Anholt Fyr

                                                                     FYRVÆSEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1561

Brev fra K. Frederik den Anden af 16. Avgust 1561 til Jens Juul om en forsvarlig Pasning af Fyrlampen paa Anholt.Det Nye Danske Magazin 1.Række, Bind 4, Side 80. Det Kongelige Danske Selskab til den Nordi-

ske Histories ogSprogets Forbedring. Kjøbenhavn 1823. https://books.google.dk/books?hl=da&id=e89AAQ

AAMAAJ&q=anholt#v=snippet&q=anholt&f=false

 

1585

3 kongelige Breve til Lensmand Jørgen Rosenkrands dateret 27.2 1573, 19.11.1583 og 26.3.1585, om "at

holde den Lygte paa Anholt ved Magt og Lige med Lys og Blus". SeRørdam,Holger Fr.: 7:  "Kulturhistoriske Smaabidrag fra Frederik II.’s Tid"  Side 139 og Side 142-143 samt Wulff,D.H.: 12:  "Tillæg til Side 139" Side 188. Samlinger til jydsk Historie og Topografi Bind VIII. M. Schultz's Boghandel  Aalborg 1880-1881.  https

://www.ronlev.dk/webdokumenter/samlinger_til_jydsk_historie_og_topografi_VIII_bind_1880-81.pdf

 

1634

Carolús,Joris: Licht des Zeevaerts. Het Rif van Anout strecht van de Noord-Oost-hoeck van Anout een grote mijle in Zee--se Nielsen, Bo: Anholt Knob. Fortællinger fra Anholt 14 side 20. Eget forlag 1990. ISSN 0109 1786.


1692

Hoffmann,Emanuel: Knubben von dem Lande Anholt. Rapport om forholdene på Knoben .Coppenhagen 10.12.1692. se Nielsen, Bo: Anholt Knob. Fortællinger fra Anholt 14 side 21-23. Eget forlag 1990. ISSN 0109 1786.

 

1708

Juel,Rasmus: Carte af Anholdt med Dessen omliggende Grunde samt dend Nye, Anno 1708, opsatte FyerBagge og Waane-huus. Målestok ca. 1:24000. Det Kongelige Søkortarkiv. http://billedarkiv.mfs.dk/fo

toweb/archives/5001-Museet-for-s%C3%B8farts-billedarkiv/archive/Arkiv-87/000024831.jpg.info

 

1779

Da der paa Anholt Øe under Caløe Amt ved det der værende Fyhr til frie Bolig for den ved bemeldte Fyhr beskikkede Inspecteur opføres en Bygning af 9 Fag Bindingsværk Fuur-tømmer---  P.A. Gersdorff 2.9.

1779. Den Viborger Samler Side12, 20.9.1779. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record

/doms_aviser_page%3Auuid%3Afdc5694a-0b32-453d-9a84-814a2328c8bf/query/anholt

 

1788

Fra General-Toldkammeret er under 14.October bekiendtgjort følgende: For desto mere at betrygge Søfarten--- Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger Side 1, 17.10.1788.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A0305f40b-1efe-46ac-bb43-eb0d84270a17/query/anholt  Ovenstående Bekendtgørelse ses desuden i  Royal Danish American Gazette side 1, 21.2.1789.  http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_av

iser_page%3Auuid%3Affcaf9db-619a-4d27-8073-6af4ebbf6416/query/anholt

 

1793

Brun,Conrad Malthe: Da jeg saae Anholt Fyhr. Ode. Minerva 1793.

Licitationer. Over et nyt Fyrmænds-Hues Opbyggelse. Kiøbenhavns Kongelig alene privilegerede Adres-

se=Contoirs Efterretninger Side 4, 2.8.1793. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/search/An

holt/date/1793-08-02%2C1793-08-02

 

1798

Onsdagen den 14de d M om Formiddagen Kl. 10 bliver i Bygnings=Contoiret foretaget Licitation over en Fyhr-Inspecteur-Bolig paa Anholt, tilligemed de dertil behøvede Materialiers Leverance og videre; alt efter de Conditioner, Tegninger og Overslage, som 4 Dage foinden af de Lysthavende kan tages i Øjesyn paa Licitationsstedet. De til Forsendelse  med Posten alene privilegerede Københavnske Tidender Side 10-11, 12.11.1798.

