Naturviden

Anholt er et af de få steder i Danmark, som er ret uberørt af menneskelig adfærd, måske en af år-

sagerne til den store artsrigdom i både flora og fauna. Især er fuglelivet overdådigt, både for træk- og  standfugle. Siden 1962 har strandfuglebestan-

den imidlertid 9 gange været stærkt reduceret af olieudslip fra forbisejlende fragtskibe. Kun een

gang er det lykkedes at identifcere synderen.

At der mangler et par dyr på øen, har aldrig givet anledning til misnøje. Det drejer sig nemlig om brun rotte, ræv, hugorm og ulv. Flåtbestanden er til gengæld i rivende udvikling.


Engang blev der som et forsøg indført kronvildt. Og

det blev ikke nogen succes, fordi hjortene - der var 2 - ribbede alle byens køkkenhaver. Landbrug er op-

hørt forlængst, og inden det blev drevet med kemi. Fiskebestanden omkring øen er rig og titrækker bå-

de erhvervs- og lystfiskere. Der berettes endnu om en lystfisker, som i eet hug landede 62 blåfinnede tunfisk.  Sælbestanden er stor og kappes med fis-

kerne om bid. Heldigvis spiser sæler ikke hummer

eller "hummerhaler". Sældøden har påkaldt sig in-

ternational omtale, og er ifølge fagvidenskaben ud-

tryk for naturlig selektion.

                                                                                       NATUREN  


1656

Berntsen,Arennt, Bergen kaldet: Danmarckis oc Norgis Fructbar Herlighed, Side 168-169. 1656. Faksimile ved Selskabet for udgivelse af kilder til dansk historie 1971. http://reader.digitalsammlungen.de/en/fs1/object/displa

y/bsb10361219_00027.html


1775

Ved Fr. af 27 Decemb.1770, blev det tilladt Sødskende og Næstsødskende=Børn at indlade sig i Egteskab med hin- anden og forundt adskillige Øe-beboere paa Anholt, Endelauge og Hiarnøe. Applications-Udtog af de Konge

lige Forordninger, Placater, Rescripter etc. Andet Hæfte. Side 558-560 Kiøbenhavn 1775. http://www.kb.dk/e-mat

/dod/130021591158_bw.pdf


1801

Bynch,Lorentz: Om Sælhunde-Fangsten paa Anholt. Iris og Hebe. Maanedsskrift Bind 2 Side 1-23. Samlet og udgivet afHofboghandler Simon Poulsen 1801. Kopi Anholt Museum. Se: Sælfangsten paa Anholt I. Slagelse Posten Side2, 4.5.1882 http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%

3Ae2119e34-eb01-4403-8bcb-330b098113c8/query/s%C3%A6lfangsten og Se: Sælfangsten paa Anholt II. Slagel

se-Posten Side 2, 6.5.1882. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Aid%

3A675df7b9-de51-4f78-a1a6-7e80b627d2d8/query/s%C3%A6lfangsten

Bynch,Lorentz: Om Anholts naturlige Beskaffenhed. Iris og Hebe. Maanedsskrift Bd. 4 Side 1-66. Samlet og udgivet af Hofboghandler Simon Poulsen 1801. Kopi Anholt Museum.


1834

Melchior,Hans Bochman: Den danske Stats og Norges Pattedyr. Langsnudesælen(Ph. grypus) Side 219-224. Gyldendalske Boghandlings Forlag 1834.


1840

Om Sælhundefangsten III. Paa Anholt 1. Dagen Side 1, 3.3.1840. 1840. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestre

am/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A69b0470c-5796-48c3-a39f-77e74edcc9a4/query/anholt


1861

Andresen,Carl Christian: Om Klitformationen og Klittens Behandling og Bestyrelse Side 244-245. P.G.Philipsen Kjøbenhavn 1861.


1866

Meddelelse om Rødspættefiskeriet ved Anholt. Kongelig privilegeret Aarhuus Stifts-Tidende Side 2, 17.4.1866. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A0d36c07d-3ab0-46d8-

9f1c-f281d301fa5d/query/anholt


1871

Østersbankerne i Kattegattet. Fyens Stiftstidende Side 1, 8.9.1871. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream

/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ac4307b19-7c73-48bf-a8dd-049792a9291d/query/anholt


1872

Branth,Jacob Severin Deichmann: Fyrreskovens Undergang paa Lesø. Botanisk Tidsskrift Side 169-76, Bind 5.

Dansk Botanisk Forening 1872.https://www.biodiversitylibrary.org/item/159025#page/7/mode/1up

Om Hummerfiskeriet. Jyllandsposten Side 2, 13.7.1872. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/

doms_aviser_page%3Auuid%3Ae6a73a23-0261-41bf-a0ad-04aacf4012dd/query/anholt


1875

Aarets Fiskeri paa Anholt. Jyllandsposten Side 1, 16.1.1875

Meteorologiske Fænomener i Marts paa Anholt . Dagbladet København Side 2, 1.5.1875. http://www2.statsbiblio

teket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A08de3125-7e67-49d2-8ea3-c4fcf3c211a6/que

ry/anholt


1877

B.: Fiskeri under Anholt. Husvennen. Billedugeblad for Menigmand for Morskabslæsning Oplysning og Husflid Si-

de 398-399, 9.9.1877. N.C. Roms Forlag 1877.


1878

Hartkornet. Vejle Amts Folkeblad Side 1, 12.1.1878. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/do

ms_aviser_page%3Auuid%3A36afd91a-6518-411e-9a82-aba79a844702/query/anholt

Friele,Herman: Montecuta substriata Side 27. Molusca III. Zoologi. Den norske Nordhavs-Expedition 1876-1878.

http://www.nb.no/nbsok/nb/850dca4c3f94575281327e1de286ad37?index=1363#0


1880

Jacobsen,J.P.: Fortegnelse over de paa Læsø og Anholt i 1870 fundne Planter. Botanisk Tidsskrift Side 88-113,

Bind 11. Dansk Botanisk Forening 1879-1880.https://archive.org/details/botanisktidsskri1118dans/page/n8


1883

Hartkornsskatterne. Bornholms Tidende Side 1, 18.12.1883.


1884

Underklitfoged J. Pedersen af Anholt melder. Sager vedkommende Veje, Vandløb og Sandflugt. Randers Amts

raadsmøde Maj 1884. Aarhuus Stifts-Tidende Side 2, 9.6.1884.


1885

Overklitfoged Grentzmann af Anholt indberetter. Sager vedkommende Veje, Vandløb og Sandflugt. Randers

Amtsraadsmøde Marts. Aarhuus Stifts-Tidende Side 2, 10.3.1885.

Jensen,C.V.: Om Betydningen af Havn ved Anholt for Fiskeriet i Kattegat. Nationaltidende Side 1, 1.6.1885.http:

//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ac0596263-44b7-4a2d-b52

3-1e28cc83cc72/query/anholt


1887

B-n.: Ægteskab mellem Slægtninge. En Undersøgelse paa Øen Anholt viser, at Indbyggerne i Aarhundreder har

været henvist til dem selv og kun i ringe Grad har modtaget Blodfornyelse andetsteds fra. Christian den Femtes

Danske Lov indeholder et kategorisk Forbud mod Ægteskaber mellem Nærbeslægtede, men allerede i 1680 blev

det ophævet for Anholts Vedkommende. Politiken Side 2, 3.1.1887.

Stor Hummer. Københavns Amts Avis Lyngby Avis Side 2, 4.7.1887. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/

avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Acad0e5f1-7d59-4112-a3e1-4b7b6750a1fa/query/anholt


1888

Fiskeriet paa Udstillingen. III (Sidste Artikel). Politiken Side 2, 12.8.1888.

Fersk Fisk paa Udstillingen. Pilrokke fanget under Anholt.Politiken Side 2, 19.9.1888.

Svenske Fiskere i Knibe. Kallundborg Avis Side2, 22.9.1888. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/

record/doms_aviser_page%3Auuid%3A19420baf-ab70-4424-84f3-5740ec29a037/query/anholt


1890

Drechsel,C,F.: Oversigt over Vore Saltvandsfiskerier i Nordsøen og Farvandene indenfor Skagen. Udarbejdet paa

Indenrigsministeriets Foranledning. http://www5.kb.dk/e-mat/dod/130020871513.pdf


1889

Smukt Træk. Roskilde Avis Side 2, 16.3.1889. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/dom_av

iser_page%3Auuid%3A3056fd7c-893d-415c-a943-d80d8ae116e8/query/anholt


1891

Bergsøe,Vilh.: Oldenborreskaden i Danmark. Jyllandsposten Side 1, 27.2.1891.

Indbringende Makrelfiskeri omkring Anholt. Aarhuus Stifts-Tidende Side 1, 9.7.1891.

Danmarks største Morbærtræ. Fyens Stiftstidende Side 2, 16.10.1891. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestr

eam/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A0a2bbf49-f779-4fa8-b244-d33927c525ae/query/Anholt%20m

orb%C3%A6rtr%C3%A6


1892

Tauber,Peter August Møller: Hvirveldyr: Pattedyr paa Anholt: Ringsæl, Graasæl Side 72-76, Brun Rotte, Markmus

og Snehare. Kjøbenhavn 1878-1892. http://www.nb.no/nbsok/nb/63324edae1a66cac9647aad621dba290?index=

1116#315

Videnskabelige Undersøgelser i Kattegattet. Udbyttet af Kanonbaaden "Hauch"s Togter i de danske Have inden for Skagen i Aarene 1883-1886. Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter privilegerede Berlingske Politiske og Avertissementstidende Side 2, 10.2.1892. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/

doms_aviser_page%3Auuid%3Addb0d796-bd6e-4e8a-bccf-72f1fce7b05e/query/videnskabelige%20kattegattet

Borries,Herman: Iagttagelser over Fuglene m.m. paa Anholt 1892-. Manuskript Anholt Museum. Uddrag Anholt-

Posten side 4-5, #55, årg.22, juni 1998. Anholt Borgerforening.

N.N.: Paa Sildefiskeri. Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter privilegerede Berlingske Politiske og Avertissementstidende Side 2, 12.9.1892. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_av

iser_page%3Auuid%3A35a427cf-aff0-4a32-8697-799dc3b804dd/query/silde


1893

Beyer,Georg: Fiskeriet paa Anholt. Jyllandsposten Side 2, 10.10.1893.

En usædvanlig stor Hai, en saakaldt Blaahai, fanget under Anholt. Nationaltidende Side 2, 2.12.1893.


1894

To smukke, hvide Ugler skudt paa Anholt. Dagbladet Hejmdal Side 2, 20.3.1894. http://www2.statsbiblioteket.dk

/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A22e0cb0e-57ab-4b3a-ac4a-7a4ed04985eb/query/v

on%20Maase%20Anholt

Fra Anholt skrives til os: Fredag observeredes et prægtigt Nordlys--- Nationaltidende Side 2, 5.4.1894. http://w

ww2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A75536909-7de7-4d6f-9301-cd208f675fad/query/Anholt

C.B.: Forsøg paa nyt Fiskeri. Frederiksborg Amts Tidende og Adresseavis Side 1, 10.7.1894. Se svar i avisen 4.10.1894. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ac487fccb-

17d9-4bc4-a998-221cd62df0f4/query/anholt

Fra Anholt til Hawaii.Hornfisk med grønne Ben. Aarhuus Stifts-Tidende Side 1, 31.7.1894. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A339d2868-d9c0-4c49-8488-5841a5b5cab7/query/anholt

Fiskeritraktat mellem Sverige og Danmark. Politiken Side 2, 29.8.1894.

For mange Spurve paa Anholt. Randers Amtsavis og Adressecontoirs Efterretninger Side 2, 8.9.1894.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A5a90acc6-a88f-4258-9f60-035a4feefa04/query/anholt%20for%20mange%20spurve

Forsøg paa et nyt Fiskeri. Frederiksborg Amts Tidende og Adresseavis Side 2, 4.10.1894. http://www2.statsbib

lioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A9bac5541-0c97-47c0-b9b1-ac746c1e632

1/query/anholt


1895

Nye Plantager under Hedeselskabet. Aarhuus Stifts-Tidende Side 2, 22.6.1895.http://www2.statsbiblioteket.dk/m

ediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ad3c45567-8e91-43ab-add9-fad1e2960f57/query/Anholt

Beyer,Georg: Fiskeriet paa Anholt. Aarhus Amtstidende Side 1, 20.7.1895.http://www2.statsbiblioteket.dk/mediest

ream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Adfa90e0c-cade-4a0b-9fbc-0699efca6aff/query/beyer%20anhol

t%20amtstidende

Gave fra Kammerherreinde W. v.d. Maase: En nyctea nivea fra Anholt. Mineralogisk Museum. Aarbog for Køben-

havns Universitet Side 539,1895. https://tidsskrift.dk/index.php/kuaarbog/article/viewFile/43983/83548


1896

Steenstrup,K.J.V.: Om Fyrreskovens Forsvinden paa Anholt. Tidsskrift for Skovvæsen Side 82-89, Bind 8,1896.

Kopi Anholt Museum.

Et rigt fiskeri ved Anholt. Aarhuus Stifts-Tidende Side 1-2, 28.1.1896.

Fædrenes Synd. Hvorfor er Anholt ufrugtbar? Aarhuus Stifts-Tidende Side 2, 18.7.1896. http://www2.statsbibliote

ket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Abf763117-fae0-4700-8eff-2520aadea2c0/que

ry/anholt

Beyer,Georg.: Fiskeriet under Anholt. Jyllandsposten Side 1, 8.9.1896.

Stor Jagt paa Anholt. Jyllandsposten Side 1, 27.9.1896.


1897

Schrøder,Ludvig.: Sælhunde og Marsvin. Danmarks Hjælpekilder og Næringsveje. Udvalget for Folkeoplysning-

ens Fremme. G.E.C. Gads Forlag 1897.


1898

Paulsen,Ove og Axel Jessenl(foto): Om Vegetationen paa Anholt. Botanisk Tidsskrift Side 264-286, Bd. 21. Dansk

Botanisk Forening 1897-1898. Anholtkort Side 265 (Danmarks geologiske Undersøgelser). https://www.biodiversit

ylibrary.org/item/27459#page/272/mode/1up

En levende Delfin. Dagens Nyheder Side 1, 2.2.1898. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/do

ms_aviser_page%3Auuid%3A0c6e301b-061d-4f98-8752-edc5efe4d6fd/query/anholt

Jagt paa Anholt. Mange Høns og Harer. Aarhuus Stifts-Tidende Side 2, 17.11.1898.


1899

Schiøtt,Julius: Den Danske Stat. Danmarks Natur i Skildringer af danske Videnskabsmænd Side 147-148. Tryk

Nielsen og Lydiche. Det Nordiske Forlag 1899.

r.: Tyske Damptrawlere ved Anholt I. Isefjordsposten 24.2.1899. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/

record/doms_aviser_page%3Auuid%3Adf157d8f-4e5d-429c-9da4-90b8305a4b80/query/anholt og

r.: Tyske Damptrawlere ved Anholt II. Isefjordsposten Side 1, 28.2.1899. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestre

am/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A5240ebea-ded0-418f-b93e-4b2d83b3de1a/query/anholt

r.: Tyske Trawldampere ved Anholt III. Isefjordsposten Side 2, 5.3.1899. http://www2.statsbiblioteket.dk/medies

tream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A84249fcc-8042-4efd-8d46-66a5f13ca253/query/anholt

r.: Fiskeriet ved Anholt. Isefjordsposten Side4, 5.4.1899. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record

/doms_aviser_page%3Auuid%3A8d77ee57-c4ec-4a69-abbe-14e804db0894/query/anholt

Silkeavl i Danmark. Roskilde Avis Side 2, 25.7.1899. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/

doms_aviser_page%3Auuid%3Aec257b0d-642c-4db6-95e2-73ea93d39c67/query/Anholt%20morb%C3%A6r

Rigt Sildefiskeri ved Anholt. Aarhuus Stifts-Tidende Side 1, 21.9.1899.

Et Slaraffenland for Jægere. Aarhuus Stifts-Tidende Side 1, 29.11.1899


 

1900

Borttagelse af Sten og Grus fra Kysten paa Øen Anholt-- Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter privi-

legerede Berlingske Politiske og Avertissementstidende Side 2, 2.8.190http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestrea

m/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Acbca4719-ea50-432f-8aea-0c10ad2901c2/query/Anholt%20malere

r.: Hajfangst ved Anholt. Isefjordsposten Side 1, 16.11.1900. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/re

cord/doms_aviser_page%3Auuid%3Ad388f3d8-eee6-4b83-83ca-7c949e4b60a3/query/sildehaj%20anholt

En "Menneskeæder" fanget ved Anholt. Randers Amtsavis Adressecontoirs Efterretninger Side 1, 20.11.1900.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A36dcdbdd-c653-4b75-b9cf-dc2a371e92df/query/anholt

Jensen,Carl: Jagtminder fra Anholt. Dansk Jagttidende Side 116-119, Nr.8 Aarg.16, Dansk Jagtforening 1899-1900.

 

1901

Hvorledes Tyskerne husere i Kattegat. Aarhuus Stifts-Tidende Side 2, 6.5.1901. http://www2.statsbiblioteket.dk/

mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A38a694ea-9cb6-44ab-9697-26fa9f722696/query/Anholt

En "Havkat" af en halv Alens Længde fanget under Anholt. Frederiksborg Amts Avis Side 1, 26.5.1901.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ae96b91af-72a0-4504-9ac2-33e3d5fb5cb0/query/anholt

En farlig Fisk er Fjæsingen---Skive Avis Side 2, 19.7.1901. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/

record/doms_aviser_page%3Auuid%3A79395f8b-4ba4-4f1a-8342-83c232db4a5e/query/anholt

 

1902

Morbærtræerne paa Anholt. Aarhuus Stifts-Tidende Side 2, 31.10.1902.

Den store Orkan. Kolding Social-Demokrat Side 1, 30.12.1902. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avi

s/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A15af9d36-7d2c-44cf-ac85-63b615452452/query/anholt%20havn%20s

tormskade

 

1903

Et Sildesalteri.  Til Regeringen er der indgaaet et Andragende, støttet af Fiskere paa Halsnæs, om Statstilskud til

Oprettelsen af et Sildesalteri paa Anholt... Kristeligt Dagblad Side 2, 6.3.1903.

