janens(1870)(Posthus fra 1882-1911). Peter Møller(1800). Fogedgaarden

(1853)(Posthus fra 1863-1882) Kammerherregaarden(1881)(H). Udhuset Rullestuen(1754). Jakob Graas

(1886). Kirken(1819)(F). Degnens(1880). Tante Toves(1915). Ras Jensens(Giselas)(1700)(H). Sørens(1800).

Post Peters(Vort Hjem)(1904). Anders Svintes(1905). Havely(1897) med Annekset(1935). Ottendahls(1727).

Marens(1897). Hotel Peder Paars(1904)(H) Brugsforeningen(1917) LokalBrugsen(1995)(Posthus 2014-). Jacob Svendsens(1908)(H). Ras Møllers(1922). Ras Smeds(1890).


Havnens navngivne bygninger nordfra:

Orakel Bar(2013) Olieskur og lagerbygning(1900). Gl.Havneopsyn(1902)(H). Redningshuset(1917)(H). Båd

hus(1988)Anholt Redningsstation(1999). Grenaa-Anholt Færgefart. Færgeterminal(1985) og Turistkontor

(2014). Fiskernes Fællessalg(1912) Ishuset(1904) Bødenålen(1975) Ricco`s(2013). Sildesalteriet(1903) Wilhems Ishus(1910) Gl.Speditionskontor(Carl Marens) Dørken. Casablanca Hostel(2017) Restaurant Anholt Havn(1987) Café og Restaurant Casablanca(1990)). Pakhuset Anholt med Købmandsforretningen Spar Konge

(2019) og Spisestedet (Hele) Molevitten(1994) Skibsprovianteringen og Fælleshjem for Fiskere(Hultenborg)(1907). Havnekontor & Sailor House(2003). 4. Maj Huset(1973) Strandkontrollørtbolig(1902)(Posthus fra 1907-1922). Karen Grentzmanns(1932). Gl.Havnemesterbolig(1900)(Posthus fra 1922 og Telegrafstation fra 1928 begge til 1974). Gl.Havnebetjentbolig(1901)(H).


Stednavnelisten indeholder ud over de mange egennavne på anholtske lokaliteter (landområder, landskabs-

elementer, bebyggelser og marker) også enkelte navne på allestedsværende virksomheder eksempelvis Færge-  og Turistkontor og Lokal-Brugsen.

Anholts fredede bygninger er mærket med (F) og bygninger med høj bevaringsværdi med (H). 

Stednavne skrevet af efter anholtermål er kun anvendt, hvor et rigsdansk navn ikke anvendes eller foreligger for eks. Howt Twarwarp og Haawen/Hewen.

Et årstal i parentes efter stednavnet henviser til dets første omtale i de anførte kilder - et (G), at det er optaget i geodætiske kort og derved blevet et officielt nutidigt stednavn -  en asterisk(*), at det er autoriseret af Kultur-

ministeriets Stednavneudvalg.


KILDER:

Liber census daniæ fra 1231. Kong Valdemar den Andens Jordebog. Om Anund side 50 og 136. Udgivet af O.Nielsen G.E.C. Gads Forlag 1873. http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/39459/est_a

Juel,Rasmus: Karte af Anholdt med Dessen Grunde samt dend Anno 1708 opsatte Fyer Bagge. Det Kongelige Søkortarkiv. Kopi Anholt Museum. http://billedarkiv.mfs.dk/fotoweb/archives/5001-Museet-for-s%C3%B8farts-billedarkiv/arcve/Arkiv-87/000024830.jpg.infohttp://billedarkiv.mfs.dk/fotoweb/archives/5001-Museet-for-s%C

3%B8farts-billedarkiv/archive/Arkiv-87/000024831.jpg.info

Lous,Carl Christian: Pass Kaart over Kattegat; med Höy Kongelig Privilegie udgivet i Aaret 1790. Det kongelige Bibliotek.http://images.kb.dk/present?id=dk007324

Warberg,O. & G.N. Angelo(kobber): Topografisk Kort over Anholt. Videnskabernes Selskabs 1792. Det Kongelige Bibliotek. http://www.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object67208/da/

Kort over Anholt Sogn i Nörre Herred, Randers Amt formindret og tegnet 1836 af Branner. Geodætisk Institut.

https://hkpn.gst.dk/mapviewer.aspx?type=sognekort&id=2247&elav=null

Both,L. & Bull,Adolph Chr.: Jylland med dertil hørende Øer. Bikort Anholt. !857-1866. Det kongelige Bibliotek. http://www.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object67695/da/

Pedersen,Hans: Anholtkort. Håndtegning. Kammerherregaarden. Kopi i Anholt Museum 1867.