 

1799

Det er for Kamret andraget, at fordi Fyret paa Anholt --- Kongeligt allernaadigst privilegerede Aarhuus Stifts Adresse=Contoirs Tidender Side 1, 4.12.179 http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/dom

s_aviser_page%3Auuid%3Af851b4d6-afc1-4550-a312-e9ab587a8fcd/query/anholt

 

1801

At der efter Kongelig Befaling er føiet Anstalt til at Fyrene paa Cronborg Nakkehoved Anholt Thunø Skagen og Lindesnæs indtil videre holdes slukkede. Kiøbenhavn 25de Martii 1801.  Kongeligt allernaadigst privilegerede Aarhuus Stifts Adresse=Contoirs Tidender Side 1, 1.4.1801. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A566b18c2-22a1-4619-8291-4317becbfb9d/query/anholt


1802

Bynch,Lorentz:  Mere om Anholt. Iris og Hebe. En Fortsættelse af Maanedsskriftet Iris Bd. 4  Side 97-151 og 216-244, Samlet og udgivet af Hofboghandler Simon Poulsen November 1802. Kopi Anholt Museum. Se Nielsen, Bo: Anholt Knob. Fortællinger fra Anholt 14 side 8-17.  Eget forlag 1990. ISSN 0109 1786.

 

1804

Bynch,Lorentz: Noget om Fyrtaarne og fornemmeligen det paa Anholt. Iris og Hebe Maanedsskrift Bind 3 Side 1-48. Samlet og udgivet af  Hofboghandler Simon Poulsen 1804. Kopi Anholt Museum

 

1807

Fra Admiralitetet er under 16de f. M.... De til Forsendelse med Posten alene privilegerede Københavnske Tidender Side 6, 13.2.1807 http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%

3Auuid%3A22b84a79-2a1b-4603-9160-9202a0e58bd2/query/knoben%20  se desuden Steenberg,

Etly: Knoben. Anholt-Posten side 33, #138, årg.41, april 2019. Anholt Borgerforening. http://www.anho

ltborgerforening.dk/wp-content/uploads/2019/10/Anholt-Posten-nr.-1-2019.pdf

Til Bolværket omkring Fyrtaarnet paa Anholt---Kiøbenhavns Kongelig alene privilegerede Adresse=Con-

toirs Efterretninger Side 3-4, 4.3.1807. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_avi

ser_page%3Auuid%3Ab51bd60b-25eb-4ebe-815f-d6ddf4e86f96/query/anholt

 

1816.

de Løwenørn,Paul: Anvisning for Seilende i Kattegattet. Beskrivelse over Kattegattet. Om Anholts Øster Rev og Fyhrene på denne Øe. Udgivet fra Det Kongelige Søe-Kaarte Archiv April 1800. Siette omarbeide-

de og forøgede Oplag 1816  Pp. 35-37. http://www.jmarcussen.dk/maritim/hs/folio/pilotbog/bog013.html

Se desuden Nielsen,Bo: Anholt Knob. Fortællinger fra Anholt (14) side 18. Eget forlag 1990. ISSN 0109 1786.


1826

Dette år antages den fredede Fyrmesterbolig at være opført. Arkitekt Georg Nielsen Holgreen. Se Anne-Louise Sommer: Den danske arkitektur side 206, Gyldendal 2009.

 

1838

De danske Fyr. Fyret paa Øen Anholt. Kjøbenhavnsposten Side 719-720, No.178 12.Aarg., 1.7.1838.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Af6701ca5-3ec6-4475-919a-b4842a0d901e/query/anholt

 

1841

Under 15de d.M. har Hs. Maj. allernaadigst resolveret, at der skal udlægges et Fyrskib ved Knoben paa Anholt Rev, hvilket dog først vil kunne skee September 1842. Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter privilegerede Berlingske Politiske og Avertissementstidende Side 1, 23.12.1841.

 

1842

Bekjendtgjørelse for Søfarende. Udlægning af Fyrskib i Kattegattet ved Enden af Anholts Øster Rev, Kno-

ben kaldet. Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Comptoirs Efterretninger Side 1, 5.4.1842.

 

1846

Ifölge Ordre fra det höje kongel. General-Toldkammer afholdes Lictation over 23000 Potter rafineret Raps-

olie.Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Comptoirs Efterretninger Side 6-7, 10.11.1846.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Adfd68886-f7c6-4c81-acb7-7ae4a1f0a285/query/anholt/page/doms_aviser_page%3Auuid%3A573c51b4-1605-44bf-b4c7-303499173b15


1854

Paa Foranstaltning af Marineministeriet er der udgivet en Fortegnelse over Fyrene i det danske Monarchi.