Ny Fiskeindustri. Efter det store Havneanlæg ved Anholt etableres Sildesalteri derstedes. Kristeligt Dagblad Side 2,

16.9.1903.

 

1906

Ravn,Fr. Kölpin: Plantesygdomme paa nogle af Øerne i Kattegat. Tidsskrift for Landbrugets Planteavl  Bd. 13, Side

116-124, 1906.

 

1907

Knutzen,Balder: Silden er kommen. Politiken Side 7, 27.9.1907.

 

1909

Warming,Eugenius: Dansk Plantevækst. Bind 2, Klitterne. Gyldendal 1907-09.

 

1910

Hedin,N.: Fra Anholt. DOFT Side 21-23, Årg.4 Hæfte1, Dansk Ornithologisk Forening 1909-10.

Jensen,Johannes V. & Johannes Larsen(tegninger): Dansk Natur.  Dagbladet Riget. Julenummer December 1910. 

1912

Sildens vandringer. Stavanger Aftenblad side 10, 20.1.1912. http://www.nb.no/nbsok/nb/5c74ee76dc4d5d61

477fa767d3d87b68?index=1

Larsen,Chr. Hansen: Vinter-Sildefiskeriet ved Anholt. Aalborg Stiftstidende Side 1, 20.12.1912.

 

1913

Plantager, Vandings- og Afvandingsanlæg i Jylland 1913, indsat Læsø og Anholt. Det danske Hedeselskab.

 

1914

Heide,Fr.: De forsvundne Fyrreskove paa Læsø og Anholt. Fra Naturens Værksted 3(12), Side 362-68 1914.

Petersen,Sofie: Hvad fortæller Geologien os om Menneskets Udvikling? Aarhuus Stifts-Tidende Side 4, 3.4.1914.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Abe498cc2-4c0a-4012-

8638-a0b8789430da/query/anholt

Den svenske Sildeflaade. Skagen Avis. By og Egn Side 2, 17.12.1914. http://www2.statsbiblioteket.dk/meiestre

am/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A5b2cf36d-65ed-4f65-a0c5-f8e1961ffc55/query/krigsskibe%20an

holt

 

1915

Vestkystfiskere i Kattegat. Jyllandsposten Side 4, 15.1.1915. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/

record/doms_aviser_page%3Auuid%3Af97de62f-e9bc-42f0-bae1-b10cfaaddb33/query/anholt%20kattegat%20

Svendsen,Einer &  ukrediterede fotos: Plantager paa Anholt. Hedeselskabets Tidsskrift Side 294-97, 36. Aargang

Nr. 9 1915.

Tyske Fiskere i Kattegat. Vejle Amts Folkeblad Side 2,8.2.1915. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/

record/doms_aviser_page%3Auuid%3Af231c42d-8928-44f8-aa90-46a19de74905/query/anholt%20kattegat%20

Utenlandske fiskerier. Trondhjems Flad side 1, 16.5.1915. http://www.nb.no/nbsok/nb/a4b740c3df3893c454f359

cfb5fac9f0#pgId=1

Stor Sildefangst i Pakhusbugten ved Anholt. Jyllandsposten Side 4, 31.10.1915. http://www2.statsbiblioteket.dk/m

ediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ad9219e61-4b48-4274-bc4e-733cfb9b1169/query/anholt

 

1917

Et Fiskeriselskab, der giver 168 pCt. Anholt Fiskerieksportselskab har haft et godt Aar. Selskabets Kapital er 72.000 Kr.,og den er tjent saaledes, at Udbyttet er fastsat til 168 pCt. Viborg Stifts-Tidende Side 2, 7.2.1917.

-th: Fra Naturvidenskabens Verden. Hvor bliver Storkene af? Jyllandsposten Side 4, 18.10.1917.

En Rødspætte paa 22 Tommer fanget syd for Anholt. Kallundborg Avis Side 1, 28.7.1917.

 

1918

Priser og Publikum. Kjøbenhavns Forsyning med Fisk. Hornfisken. Politiken side 2, 30.5.1918.

Venner ser paa Danmarks Kort. Ukrediteret danmarkskort. Horsens Folkeblad Side 1, 29.7.1918. http://www2.

statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A9518a8ee-46d5-475-afa5-bbed7

685ba68/query/anholt

Rigt drivgarnsfiske i Kattegat. Social-Demokraten Oslo side 2, 16.9.18. http://www.nb.no/nbsok/nb/62c74d41

d216fc442932ccfff26e38b9#pgId=2

Chr.H.L.: Rigt Sildefiskeri. Det er Svenskerne, der tager Fortjenesten. Vendsyssel Tidende Side 1, 18.9.1918.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A88072c02-a61c-4194-

a03-683bf7b5b552/query/anholt

Stor Sildefangst. Skagen Avis Side 2, 8.10.1918. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/dom

s_aviser_page%3Auuid%3Af05899c2-9b4c-4385-92ef-74a6444ae365/query/anholt

 

1919

Fiskeriet(Frederikshavn). Inden Juledagene ankom  Kuttere fra Sydvesthagen af Anholt... Skagen Avis Side 3, 31

.1919.  http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ae14f5193-f490-

4c67-892f-77d2e0f0e5e2/query/anholt%20fyr

 

1921

Den voldsomme Efteraarsorkan fortsatte i Gaar sine Ødelæggelser. Politiken Side 1, 3.11.1921.


1922

Oppermann,Adolf: Skovfyr i Midt- og Vestjylland. Om Anholt side 162, 168, 194 og 195. Særtryk af Det forstlige For

søgsvæsen i Danmark, VI. 1922. https://www.skovbrugsviden.dk/wp-content/uploads/2018/10/DFF_63_1922.pdf

 

1925

Steensby,Hans Peder & Storgaard,Ejnar: Om de danske Øers geografiske Udvikling i senglacial Tid. Geografiska

Annaler Vol. VII Side 23-80, Svenska Sällskabet för Antropologi och Geografi 1925.

Dalhoff,N: Nogle af Danmarks smaa Øer. Et Stykke Danmarksgeografi. Forfatterens? foto af Krybende sanddpil

("Palme") og Stenbræmmen. Hjemme og Ude. Ugetillæg til Kristeligt Dagblad, 2.Aarg.Nr.24, Side 10-11, 19.6.25..

 

1926

Fiskeriet. Paa Anholt. Jyllandsposten Side 5, 2.3.1926.

Svenskerne under Anholt. En ny Klage over Fiskeriinspektionen. Politiken Side 16, 29.4.1926.

Vore Skove. Tegning Vicar. Hjemme og Ude. Ugetillæg til Kristeligt Dagblad, 3.Aarg.Nr.30, Side 11, 30.7.1926.

 

1927

Plantager i Jylland 1927. Læsø og Anholt indsat. Det danske Hedeselskab.

Camping-Udstilling i Zoologisk Have. Kammerjunker von der Maase har stillet Anholt til Disposition for enhver, der

har Lyst til at prøve Telt- og Nomadelivets Velsignelse. Politiken Side 4, 23.7.1925.

 

1928

En enkelt Lystfisker fangede 62 blaafinnede Tun ved Anholt. Danmarks Fiskeriundersøgelser.  http://danmark

sportalerne.dk/hobbies/fisk/1.text/tuna-fangst-dk.htm

Karlsen,Karl: Paa Notfiskeri ved Anholt. Demokraten Side 7, 11.11,1928.

Weekend-Flyvning til Anholt. En Jagtudflugt. Politiken Side 10, 17.12.1928.

 

1929

Troels-Lund,Troels Frederik: Dagligt Liv i Norden. Bind I. Øernes Skovvækst Side 29. Gyldendalske Boghandel

Nordisk Forlag 1929-1931.

Garcon: Polarvinter-dage paa Anholt. Aarhus Amtsavis Side 1, 18.5.1929

Flyvemaskiner til Fiskeriinspektion. Kristeligt Dagblad Side 1, 12.6.1929.

Kattegat vrimler med Tunfisk. Politiken Side 5, 23.8.1929.

Karl Anholter(Karl Karlsen): Ogsaa Anholterne driver Tunfiskeri. Berlingske Politiske og Avertissementstidende Side 3, 26.8.1929.

Klitdæmpning paa Anholt. Thisted Amtsavis Side 4, 4.9.1929.

Paa Togt med Danmarks første Luftpoliti. Anholt er det ulovlige Fiskeris Eldorado. Aarhuus Stifts-Tidende Side 5,

27.9.1929.

Ekstramanden: Assurandør-jagt paa Anholt. Ekstra Bladet Side 6, 2.10.1929.

Paa forbudt Territorium. Aarhuus Stifts-Tidende Side 12, 17.10.1929.

Det danske Søterritoriums Bevogtning. Jyllandsposten Side 5, 9.11.1929.

Karl Anholter: Paa Notfiskeri ved Anholt. Vendsyssel Tidende Side 8, 20.11.1929.

 

1930

Karl Anholter. Brev fra Anholt. Sommeren er kommen. Vendsyssel Tidende Side 7, 26.6.1930.

Brev fra Anholt (Karl Anholter?): Snurrevaadsfiskeriet har ikke givet et særligt godt Udbytte. Vendsyssel Tidende Side 8, 16.7.1930.

Rasmussen,Louise: Sneppen. Landmandstidende Nr. 246 Tillæg til Kristeligt Dagblad Side 13, 22.7.1930.

Karlsen,Karl:  Brev fra Anholt. Den stærke Varme- og Tørkeperiode blev afløst af nogle Dage med megen Regn og

tildels Blæst. Vendsyssel Tidende Side 2, 30.7.1930.

Lysttur-Tunfiskeri. Til den idylliske og skønne Ø Anholt. Annonce Politiken Side 11, 25.8.1930.

Tunfiskeriet ved Anholt. Nationaltidende Side 10, 28.8.1929.

K.K.(Karl Karlsen): Anholt i September. Høstsildens Tid er inde - Fiskernes natlige Færd - Et drøjt Arbejde - Danske

Husmødre bør selv salte Sild. Vendsyssel Tidende Side 2, 11.9.1930.

K.K.(Karl Karlsen): Brev fra Anholt. Nogenlunde Torskefiskeri, men daarligt Rødspætte- og Sildefiskeri. Vendsyssel

Tidende Side 7, 22.10.1930.

L.R.: Evighedsblomster. Kvinden og Hjemmet. Kristeligt Dagblad Side 8, 28.10.1930.

Karl Anholter(Karl Karlsen) og ukrediteret foto: Anholt-Fiskeriet. Demokraten Side 3, 14.12.1930.

En Blaahaj paa godt 400 Pund fanget ved Anholt. Demokraten Side 2, 1.9.1931.

 

1931

Blegvad,H.: Eftersøgning af Fiskestimer fra Luften. Sælbestanden ved Anholt Østerrev. Kristeligt Dagblad Side 7,

13.1.1931.

Grøntved,Johs.: Bidrag til Anholts Flora. Botanisk Tidsskrift, Bd. 41, Side 310-316, Dansk Botanisk Forening 1931.

Bang,Hans Olaf: Kattegats Fugleliv. Foredrag. Statsradiofonien fra Aalborg Studiet 17:50-18:20, 8.1.1931.

Hørring,R: Fuglefaldet ved de danske Fyr. Videnskabelig Meddelelse fra Dansk Naturhistorisk Forening i København.se Bd. 94 i 49de Aarsberetning om danske Fugle.1931. https://danbif.dk/se-eksempler/fyrfaldne-fugle/NHMD_LighthouseBirds_1931.pdf

Fuglefaldet ved Fyrene. Alene fra Anholt Fyr er indsendt 140 Fugle, faldet paa 12 Nætter. Politiken Side 12, 9.5.1931.

 

1932

Sæl-Plagen. Jyllandsposten Side 7, 19.1.1932.

Sestoft,Ingolf: Foraarsvejret. Jyllandsposten Side 3, 30.3.1932.

Foltmann,John: Flyvemaskinen i Fiskeriets Tjeneste. Horsens Social-Demokrat Side 8, 14.6.1932.

Steenberg,Jacob: Fra Anholt. Fugletrækket over Anholt. Årlige indlæg, både af forårs- og efterårstrækket. Dansk

Jagttidende 1927-1932.

 

1933

Hansen,Hans: Med nordsjællandske Fiskere på Anholtfiskeri. Nordsjællands Venstreblad Side 1, 13.1.1933.

 

1934

Muldvarpens Udbredelse paa de danske Øer. Bornholms Tidende Side 4, 28.3.1934.

Holten,Just: Rævens Udbredelse. Morsø Folkeblad Side 6, 18.9.1934.

Fisker trukket uden Bords af Kæmpetunfisk! Politiken Side 1, 19.9.1934.

Fanget af Undervandsbaaden. Svensk Fisker drev ulovligt Fiskeri. Morsø Folkeblad Side1, 26.11.1934.

 

1935

Fuglefaldet ved Fyrene. Morsø Folkeblad Side 4, 25.5.1935.

 

1936

En Kobber Ø paa Anholt? Randers Amtsavis og Adressecontoirs Efterretninger Side 5, 12.2.1936.

Vidi.: Findes der et Kobberbjerg paa Anholt? Politiken Side 10, 12.2.1936.

Den Interesserede & Axel Nygaard(vignet): Dagens Billede. Det skulle vel ikke være Tin? Politiken Side 9, 13.2.1936.

"Gullfeber" har grepet beboerne på Anholt. En mengde metallsøkende kommet. Beboerne vogter på hverandre.

Sarpsborg Arbeiderblad side 2, 19.3.1936. http://www.nb.no/nbsok/nb/4b465b7ff67c66c83bc236dbbbdfe6a2?index=1

Finn.:Manden der rejste Fyrre-Skove paa Vestkysten. Anholts Skove blev brændt paa Fyret. Politiken Side12,

26.4.1936.

Anholt drukner i Regn. Vendsyssel Tidende Side 5, 17.7.1936.

Øen med 24 Kilometer Badestrand. Ukrediterede fotos. Nationaltidende Side 14, 22.7.  

Karl Anholter: Sommer paa Anholt. Vendsyssels Tidende Side 3, 28.7.1936.

Hørring,R.: Ornitologiske Iagttagelser på Anholt. DOFT Side 214-220,  Aarg.30 Hæfte 3,. Dansk Ornithologisk Foreninng 1936. https://pub.dof.dk/artikler/1940/download/doft-30-1936-214-220-ornithologiske-iagttagelser-

paa-anholt

Jøker,Astrid: Fund af Hymenopterer paa Anholt. Flora og Fauna aarg.42/3  Side 88-89, Naturhistorisk Forening for

Jylland 1936. http://jydsknaturhistorisk.dk/Florafauna/FloraogFauna1936-3.pdf

 

1937

Kemner,N.A.: Insekter från ön Anholt. Innehåller en artslistata omfattande skinbaggar, fjärilar, skallbaggar och tvåvingar. Opuscula entomologica Bd. 2, Side 148-150, 1937.

Ander,Kjell: Odonater och Orthopterer från ön Anholt. Opuscula entomologica Bd. 2, Side 160-163, 1937.

Hanström,Bertil: Anteckningar om vertebratfaunan på Anholt. Fauna og Flora Side 241, nr.32 48. Årg. 1937.

78,000 HL Vand over Anholt. Ekstra Bladet Side 5, 11.8.1937.

Finsing,Anders og ukrediterede fotos: Vi fanger sjældne Fisk og besøger Ørkenens Ø. To Lerkutlinger gik i vort

Vod ved Anholt. Øen med de 113 Trappetrin fra Havnen til Højlandet og de skjulte Grave i den graa Sandørken.

Berlingske Aftenavis Side 9-10, 13.9.1937.

Karl Anholter: Efteraaret kommer til Anholt. Vendsyssel Tidende Side 4, 9.11.1937.

Notfiskerne stævner mod Anholt. Vendsyssel Tidende Side 6, 27.11.1937.

 

1938

Hørring,R. & Madsen,H.: Fortsatte ornitologiske Iagttagelser paa Anholt. DOFT Side 96-98, Aarg.32 Hefte 2,

Dansk Ornithologisk Forening 1938. https://pub.dof.dk/artikler/1892/download/doft-32-1938-96-98-fortsatte-ornit

hologisk-iagttagelser-paa-anholt

K.-M.S.: Den danske Sommer. Øen - der har tre Naturer. Berlingske Tidende Side 6, 26.7.1938.

Anholts "Ørken" skal fredes. Ethvert Indgreb forbydes. Politiken Side 8, 4.11.1938.

Danmarks Skove. Dansk Skovforening. Schultz Forlag 1938. 1 anmeldelse: C. Wesenberg-Lund. Politikens Kronik

Side 15-16, 8.11.1938.

 

1939

Stenærkenen paa Anholt fredet. Demokraten Side 8, 21.11.1939.

Ussing,Hj.: Danmarks mindste Hvirveldyr. Ulkekutlingen ved Anholt. Randers Amtsavis og Adressecontoirs Efter-

retninger Side 9,15.5. Dansk Naturfredning. Danmarks Naturfredningsforening. Aarsskrift 1938-39, Anholt Side 31 og 132-33.

Winge,Herluf med fotos: Fuglene ved de danske Fyr 1883-1939 . Meddelelser med Aarsberetninger fra den natur-

histoske Forening. Danish Biodiversity Information Facility. https://danbif.dk/se-eksempler/fyrfaldne-fugle/

 

1940

Farbror & Sv.Aa.Christensen(Tegning): Lidt Sælsnak. Aalborg Stiftstidende Side 3, 7.4.1940.

Fri Adgang til Havet. Randers Dagblad og Folketidende Side 8, 10.12.1940.

 

1941

71 mm Nedbør paa Anholt. Horsens Folkeblad Side 2, 18.7.1941.

En Ræv over Isen til Anholt. Jyllands-Posten Side 8, 7.8.1941.

 

1942

Jensen,Svend Aa.(Tegninger af Forfatteren): Danske Maare. Aalborg Stiftstidende Side 9 og 11, 30.8.1942.

semper: Dyrearterne skrives nu i Mandtal og man er begyndt med Maagerne. Sildemågen i den anden Koloni paa

Anholt er der nogle Hundrede Par. Kristeligt Dagblad Side 6, 21.10.1942

Fanget 15,00 Jomfruhummere paa en Nat af 6 Anholtbaade i den store Rende ved Anholt. Aarhus Stiftstidende

Side 1, 24.10.1942.

dix.: 3 smaa Øer skal nærmere udforskes. Danmarks Geologiske Undersøgelser. Jyllands-Posten Side 1-2, 30.12.1942.