Paulsen,Ove og Jessen,Axel(foto). Anholtkort: Danmarks geologiske Undersøgelser: Om Vegetationen paa Anholt. Botanisk Tidsskrift  Side 264-286, Bd. 21. Dansk Botanisk Forening 1897-1898. https://www.biod

iversitylibrary.org/item/27459#page/272/mode/1up

Kristensen, Evald Tang: Anholt i Sagn og Sæd. Gyldendal 1891. http://www.kb.dk/e-mat/dod/113308058123.pdf

Højt Maalebordsblad  f22 og g22 (Anholt 1:20000) maalt 1887, udgivet 1896. Geodætisk Institut. https://hkpn

.gst.dk/mapviewer.aspx?type=lkMaalebordsblade&id=15694

Generalstabens topografiske Kaart over Danmark. Anholt. Kalligraferet og graveret 1907.

Friis, Achton: Anholt med sognefoged H.C.Andersens stednavneangivelser. De danskes Øer  Bind III  Side 405 og 434-436. 1924. http://www.dedanskesland.dk/anholt-113.html

Karlsen,Karl: Manuskript omkring 1945. Dansk Folkemindesamling Arkivnummer 1906/23, Grenaa Egnsarkiv arkivfond A903 og Anholt Museum.

Hobolt, E.A. &  P.G.K Bentzon(fotos): Anholt i Fortid og Nutid Side 89-92. Gyldendal 1946.

Ukendt indsamler af Anholts stednavne (tilføjede Lavt Målebordsblad 1623)  https://hkpn.gst.dk/mapviewe

r.aspx?type=lkMaalebordsblade&id=8980  Geodætisk Institut). Original Anholt Museum.

Linde,Peter: Anholt. Erik Myrdahls Bogtrykkeri 1948.

Pedersen,Rasmus: Omfattende registrering og nummerering af Anholts stednavne 1955 (tilføjet Målebordsblad 1623 udgivet 1952). Center for Navneforskning Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet og Anholt Museum.

Mogensen,Frans & Nielsen,Bo & Olesen,Tormod: Anholt. Bilag med stednavne. Holms bogtryk/offset Grenaa 1982. Genudgivet 1988.

Kommuneatlas Grenaa. Bevaringsværdier i byer og bygninger 1995. Miljø- og Energiministeriet Skov- og Natur

styrelsen. Anholt side 54-55. http://norddjurs-kp17.cowi.webhouse.dk/download/kp17/1_byer_og_landsbyer/ko

mmuneatlas_-_grenaa_kommune.pdf

Gammeltoft,Peder: Navnet Anholt side 262-263. Toftum,Marianne & Kragh-Sørensen,Ole: Anholt, en kærlig-

hedserklæring. Designmark 2006. ISBN 87 991565 0 4.

Bendtsen,Maria von der Maase Rockwell & Ottesen,Mogens Pilemand: Anholt. Øens postale og trafikale udvikling fra  1785-2017. Forlaget kahrius 2017. ISBN 978 877 15321 6 6. 

Dam,Peder: Kortlægningen af Danmark - op til midten af 1800-tallet. Lindhardt og Ringhof 2019. ISBN 978 8711538951 

Anøboerne fik i starten af 1900-tallet målt deres kranieform og -størrelse af en antropolog og blev udnævnt til bærere af en særlig urdansk autenti-citet. Det havde de nok ikke regnet med. Folke-

viddet antydede dog, at de snarere var afkom af strandede portugisere eller hensatte jødiske flygtninge. Men deres skikke og sagn, deres mu-

sik og danse, deres husflid og klædedragt er de-

res egen. Til Fastelavn slår de endnu "Manden af Tønden" og Påskedag "trilles æg" fra Bollen . Studs over Ligvendingsfesten, Snapstorsdag og

helligkilderne Det Rindende Vand og Døberkil-

den. Kringhøjene og Kistehøjene var samlings-

sted for Dværgene. Herfra sås engang en dværg-

brudeskare bevæge sig mod Dværg krukkerne.

Anholterne har navngivet stederne på deres ø med opfindsomhed og rund hånd. Achton Friis anfører 1928, "at intet Land, jeg har betraadt, er i den Grad dækket med Stednavne". Knapt 500  kendes idag. Nogle stednavne er medtaget her, selvom den klit, som bar navnet, er løbet sin vej med sandflugten. Navngivne punkter i kystto-

ningen er med,  selvom de ikke mere gør gavn som pejlemærker for skibsfarten.

Se et udvalg af billedkunstnere, som har skildret øen i deres værk. Emil Nolde skrev mellemfor-

nøjet om et besøg på øen og henført om Anholts Hav, selvom han under bortrejsen i stormen måtte surre Ada fast til fiskekutterens mast. Bewegte See!
Dobbeltklik her for at tilføje din egen tekst.