Fædrelandet Side 1, 1.6.1854. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page

%3Auuid%3A50a7024b-6542-4b07-a833-02f29ee01a9c/query/Anholt%20knob

 

1861

Fyrtaarnet paa Anholt. Xylografi af Carl Neumann. Illustreret Tidende Side 281-282, Årg. 2 Nr. 88. Forlagsbureauet i Kjøbenhavn 2.6.1861. http://illustrerettidende.dk/iti/main/Haefte.xsql?nnoc=&p_Aargang

Nr=2&p_HaefteNr=88

Strandinger. Mandskabet reddede sig i Skibsbaadene til Knoben Fyrskib. Kongelig privilegeret Aarhuus Stiftstidende Side 2, 18.12.1http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%

3Auuid%3A7cb7a258-375a-4237-9a48-3d1088efdf5b/query/anholt

 

1866

Nordiske Billeder. Fyrtaarnet paa Anholt. Andet Binds tredie Hefte Side 9-10. Forlagsbureauet i Kjøbenhavn 1866. Genudgivelse af samme titel fra Illustreret Tidende Nr. 88, 1861.

 

1870

Dyr Lystreise. Fyrmesteren paa Anholt gjorde nylig en Seiltour til Morupkysten-- Dagbladet Side 6, 4.5.70.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A8d0aca81-d0a9-4bdd-abf6-9cd8af6a0666/query/fyrmesteren

 

1871

Paa Touren over Kattegattet gik Hs. Maj. Kongen igaar Formiddag Kl. 10½ iland paa Anholt og besaae Fyrtaarnet m. M. Derfra meddeltes videre paa Øen, at Hs. Majestæt ombord i Dampskibet "Slesvig" et Par Timer efter vilde passere Øens vestlige Side. Da imidlertid ingen Fartøier fra Land viste sig der Kl. 2½, fortsattes ReisenDen til Forsendelse med de Kongelige Brevposter privilegerede Berlingske Politiske og Avertissementstidende Side 7, 15.8.1871.

Skibs-Efterretninger. Kongelig privilegeret Aarhuus Stifts-Tidende Side 2, 20.9.1871.

 

1879

Fædrelandet. Udvalget tilraader til Fyrvæsenet at bevilge 74,500 Kr. til Reservefyrskib i complet Stand og 54,400 Kr. -- Aarhuus Stifts-Tidende Side 1, 29.12.1879. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/av

is/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A4db832c8-30ef-4023-b249-32c978307768/query/anholt

 

1880

Anholt Fyrtaarn. Ugebladet  "I Borg og Hytte". Et Billedblad for Alle, Side 197, 3. Aarg. Nr. 25. (På nummer-

ets forside, side 195, Carl Neumanns xylografi af Anholt Fyr som i Illustreret Tidende 1861.)  Udgiver K.

Lindstrøm Kjøbenhavn 1880.

 

1881

Bekjendtgørelse for Søfarende Nr. 5. Forandring af Anholt Fyr. Kattegat. Jyllandsposten Side 1, 29.9.1881.

 

1883

Anholt Fyr.  "Ungdomsvennen"  Side 69 og 71, 1. Aarg. Nr. 5.  Udgiver A. Behrend Kjøbenhavn 1883. Gen-

anvendelse af xylografien af Anholt Fyrtaarn fra Ugebladet "I Borg og Hytte" 1880.

 

1888

Nyt Fyrskib.Til Stationen paa "Anholt Knob"er der anskaffet et nyt Fyrskib, som er bugseret dertil fra Or-

logsværftet af Vagerdamperen "Løvenørn". Det ældre Fyrskib vil derpaa blive slæbt hertil for at underkas-

tes en større Reparation.Dagens Nyheder Side 2, 7.7.1888.

 

1892

En ung Pige, som kan telegrafere og vil paatage sig at undervise 3 Børn, kan faa vellønnet Plads hos Fyrmester Kellermann Anholt. Ledige Tjenester  Nationaltidende Side 4, 9.10.1892.

Tarvelige Lønninger. Tjenesten ved Telegrafstationen paa Anholt Fyr, hvorfra tillige Telefonststione i Anholt By betjenes, er i stærkt Tiltagende. Aarhuus Stifts-Tidende Side 1-2, 13.10.1892.

 

1894

Anholt Fyr. Et Fremtidsbillede fra Pall Mall Gazette i Aaret 2027. Aftenposten Oslo side 1-2, 26.7.1894.

http://www.nb.no/nbsok/nb/59d7b4fdb40b929a5e8f4a91101c5351#pgId=1

 

1898

Bloch,J.C.D.: Om Anholt Fyr. Tidsskrift for Søvæsen Side 429-436, Ny Række Bind 33, Marinehistorisk Selskab 1898.