 

1943

Hoffmeier,Skat: Sommerfugle paa Anholt. Flora og Fauna årg.49/1-2-3, Side 26-27 og 47, Naturhistorisk Forening

for Jylland 1943. http://jydsknaturhistorisk.dk/Florafauna/FloraogFauna1943-1-2-3.pdf

Karl Anholter: Brev fra Anholt. Der bores efter Værdier i Øens Undergrund. Aarhuus Stifts-Tidende Side 8, 13.6.43.

Karl Anholter: Brev fra Anholt. Øen fik Ræve over Isen. Plyndrer alle Edderfuglereder. Aarhuus Stifts-Tidende Side 7,

17.6.1943.

Jensen,Svend Aa.(Tegning af Forfatteren): Sælerne omkring Danmark. Kristeligt Dagblad Side 9, 20.6.1943.

Øboeren: Undergrundsboringerne paa Anholt. Vendsyssel Tidende Lokalt Side 8, 17.7.1943.

Karl Anholter: Boringer i Undergrunden 220 Meter ned. Aarhuus Stifts-Tidende Side 3, 1.9.1943.

Cavling,Ib & Gitz-Johansen(dobbelsidet grafik): Sælhundejagt paa Anholt. De kulørte Sider. Berlingske Søndags-

magasin Side 7-8, 5.9.1943.

Anholtkutteren "Venus" 5000 Pund Torsk i et Træk. Aarhuus Stifts-Tidende Side 1, 28.9.1943.

Øboeren: Uheldige Sildefiskere paa Anholt. Vendsyssel Tidende Side 6, 8.12.1943

 

1944

Rødspætte paa over 6 Kilo. Sjælden Fangst ved Anholt. Vendsyssel Tidende Side 1, 23.3.1944.

Madsen,Arenth: Paa Jagt efter Maage=Æg paa Anholt. Æggene er en herlig Spise, men ikke helt lette at finde.

Har De nogensinde smagt et Maageæg?  Vendsyssel Tidende Side 9, 26.5.1944.

Øboeren: Ildebrand paa Anholt for første Gang i 50 Aar. Vendsyssel Tidende Side 5, 7.7.1944.

Karl Anholter & Asger Muchitsch(vignetter): Sommerbrev fra Anholt. Nu blomstrer selv Ørkenen. Aarhuus Stifts-Tidende Side 5-6, 28.7.1944.

Øboeren: Feriebrev til Vendsyssel Tidende. Sommer paa Anholt. Vendsyssel Tidende Side 4, 19.8.1944.

Madsen,Arenth: Landbruget paa Anholt ved at dø ud. Vendsyssel Tidende Side 5, 30.8.1944.

Øboeren: Til Rævejagt paa Anholt. Vendsyssel Tidende Side 2, 14.11.1944.

Fiskeri og landbrug på Anholt 1943. Filmklip ved P.G.K. Bentzon. Dansk Kulturarv. #1:  http://www.danskkulturarv.

dk/dr/midt-og-østjylland-anholt-1943/   #2: https://www.youtube.com/watch?v=uegEWRb5p6Y

   

1945

Hanström,Bertil & Rosén,Nils: Alverdens Dyr ( Det vildas värld I-V, Natur och Kultur Stockholm 1942)  Redaktøren til den danske udgave Hans Hvass har tilføjet et afsnit om Anholts Ørken til bind IV. Chr. Erichsens Forlag 1945.

Broholm,H.C. & Nordisk Pressefoto, A.Jessen, U.Ortmann, Danmarks Geologiske Undersøgelser, R.B.Jacobsen og Jonals (fotos): Turistforeningen for Danmark. Aarbog. Djursland og Mols 1. Del, Anholt Side 99-111. Egmont H.

Petersens Kgl. Hof-Bogtrykkeri 1945.  https://dis-danmark.dk/bibliotek/910826.pdf

Paa Botanisertur paa Anholt. Lycopodium fundet. Aalborg Stiftstidende Side 2, 18.5.1945.

Scott.: Voldsom Plantagebrand paa Anholt. Aarhus Amtstidende Side 1, 19.7.1945.

Øboeren: Faretruende Hedebrand paa Anholt. Vendsyssel Tidende Side 3, 23.7.1945.

Jordskælv ved Anholt (17.8.) rystede Djursland. Fyret paa Anholt svajede. Aarhuus Stifts-Tidende Side 1,19.8.1945.

Hansen,Henrik Juul og ukrediterede tegninger: Storm og Sø former vort Land. Brugsforenings-Bladet Samvirke Side 1-2, Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger 18. Aarg. Nr. 10, Oktober 1945. http://classic.samvirke.

dk/magain-artikel/samvirke-265

Løppenthin,Bernt med Forfatterens Fotos: Fuglelivet paa Anholt. Tidsskriftet Danmark Side 168-173, Aargang 5

Nr.7-8. Forlaget Danmark v. Jørgen Banke 1945. Kopi Anholt Museum.

 

1946

Hemmingsen,Axel  M.: Fugleiagttagelser paa Anholt i Efteraaret 1946. DOFT Side 235-243, Aarg.40 Hæfte 4, Dansk Ornithologisk Forening 1946. https://pub.dof.dk/artikler/1707/download/doft-40-1946-235-243-fugleiagttg

elser-paa-anholt-i-efteraaret-1946

 

1947

Hobolt, E.A.: Sommer paa Anholt. Vendsyssel Tidende Side 4, 6.8.1947

 

1948

Hvass,Hans & Johannes Larsen(tegninger): Danmarks hvide Fugle Nationatidende Søndag Side 6, 26.9.1948. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A232f875e-ff69-478e-b237-a60735518e35/query/Anholt

Henriques,Ib: Ornithologiske Iagttagelser paa Anholt 1947. DOFT Side 1-4,  Aarg.42 Hæfte 1.  Dansk Ornithologisk

Forening 1948. https://pub.dof.dk/artikler/1627/download/doft-42-1948-1-4-ornithologiske-iagttagelser-paa-anholt-1947

Thyssen,A.: Skovdyrkning paa Anholt Side 4-6, Skov og Folk, Aarg.8, 1948.

 

1949

Kul under Læsø og Anholt. Aarhuus Stifts-Tidende Side 1, 9.10.1949.

Anholt skal flyttes lidt. Paa Kortet. Berlingske Tidende Side 7, 9.10.1949.


1950

Boesgaard,Erik: Et tilsvinet Kludetæppe i Spekulanternes Hænder. Interview med Erick Struckmann. Berlingske

Tidende Side 9-10, 8.1.1950.

Hoffmeyer,Skat: Sommerfugle på Anholt. Flora og Fauna årg.56/3-4-5, side 97-98, Naturhistorisk Forening for Jylland.  http://jydsknaturhistorisk.dk/Florafauna/FloraogFauna1950-3-4-5.pdf

Mentze,Ernst & Struckmann, Eric & Gemzøe, K.O.J.(fotos).: Det Fredede Danmark. Berlingske Forlag 1950.

høy: Skybrud paa Anholt gav 50mm Regn. Information Side 1, 22.6.1950.

 

1951

Klefbeck,Einar: Insects and other terrestrial arthopoda from Anholt. Opuscula entomologica bd. 16, side 17-26.

4000 Tunfisk fanget i Kattegat i Oktober. Berlingske Tidende Side 4, 18.11.1951.

 

1952

vico: Tre Mænd jager Sælhunde paa Anholt. Randers Amtsavis side 1 og 6, 23.7.1952.

ATO: Hvor sæler fanges med de bare næver. B.T. side11, 1.8.1952.

Schmidt,August F.: Da Anholt udskiftede. Aarhus Amtstidende Side 3, 3.9.1952.

 

1953

Christophr & Eugene(vignet): En Sømand vender hjem. Fra Skov og Have. Nationaltidende Side 20, 1.3.1953.

Bukkebruse: Omø og Anholt slaar Saharas varmerekord. Ekstra Bladet side 5, 2.7.1953.

 

1954

Venator: Sidste Sneppeuge. Anholt gav mange Fugle. Nationaltidende Side 12, 5.4.1954.

p.: Tyrkerduens optræden i Danmark undersøgt. Jyllands-Posten Side 14, 15.6.1954.

 

1955

En Brugde-Haj paa 1500 Kilo strandet paa Anholt. Aarhuus Stifts-Tidende Side 9, 30.11.1955.

 

1956

Rovdyrbesøg (Lækat) paa Anholt. Aarhuus Stifts-Tidende Side 3, 15.6.1956.

Høeg-Guldberg,Ove & Jeppesen,G.Dam(Gjedved): Om Anholt, og specielt om sommerfuglene dér. Flora og Fauna

årg. 62/2, side 33-42, Naturhistorisk Forening for Jylland 1956. http://jydsknaturhistorisk.dk/Florafauna/Floraog

Fauna1956-2.pdf

Lehmann,I.: Danske jordskælv. Bulletin of the Danish Geological Society Bind 13 side 96. 1956. http://2dgf.dk/xpd

f/bull-1956-13-2-88-103.pdf

 

1957

Lindemann,Kelvin & Mads Stage(vignet): En sømand vender hjem. Samvirke side 27, FDB november 1957. http://

classic.samvirke.dk/magasin-artikel/en-somand-vender-hjem

Inspektionskibet gjorde fangst. Demokraten Side 3, 8.3.1957.

Anholt deklarationer. Afgørelser. Reg.nr.: 00626.03. Overfredningsnævnet 20.12.1957. http://www2.blst.dk/nfr/

00626.03.pdf

 

1958

Hansen Alfred & Sandermann-Olsen S. E.: Nye Planter for Anholt 1931-1957.  Botanisk Tidsskrift 54: side 65-68.

Dansk Botanisk Forening 1958.

Anholt. Fredning. Jyllands Posten Side 2, 2.7.1958.

Dansk Naturfredning. Danmarks Naturfredningsforening Aarsskrift 1958. Anholt side 21 og 85.

 

1959

Knudsen,Harry: Om Land- og Ferskvandssnegle på Læsø og Anholt. Flora og Fauna årg.65/3,  side 103-110,

Naturhistorisk Forening for Jylland 1959. http://jydsknaturhistorisk.dk/Florafauna/FloraogFauna1959-3.pdf

Sønderbjærg paa Anholt nu fredet. Berlingske Tidende Side 3, 9.7.1959.

Drikkevandet paa Anholt er sundhedsfarligt. Jyllands- Posten Side 3, 29.10.1959.

 

1960

Kryger,Christian: Ødelægger Hedeselskabet Danmarks natur? Samtale med Frederik Heick og Harald Tandrup.

DR P2 20:35-21:15, 17.4.1960.

Fredning af Sønderbjerg. Afgørelser. Reg.nr.: 00626.01. Overfredningsnævnet 16.12.60.  http://www2.blst.dk/nfr

/00626.01.pdf

Kontrol og beplantning. Selvbyggeri førte til fredningskendelse på Anholt (Sønderbjerg).  Politiken side 13, 30.12.

1960.

 

1961

Kaulberg,Svend & Strit Peronard(vignetter): Uden for vej og sti. Vandringer i dansk natur, side 85-88. C.F.C. Gad 1961.

Vedel,H.: Fortegnelse over træer og buske på Anholt. Dansk Dendrologisk Årsskrift 1: side 541-54. Dansk Dendro-

logisk Forening 1961. http://www.dendron.dk/aarsskrift/docs/1961.pdf

Vedel,H.: Natural Regeneration in Juniper. Proceedings B.S.B.I. vol. 4, side 146-148, 1961.

Dansk Naturfredning. Danmarks Naturfredningsforening Årsskrift 1961. Anholt side 82-84

jm: Dansk verdenscenter for plankton-undersøgelser. Kristeligt Dagblad side 4, 18.5.1961.

Fiske-eventyr ved Anholt. Tobisfangst op til 50 tons pr. døgn. Aarhuus Stifts-Tidende Side 3, 2.6.1961.

 

1962

Tusinde oliesmurte fugle drevet i land på Anholt. Aarhuus Stifts -Tidende Side 7, 19.2.1962.

Hansen,Alfred: Nye bidrag til Anholts flora. Botanisk Tidsskrift 58: side 124-129. Dansk Botanisk Forening 1962.

Danmarks vildtbestand kortlagt. Råvildt findes ikke på Anholt og Ærø. Vildtgeografisk Oversigt. Berlingske Tidende

side 12, 5.10.1962.

Rapport om indsamling af mågeæg og andre sommertegn på Anholt. Tilrettelæggelse Christian Kryger. Det midt-

jydske Regionalprogram DR P2 19:00-19:45, 28.5.1962.

Bagge,O. & Hans Arne Hansen(producer): Med biologen på togt. DR TV 20:20- 20:40, 16.11.1962.

Dahl,Knud: Strejftog gennem fredede egne i Jylland.  P. Haase & Søns Forlag 1962.

 

1963

Skove og tørvemoser på havets bund. Ukrediterede tegninger. Samvirke side 6-7, FDB august 1963. http://classic.

samvirke.dk/magasin-artikel/skove-og-torvemoser-pa-havets-bund

Pedersen,Anfred.: Alchemilla glomerulans, nøglebladet løvefod, ny for Danmark.  Botanisk Tidsskrift bind 59, side

257-259. Dansk Botanisk Forening 1963. http://www2.dmu.dk/1_Om_DMU/2_Tvaer-funk/3_fdc_bio/projekter/red

list/data.asp?ID=10390&gruppeID=67

Stære i tusindvis på Anholt. Aarhuus Stifts-Tidende Side 10, 19.9.1963.


1964

Sildemåger ringmærkes i Danmarks største koloni på Anholt. Aktuelt side 11, 12.7.1964.

 

1965

Horn af vandbøffel fundet ved Anholt. Politiken side 6, 22.2.1965.

Kæmpe fugleaflivning efter olieforurening. Aktuelt side 3, 7.31965.

Erol & Holger Worm(tegning): Giften ud af 15 000 fisk. Disputats om fjæsing. Politiken side 24, 9.4.1965.

Thierry, Werner & Johannes Larsen(tegning): Naturfredning og menneskerettigheder. Information side 4, 21.7.65.

 

1966

Andersen,John: Islom og hvidnæbbet lom ved Anholt. Mindre meddelelse  DOFT side 198, årg. 60 hæfte 4, Dansk

Ornithologisk Forening 1966.

 

1967

Arentz,Jan & Henrik Heger(filmfotograf): Netop nu-i juli. "Ørkenen" på Anholt er målet for månedens naturmagasin.

TV-holdet har kørt ørkenen igennem, og man skal se sjældne planter og mærkelige fugle. DR TV 17:25-17:50, 1.7.

1967.

Gammel mose på bunden af Kattegat. Fundet er gjort et sted, Anholts befolkning kalder "Tørvegraven". Politiken

side 5, 13.7.1967.

Må til Djursland for at se en kornmark. Grenå Folketidende Side , 12.8.1967.

100 000 stære ribbede Anholt for æbler og pærer. Randers Amtsavis side 1, 21.10.1967.

 

1968

Nørgaard,Jens: Der skal ikke bygges sommerbyer på Danmarks øer. Politiken side 37, 17.3.1968.

ove.: Store sommerhusområder og fredning planlægges på Anholt. Aarhuus Stifts-Tidende side 11, 3.7.1968.

Kirk,Bjarne: Besøg på Anholt. Haver midt i Kattegat. DR P1 16:15-16:35, 17.7.1968. Foromtale: Haver i Kattegat.

Kristeligt Dagblad side 9, 17.7.1968

Brøndegaard,V.J.: Havets giftige fisk. Thisted Amts Tidende side 6, 20.8.1968.

Grundfjeldet under Kattegat er nu kortlagt. Randers Amtsavis side 15, 23.8.1968.

Jagtforening under dannelse på Anholt. Jagtlejerne har indkøbt kronvildt i Finland til udsættelse på øen. Randers-

Amtsavis side 11, 11.10.1968.

j.o. og ukrediteret anholtkort: Anholt får plads til 1130 nye sommerhuse. Randers Amtsråd har udarbejdet en admi-

nistrationsplan for Anholt. Aarhuus Stifts-Tidende side 21, 24.11.1968.

Anholterne ikke glade for planen. Djursland 26.11.1968.


1969

Anholt vil af med sine rådyr. Er blevet for tamme, trænger ind i Byens haver, æder blomsterne og stjæler dameun-

dertøj fra tørresnorene. Aktuelt side 4, 15.5.1969.

Bijob på Anholt. Førstelærer Ejner Boisen om enlige bier. Tilrettelæggelse: S.Fisker-Sørensen. Det midtjydske Regionalprogram DR P1 19:00-19:45, 14.7.1969.

ras: Kan Anholts enlige bier skabe lucernefrø? Randers Dagblad og Folketidende side 12, 26.7.1969.

Besværlige kronhjorte på Anholt. Ukrediteret foto fra tilbagesendelse med vognmand og færge. Amtsavisen-Randers side 1, 2.9.1969.

Schou,A.: Kystudligningen. Kyst, klit og marsk. Danmarks natur vol 4. Politikens Forlag 1969. ISBN 87 567 3309 7.

 

1970

Christiansen,Tage: Enebær i fare. Aftenavisen 19.1.1970.

Privatmand protesterer mod den nye naturfredningslov. Ukrediteret foto. Søndags Aktuelt side 20, 10.5.1970.

mou-. og ukrediterede fotos: Godsejer vil lukke Anholt for turister: - Må jeg ikke kræve afgifter af badegæsterne, vil

jeg slet ikke have dem på min jord. B.T. side 35, 11.5.1970.

Eriksen,Sigurd & Klaus Møller(foto): Kongen af Anholt proklamerer: ”Så er der lukket for det varme vand OG strand

en”. Godsejer vil ikke have paradisøen Anholt gratis overtrampet af gæster. Se og Hør side 42-44, nr.22 årg.31, 29.

5.1970.

Godsejer Fr. von der Maase oplyser bl.a., at han på Anholt beregner et kort ophold til en halv time. DR TV-avisen

19:30-20:00, 7.7.1970.

Adgangstegn til Anholts herligheder... Den nye naturfredningslov har nødvendiggjort ændringer i reglerne for ophold på det 3300 trd. land store område på Anholt, som ejes af godsejer civilingeniør Frederik von der Maase. Der må ikke længere opkræves badeafgift. Amtsavisen Randers side 7, 17.7.1970.

th og ukrediteret foto: Må ikke kræve entré for ophold på Anholt. Berlingske Tidende side 10, 19.11.1970.

Må bygge hotel på Anholt - men ikke opkræve badeafgifter af turister. Amtsavisen-Randers side 4, 20.11.1970.

Lodsejer kræver fredning af naturområde omstødt, ellers fælder han træerne. Jyllands-Posten Fra kyst til kyst, side

8,19.11.1970.

Hansen, Alfred: Forsommer ekskursion til Anholt 21.-22. juni 1969.  Botanisk Tidsskrift 65: side 399-400. Dansk

Botanisk Forening 1970.

Danmarks små øer. Ministeriet for Kulturelle Anliggender. 1970. ISBN 87 503 0946 3. 1 anmeldelse: pf: Øget turis-

me kan redde vore mindre øer og deres miljøer. Kristeligt Dagblad side 3, 15.5.1970.

 

1971

Susanne Jagd: Hugorme på Anholt. Ekstra Bladet  Sommerekstra side 23, 14.6.1971.

ry-: Her ved man ikke hvad forurening er.  Sjællands Posten Aktuelt side 4, 16.6.1971.

Ryefelt,Erik og Svend Aagaard Hansen (vignetter): Forundring over hotelplan og losseplads på Anholt. Morgenavisen Jyllands-Posten Idé og debat side 9, 4.8.1971.

Københavner vil redde ø. Arkitekt bygger feriehotel på Anholt. Berlingske Tidende side 3, 18.9.1971.

Redningsplanke til Anholt? Redegørelse for planen om et storhotel på øen. Tilrettelæggelse: S. Fisker-Sørensen. 

Det midtjydske Regionalprogram DR P1 19:00-19:45, 27.9.1971.

Anholt må ikke ligne øen Sild. Aarhuus Stifts-Tidende side18, 6.10.1971.

 

1972

Crumlin-Petersen,Ole m.fl.: Et dyk i fortiden. Dansk Sportsdykker-Forbund 1971. ISBN 987 87 85180 05 6.

Kanstrup,Per: Tusindvis af vildænder døde af olie i Kattegat. Ekstra Bladet side 8, 22.3.1972.

Forårstegn på Anholt. Sang- og vinddrosler i store flokke, og hærfuglen. Aarhuus Stifts-Tidende side 60, 30.3.1972.

Garner,Holger H.: Anholt. Brochure udgivet af Fredningsplanudvalget for Århus Amt.juni 1972.

Fredning af Nordbjerg og Vesterklitområderne. Afgørelser. Reg.nr.: 00626.02. Overfredningsnævnet 20.11.1972.

http://www2.blst.dk/nfr/00626.02.pdf

Persson,Margit & Andersson,Lars: Dags att fiska jungfruhummer på Anholt. Hallands Nyheter side 11, 2.8.1972.

ras(Otto Rasmussen): Anholts græs udnyttes ikke. Djursland 4.8.1972.

Andersson,Lars & Persson,Margit & Nygren,Inger: Anholtfiskare betalar hamnavgift efter två procent på sina fång-

ster. Hallands Nyheter side 14, 7.8.1972.

Beboerne på Anholt skal høres om sommerhus-plan. Aarhuus Stifts-Tidende side 40, 30.8.1972.

Troense,Bente: Planer om udstykning af Nordbjerg. Tilrettelæggelse Palle Skov-Petersen. Det midtjydske Regional

program DR P1 19:00-19:45, 30.10.1972. (Århus FM1 og Vestjylland FM1).

Flagspætten har invaderet Anholt. Djursland 14.11.1972.

 

1973

Joensen,Anders Holm: Edderfuglen som ynglefugl i Danmark. Danske Vildtundersøgelser, Hefte 20. Vildtbiologisk

Station Kalø Rønde 1973. http://bios.au.dk/fileadmin/bioscience/ePublikationer/DanskeVildt20.pdf

Danmarks Naturfredningsforening Årsskrift 1973. Anholt side 134-35.

Heide-Jørgensen,Mads-Peter: Om mågekolonierne på Anholt. Søravnen årg.1/1, side 10-13, Tidsskrift for Dansk

Ornitologisk Forening Lokalafdeling for Østjylland 1973. ISSN 2245 6066. http://dofoj.dk/pdf/soravnen-1973-1.pdf

Erol & Jørgen Saabye(vignet): Farlige dyr, skovflåt og fjæsing. Politikens sommservice  side 2, 4.7.1973.

Petersen, Niels Ole Søndergård & Weismann, Carl: Hos de danske sæler. Reportage fra sælernes tilholdssted på

Anholts nordøstre odde. DR P1 20:30-21:00, 1.9.1973.

Tørnqvist,Palle: Københavns luftlag titusinde gange så svovlforurenet som luften over Anholt. Berlingske Tidende

28.12.1973. Med svar af H. Steen Larsen 23.1.1974.

 

1974

Leif: Luftrummet renest over Anholt. Politiken side 4, 3.1.1974.

Efter Hawaii - Anholt. DMI har udset øen som landets bedst egnede sted til måling af forurening. Politiken side 24,

19.3.1974.

FN på Anholt, som er udvalgt som station for langtidsmålinger af luftforurening. Morsø Folkeblad side 6, 19.3.1974.

I naturen med Nils Dahlbeck. SVT2 19:00-19:30, 30.3.1974.

Hil. og ukrediteret korttegning: Myndighederne har rottet sig sammen mod mig, hævder ejeren af den gamle campingplads. Morgenavisen Jyllands-Posten side 9, 12.7.1974.

ras: Ung landmand etablerer stor fårefarm på Anholt. Djursland 6.8.1974.

Får i flokkevis til Anholt. Djursland side 1, 14.12.1974.

 

1975

Nielsen.Ebbe Schmidt og egne fotos: Anholts naturforhold - en oversigt. Faunistiske undersøgelser på Anholt 1. 

Flora og Fauna årg 81/2, side 21-29, Naturhistorisk Forening for Jylland 1975. ISSN 0971 6920. http://jydsknatur

historisk.dk/Florafauna/FloraogFauna1975-2.pdf

Lomholdt,Ole: Bemærkninger til faunaen af gravehvepse på Anholt. Faunistiske undersøgelser på Anholt 2. Flora

og Fauna, årg. 81/2, side 31-34,Naturhistorisk Forening for Jylland 1975. ISSN 0971 6920. http://jydsknaturhisto

risk.dk/Florafauna/FloraogFauna1975-2.pdf

Skøtt ,Chr.: Myrefaunaen på Anholt. Faunistiske undersøgelser på Anholt 3. Flora og Fauna årg. 81/ 3, side 50,

Naturhistorisk Forening for Jylland 1975. ISSN 0971 6920. http://jydsknaturhistorisk.dk/Florafauna/FloraogFauna

1975-3.pdf

ras og ukrediterede fotos: Teltplads Anholt Sønderstrand er godkendt af miljøministeriet. Amtsavisen-Randers side 8,5.5.1975.

elle. og ukrediteret foto af Frank Svensson: Laver bog om Anholts fugleliv. Amtsavisen-Randers side 17, 7.6.1975.

ras: Selen-mangel et problem for fåreholdet på Anholt. Djursland 26.7.1975.

Arentz,Jan & Oksbjerg,Erik: Den truede natur. DR TV 20:30-20:55, 14.8.1975. Foromtale: Hasse: Den truede og

ødelagte natur. Politiken 2. sektion side 8, 14.8.1975.

Arentz,Jan & Hald-Mortensen, Poul: Den truede natur. DR TV 20:30-20:55, 11.10.1975. Foromtale: Ølh: Anholt som en Malloca-parodi? Politiken 2. sektion side 12, 11.10.1975 og Naturen, sommergæsterne og de danske øer. Ekstra Bladet side 38, 4.10.1977 (fra genudsendelse).

jen-: Ønsker afklaring om Anholt-problemerne. Miljøstyrelsen, fredningsplanmyndigheder og amt til møde i Grenå.

Aarhuus Stifts-Tidende side 9, 14.11.1975.

Enghoff,Henrik: Anholts fauna af tusindben (diplopoda) og skolopendre (chilopoda). Faunistiske undersøgelser på

Anholt 4. Flora og Fauna  årg 81/3, side 59-60, Naturhistorisk Forening for Jylland 1975. ISSN 0971 6920.  http://

jydsknaturhistorisk.dk/Florafauna/FloraogFauna1975-3.pdf

Holst,Knud Th.: Naturparker og reservater i Danmark. Forum 1975. ISBN 87 553 0385 4.

Højrup,O: Hedens udnyttelse. Hede, overdrev og eng, side 73-106. Danmarks natur vol. 7. Politikens Forlag 1975.

ISBN 87 567 3309 7.

 

1976

Schrøder,Niels & Øbro,Hans: Groundwater Model for the Island of Anholt, Denmark. Hydrology Research Vol.7 side 281-292, 1976.

Nielsen,Ebbe Schmidt: Neuroptera fra Anholt, med omtale af 3 for landet nye arter. Faunistiske undersøgelser på

Anholt 5. Flora og Fauna årg.82/1, side 3-10, Naturhistorisk Forening for Jylland 1976. ISSN 0971 6920. http://jyds

knaturhistorisk.dk/Florafauna/FloraogFauna1976-1.pdf

Johnsen,Palle: Kakerlakker(Blattoidea), græshopper(Orthoptera) og ørentviste(Dermaptera) på Anholt. Faunistiske

undersøgelser på Anholt 6. Flora og Fauna, årg. 82/2, side 48-50, Naturhistorisk Forening for Jylland 1976. ISSN

0971 6920. http://jydsknaturhistorisk.dk/Florafauna/FloraogFauna1976-2.pdf

Michelsen, Verner: Scatophagidae, Anthomyiidae, Fanniidae og Muscidae fra Anholt. Faunistiske undersøgelser på

Anholt 7. Flora og Fauna årg. 82/3-4, side 71-72, Naturhistorisk Forening for Jylland 1976. ISSN 0971 6920. http:/

/jydsknaturhistorisk.dk/Florafauna/FloraogFauna1976-3-4.pdf

Odel,Helge: Mildere kurs om sivebrønde. Politiken 2. sektion side 3, 28.1.1976.

ras.: Der etableres toiletter og brønden uddybes ved Søderstrand på Anholt. Djursland side 17, 15.5.1976.

Stigende forurening af Anholts vandværk. Aarhuus Stifts-Tidende 26.5.1976.

ras. og ukrediteret foto: Afspærring af Anholts plantager. Djursland side 21, 14.7.1976.

Det er svært at være ”bjergbønder” på Anholt. Ukrediteret foto. Djursland side 17, 17.7.1976.

ras.: Fåreavleren vil forlade Anholt. To tørre somre og selenmangel har været med til at gøre eksperimentet til en

fiasko. Djursland side 6, 27.8.1976.

Nu slut med teltning på Anholt Sønderstrand. Djursland side 22, 11.9.1976.

Skrider ind mod telte på Anholt Sønderstrand. Aarhuus Stifts-Tidende side 15, 12.9.1976.

Anholt skal have ny campingplads. Aarhuus Stifts-Tidende side 27, 15.9.1976.

Saueskandale på den danske øye Anholt. NRK P1 Aktuelt 16:30, 12.10.1976. http://www.nb.no/nbsok/nb/d17

f1a67f85be31e9a8d141f0a2d2b61#pgId=32

Kristensen,Axel & Holger Bundgaard(foto): EF-projekt endte i kaos. 600 får vader rundt i roser og stauder på Anholt side 11 og  "EF-fårene" (leder) side 1, Ekstra Bladet 12.10.1976.

Kristensen,Axel og ukrediteret foto: Ingen vil have ansvar for Anholt-fårene. Ekstra Bladet side 6, 13.10.1976.

600 får er ved at drive Anholt-beboere til vanvid. Holger Bundgaard(foto). Sjællands Tidende 13.10.1976.

Thomsen,Jens & Aage Sørensen(foto): Stak af fra statsgæld og 600 sultne får, som nu terroriserer hel ø, 1. sek-

tion side 1 og 22.Drømmen, der blev et mareridt, 3. sektion side 5.  Berlingske Tidende 17.10.1976.

Tilbage står for Anholt at få "ryddet op". Ukrediteret foto. Kristeligt Dagblad side 2, 18.10.1976.

ras og ukrediteret foto: Enebuske og bjergfyr vil brede sig på Anholt, når alle fårene er væk. Djursland side 11, 30.

10.1976.

Jørgensen,Bent & Meulengracht,Jens: Lexicon, et naturvidenskabeligt spørgeprogram: vokser der arktiske planter

på Anholt? DR P1 14:00-14:30, 20.11.1976.

 

1977

Aagaard,Niels & Michael Anker(foto): Ringmærkning på Anholt. Søravnen årg.5/2, side 53-54, Tidsskrift for Dansk

Ornitologisk Forening Lokalafdeling for Østjylland 1977. ISSN 2245 6066. http://dofoj.dk/pdf/soravnen-1977-2.pdf

Landskabsanalyse for Århus Amt. Naturvidenskabelige, forhistoriske, historiske og undervisningsmæssige inter-

esser. Fredningsplanudvalget for Århus Amt 1977.

Olsen,Lars-Henrik & Hanne Rode(tegninger) & Fred Bruemmer(foto): Sælerne. Naturens Verdens Dyrebibliotek.

Rhodos 1977

Toft,Søren: Spindlere (Arachnida) fra Anholt. Faunistiske undersøgelser på Anholt 8. Flora og Fauna årg. 83/1, si-

de 19-21, Naturhistorisk Forening for Jylland 1977. ISSN 0971 6920. http://jydsknaturhistorisk.dk/Florafauna/Fl

oraogFauna1977-1.pdf

Reservat kan redde sælerne på Anholt. Amtsavisen-Randers side 1, 5.1.1977.

Gør noget for den turisme, der ikke slider på Anholt. Ukrediterede fotos. Djursland side 13, 26.2.1977.

Andersen,Sv. Aage: Kun lidt at vise frem i FDM-opgørelse. Blandt naturområder er dog 3 danske i international klasse: Møns Klint,Råbjerg Mile og Anholt, der distancerer sig fra de 3-stjernede attraktioner. Politiken 2. sektion

side 5, 17.7.1977.

 

1978

Lange,J: Ør-vass-lyng, terræn og plantenavne. Urt  78/2, side 45-50. Botanisk Forening 1978. ISSN 0105 3795.

Hansen,Alfred: Nyt om floraen på Anholt. Urt  78/  side 56-59. Dansk Botanisk Forening 1978. ISSN 0105 3795.

Sønnichsen,Torben: Crustace-faunaen i Anholts indvande. Eksamensopgave. Institut for sammenlignende Anato-

mi. Københavns Universitet 1978.

Rald,Erik: Syrphidae(Diptera) fra Anholt. Faunistiske undersøgelser på Anholt 9. Flora og Fauna Årg. 84/4, side 67-72, Naturhistorisk Forening for Jylland 1978. ISSN 0971 6920. http://jydsknaturhistorisk.dk/Florafauna/FloraogF

auna1978-4.pdf

Rald,Erik: Stratiomyidae, rhagionidae, tabanidae, acroceridae, bombyliidae, therevidae og asilidae (diptera) fra

Anholt. Faunistiske undersøgelser på Anholt 10. Flora og Fauna 84/1 side 35-38, Naturhistorisk Forening for Jylland 1978. ISSN 0971 6920. http://jydsknaturhistorisk.dk/Florafauna/FloraogFauna1978-1-2.pdf

Heide-Jørgensen, Mads-Peter: Natur og turisme på Anholt. Søravnen årg.6/ 2, side 52-55. Tidsskrift for Dansk Ornitologisk Forening  Lokalafdeling for Østjylland 1978. ISSN 2245 6066. http://dofoj.dk/pdf/soravnen-1978-2.pdf

Tankskib med 91 000 tons råolie ombord på grund ved Anholt. Morgenavisen Jyllands-Posten side 1-2, 20.6.1978.

Singapore-tankeren "Palmstar Orchid" er blevet ny turist-attraktion i Pakhusbugten. Ukrediteret foto. Djursland side 1 og 4, 22.6.1978.

Det ny Samfund bag sommerlejr på Anholt. Grenå Kommune har fået klage over teltlejr på areal ved Sønderstrand.

Aarhuus Stifts-Tidende side 11, 13.7.1978.

Lundemose,Gudrun(læserbrev) og ukrediteret foto: Han ejer Anholt. Og campingpladfsen. Aarhuus Stifts-Tidende

side 24, 17.7.1978.

Skrider ind mod telte på Anholt Sønderstrand. Aarhuus Stifts-Tidende side 15, 12.9.1978.

Månedens naturvandring på Danmarks mest isolerede ø -  Anholt. Tilrettelæggelse: Margrethe Eli. Deltagere:

Mads-Peter Heide-Jørgensen, Ejner Boisen og Ebbe Schmidt Nielsen. DR P1 20:45-21:30, 23.9.1978. For-

omtale: Naturvandring med ukrediteret foto. Jyllands-Posten 22.9.1978. Anmeldelse: ras.: Anholt, et varmt og

tørt område om sommeren. Djursland side 8, 25.9.1978.

 

1979

Heide-Jørgensen,Mads-Peter: Status over ynglefugle og oversomrende fugle på Anholt 1971-1978. Faunistiske

undersøgelser på Anholt 11.  Flora og Fauna 85/2, side 37- 44. Naturhistorisk Forening for Jylland September

1979. ISSN 0971 6920. http://jydsknaturhistorisk.dk/Florafauna/FloraogFauna1979-2.pdf

Heide-Jørgensen,Mads-Peter: Spættet sæl på Anholt 1971-1978. Danske sælundersøgelser i Kattegat 1. Flora

og Fauna 85/3-4, side 59-70 Naturhistorisk Forening for Jylland 1979. ISSN 0971 6920. http://jydsknaturhisto

risk.dk/Florafauna/FloraogFauna1979-3-4.pdf

van: Anholts drikkevand truet af olieforurening. Djursland side 1, 15.1.1979.

Overfredningsnævnet har afslået forslaget om campingplads på Anholt. Djursland side 5, 16.2.1979.  