 

1899

Schiøtt,Jul.(red): Anholt Fyr.  Danmarks Natur i Skildringer af Danske Videnskabsmænd. Side 281.

Det Nordiske Forlag 1899.

 

1900

Secher,V. A.: Det danske Fyrvæsens Historie 1560-1660. Samlinger til jydsk Historie og Topografi 1899-1900. 3. Række Bind 2, Side 329 35, 341-46,356, 365f, 371-86 og 390-94. Tillges Boghandel 1900.

Vor Flaades Tilstand. Om afmærkning af Anholt Østrevs "Knubben". Nationaltidende Side 1-2, 24.1.1900.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/search/knubben%20anholt

 

1901

Ismælding fra Marineministeriet. Fyrskib ”Anholt Knob” inddrages grundet Drivis. Politiken Side 3, 20.2.01.

Ismælding fra Marineministeriet. Fyrskib ”Anholt Knob” er atter udlagt paa Station. Politiken Side 3, 9.3.01.

 

1902

Da Anholt Nordvest Rev har forskudt sig Syd efter, saa at Rønne Løb har forandret retning, er vestlige Bi-

fyr slukket. Vestjyllands Social-Demokrat-Esbjerg Side 2, 15.2.1902.

Til 1. Maj er Lærerindepladsen ved Anholt Fyr ledig. Jyllandsposten Side 3, 7.3.1902. http://www2.statsbib

lioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A681f59c2-5caa-446a-936c-ce4f61d4f

7e5/query/Anholt%20fyr

 

1911

Ansøgning om Lystønde sydvest for Anholt, når Fyret paa Ostebakken nedlægges. Aalborg Stiftstidende Side 2, 3.10.11.

 

1912

Ostebakke Fyr nedlægges. Jyllandsposten Side 4, 4.8.1912.

 

1918

Jensen,Carl: En Nat paa et Fyrtaarn. En Barndomserindring fra Anholt. Middelfart Venstreblad Side 4-5, 2.6.1918. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Acd605

2b9-b542-47a4-84df-a7687812aa01/query/anholt/page/doms_aviser_page%3Auuid%3Acd6052b9-b542-47a4-84df-a7687812aa01

 

1921

Vort Fyrvæsen. Jyllandsposten Side 6, 12.8.1921. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/rec

ord/doms_aviser_page%3Auuid%3Ad3f23e5d-1764-4ab6-94bc-b4cd519d77e1/query/Anholt

Ehrencron-Kidde,Astrid: De sporløse Veje: Af Martin Willéns underlige Hændelser. Stormen (Fortælling

fra Anholt Fyrmesterbolig). Gyldendal 1921. Anmeldelse: R.: Literatur. Jyllandsposten Side 5 27.1.1922.

https://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ae9f4cdcc-e2

76-4a7b-b97a-10f753dbdfa8/query/Anholt   Stormen.Slesvigs Søndagsblad Side 10-15, 41. Aarg. Nr.1.

Tillæg til Slesvigs Tidende 22.1.1922   https://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_

aviser_page%3Auuid%3Aafbac7ea-514f-46f9-8890-d232a369643a/query/Anholt og Stormen anden del

Nr. 2  Side 27-29, 29.1.1921  https://www2.statsbiblioteket.dk/mediesream/avis/record/doms_aviser_pa

ge%3Auuid%3A2e3da494-a80e-44c2-a6f4-029f4138255b/query/%20storme og Stormen sidste del i Nr.

3 Side 22-24, 5.2.1922  https://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%

3Auuid%3A4876874a-b15b-4ad1-8078-0243e880e6c2/query/stormen

 

1922

Knudsen,Johannes: Anholt Knob. Tidsskrift for Søvæsen Side 361-74,  Aarg. 93,  Marinehistorisk Selskab 1922. se Nielsen,Bo: Anholt Knob. Fortællinger fra Anholt (14) side 19-29. Eget forlag 1990. ISSN 0109 1786.

 

1924

Er Anholt Knob Fyrskib forulykket? Ekstra Bladet Side 1, 12.5.1924.

Sahn. og TW(skitser): Eksplosionsulykke om Bord i Anholt Fyrskib. En Matros og en Kok saaret. To af Marinens Flyvere dirigeredes med Lægehjælp til Stedet. Politiken Side 3, 13.5.1924 

Klar til Afløsning. Det ny  "Anholt Knob", der i Dag afgaar til Anholt til Erstatning for det eksplosionsram-

te Fyrskib. Ukrediteret foto. Politiken Side 3, 15.5.1924.