Johannsen,Jakob: Vore egne sæler. Berlingske Tidende 22.3.1979.

van.: Myggen hersker for tiden på Anholt. Djursland side 8,12.6.1979.

Johannsen,Jacob & Palle Hedemann(fotos): Kattegats sidste sæler i reservat på Anholt. Berlingske Tidende 2. sektion side 1, 3.7.1979

Fri-. & Jens-Kristian Søgaard(foto): Nu kan alle på Anholt se sæler. Aarhuus Stifts-Tidende side 1, 3.7.1979.

Thomsen,Bertel & Palle Hedemann(foto): De vil redde sidste danske sælunger fra en pinefuld død. BT 3.7.1979.

Hansen,Ebbe Bøgebjerg: Sælerne på Anholt får deres reservat. Djursland side 4, 5.7.1979.  

Thomsen,Bertel: Sælerne får fred til at sole sig. BT side 10, 5.7.1979.

ras. og ukrediteret foto og landkort: Sælaktionen på Anholt er nu meldt til politiet. Ejeren af Anholt indgav i går

politianmeldelse mod lederen af miljøgruppen "Pugnax". Djursland side 14, 10.7.1979.

van.: Kun en plads på Anholt. De bedste udsigter til en ny campingplads i kommunalt regi på Anholt i 1980.

Djursland side 14, 10.7.1979.

Sælreservat på Anholt. Ukrediteret foto. Djursland side 1, 16.7.1979.

ras. og ukrediterede fotos og anholtkort: Selvsåede nåletræer i Anholts ørken har haft en gunstig sommer iår.

Djursland side 13, 21.7.1979.

Ny campingplads på Anholt. Rundt om Århus. Aarhuus Stifts-Tidende side 17, 11.11.1979.

-up.: Truede sæler skal reddes af reservat på Anholt. Djursland side 5, 29.12.1979.


1980

Regionplanlægning i Århus Amt 16. Regionplan Århus Amtskommune 1980.

Fredning af Ørkenen. Afgørelser. Reg.nr.: 00626.00. Overfredningsnævnet 29.8.1980. http://www2.blst.dk/nfr/0

0626.00.pdf

Heide-Jørgensen,Mads-Peter: Iagttagelser af gråsæl på Anholt 1976-79. Danske sælundersøgelser i Kattegat 2. Flora og Fauna 86/2, side 43-72 Naturhistorisk Forening for Jylland 1979. ISSN 0971 692. http://jydsknaturhistori

sk.dk/Florafauna/FloraogFauna1980-2.pdf

Snart licitation over campingplads på Anholt. Djursland side 10, 20.2.1980. Ny fredning skal hindre campering på

Anholt strand. Sagen skal dog endeligt godkendes af Overfredningsnævnet af hensyn til erstatningsafgørelserne.

Aarhuus Stifts-Tidende side 12, 9.3.1980.

Ingen fredning uden lejemål for den nye campingplads ved Havnen. Djursland side 13, 12.3.1980.

van.: Debat på Anholt om færgedriften. Djursland side 11, 18.3.1980.

Hurtigt i gang på Anhollt Campingplads. Aarhuus Stifts-Tidende side 15, 27.3.1980.

ras og ukrediteret foto: Natur-studietur til Anholt. Djursland side 14, 30.4.1980.

ras. og ukrediterede fotos: Anholt Campingplads i sommersol. Djursland side 23, 16.8.1980.

ras: Spidsen af Fornæs: Om ammekøer og landskabspleje i Anholts Ørken. Djursland side 9, 25.8.1980.

Slut med camping på Anholt uden for den officielle campingplads. Erstatningerne ved fredning forhøjes. Aarhuus

Stifts-Tidende side 33, 3.9.1980.

Pedersen,Carsten og ukrediteret foto: I Statens tjeneste. Køer på Anholt?  Djursland side 8, 16.10.1980.

Focus på Anholt. Danmarks Natyrfredningsforening i Grenå-området har udstilling og møde om Kattegatøen. Aar-

huus Stifts-Tidende 2. sektion side 11, 2.11.1980.

ras og ukrediterede fotos: Mange selvsåede træer i Anholts ørken ryddet. Djursland side 7, 4.11.1980.

ras: Spidsen af Fornæs. Naturen er faktisk besværlig at have med at gøre. Djursland side 12, 5.11.1980.

 

1981

Møller,Poul: 100 000 havfugle dræbt af olien. Berlingske Tidende side 1, 5.1.1981.

ras+p-m: Kun få olie-skadede fugle ud for Anholt. Amtsavisen-Randers side 1, 6.1.1981.

Svendsen,Kaj Robert: Uro gør sæler syge. Politiken 2. sektion side 2, 7.2.1981.

Kaulberg,Sv.: Sjældne biædere gæstede Anholt. Morgenavisen Jyllands-Posten side 24, 12.6.1981.

Kæmpeskaderok fanget ved Anholt. Bornholmeren side 16, 5.10.1981.

Løjtnant, Bernt & Wessberg, Erik: Anholts flora. Med noter om naturens bæreevne og følsomhed.  Eget forlag.  Århus1981. http://dbfadm.112c.dk/oeflora/01%20anholt.pdf

 

1982

Pedersen,Ernst Torp & Sven Wiggers(foto): Flere syrphidae (diptera) fra Anholt. Flora og fauna årg.88/1, side 15-17, Naturhistorisk Forening for Jylland 1982. ISSN 0971 6920. http://jydsknaturhistorisk.dk/Florafauna/FloraogFau

na1982-1.pdf

Karsten, Hans Christian: Anholts vegetation - en monografi. Botanisk Institut. Den Kongelige Veterinær- og Land-

bohøjskole 1982.

Vestergaard,Torben Anders: Anholt - en udviklingshistorie. Fra kombinationserhverv til fiskeri. Symposium 1982:4.

 

1983

Anholt oplever i disse dage ejendommelige luftspejlinger over øen mod nord øst. Fra Ostebakken kan man se den

svenske by Varberg stå og flimre i luften, sommetider på hovedet. Berlingske Tidende side 14, 11.3.1983.

Anholt. Godsjagt. 3000 tønder land bestående af skove, søer, hede og "ørken" bliver ledig 1. juli 1983. Annonce i

Morgen- avisen Jyllands-Posten side 14, 19.2.1983.

Nodermann,Maj: Blommande skåp och öar. Besök på 2 öar. I Kattegatt ligger ön Anholt. Dess särpräglade djur- och växtliv, liksom att ön är Skandinaviens solrikaste plats har gjort den populär bland turister. Alltför populär tycker naturvårdarna. SVT1 17:00-18:00, 29.5.1983.

van og ukrediteret foto: Stort ravfund ved Anholt. Djursland side 6, 5.7.1983.

Rasmussen,Kurt W.: Nu skal der pustes liv i de mindre ø-samfund. Plan om åle-opdræt på Anholt. Morgenavisen

Jyllands-Posten side 12-13, 3.8.1983.

 

1984

Anholt i Påsken. Tegning Lene Borg Pedersen. Søravnen årg.12/2, side 22-24, Tidsskrift for Dansk Ornitologisk

Forening Lokalafdeling for Århus Amt 1984. ISSN 0900 1832. http://dofoj.dk/pdf/soravnen-1984-2.pdf

Hannerup,Marion & Peer Lauritzen(korttegning): Havet æder Anholts kyst. Berlingske Tidende side 14, 1.4.1984.

pe: Anholt truet af ralophentning. Aarhuus Stifts-Tidende side 8, 9.4.1984.

Kystnedbrydning. Formentlig om et par måneder vil Fredningsstyrelsen tage endelig stilling til, om ralgravning skal

forbydes ud for Anholts kyster. Kristeligt Dagblad side 5, 9.5.1984.

Fredning skal nu sikre adgang til Kærlighedsstien. Anholterne har brugt den gennem 100 år. Djursland side 9, 23.7.

1984.

søren og ukrediteret foto: På Anholt passer politiet på naturen. Djursland side 6, 27.7.1984.  

Familiespejlet. Natur på Anholt - en vandring med lærer Ejner Boisen. Tilrettlæggelse Vibeke Herbert.  DR P1 15:00-15:30, 28.9.1984.

Danmarks større nationale naturområder. Miljøministeriet, Fredningsstyrelsen. 1984. ISBN 87 503 423 7.

Langebæk,Michael: Wilhelminelyst plantage, Anholt. Fussingø Statsskovdistrikt 1984.

Vestergaard,Torben Anders: Notfiskeriet og den nye tid på Anholt. Kattegat-Skagerak Projektet 1984. ISSN 0280

8463.

 


1985

han og ukrediteret luftfoto: Den strengeste vinter. Noget tyder på vi kommer til at opleve det. Kristeligt Dagblad

side 11,18.2.1985.

Jordskælv med epicenter i havet nord for Gilleleje kunne mærkes på Anholt. 15.6.1985. http://da.wikipedia.org/wiki/

Tornquistzonen

Laursen,Arne Ullum: Dansk jordskælv fik huse til at ryste kraftigt. Berlingske Tidende side 20,16.6.1985.

Nielsen,P.-H.: Sæler og fly. Politiken læserbrev 3.sektion side 8, 28.7.1985.

Goddag til gråsælen. Politiken sektion 2 side 2, 12.10.1985.

Nielsen,Bo: Anholts sæler. Fortællinger fra Anholt 9. Eget forlag 1985. ISSN 0109 1786.

Fredning af Kærlighedsstien. Afgørelse. Reg.nr.: 00626.04. Overfredningsnævnet 17.6.1985. http://www2.blst.dk

/nfr/00626.04.pdf


1986

Skovmand,Kaare: Jordskælv i Danmark. Politiken side 1, 2.4.1986.

Kystnedbrydning skal under luppen. Folketingsudvalg skal besøge Anholt. Der fjernes årligt 30 000 tons sten og grus tæt ved Østerrevet. Djursland side 7, 1.7.1986.

Claudi & Fl. Højer Nielsen(foto): Kartoffeleventyr på Anholt. Jorden dyrkes igen. Djursland side 1, 18.7.1986.

Claudi og ukrediterede fotos: Go' weekend. Anholts sæler reddet fra udryddelse. Djursland side 1 og 7, 19.7.1986.

Vedel,Helge: Om fredninger, flora og færdselsslid på Anholt side 10-14, Urt 86:1. Dansk Botanisk Forening 1986.

ISSN 0105 3795.

Degelius,Gunnar: The Lichen of the Island of Anholt. Kungl.Vetenskapssamhället Göteborg 1986. ISBN 9185252395

Fredningsstyrelsens havbundsundersøgelse. Aktiviteter 1985. Fredningsstyrelsen 1986. ISBN 87 503 6169 4.

Det derude. Provinsafdelingens naturprogram. Turen går til ferieparadiset Anholt. Tilrettelæggelse H.P.Møller Ander

sen og Leif Hjortshøj. DR TV 20:00-20:45, 26.6.1986. 1 anmeldelse Henning Prins Ekstra Bladet side 48, 27.6.86.

Salvig,Jacob & Jens Gregersen(tegning): Rovfugletrækket over Anholt. Søravnen årg.14/4, side19, Tidsskrift for Dansk Ornitologisk Forening. Lokalafdeling for Århus amt 1986. ISSN 0900 1832. http://dofoj.dk/pdf/soravnen-1986-4.pdf


1987

Claudi og Kurt L. Jakobsen(foto): Giftfrie kartofler fra Anholt. Djursland side 12, 8.7.1987.

Claudi: Stop for sandsugning ved Anholt på vej. Djursland side 1 og 21, 18.7.1987.

Johannesen,Ib og ukrediterede fotos: Et par heldige kartofler. Anlægsgartneren fra Frederiksberg udvandrede med

sin psykolog til Anholt. Berlingske Tidende side 14, 16.8 1987.

-bo.: Lossepladsen på Anholt er ulovlig. Djursland side 13 og 15, 1.12.1987.

Særudstilling om Anholt. Djurslands Museum og Dansk Fiskerimuseum Grenå. Aarhuus Stifts-Tidende Den lokale side 12, 21.12.1987.

Fugle i Århus amt udgivet som Lokalrapporten siden 1972, som Fugle i Århus amt siden 1987 og som Fugle i Øst-

jylland siden 2007. Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdeling for Århus amt 1987. http://dofoj.dk/lokalrapporten/

arkiv/


1988

Gotlev,Fusser: Sæl-død ved Anholt alvorligere end frygtet. Morgenavisen Jyllands-Posten side 4, 15.5.1988.

Bech-Danielsen,Anne: De døde sæler slår alarm. Det fri aktuelt side 2. sektion 16-17, 15.5.1988.

Funch,Søren: Sælerne slår alarm. Politiken 2. sektion side 1, 19.5.1988.

Døde sæler i bunkevis samles på strandene af to Anholt-boere, bestyreren af Fiskesalget og førstelæreren.Ukre-

diteret foto. Kristeligt Dagblad side 9, 20.5.1988.

anne: Når sælerne dør. Det fri Aktuelt side 1 og 20, 16.6.1988.

Sørensen,Flemming: Fjæsinger og ørred ved Anholt. Politiken. Bil, båd og fritid side 2, 27.8.1988.

Iltsvind breder sig nordpå i Kattegat. Flere steder mellem Anholt og Læsø er der målt iltindhold på 3 mg/l, hvilket er

meget lavt her. Kristeligt Dagblad side 5, 23.9.1988.

Nørretranders,Tor: Sælhundesygen. Weekendavisen side 20, 21.10.1988.

Sunesen,Frank og Flemming Olsen(foto): Fugle i tusindtal dør i olie. Fortrinsvis edderfugle, men også alke, lom-

vier, sort-ænder ogfløjls-ænder er drevetind på Anholt. Amts Avisen Randers side 1, 12.12.1988.


1989

Knudsen,Jørgen: Den amerikanske knivmusling ensis americanus Gould,1870, er nyindvandret i de danske farvan

de. Fundet mellem Anholt og Læsø. Flora og Fauna årg.95/1, side 17-18, Naturhistorisk Forening for Jylland 1989.

ISSN 0971 6920. http://jydsknaturhistorisk.dk/Florafauna/FloraogFauna1989-1.pdf

kcr: Nej til olieboringer. Olieefterforskning vil resultere i havfugledød. Kristeligt Dagblad side 3, 24.1.1989.

oleg & Flemming Højer(foto): Anholt er knastør. Djursland side 9, 7.7.1989.

oleg & Flemming Højer(foto): Birace reddes på Anholt i forsøget på at begrænse udbredelsen af varroamiden. An-

holt-genbank for raske bier. Djursland side 1 og 22, 8.7.1989.

Besøg på en alternativ ølejr på Anholt. Søndag morgen. Tilrettelæggelse Anders Laugesen. DR P1 8:05-9:00, 16.7.

1989.

oleg & Flemming Højer(foto): Anholt centrum for million-undersøgelse af luftforurening. Djursland side 11, 1.8.1989.

Nielsen,Jørgen Steen: Da den spættede sæl døde. Information side 9, 4-5.9.1989.


1990

Lykke-Andersen, Anne-Lise: Foraminiferal stratigraphy of Quaternary deposits in boring no. 51.12 Anholt Kattegat.

Danmarks geologiske undersøgelse, serie B, 15 1-40. 1990. ISBN 87 88640 56 6.

Samarbejde om havmiljø: Skagex. Politiken side 5, 29.1.1990.

Andersen, Ellen Ø.: Sære fisk i danske farvande, f.eks tyndlæbet multe ved Anholt. Politiken side 2, 15.12.1990.


1991

Kaulberg,Svend: Den frække fjordterne. Fra naturens Verden, Familiejournalen 3.6.1991.

Petersen,Søren Ryge: Et løg på Læsø. Om sandløg. Politiken 4. sektion Husnøglen side 1, 22.8.1991.

Bech-Danielsen,Anne: Fiskene savner ilt i Kattegat. Politiken side 9, 20.9.1991.

Sildedød. Op mod 10 procent af sildene i det sydøstlige Kattegat syd for Anholt ramt af den dødelige snyltersvamp.

Kristeligt Dagblad side 2, 30.10.1991.

Weitze,Hans Jørgen & Clausen,Ole B. & Børge Egelund(foto): Naturlandskaber. Østjylland. Dafolo 1991. ISBN 87

73204 9 9.

Holm,Poul: Kystfolk. Kontakter og sammenhænge over Kattegat og Skagerak ca. 1550-1914. Fællesskabet på An-

holt side 219-243. Fiskeri- og Søfartsmuseet 1991. ISBN 87 87453 52 5. https://tidsskrift.dk/index.php/historisktid

sskrift/article/viewFile/34177/66083.1 anmeldelse: Jørgen Toubro & Carl Erik Hesseldal(fotos): Ska´ de strande, så lad det ske hos os... Djursland side 13, 8.2.1992.


1992

lyng og Flemming Højer(foto): Nu skal tilgroningen af Anholts Ørken stoppes. Djursland side 9, 22.1.1992.

kvart: Rent natur. Århus Amt vil nu give naturen en hånd med. Kristeligt Dagblad Ekko side 12, 11.3.1992.

Kaptain,Lars & Erik Jepsen(fotos): Operation ørkenstorm på Anholt. Berlingske Tidende. Magasinet side 1, 13.3.

1992.

lyng: Lossepladsen på Anholt bør kun være til kompost. Djursland side 21, 4.4.1992.

mich: Minedrift i havet ud for Anholt. Djursland side 1 og 19, 18.4.1992.

Ørkenen på Anholt - 18 af øens 22 kvadratkilometer er ørken, men ørkenen har det skidt. Regional TV. TV2 Østjyl-

land 19:30-20:00, 23.4.1992.

Hansen,Jens Morten: Grønt falskspil på Læsø. Danmarks ørkenbælte. Politikens Kronik. 2.sektion side 7-8, 28.5.92.

lyng: Overfredningsnævnet sætter stopper for Anholt-lossepladsen. Djursland side 11, 24.6.1992.

Mervild,Ulla og Nordfoto(foto): Langsomt på vej mod en ny istid. Forskeren Karen Luise Knudsen. Kristeligt Dagblad side 7, 7.7.1992.

Affald forbudt på Anholt fra ´94. Djursland side 1, 4.11.1992.