 

1926

Anholt-Knob Fyrskib med Undervands-Membran-Taagesignal. Vendsyssel Tidende Side 7, 7.10.1926.

 

1927

Blytmann,Einar & Fjeldborg,Rogert: Det kgl. Danske Fyrvæsen 1560-1927. Fr. Bagges kgl. Hofbogtrykkeri

København 1927.

 

1928

Bortdrevet Fyrskib. Vendsyssel Tidende Side 3, 27.12.1928.

 

1931

Naar man keder sig paa Anholt. Det muntre Hjørne. Aalborg Amtstidende Side 3, 16.4.1931.

Fuglefaldet ved Fyrene. Politiken Side 12, 9.5.1931. Se under Temaet "Naturen".

Lyset, der viser Skibene Vej. Aarhuus Stifts-Tidende Side 3, 22.11.1931.

 

1933

Stauning inspicerer som Marineminister Landets Fyrskibe. Politiken Side 7, 29.7.1933.

S.B & ukrediterede vignetter.: De blinkende Fyr. Hjemme og Ude. Ugetillæg til Kristeligt Dagblad, 10.Aarg.

Nr.2, Side 4-5, 12.1.1933.

 

1935

Fuglefaldet ved Fyrene. Morsø Folkeblad Side 4, 25.5.1935.

 

1936

Greve,C.Th.: Fra den danske Ørkenø Anholt. Jyllands-Posten Side 4, 25.6.1936.

 

1938

Anholt Fyr jubilerer. Fejrer 150 Aar. Politiken Side 16, 25.1.1938.

Thuborg,Anders og ukrediteret foto: Jubilerende Fyr. Vendsyssel Tidende Side 13, 27.1.1938.

Mogens N. og ukrediterede fotos: De første 20 Aar paa et Fyrskib er de værste. Nationaltidende Side 7, 6.11.1938.

 

1939

Karl Anholter(Karl Karlsen) og ukrediteret foto: Fyrene paa Anholt. Vendsyssel Tidende Side 13, 21.6.1939.

 

1941

Fyrene paa Anholt. Vendsyssel Tidende Side 8, 27.1.1941.

 

1944

Madsen,Arenth med korttegninger af forfatteren?: Danmarks mærkeligste Fyr. Vendsyssel Tidende Side 7,10.1.1944.

 

1946

Nielsen,John: De danske Farvande i Fred og Krig. Handels og Søfartsmuseets AArbog Aarg. 5 Side 91-122 1946. http://mfs.dk/wp-content/uploads/2016/05/1946DeDanskeFarvande91-122.pdf

 

1948

Wilster,Harald: Vore Fyr. Haandbog over Fyretablissementer og Fyrskibsstationer, side7-8, 1948.

 

1949

Nielsen,J.C.: Fyrvæsenets Udvikling fra Oldtiden til vore Dage. Vendsyssel Tidende Side 6, 15.7.1949.

Nedergaard,E.: Er Fuglene blevet klogere? Jyllands-Posten Side 3,18.11.1949.

 

1950

Model af Anholt Knob Fyrskib i Tornby Kirke. Den eneste Fyrskibsmodel, der saa vidt vides er ophængt i nogen dansk Kirke. Kristeligt Dagblad Side 8, 25.1.1950.

 

1953

Fyr-Jeepen paa Anholt har kørt 60 000 Kilometer. Jyllands-Posten Side 5, 17.12.1953.

Fyret på Anholt. Fyrassistenten er på vej til sin nye bolig med familien. Husene er bygget i form af et skib, så de kan modstå sandstorm. Her bor tre familier. Film 0,47 minutter. 1953. Filmcentralen  https://filmcent

ralen.dk/museum/danmark-paa-film/klip/fyret-pa-anholt

 

1954

høy.: Med fyrfolk paa Kattegatsrejse. Information side 5-6, 8.5.1954.

 

1956

Bavngaard,Knud: Et Monument mellem Havet og Ørkenen. Jyllands-Posten Side 8, 7.7.1956.

 

1960

Henning Henningsen: Papegøje- og vippefyr. Knud Klem: Fra blusfyr til blinkfyr. John Nielsen: Hovedlinier i

fyrvæsenets historie, fra 1830-1945. Knudsen A. Skov: Lysene tændes igen. Det danske Fyrvæsen gennem 400 år. Handels- og Søfartsmuseet. Årbog 1960. http://mfs.dk/velkommen-ms-videnscenter/bibli

otek/digitaliserede-boeger-og-artikler/aarboeger/aarbog-1960/

jfd.: Fra Frederik II's "papegøjefyr" til decca, radar og helautomatisk fyr. Information side 12, 7-8.5.1960.

Byen, der har fire fyrtårne. Ukrediterede fotos. Samvirke side 8-9, FDB 1960. http://classic.samvirke.dk/ma

gasin-artikel/byen-der-har-fire-fyrtarne

 

1961

Øberg,Bent og ukrediterede fotos: Dage på en Ø. Fyr-folket på Anholt - bor hinsides ørkenen. Demokraten side 12,11.4.1961.

Reklamefilm for et sæbeprodukt optaget hos Fyrmester Djurhus og familie, Anholt Fyrgaard. Kristeligt Dag-

blad side 4, 10.7.1961.

 

1962

FL.: Lensbaronen Oskar Preben Fritz Leopold Løvenskiold paa Anholt er et lysende eksempel. Han passer baade fyret og skoven. Aarhus Amtstidende Side 1-2, 13.1.1962.

Englænderne udlagde de første fyrskibe i de danske farvande. Vort eget første var fra 1829 (modelbillede). Skibets Historie. Politiken side 2, 7.3.1962.

Automatiske fyr. Fyrvæsenet har søgt bevillinger til automatisering af Anholt Fyr. Politiken side 10, 4.4.62.

-joan. og ukrediterede fotos: Automatisering af Anholt fyr. Demokraten side 12, 5.4.1962.

joan- og ukrediterede fotos: Vi er ikke anderledes fordi vi bor på et fyr. Demokraten side 9, 8.4.1962.

Ørkentur og visit hos fyrmester Koldborg Nielsen i anledning af automatiseringen af Anholt Fyr. Det midt-

jydske Regional-program DR P2 19.00-19.45, 11.6.1962.

 

1964

Det ny-automatiserede Anholt Fyr blev igår prøvet for første gang. Tidligere har fyret været med petrole-

umslampe, men nu er der installeret et gasanlæg, der slukkes og tændes af en fotocelle, som paavirkes af dagslyset. I stedet for 3 mand behøves nu kun een til betjening af fyret. Folkebladet for Randers og Omegn side 1, 15.5.1964.

 

1966

Eva: Mange vil købe Fyrmestergaarden paa Anholt. Djursland 4.8.1966.

 

1967

j.o.: Fyrmestergården på Anholt solgt. Aarhuus Stifts-Tidende Side 11. 28.12.1967.

 

1969

Bijob på Anholt. Ejner Boisen fortæller. Det midtjydske Regionalprogram DR P1 19:00-19:45, 14.7.1969.

jm: Solen skal nu tænde Danmarks største fyr. Automatisering af Anholt Fyr - engang verdens kraftigste.

Kristeligt Dagblad side 1, 20.11.1969.

 

1971

Fyrvæsenet sælger Anholt-ejendom. Kammerjunker von der Maase overtager 10.000 kvadratmeter. Demo-

kraten side 6, 8.11.1971.

Anholts ejer betaler 80 000 for sin egen jord. Morgenavisen Jyllands-Posten side 5, 9.11.1971.

 

1973

Havelund,Hjalmar: Vesterhav og Kattegat er hele hans liv. Berlingske Tidende 3. sektion side 1, 22.7.1973.

 

1974

Öhamn,Anders og ukrediterede fotos: Dagligdagen om bord i afsondret fyrskib. Politiken side 4, 8.7.1974.

 

1977

Fyrtur på Anholt i 1914. Ukrediteret foto. På Anholt har der været tradition for en årlig udflugt, som først og

fremmest har samlet børnene og de unge. Djursland side 16, 19.2.1977.


 

1979

-up. og ukrediteret foto: Anholt Fyrskib letter snart for sidste gang. Djursland side 12, 7.7.1979.

Spango & Erik Petersen(foto): De to fyrskibe på Holmen - en sag for liebhavere. Politiken side 7, 23.7.79.

 

1980

p-m: Anholt Knob Fyrskibs liv hænger i en tynd tråd. Djursland side 5, 24.9.1980.  

 

1981

Schmidt,Torben & Find Clausen(foto): Anholt Knob Fyrskib. Havets barnepige kan ikke sejle selv.  Hjemmet side 8-11 nr. 41, 5.10.1981.

 

1982

Sejlund,Hans: 14 dage til søs uden at sejle en eneste mil. Aalborg Stiftstidende side 9, 21.3.1982.

Jens og Johs.: 74-årig på døgnvagt i 350 meter ankerkæde. Skagen Avis side 1 og 8-9, 3.4.1982.