Nielsen,Ole Bjørslev: Lithologi, lithostratigrafi og aflejringsmiljø i anholtboringen side 67-72. http://2dgf.dk/xpdf/dgfaars1990-91-67-72.pdf

Koppelhus,Eva Bundgaard: Palynologisk undersøgelse af nedre jurassiske sedimenter i Anholt-4-boringen side 73-78. http://2dgf.dk/xpdf/dgfaars1990-91-73-78.pdf

Ravn-Sørensen,Helle: En palynologisk undersøgelse af intervallet 232m.u.t.-105m.u.t. i anholtboringen side 79-80.

http://2dgf.dk/xpdf/dgfaars1990-91-79-79.pdf

Seidenkrantz,Marit-Solveig: Nye oplysninger om kvartær stratigrafi - baseret på foraminiferer fra en ny boring på Anholtside 81-88. http://2dgf.dk/xpdf/dgfaars1990-91-81-88.pdf

Lykke-Andersen,Holger Massebevægelser i Vendsyssels og Kattegats kvartære aflejringer side 93-98. http://2dgf.

dk/xpdf/dgfaars1990-91-93-97.pdf

Vangkilde-Pedersen,Thomas & Gyldenholm, Kelvin Georg: De geologiske forhold i farvandet mellem Anholt og Sverige side 99-103. http://2dgf.dk/xpdf/dgfaars1990-91-99-103.pdf

Ovenstående 6 artikler er fra: Dansk Geologisk Forening. Årsskrift for 1990-1991. 1992. ISSN 0008 7769.

Nielsen,Bo: Anholts Ørken. Fortællinger fra Anholt 16. Eget forlag 1992. ISSN 0109 178.


1993

Kaptain,Lars: Anholts ørken får lov at vokse til. Berlingske Tidende side 5, 1.1.1993.

lyng og Flemming Højer(foto): Problemer skal løses før træerne fældes. Djursland side 8, 6.1.1993.

Rekordhummer fångad i Kattegatt - 5,1 kg. och nära 1 meter- antennerna inräknade. Dagens Nyheter side 5, 26.2.1993.

Rekordhummer gick till Riksmuseet i Stockholm, som hade bråttom att lägga beslag på den. Svenska Dagbladet side 7, 26.2.1993.

Rekordhummern är inte störst. Den verkliga väger 5,3 kilo. Ukrediteret foto. Dagens Nyheter side 1, 27.2.1993.

Petersen,Søren Ryge: Mandtal over fuglene. Politiken 4. sektion side 1, 20.3.1993.

Lyng,Mogens og ukrediterede fotos: Anholt går i aktion for at mindske affaldet. Djursland 2. sektion side 1, 29.6.1993.

Affald fra Anholt skal ud at sejle. Djursland side 12, 13.12.1993.

Lykke-Andersen,Holger & Seidenkrantz,Marit-Solveig & Knudsen,Karen Luise: Quaternary sequences and their re

lations to the pre-Quaternary in the vicinity of Anholt. Boreas Pages 291-298 Volume 22, Issue 4 December 1993.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1502-3885.1993.tb00189.x

Petersen,Jens H.: Mykologisk lejr Anholt 1991. Low Budget Publishing. ISBN 87 984481 2 9. http://www.mycoke

y.com/MycokeyDK/DKkeysPDFs/Anholt.pdf


1994

Kaptain,Lars & Jepsen,Erik: Operation ørkenstorm på Anholt. Berlingske Tidende. Magasinet side 1, 13.3.1992.

Ørkenen på Anholt. TV2 Østjylland 19:30-20:00, 23.4.1992.

Rasmussen,Henrik Ask: Uvejr. Anholt isoleret af lyn-nedslag. Amtsavisen-Randers side 1, 27.6.1994..1994.

Lyng,Mogens: Anholt plejes for millioner. Djursland side 11, 5.7.1994.

Michaelsen,Jørgen: Hvor islommen kalder. Midtjyllands Avis side 24, 26.8.1994.

Hansen,Jens Muff: Retablering af lichen- og klithede i anholtørkenen. Århus Amt 1994.

Kjærgaard,Thorkild: The Danish revolution 1500-1800: an ecohistorical interpretation. Cambridge University Press

1994. ISBN 978 0 521 44267 1.

Larsen,Gunnar og Kronborg,Christian: Geologisk set. En beskrivelse af områder af national geologisk interesse. Det mellemste Jylland. 39: Anholt, en erosionsrest af et glaciallandskab samt en hævet postglacial strandvolds-

slette med klitter. Geografforlaget. Miljø- ministeriet - Skov- og Naturstyrelsen 1994. ISBN 87 7702 132 0. https://

www.norddjurs.dk/media/883030/kortbilag_1_anholt.pdf


1995

Rasmussen,Henrik Ask: 8 kilometer strand olieforurenet. Djursland side 1 og 13, 9.1.1995.

Lyng,Mogens og ukrediterede fotos: Anholt-ørken ryddes for 3,7 millioner kroner. Djursland side 1 og 11, 16.2.1995.

Trolle,Bo: Danmark i kamp for sin ørken. Andre lande bekæmper ørken-vi bruger millioner på at redde den. Politiken side 5, 16.2.1995.

Kjeldgaard,Steffen: Pas på poplerne. Anholt-Posten side 7-8, #44, årg.19, juni 1995. Anholt Borgerforening.

Hansen, Per Henrik: Økologien står til søs. Information side 5, 30.6.1995.

Lyng,Mogens: Affald på Anholt - et kæmpe problem. Djursland side 1 og 11, 26.7.1995.

Lyng,Mogens & Strunk,Svenn og ukrediterede fotos: Fortsat uløst problem for affald på Anholt. Djursland 2. sektion side 1, 17.8.1995.

Lyng,Mogens: Grenaa vil fremme hotelplan på Anholt. Djursland side 20, 23.9.1995.

Jordskælv på Anholt iaftes kl.21.55 fra Halland. Djursland side 1, 5.10.1995.

Elle,Jesper: Jeg er en selskabspapegøje fra Anholt. Berlingske Tidende side 3, 10.12.1995.

Elle,Jesper: Feriegæst bringer ø-samfund i knibe. Retssystem: En klage betyder, at container-lossepladsen ikke kan miljøgodkendes. Berlingske Tidende side 6, 11.12.1995.

Fodgaard,S: Ørkenen skal bevares. Skoven Naturpleje side 150-151, 4/9 Dansk Skovforening 1995. ISSN 0106 8539.

Abrahamsen, Niels: Paleomagnetism from Quaternary sediments from Anholt side 96-104, Bulletin of the Geological Society of Denmark vol.42, part 1, 1995.

EF-Fuglebeskyttelses- og ramsarområder: Danmark. Skov- og Naturstyrelsen 1995.

Jørgensen,Povl: Tucuman. Amazone på Anholt. Dansk Fuglehold nr. 10 1995.

Abrahamsen,Niels: Paleomagnetism of Quaternary Sediments from Anholt. Bulletin of the Geological Society of Denmark Vol. 42, part 1 1995.

Fugle i Århus amt. Udgivet af DOF, Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdeling for Århus amt 1995.


1996

Thystrup,Poul Erik & Lærke, Frank: Ørkenpleje på Anholt. Skoven 9/96. side 410-13, Dansk Skovforening 1996.

ISSN 0106 8539

Sprøjtegifte flyver til Danmark med vinden. Information side 2, 3.1.1996.

Stort nummer i hummer. Politiken side 2, 28.4.1996.

Strunk,Svenn: Anholts ørken er reddet. Djursland side 1, 19.8.1996.

Dänemarks einzige Wüste gerettet. Der Nordschleswiger side 13, 4.9.1996.

Strunk,Svenn og ukrediterede fotos: Ørkenrydning. Alpetræets retræte fra lichen-heden. EU-krav saboterede

den lokaleløsning. Ø-politikken blev vendt på hovedet. 300 års ørken på Kattegat-øen Anholt. Djursland side 13-14,16.9.1996.

Ettrup,Henning: Papegøjen på Anholt. Søravnen årg.24 /4, side 24-25, Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdeling

for Århus amt 1996. ISSN 0900 1832. http://dofoj.dk/pdf/soravnen-1996-4.pdf


1997

Johnsen,Ib: Hederne på Anholt-botaniske undersøgelser 1995-1996. Rapport fra Københavns Universitet 1997.

Naturpleje i anholtørkenen. Afsluttende rapport marts 1997. Århus Amt Natur og Miljø.

Smed,Per: De 949 skuresten i Lindødokkerne. Anholtblokke el. Anholtskifer. Geologisk Nyt 3/97 s. 22-25. http://ge

ocenter.dk/geologisknyt/fileadmin/user_upload/GeologiskNyt/Artikler/1997/3/De_949_skuresten_i_Lindoedokkerne.

pdf

Strunk,Svenn og ukrediteret foto: Anholt Campings sidste sommer som kommunal plads. Djursland side 11, 3.4.1997.

Strunk,Svenn og ukrediterede fotos: En sej svamp fra havets bund(Halicondria panicea). Djursland side 12, 17.7.97.

Madsen,Bent Søby: Alger og poesi. Dansk Botanisk Forening, hvis tidsskrift havde nydt godt af bidrag fra digteren,

beklagede, at J.P.Jacobsen valgte fiktionen til fordel for algerne.Kristeligt Dagblad side 7, 10.11.1997.

En losseplads på Anholt er anlagt ulovligt, fastslog Højesteret i går. Kristeligt Dagblad side 3, 29.11.1997.


1998

Auken,Svend: Oliesvineriet til havs skal stoppes. Politiken 2. sektion side 6, 25.3.1998.

Polsk skib mistænkes for olieforurening ved Anholt. Kristeligt Dagblad side 1 og 2, 26.3.1998

Paaske,Claus: 200 naturområder under beskyttelse. Politiken side 4, 15.7.1998.

Arentoft,Hanne: Skraldekrigen på Anholt. Berlingske Tidende side 8, 9.8.1998.


1999

Harritz,Poul Henrik: Danmarks småøer. Danmarks Naturfredningsforening. Politikens Forlag 1999. ISBN 978 87 567 6065 2.

Garner, Holger N.: Ferskvandssnegle på Anholt. Flora og Fauna årg.105/2, side 45-48, Naturhistorisk Forening for

Jylland 1999. ISSN 0971 6920. http://jydsknaturhistorisk.dk/Florafauna/FloraogFauna1999-2.pdf

Johnsen,Ib: Hederne og likénhederne på Anholt. Hedens kultur og natur side 16-21. Rhodos 1999. ISBN 978 87 7

245 7430 0. http://www1.bio.ku.dk/forskning/oe/medlemmer/?pure=da%2Fpublications%2Fhederne-og-likenheder

ne-paa-anholt(e65457d0-74c8-11db-bee9-02004c4f4f50).html


2000

Ulnits,Steen: Djursland. Fiskepladser. Anholt. www.angling-eastjutland.dk 2000.

Larsen,Rasmus & Ursula Burmann(tegninger): Anholt-lejren - en begivenhed uden sidestykke. Søravnen årg.28 /4,

side 26-29. Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdeling for Århus amt 2000. ISSN 0900 1832. http://dofoj.dk/pdf/so

ravnen-2000-4.pdf

Pedersen,Rasmus(Ras Høker): Fiskeriets Udvikling igennem Tiden omkring Anholt. Anholt-Posten side 4-5, #65, årg. 24, december 2000. Anholt Borgerforening.

Pedersen,Rasmus: Marehalmshøsten. Anholt-Posten side 6, #64, årg.24, oktober 2000. Anholt Borgerforening.


2001

Seidenkrantz, M.S. & Nagy, J.: Nedre jurassiske foraminiferer fra marginalmarine aflejringer på Anholt. Geologisk

Institut Århus. 2001.

Christensen, Steen N. & Johnsen, Ib: The lichen-rich costal heath vegetation on the isle of Anholt. Journal of Costal

Conservation 7:1-12. Botanisk Museum. Københavns Universitet. 2001. ISSN 1400 0350http://spicosa.databa

ses.eucc-d.de/files/documents/00000425_C7.001-12.pdf

Abildstrøm,Lotte & Morten Abildstrøm(fotos): Anholt. Århus Amt, Natur- og Miljøkontoret 2001. https://www.fredni

nger.dk/wp-content/uploads/2016/11/Anholt.pdf

Fugle i Århus Amt. Dansk Ornitologisk Forening 2001. ISSN 0904 1346. http://dofoj.dk/pdf/Fugle_Aarhus_Amt

_2001.pdf

Dybbro,Tommy: Europamester i Klitheder. Frederiksborgs Amts Avis side 6, 23.10.2001.


2002

Botanikeren er ved at gå til i mos. Helsingør Dagblad side 18, 9.1.2002.

Sældød tager voldsomt til. Politiken side 4, 6.7.2002. http://politiken.dk/indland/ECE23235/botaniker-er-overv

aeldet-af-mosbreve/

Bølling,Hans & Lars From(foto): Anholts særpræg truet. Det, som netop gør Anholt til noget specielt, er ved at for-

svinde. Det store landskab er ved at blive skæmmet af sommerhusbebyggelse. Morgenavisen Jyllands-Posten Debat side 42, 22.7.2002.

Tolsgaard,Søren: Insektundersøgelser på Anholt. Bladloppen side 5-8. Nr. 20, oktober, 2002. ISSN 0904 1389. ht

tps://www.entoweb.dk/def/bladloppen/bl_20.pdf

Johnsen,Ib: Anholt in Kattegat. History, Ecology and Challenges. Littoral 2002, The Changing Coast. 6th International

Symposion Proceedings 2002, vol.2, pp. 31-35. ISBN 972 8558 09 0. http://www.vliz.be/en/imis?refid=28749

Rasmussen,Anders: Markpiber på Anholt. Søravnen årg.30/4, side 14.Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdeling for Århus amt 2002. ISSN 0900 1832. http://dofoj.dk/pdf/soravnen-2002-4.pdf


2003

Dietz,Rune et al.: Sældøden i Danmark 2002. Arbejdsrapport nr. 177. Danmarks Miljøundersøgelser. Miljømini-

steriet 14.2.2003. ISSN 1399 9346. http://www2.dmu.dk/1_viden/2_Publikationer/3_arbrapporter/rapporter/AR1

77.pdf

En sildemåge fra Anholt nåede at blive 25 år, oplyser Ringmærkningscentralen. Politiken Indland side 2, 11.9.2003.

Bjørnsen,Mette & Clemmensen, Lars B.: De røde miler på Anholt. Varv # 1, 2003. ISSN 0105 6301. https://samlinger.sn.ku.dk/bibliotek/varv/register/stor/20031s.pdf

Hansen,Tine Sussi & Wedfeldt, Rikke & Thomas Secher Jensen: Husmusens (mus musculus) habitatvalg på Anholt. Flora og Fauna årg.109/3-4, side 101-106. Naturhistorisk Forening for Jylland. ISSN 0971 6920. http://jydsknaturhistorisk.dk/Florafauna/FloraogFauna2003-3-4.pdf

Tolsgaard, Søren: Anholts leddyrsfauna (arthropoda) side 131-138. Flora og fauna årg.109/3-4. side 131-138, Naturstorisk Forening for Jylland 2003. ISSN 0971 6920. http://jydsknaturhistorisk.dk/Florafauna/FloraogFauna2

003-3-4.pdf

Tønning,Jesper(foto): Et fredet landskab. Natur og Miljø #3 Danmarks Natufredningsforening 1.11. 2003. ISSN 1600 0048

Nielsen,Ole B. et al.: The Lower-Middle Jurassic of the Anholt borehole. Geological Survey of Denmark and Green-

land 1, page 585-609. GEUS 2003. ISSN 1603 9769. http://www.geus.dk/publications/bull/nr1_p585-609.pdf


2004

Buhl,Peter Neerup: Oxyserphus Masner. Entomologiske Meddelelser. Bind 72, hæfte 2, 2004. ISSN 0013 8851.

Olsen,Finn: Gartner i en ørken. Aarhuus Stifts-Tidende side 25, 3.7.2004.

Bech-Danielsen,Anne & Morten D.D.Hansen(foto): Husk filter, når du suger edderkopper. Politiken side 3, 2.8.20

04.

Huseby,S. Eystein: Kattegat-Jordskælvet i 1759. Varv # 2, 2004, side 16-19. ISSN 0105 6301. http://gelogi.snm

.ku.dk/museumsbutik/varv/register/stor/20042s.pdf

Den ældste sildemåge død. Politiken side 4, 23.12.2004. http://politiken.dk/indland/ECE102516/danmarks-aeldste-sildemaage-doed-paa-anholt/

Buhl,Peter Neerup: Oxyserphus Masner, 1961 represented in West Palaearctis by a new Species: Hymenoptera

Proctotrupidae. Entomologiske meddelelser Bd. 72, hft.2 2004..


2005

Bruun,Lars Dyhrberg: Edderkoppefaunaen på Anholt (arachnida: araneae). Flora og fauna årg.111/3,

Naturhistorisk Forening for Jylland 2005. ISSN 0971 6920. http://jydsknaturhistorisk.dk/Florafauna/FloraogFauna

2005-3.pdf

Frederiksen,Jesper & Skriver, Claus: FHM 4648. Marinarkæologisk undersøgelse af Anholt Nordstrands vrag.

Moesgårds Museum 2005. http://www.hum.au.dk/moesgaard/documents/1/rapporter/marinarkaeologi/anholt_2005.

pdf

Lumby,Elisabeth: Kattegats eget koralrev. Berlingske Tidende side 1 og 8, 25.1.2005.

Anholt ramt af voldsomt stormvejr. TV2 Vejret 8.1.2005. http://vejret.tv2.dk/artikel/id-72313597:tv-2vejret-fulgte-

stormen--time-for-time.html.

Fagerström,Anders: Sälarna stortrivs längst ute på udden. Sydsvenskan 2.7.2005. http://www.sydsvenskan.se/re

sor/salarna-stortrivs-langst-ute-pa-udden/

Rätzelhafte Ölpest im Kattegat. NDR KL Schleswig Holstein Magazin 19:30-20:00, 30.10.2005.

Ebbensgaard,Ida: Anholts ænder smurt ind i olie. Politiken side 10, 31.10.2005.

Færre fugle olieramt. Politiken side 6, 1.11.2005.

Dietz,Rune & Teilmann,Jonas & Abildstrøm,Morten og ukrediterede fotos: Satellitmærkning af sæler på Anholt.

Anholt-Posten side 4-6, #84. årg.29, december 2005. Anholt Borgerforening.