Fyrskib i havn - til større eftersyn. Politiken side 7, 4.11.1982

Nielsen,Bo: Anholts Fyr. Fortællinger fra Anholt 6. Eget forlag 1982. ISSN 0109 1786.

 

1983

Fyrskib i sigte. Fire døgn ombord i Anholt Knob Fyrskib, hvor 6 mænd deler arbejde og fritid i 14 døgn i træk. Fyrskibet er observstionspost og sømærke for 20 000 fartøjer, som hver år passerer forbi midt i Kat-

tegat, i Danmarks mest trafikerede farvand. Tilrettelæggelse Claus Jacobsen & Arne Abrahamsen(foto). Provinsafdelingens Serie: Skibe og mennesker. DR TV  20:00-20:40, 8.2.1983. Foromtale: Xenia Wieth & Arne Abrahamsen(foto): Arbejdsplads og hjem ude på havet. Politiken side 24, 8.2.1983. 2 anmeldelser: Victor Andreasen: Demokrati. Ekstra Bladet side 40, 9.2.1983 og  Birthe Arnbak: TV som lods for gode samtaler. Kristeligt Dagblad side 7, 12.2.1983.

Klar til 33 måneder på havet. Skagen Avis side 4, 27.8.1983.

Stoklund,Arne: Første danske fyrskib blev udlagt ved Læsø. Vendsyssel Tidende side 10, 13.11.1983.

 

1985

paw: 200-årig fikses op. Aarhuus Stifts-Tidende side 22, 23.8.1985.

Anholt fyr skal have udskiftet 25 000 mursten. Dag til Dag Politiken 2. sektion side 4, 26.8.1985.

 

1986

Claudi og ukrediteret foto: Fyret  på Anholt skal piftes op. Djursland side 8, 4.8.1986.


1988

Johansson,Ejnar & Niels Carstens(filmfotograf): Noget om fyrtårne. DR TV 19:55-20:40, 3.1.1988. Genud-

sendt som Gyldne Timer DR2 17:10-17:55, 12.2.2001.

Anholt Fyr og Fyrmesterbolig. Fredningssag. Slots- og Kulturstyrelsen. 13.9.1988. https://www.kulturarv.dk

/fbb/sagvis.pub?sag=17956929

 

1990

Nielsen,Bo: Anholt Knob. Fortællinger fra Anholt (14). Eget forlag 1990. ISSN 0109 1786.

 

1991

Fyrskib nr. 20, der i sin tid lå ved Anholt, købt af byggefirma. Politiken 2. sektion Dag til dag side 6, 10.4.91.

Anholt Fyr beskyttes mod bølgerne med kystsikring. Politiken side 4, 18.6.1991.

 

1994

Johannson,Ejner: Noget om Fyrtårne. Architectura # 16 side 7-29  Arkitektens Forlag. 1994. ISSN 0106 3030.

Bjerregaard,Torben & Steen Tronsgaard(fotos): Spring ’94. Reklame/modemagasin. Green Cotton 1994.

 

1995

Ziegler,Nanna: Linie 13. Bag facaden. Stemning fra steder, du ikke må komme. På tomandshånd med fyrpasser Ejner Boisen, Anholt. Vært Jens Michael Nielsen. DR P2 14:05-15:00, 23.8.1995.

 

1996

Andreassen,Jann & Teit Hornbak(foto): Manden og fyret. Berlingske Tidende 5. sektion Fri side 9, 19.5.

1996.

Barfod,Jørgen H.: Anholt Fyr og dets skæbne før 1710. Marinehistorisk Tidsskrift side 19-25 No.1 1996. ISSN 0106 5122. http://www.marinehist.dk/MHT/1996-1-MHT.pdf

 

1998

Boje,Vivian & pop-i(foto): Liv i Anholts gamle fyrgård. Alt for damerne side 40-45, nr.19 årg.52, 7.4.1998. ISSN 2245 5000.

 

1999

Øster,Kaare(tekst og foto): Fyret er Ørkenens årsag. Politiken side 20, 31.7.1999.

Lemvigh,Ole Henrik: Danske fyrtårne. Hjemmeside 1999.  http://www.fyrtaarne.dk/anholt.html

 

2000

Bugge,Lars & Gravesen,Julie Bondo & Henrik Sørensen(foto): Kystens Kæmper. Ud & Se side 39-46. DSB marts 2000. ISSN 0106 7850.

Larsen,Marie & Jørgen Bjerre(foto): Spærret inde på Anholt i 2 måneder. Familie Journalen Berettelse side 127, nr.42  årg.124, 16.10.2000. ISSN 0906 6977.