Andersen, Jens Møller, redaktør: Vandmiljøindsatsen. Danmarks Miljøundersøgelser. Miljøministeriet. Hovedland 2005. ISBN 87 7739 795 9.http://www2.dmu.dk/1_viden/2_publikationer/3_miljobib/rapporter/mb09.pdf.


2006

Rasmussen,Anders: Anholt 2005. Søravnen årg.34/1, side 14, Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdeling for Århus

amt 2006.ISSN 0900 1832. http://dofoj.dk/pdf/soravnen-2006-1.pdf

Tønning,Jesper(foto): Mos og sten. Istid. Natur og Miljø #1. Danmarks Naturfredningsforening 1.3.2006. ISSN 1600 0048.

Winding,Andreas & Frank Svensson(foto): Fugle og olie. Søravnen årg. 34/2, side 28. Dansk Ornitologisk Forening

Lokalafdeling for Århus amt 2006. ISSN 0900 1832. http://dofoj.dk/pdf/soravnen-2006-2.pdf

Aagaard,Lars Henrik: Kan det ske i Danmark? Berlingske Tidende Viden side 10, 28.5.2006.

Se også: samme forfatter: Når jorden går amok: Faglitteratur 2006.

Ikke flere olie-fugle på Anholt. Berlingske Tidende, 13.2.2006. http://www.b.dk/danmark/ikke-flere-olie-fugle-paa-anholt

Tønning,Jesper(foto): Kattegat-øen Anholt: Natur og Miljø # 3. Danmarks Naturfredningsforening 1.9. 2006. ISSN

1600 0048.

Vandfugle aflives ved Anholt. Politiken side 2, 10.12.2006.

Havkat. Kim Fleischer Michaelsen(foto). Politiken 5. sektion Livsstil Vinduet side 4, 10.12.2006.


2007

Stormen åd en stor bid af Anholt. Midtjyllands Avis side 5, 15.1.2007.

Stormen åd Anholt. Kristeligt Dagblad side 3, 16.1.2007. http://www.kristeligt-dagblad.dk/seneste-nyt/stormen-%C3

%A5d-af-anholt

Frausing,Holger: Havet æder Anholt. Århus Stiftstidende side 13, 16.1.2007.

Natura 2000-Basisanalyse. H 42 Anholt. Århus Amt 2007. http://naturstyrelsen.dk/media/nst/72335/46Anholt-anholt

-basis-H42.pdf

Anholts sæler har pest. Århus Stiftstidende 24.6.2007.

Seehundesterben durch Staupe auf der dänischen Insel Anholt. NDR KL Schleswig Holstein Magazin 19.30-20.00,

25.6.2007.

Lumby,Elisabeth: Unikt boblerev i Kattegat. Berlingske Tidende side 4, 6.9.2007.

Alarmerende fund af døde alke på Kattegats kyster. TV2 25.10.2007.http://nyheder.tv2.dk/article.php/id-9103258.

html

Lyng,Mogens & Flemming Højer(foto): Anholtfredninger skal udvides. Lille fredningssag for 7 hektar på kystskrænten

bag havnen udviklede sig til et ønske om i alt 270 hektar. Randers Amtsavis 2. sektion side 16, 27.10.2007.

Fredning skal stoppe golfbane og sommerhuse på Anholt. BT 29.10.2007. http://www.bt.dk/danmark/fredning-skal-stoppe-golfbane-og-sommerhuse-paa-anholt

Stoltze,Michael & Jørn Villumsen(tegning): Naturens kanon. Ørkenen på Anholt. Politiken 3.sektion side 6, 24.11.07.

Clemmensen,Lars B. & Bjørnsen, Mette & Murray, Andrew & Pedersen Karsten: Formation of aeolian dunes on

Anholt since AD 1560. Sedimentary Geology 199, 3-4, side 171-187, 2007. ISSN 0037 0738. http://www.sciencedi

rect.com/science/article/pii/S0037073807000486

Kjeldgaard,Steffen & Landt, Mikael & Meedom, Peter: Anholts Flora. 2007 Forlaget Anholt. ISBN 978 87 91772 03 0. 1 anmeldelse: Jon Feilberg: Flora og Fauna årg.113/2, side 29. Naturhistorisk Forening for Jylland 2007. ISSN 0971 6920. http://jydsknaturhistorisk.dk/Florafauna/FloraogFauna2007-2.pdf


2008

Hansen,Erling & DMU(foto) : Tæt på Anholts sæler. Århus Stiftstidende sektion 2 Østjylland side 10,15.7.2008.

Hvilsom,Frank & Anders Birch(foto): Her er vejret altid godt. På toppen af Anholt. Kort og gråt. Politiken 4. sektion side 2, 27.7.2008.

Anholt fik over 110 mm. regn.TV2 Vejret 4.8.2008. http://vejret.tv2.dk/article.php/id-13871563.html

Staffe,Aage: Isvintre før og nu. Kap. 2. Forlaget Ådalen 2008. http://www.aage-staffe.dk/isvintre.htm

m.s .: Tropenætter på Anholt. Grenaa Bladet, 5.8.2008.

Rothenborg,Michael: Ekstremregn på Anholt. Politiken side 3, 9.8.2008.

Hansen,Erling: En måneds regn på et døgn. Djurslandsposten 12.8.2008.

Larsen,Henrik & Andersen,Morten Garly & Jacob Ehrbahn(fotos): Danmark oplevede i går det voldsomste jordskælv i 100 år. Politiken side 4-5, 17.12.2008.

Murray,A.S.: New Ewidence of the Litttorina Transgression in Kattegat. OSL Dating of a Beach Ridge System on Anholt, Denmark.Boreas, an international Journal of quaternary Research bind 37, side 157-168. 2008. ISSN 0300 9483.

Larsen,Troels Romby: Ørkenjagt. Jæger nr. 2 . Danmarks Jægerforbund februar 2008. ISSN 0906 415X.

Kjeldgaard,Steffen: De 10 plager? & Naturpleje og ”invasive arter” på Anholt. Anholt-Posten side 23-27, #95, årg.32, juni 2008. Anholt Borgerforening.

Karsholt,Ole & Bygebjerg,Rune & Meedom,Peter & Kjeldgaard,Steffen: Anholts sommerfugle (lepidoptera). Entomlogiske meddelelser bind 76, hæfte 1, side 3-39, 2008. ISSN 0013 8851. https://portal.research.lu.se/por

tal/files/3875283/5148906.pdf

Elmedal,Ingrid: Følg Anholts sæler på nettet. Danmarks Miljøundersøgelser. Aarhus Universitet 6.8.2008. http://dc

e.au.dk/udgivelser/udgivelser-fra-dmu/dmunyt/2008/14/saeler_anholt/.

Damgaard,Christian & Nygaard,Bettina & Nielsen,Knud Erik: Danske kystklitter- vegetation og jordbundskemi. Dan

marks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet 2008. ISBN 978 87 7073 032 7. http://www2.dmu.dk/pub/fr658.pdf

Jordbävningen i Skåne 16.12.2008. Wikipedia. https://sv.wikipedia.org/wiki/Jordb%C3%A4vningen_i_Sk%C3%A5

ne_2008

Vestergaard,Peter & Alstrup,Vagn & Adsersen,Henning & Jens Steffensen(foto): Regeneration af nordjysk klithede

efterbrand. Flora og Fauna årg.114/2,side 33-42, Naturhistorisk Forening for Jylland 2008. ISSN 0971 6920. http://

jydsknaturhistorisk.dk/Florafauna/FloraogFauna2008-2.pdf


2009

la Cour,Cathrine: Jagten på undermålere. Information Paradoks side 18, 6.2.2009. https://www.information.dk/ku

ltur/2009/02/jagten-paa-undermaalerne

Arven efter Darwin. Dokumentar 1:2. DR2 21:50-22:30, 8.2.2009. https://www.dr.dk/tv/se/arven-efter-darwin/-

/arven-efter-darwin-2-2

Hansen,Morten DD: Musvågen på himlen. Fredericia Dagblad side 14, 24.3.2009.

Vestergaard,Morten & Liselotte Arentz(foto) og ukrediteret skitse: Hvem skal redde Anholt? Havet æder af stranden på Anholts nordkyst. Vandet står 5 meter fra øens hovedvej. Norddjurs Kommune har ikke råd til at sikre kysten, og transportminister Lars Barfoed(K) afviser at gribe ind. Jyllands-Posten side 2, 16.7.2009.

Geisling,Peter Qvortrup: Fjæsingen er havets hugorm. DR Nyheder, 16.7.2009. http://www.dr.dk/sundhed/dinsund

hed/Sommer/Sommerraad/2009/0630104252_1_1.htm

null: Kæmpehummer fanget i Kattegat. Morgenavisen Jyllands-Posten 17.7.2009. http://jyllandposten.dk/indland

/ECE4175837/kaempehummer-fanget-i-kattegat/

Sjælden haj fanget ved Anholt. Kristeligt Dagblad 28.8.2009. http://www.kristeligt-dagblad.dk/test/sj%C3%A6lden-haj-fanget-ved-anholt

Dietz,Rune & Olesen,Jens: Strandliggere på Anholt. Natursyn. DR P1 9:07-9:45, 12.9.2009.http://www.dr.dk/arkivP

1/Natursyn/Udsendelser/2009/09/10134220.htm

Abildstrøm,Morten & Olesen,Jens: Udflugt i dansk ørken. Natursyn. DR P1 9:07-9:45, 19.9.2000. http://www.dr.dk

/CMS/ArkivP1/default2.drxml?*ur=natursyn/udsendelser/2009/09/21115753.htmtrace=rt3

Thomsen, Lars Norman: Anholt og Mols Bjerge i Naturkanon. Rudersdal Lokalavisen. 9.10.2009. http://rudersdal.l

okalavisen.dk/apps/pbcs.dll/article?AID=/20091009/ARTIKLER/910099880/&template=printart

Krasnik,Benjamin & Jesper Plambech(foto): Tusindvis af alke trækker forbi Grenen på Skagens Odde og ind i Kat-

tegat. Kristeligt Dagblad 26.10.2009. https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/alken-indtager-kattegat

Kommuneplan for Norddjurs Kommune. Udvidelse af Anholt Camping . Norddjurs Kommune 2009. http://soap.p

lansystem.dk/pdfarchive/20_1370376_APPROVED_1306229685778.pdf

Wiberg-Larsen,Peter & Mogensen,Bent: Vårfluefaunaen (trichoptera) på Anholt. Flora og fauna årg.115/2-3,

side 61-68. Naturhistorisk Forening for Jylland 2009. ISSN 0971 6920. http://jydsknaturhistorisk.dk/Florafauna/FloraogFauna2009-2-3.pdf

Petersen,Søren Ryge & Thomas Borberg(foto): Tjek på fuglene, før møllerne snurrer. Politiken 4. sektion side 3, 14.6.2009.

Leth,Jørgen O. & Novak, Bernhard: Late Quaternary geology of a potential Windfarm in the Kattegat side 31-34,

Review of survey activities 2009. http://www.geus.dk/publications/bull/nr20/nr20_p031-034.pdf

Clemmensen,Lars B. & Nielsen,Lars: Internal arch of a raised beach ridge system on Anholt. Sedimentary Geo-

logy. 223, 3-4, side 281-290, 2009. ISSN 0037 0738. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S003707380

7000486


2010

Danmarks Naturfredningsforenings forslag til placering af marine nationalparker. Marts 2010. http://www.dn.dk/F

iles/Billeder/Natur/Vand/Marin_nat_park_kort_ny_stor.jpg

Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015. Anholt og havet nord for. Miljøministeriet 2010. SBN 978 87 7091 151 1. http://www2.blst.dk/publikationer/naturplanforslag/46_Anholt.pdf

Habitatbeskrivelser årgang 2010. Beskrivelse af danske naturtyper omfattet af habitatdirektivet (Natura 2000 typer)

Danmarks Miljø Undersøgelser. http://naturstyrelsen.dk/media/134976/bilag-8-nsts-marine-habitatfortolkningsmanu

al.pdf

Stoltze,Michael: Danmarks Nationalparker. Lindhardt og Ringhof 2010. ISBN 13 978 87 11 43432 1. http://danskn

atur.wordpress.com/tag/anholt/

Dolmer,Henrik: Vandværket deltager i Dansk Vand Grand Prix. Djurslandsposten 7.9.2010.

Lyng,Mogens: Anholt Camping vil flytte væk fra havet. Djurslandsposten 14.12.2010.


2011

Natur og fugle på Anholt. Dansk Ornitologisk Forening 2011. http://www.dof.dk/sider/index.php?option=com_conte

nt&task=view&id=755&Itemid=809

Clemmensen, Lars B. et al.: Costal Evolution of a Cuspate Foreland (Flakket, Anholt, Denmark) between 2006 and

2010. Bulletin of the Geological Society of Denmark 2011 ISSN 0011 6297 http://2dgf.dk/xpdf/bull59-37-44.pdf.

Larsen,Rune Engelbreth(tekst og fotos): Anholt - en dansk "ørken" i Kattegat. Danarige.dk 2011. http://www.dana

rige.dk/fotoserier/anholt1.php http://danarige.dk/anholt/

Anholt og havet nordfor. Natura 2000-område nr. 46. Naturstyrelsen. Miljøministeriet 2011. SBN 978 87 7091 1511.

http://naturstyrelsen.dk/media/nst/68784/046Plan.pdf

Anholt Fuglestation. Oprettet af Frank Svensson og Kent Olsen 29.5.2011. http://anholtfuglestation.blogspot.dk/

Keldgaard,Steffen: Hvilken ildelugtende svamp? Danmarks Fugle og Natur 29.7.2011. http://www.fugleognatur.dk/f

orum/show_message.asp?MessageID=647918&ForumID=21

Jørgensen,Bent Yde & Semler,Pernille: Anholt. Kysten og Ørkenen. 2 undervisningsfilm for gymnasiet. Chilbal Film i samarbejde med Institut for Geografi og Geologi. Københavns Universitet 2011. 2.8.2011.

Ugens fugl. Sildemåge. Information side 20, 22.8.2011.

Larsen,Rune Engelbreth: Hørt. Anholt. Politiken. Kultur side 2, 24.11.2011. http://politiken.dk/debat/profiler/engel

breth/ECE1539405/noget-helt-andet--anholt/

Kok,Lene: Anholt er skrumpet under stormen. Nyheder. DR P4 Østjylland, 28.11.2011. http://www.dr.dk/arkivP4/

Aarhus/Nyheder/Aarhus/2011/11/28/065727.htm

Anholt er skrumpet under storm. Scanpix(foto). Kristeligt Dagblad side 14, 29.11.2011.

Diekema,Susanne: Vej skyllet i havet. Nyheder. TV2 Østjylland 10.12.2011.http://www.tv2oj.dk/arkiv/2011/12/10?video_id=24091&autoplay=1

Astrup,Søren: Anholt hårdt ramt af storm. Politiken 2. sektion side 4, 11.12.2011.

Hjælp påkrævet. TV2 Østjylland 14.12.2011. http://www.tv2oj.dk/arkiv/2011/12/14?video_id=24162&autoplay=1


2012

Larsen,Arne Bo & Kent Olsen(foto): 40 år med hedelærke i Østjylland. Søravnen årg. 40/1, side 27-29. Dansk orni-

tologisk Forening Lokalafdelingen for Østjylland 2012. ISSN 0900 1832. http://dofoj.dk/pdf/soravnen-2012-1.pdf

Fredningsforslag i Norddjurs Kommune: Nordbjerg, Vesterklit og Sønderbjerg på Anholt. Danmarks Naturfrednings-

forening 2008 og 2012. http://www.dn.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2FFiles%2FFiler%2FNatur%2

FFredning%2FFredningssager_2012%2Fanholt_2012_fredningsforslag.pdf

Fredningskort: http://www.dn.dk/media/24582/fredningskort_nordbjerg_vesterklit_soenderbjerg_anholt_lav.jpg

Clemmensen,Lars & Nielsen,Lars & Konnerup-Madsen,Jens: Geoviden, Anholts geologi. Geocenter Danmark 2012. ISSN 1604 6935. http://geocenter.dk/xpdf/geoviden-1-2012.pdf

Jordskælv i Kattegat. Danmarks meteorologiske Institut. http://www.dmi.dk/nyheder/arkiv/nyheder-2012/jordskaelv-i-kattegat/

Hårdhedsgrader Grenaa Anholt Vandværk 2012. http://www.ga-vandforsyning.dk/side1216.html

Holm,Eigil: Danmarks naturkanon. Eget forlag 2011-2012. ISBN 978 87 89446 37 0.

Petersen,Jens H.: Svamperiget. Århus Universitetsforlag 1995. ISBN 87 7288 65 9 5.

Samme: Græsland og overdrevskrat side 156-158. 2. oplag 3. udgave Gyldendal 2012. ISBN 978 87 02102 99 4.

http://www.danmarks-svampe.dk/DKText/Svamperiget/Svamperiget156-158.pdf

Hvordan er Anholt opstået? Videnskabet ved Statens naturhistoriske Museum. 20.1.2012. https://snm.ku.dk/natu

reksperterne/alle_opslag/2012/2012.1/anholt/

Anholt: Ørken, bakker og strand. En lille film om Anholts natur. FufarFilm og YouTube 21.1.2012. http://anholtliv.dk/

en-lille-film-om-anholts-natur/

Stolze,Michael(tekst og foto): Hvor havet æder af Danmarks kyst.Kristeligt Dagblad side 9, 2.2.2012.

Abildstrøm,Lotte & Morten: Fredelig naturlighed. Den korte avis 29.2.2012. http://denkorteavis.dk/2012/fredelig-na

turlighed/

Møller,Jørgen Lund: Sælerne i Kattegat. Djurslandsposten side 2, 12.6.2012.

Kyst, Hav og Øer. Danskernes Akademi ser på skabelsen af bl. a. Fur, Skagens Odde og Anholt. DR2, 13:10-15:10, 29.10.2012. http://www.dr.dk/tv/se/danskernes-akademi-tv/oerkenen-i-kattegat/

Afsnittet om Anholt sendes 13:55-14:25 og hedder:Ørkenen i Kattegat og er en sammensætning af de to Chilbalun-

dervisningsfilm om Anholt: Kysten og Ørkenen 2.8.2011 (se disse). Også udsendt som dokumetarfilm DK4 17:30-

18:10, 21.7.2013. Trailer: https://vimeo.com/ondemand/oerkenenikattegat

Rohde-Brøndum,Jacob: Jordskælv i nat: Anholt er der endnu. EkstraBladet 6.8.2012. http://ekstrabladet.dk/nyhe

der/samfund/article4018832.ece


2013

Heide-Jørgensen,Henning S.: Anholt- en naturperle i Kattegat. Landskabs- og vegetationsændringer i nyere tid. Hjemmeside 20.1.2.1913. http://www.viscum.dk/abstracts/text/anholt_naturperle.pdf

Vestergaard,Villy: Politikere: Fredning forhindrer udvikling. DR P4 Østjylland, 16.5.2013. http://www.dr.dk/arkivP4

/Aarhus/Nyheder/Norddjurs/2013/05/16/171511.htm

Fiskeriet er bedst om natten ved Anholt. Fiskeritidende 1.10.2013. http://fiskeritidende.dk/fiskeriet-er-bedst-om-na

tten-ved-anholt/.

Nielsen,Erland: Anholt lavtur. Danmarks Fugle og natur 1913. http://www.fugleognatur.dk/forum/show_message

.asp?MessageID=921756&ForumID=41

Garner,Holger N.: Ferskvandssnegle (gastropoda) på Anholt 2012. Flora og fauna årg.118/3-4, side 68-69. Na-

turhistorisk Forening for Jylland 2013.ISSN 0971 6920. http://jydsknaturhistorisk.dk/Florafauna/FloraogFauna

2012-3-4.pdf

Natura 2000- Basisanalyse 2016-2021 for Anholt og havet nord for. Naturstyrelsen. Miljøministeriet 2013. ISBN

97887 7091 073 6. http://naturstyrelsen.dk/media/nst/90417/N046_basisanalyse16-21.pdf

Binder,Nicolaj Grundtvig: Anholts hurtige harer. Jægernes Magasin 9.8.2013. http://jaegernesmagasin.dk/jagthis

torier/anholts-hurtige-harer

Brandt,Anders: Anholt- ramt af voldsomt stormvejr. TV2 Vejret 28.10.2013. http://vejret.tv2.dk/artikel/id-72313597

:tv-2vejret-fulgte-stormen--time-for-time.html

Hjorth,Henrik: Flyvende jernplader og væltede træer. TV2 Østjylland 29.10.2013. http://www.tv2oj.dk/artikel/186

252:Norddjurs--Anholt-slap-naadigt

Kystfodring og sandresourcer. Fodring med oprenset materiale. Anholt Havn. Kystdirektoratet 2013.http://www.ma

sterpiece.dk/UploadetFiles/10852/36/04_Tegning05-01-05-37.pdf

Kystbeskyttelse ved Nordstrand. Norddjurs Kommune/cowi november 2013. http://polweb.norddjurs.dk/open/%C

3%98konomiudvalget%20(%C3%85ben)/2013/03-122013/Referat%20(%C3%85ben)/%C3%98K-03-12-2013%2

0-%20Bilag%2014.03%20Kystbeskyttelse%20p%C3%A5%20Nordstrand%20-%20Anholt.pdf

Bech,Gustav: Anholt får måske mere ørken. OrganicToday.dk 3.12.2013. http://www.organictoday.dk/anholt-far-m

aske-mere-orken/

Toft,Rasmus Scharling: Stormen Bodil var hård ved Anholt. http://www.dr.dk/nyheder/regionale/oestjylland/anholt-blev-haardt-ramt-af-bodil

Cappelen,Jon: Den danske stormliste. Bodil og det beskidte dusin. DMI 12.12.2013. http://www.dmi.dk/nyheder/a

rkiv/nyheder-2013/12/bodil-og-det-beskidte-dusin/

Weekendjagt på Anholt. Glud-Skjold Jagtforening af 1928. 2013. http://www.glud-skjold-jagtforening.dk/fotogalleri/a

rkiv/2013/weekendjagt-paa-anholt/


2014

Flyvende "pingviner", overvintrende alke i Kattegat, forbereder forårstræk. Kristeligt Dagblad side 16, 20.2.2014.

Tybjerg,Jonathan Baagø: Lodser frygter for miljøkatastrofer. Information side 12, 17.3.2014.

Stoltze,Michael: Landbrug og natur kan godt være i harmoni. Politikens kronik sektion 2 side 7-8, 18.6.2014.

Hansen,Gitte: Mistanke om sælpest på Anholt. DR Østjylland 15.7.2014. http://www.dr.dk/Nyheder/Regionale/Oe

stjylland/2014/07/15/051910.htm

Jensen,Henrik S.: Link til Anholt-Skifer og Katholmblokke. Stenhuggeren. Medlemsblad for Jysk Stenklub Nr. 144,

Årgang 40 nr. 2, side 20-24, april 2014. ISSN 0933 8632. http://www.jyskstenklub.dk/pdf-filer/2014%20april%2

0Stenhuggeren.pdf

Johnsen,Ib & Christensen, Niels Steen & Riis-Nielsen, Torben: Nitrogen limitation in the coastal health of Anholt,

side 360-382. Journal of coastal Conservation, 18,4. Springer 2014. ISSN 1400 0350. http://link.springer.com/arti

cle/10.1007%2Fs11852-014-0323-2#page-1

Anholt 11, Røde klitter på hvide strande - Indien - Røde Miler. Youtube 14.10.2014. https://www.youtube.com/watc

h?v=II6Sz04EHIE

Sebastian,Nils: Anholt 23. Svampe uden for sæsonen. Youtube 15.10. 2014. https://www.youtube.com/watch?v=w

M2chlgxvFI

Chriél,Mariann: Sæler fra flere områder i Danmark smittet med Influenza (H10N7). DTU Veterinærinstituttet. 15.10.

2014. http://www.vet.dtu.dk/Nyheder/2014/10/influenza?id=47cf30be-7e8f-427a-aaf7-dff51f13c47d

Sebastian,Nils: Naturbeskyttelse eller konservering. Kortfilm 16.10.2014. https://www.youtube.com/watch?v=Jd

xyywz7Gwg

Sebastian,Nils: Anholt 3 landskabstyper. Kortfilm 16.10.2014. https://www.youtube.com/watch?v=aUXWYUx0zgg

Back,Ronni Rix & Jacobsen, Jan Steen & Byskov, Søren: Til havs efter tun. Dansk tunfiskeri i Nordsøen, Skager-

rak og Kattegat 1920-1960.Fiskeri- og Søfartsmuseets Forlag 2014.ISBN 978 87 90982 74 4. http://www.fimus

.dk/ny-bog-dansk-tunfiskeri-1920-1960

Groth,Lars: Danske naturrekorder. Meloni 2014. ISBN 978 87 7150 019 6.

Skov,Søren & egne fotos: Jysk natur. Anholt: Sæler mellem ørken og hav, side 29-37. Gyldendal 2014. ISBN 978 87 02137 96 5.


2015

Kjølby,Rikke: Vej skyllet bort af storm. Nyheder. TV2 Østjylland 12.1.2015. http://www.tv2oj.dk/arkiv/2015/01/12?vi

deo_id=53919&autoplay=1

Havgaard,Linda & Mortensen,Peter: Anholtblokke/Wealdenblokke/Sedimenter/Bjergarter. Den Danske Mineral og

Fossil Database, opdateret 25.1.2015. http://www.davindestenmuseum.dk/database/database.html

Pleje af sjælden natur på Anholt. Norddjurs Kommune 29.1.2015. http://www.norddjurs.dk/nyheder/pressemedde

lelser/2015/jan/pleje-af-sjaelden-natur-paa-anholt

Skovens Dag på Anholt. DR Ramasjang 7:15-7:30, 9.5.2015.

Kriblekrable Safari i naturen. I Ørkenen på Anholt. DR Ramasjang 17:55-18:00, 26.5.2015. https://www.dr.dk/tv/s

e/kriblekrable-safari/kriblekrable-safari-om-natten

Ammitzbøll,Kenneth: Anholt. Film. Kapper Film Productions. youtube. https://www.youtube.com/watch?v=Btsks6

NvxGc

Ny influenza (virus HTN7) tog livet af hver fjerde danske sæl. Kristeligt Dagblad 23.8.2015. http://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/ny-influenza-tog-livet-af-hver-fjerde-danske-sael

Bakalus,Silla: Kæmpehaj fanget ved Anholt. BT 24.11.2015. http://www.bt.dk/utroligt-men-sandt/fiskeekspert-kan

-ikke-faa-armene-ned-over-mega-fangst-ved-kattegat-har-

Lauridsen,Jan Bjerre: Verdens næststørste haj, en brugde, i nettet. BT 24.11.2015. http://www.bt.dk/danmark/hu

mmerfisker-spaerrede-oejnene-op-verdens-naeststoerste-haj-gik-i-nettet-i-kattega

Vejret på Anholt. Mit rejsevejr 2015. http://www.mitrejsevejr.dk/l/danmark/vejret-anholt-vejrudsigt-temperatur-kli

ma.php

Fredninger. Anholt. Danmarks Naturfredningsforening. 1.9.2015. http://www.fredninger.dk/fredning/oerkenen/

Schrøder,Niels: The Kattegat Island of Anholt: Sea-Level Changes and Groundwater Formation on an Island.

The Journal of Transdisciplinary Environmental Studies Vol.14 No.1 side 27-49, September 2015. ISSN 1602

2297. https://www.semanticscholar.org/paper/The-Kattegat-Island-of-Anholt%3A-Sea-Level-Changes-on-Schr

%C3%B8der/6e29d809e23f9ea7462d4c8619c6eb0b739878ef

Jensen,K.A.: Menneskets oprindelse og udvikling. Gyldendal 1996. 3. udgave 2005. ISBN 978 87 020413 3 6.

http://mennesketsoprindelse.dk/beroemte-lokaliteter/europa/tyskland/neanderdalen

Fredningsnævnet for Midtjylland østlig del. Afgørelse af 11 december 2015 om fredning af Nordbjerg, Vesterklit

og Sønderbjerg på Anholt. https://www.dn.dk/media/21595/fredningskendelse_nordbjerg_vesterklit_soenderbje

rg_anholt.pdf

Atlas Flora Danica bind I-III. Dansk Botanisk Forening. Gyldendal 2015. ISBN 978 87 02152 99 9. 1 anmeldelse:

Emil Bergløv: Efter 23 år med snuden i mulden: Danmarks planter kortlagt. Politiken 2. sektion side 1, 18.12.2015.

https://politiken.dk/magasinet/art5603201/Efter-23-%C3%A5r-med-snuden-i-mulden-Danmarks-planter-er-kortlagt

Christensen,Jørgen Straarup & Rasmussen,Palle Ambech Frænde og Michael Fink Jørgensen(kort og grafer): Re

videret status for sjældne fugle i Danmark før 1965. Ornitologisk Forenings Tidsskrift 109, nr. 2, 2015. ISSN 00111-

6394 https://pub.dof.dk/artikler/96/download/doft-109-2015-41-112-revideret-status-for-sjaeldne-fugle-i-danmark-

foer-1965-joergen-staarup-christensen-og-palle-ambech-fraende-rasmussen


2016

Henriksen,Lars og Lars Laursen(foto): Mørket er nærmest forsvundet ud af vores liv. Anholt det mørkeste sted i

Danmark. Kristeligt Dagblad side 9, 23.3.2016.https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/moerket-er-naerm

est-forsvundet-ud-af-vores-liv

Skov-Hansen,Peter Svith: Vej raseret af Urd. Ligner marengs der er gået i stykker. TV2 Østjylland 27.12.2016.

http://www.tv2oj.dk/artikel/urd-raserer-vej-paa-anholt-oeboere-efterlyser-kystsikring

Andersen,Søren & Lotte Arentz Sørensen(fotos): Urd tog en ny bid af Anholt. Kattegat har spist endnu en luns af

hovedvejen på Anholt. Øboerne efterlyser hjælp til at kystsikre vejen. Aarhuus Stifts-Tidende side 30, 28.12.2016.


2017

Vestergaard,Morten & Liselotte Arentz Sørensen(fotos): Bør staten betale for at redde Anholt? Den eneste vej på

Anholt er på vej ti at forsvinde i havet. Både Norddjurs Kommune og øens beboere efterlyser hjælp fra staten. Men

så enkelt er det ikke. Morgenavisen Jyllands-Posten side 6, 4.1.2017.

Kok,Lene & Elkjær,Sarah Friis: Anholts indsamling til at kystsikre øen er kommet godt fra start. DR Østjylland 11:

10, 6.1.2017. https://www.dr.dk/nyheder/regionale/oestjylland/kystsikring-venner-og-udenlandske-virksomhed

er-donerer-penge-til

Abrahamsen,Sebastian & Jakob Dall(foto): Forurening fra havbrug vil ramme beskyttede kyster. Information side 1

og 4-5,13.6.2017. https://www.information.dk/indland/2017/06/forurening-havbrug-kattegat-ramme-beskyttede-

kyster

Top,Søren Rathlou & Thomas Emil Sørensen(foto): Danske småøer på vej under vand. Kristeligt Dagblad 5.7.2017. https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/danske-smaaoeer-paa-vej-under-vand

Top,Søren Rathlou & Thomas Emil Sørensen(fotos): Mens systemet tøver, smuldrer Anholts kyst. Kristeligt Dag-

blad Danmark. Serie: Øer under vand side 2, 17.7.2017. https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/mens-syste

met-toever-smuldrer-anholts-kyst

Greve,Maria & Andreas Bang(foto): Rollemodel. Gro samler pantflasker for at sikre Anholts kyst. Lime Netto side

65-68, november 2017 nr. 170. Aller Client Publishing. ISSN 1904 1985. https://lime.dk/laes-magasinet-lime/

Ettrup,Henning: Optælling af måger og tærner på Anholt. Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift nr. 72 side 15-39.

ISSN 0904 6674. 2017. https://docplayer.dk/177060874-Optaelling-af-maager-og-terner-paa-anholt-henning-ettrup.html

Trempe,Jr.,Robert,B.& Buthke,Jan: Instructive Anholt. Denmark´s Most Remote And Reflective Municipality. Arki-

tektskolen Aarhus 2017. https://adk.elsevierpure.com/ws/portalfiles/portal/61318846/Instructive_Anholt_Denmark

_s_Most_Remote_and_Reflective_Municipality.pdf


2018

Ulnits,Steen tekst og fotos: Anholt - en lille ø i Kattegat, der lige så godt kunne være blevet svensk. 2018. http://

ulnits.dk/biologi/anholt/

Ravn,Alexander:Jubel på Anholt: Nu er der fundet penge til kystsikring. TV2 Østjylland 09:39, 3.2.2018. https:/

/www.tv2ostjylland.dk/artikel/jubel-paa-anholt-nu-bliver-der-sat-penge-af-til-kystsikring

Alström,Silja og Nielsen,Nielsen & Morten Juhl(foto): Anholt må spare på vandet. Frygter havsalt i drikkevandet.

DR Østjylland 7.6.2018. https://www.dr.dk/nyheder/regionale/oestjylland/anholt-maa-spare-paa-vandet-frygter-havsalt-i-drikkevandet

Schrøder,Niels: Anholts ørkenvand. Anholt-Posten side 18-20, #135, årg.40, juni 2018. Anholt Borgerforening. Se

Viden 2015. http://www.anholtborgerforening.dk/wp-content/uploads/2019/10/1805997-ap-samlet-sommer-18_LO

W.pdf

Kystsikringsprojektet på Anholt. Norddjurs Kommune 8.8.2018.https://www.norddjurs.dk/borger/natur-og-miljoe/nat

ur-og-landskabsbeskyttelse/kystbeskyttelse/kystsikringprojektet-paa-anholt

Anholt i gang med kystsikringsprojekt. Klimatilpasning 16.8.2018. https://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/20

18/august/anholt-i-gang-med-kystsikringsprojekt/

Weekendvejret. Dagens Tema: Ø-vejr. Morten Abildstrøm og Ellen Nybo Hansson: Anholts Ørken. TV2 21:50-22:05 15.9.18.

Kystsikring på Anholt. Fufar Visual Media. youtube 18.10.2018.https://www.youtube.com/watch?v=Zg9Vq13O7Uk

Gøttler,Sofie Øgaard og Per Folkver(fotos): Anholt forbigået i naturkanon. Anholt blev ikke optaget på listen over de

mest naturskønne områder i det danske land. Jyllands-Posten 20.11.2018. https://jyllands-posten.dk/aarhus/nord

djurs/ECE11018460/anholt-forbigaaet-i-naturkanon/

Luftmålestation: Anholt. Institut for miljøvidenskab Aarhus Universitet. 13.12.2018. http://envs.au.dk/videnudvek

sling/luft/maaling/stationer/anholt/


201

Anholt Nordstrand. Årsskiftet 2018/19. Anholt Kystsikring. Fufar Visual Media. youtube 1.1.2019. https://www.you

tube.com/watch?v=4fBgHFovxmU

Blækspruttesvamp fundet på Anholt. Peter Uphoff foto. Kristeligt Dagblad side 14, 13.11.2019. https://www.krist

eligt-dagblad.dk/bagsiden/sjaelden-svamp-paa-fyn-lugter-helt-forfaerdeligt

Schrøder,Niels med figurer og fotos af forfatteren : Anholts naturhistorie. Guide udgivet af Anholt Museum 2019.

https://forskning.ruc.dk/da/publications/anholts-naturhistorie

Dahlager,Lars & Helle Rossen(foto): En død kæmpetun er skyllet op på Anholts strand. Politiken side 2, 31.12.19.

https://politiken.dk/forbrugogliv/forbrug/art7584354/Død-tun-skyllet-op-på-stranden-for-første-gang-i-mange-årtier


2020

Nørgaard,Malte & Kolstrup,Daniel Vestergaard & Frank Svensson(fotos): Hybenrosen fræses ned på Anholt. DR

Østjylland 22.1.2020. https://www.dr.dk/nyheder/regionale/oestjylland/hybenrosen-fraeses-ned-paa-anholt-det-er-

den-eneste-rigtige-loesning

Jeppesen,Birgitte Dahl(tekst og foto): Snoge. Kom til Anholt i 70´erne. Anholt-Posten side 52, #144, årg.42, oktober

2020. Anholt Borgerforening.