 

2001

Danske fyranlæg 1750-1950. Temagennemgang. Naturstyrelsen. Miljø- og Energininisteriet 2001.

https://www2.skovognatur.dk/udgivelser/2001/87-7279-320-1/default.htm

10 danske fyrtårne fredes. Nye funktioner skal sikre deres vedligeholdelse i fremtiden. Kristeligt Dagblad side 3, 25.7.2001. https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/10-danske-fyrt%C3%A5rne-fredes

Thorsen,Nils & papegøjen Buller: Lisbeths rose. Politiken Sommer side 1 og 5, 28.7.2001.

Bugge,Lars: Kort og godt om danske fyrtårne. Aschehoug 2001. ISBN 87 11 16250 3.

Hermansen,Ove: Danmarks fyrtårne og fyrskibe. Billesø & Baltzer 2001. Ny udgave 2011. ISBN 13 978 87 7842 286 6.  Anmeldt af Jacob Markers: Fyrtårnet-den ensomme flamme. Politiken side 20, 12.6.2001.

Lund,Ove Højfeldt: Fyrmester Peter Justesen og englændernes besættelse af Anholt side 38-53, Grenaa

og omegn før og nu 2001. ISBN 87 8762 90 0 3.

Anholt Lighthouse, Denmark. Lighthouses of the World. Grenada 27.8.2001. http://colnect.com/en/stamps/

stamp/315339-Anholt_Lighthouse-Lighthouses_of_the_World-Grenada

 

2002

Jørgensen,Caspar & Møller, Eske: Danske Fyranlæg 1750-1950. Kulturstyrelsen 2002. http://www.kulturs

tyrelsen.dk/en/publikationer/publikationsarkivkulturarvsstyrelsen/singlevisning/artikel/danske_fyranlaeg_1750_1950/

 

2003

Hahn-Petersen,Morten: Report on Baltic Lights - Denmark. Baltic Sea Identity: Common Sea-Common Culture? s. 81-83.  Centralne Muzeum Morskie w Gdansku 2003.

Danske fyrskibe og deres historie. Hjemmeside 23.3.2003. http://www.horns-rev.dk/2%20danmarks%20f

yrskibe.htm

 

2005

Lyman,Bent: Med udsigt til..  Anholt i Kattegat: Sandstrand hele vejen rundt. Bådnyt nr. 381, 2005.

 

2006

Pedersen,Rie(tekst og foto) og ukrediteret kort: Skæret med det onde navn, Nidingen. Politiken 2. Sektion side 12, 13.9.2006.


2007

Nordby,Hans & Kurt Danielsen(foto): Fyret på Ostebakken. Anholt-Posten side 5, #90, årg.31, marts 2007. Anholt Borgerforening. Ikke alle har været glade for at bo på Anholt. Pro Memoria underdanigst Fyrinspec-

teur N. Holsøe. Anholt-Posten side 11, # 90, marts 2007. Anholt Borgerforening.

 

2008

Moritz,Werner: Leuchtfeuer & Feuerschiffe der dänischen Insel Anholt. Leuchtfeuer SoNr 10. 2008. Klaus Kern. Rüsselheim Deutschland. http://leuchtfeuer-magazin.de/?page_id=8

Liebhaverne (34:34) Fyrgården på Anholt. TV2 20.00-20.35, 21.5.2008 http://play.tv2.dk/programmer/livsst

il/liebhaverne---sommerhuse/sommerbolig-paa-1-klasse-85857/

 

2009

Pedersen,Malene: At være barn på Fyrgården i gamle dage- en samtale med Agnete Alsing 13.4.2009.

Anholt Skole og Børnehave. http://anholtskole.net/at-vaere-barn-pa-fyrgarden-i-gamle-dage-en-samtalmed-agnete-alsing-v-malene-pedersen/.

Jeppesen,Simon: Det ensomme fyrtårn på Anholt. Fyens Stiftstidende 31.8.2009 http://www.fyens.dk/Indla

ndFyn/Det-ensomme-fyrtaarn-paa-Anholt/artikel/1310693

Jensen,Knud Peder & Knud Nielsen(fotos): Lys langs kysten. Anholt Fyr side 34-37. Ukrediteret foto af Ford Tractor. Forlaget Hovedland. 2. udgave 1. oplag  2009. ISBN 97 8877 0701 74 7.

Sommer,Anne-Louise & Alette Scavenius/Line Marschner(Billedredaktion): Anholt Fyr side 204-207.

Den danske  arkitektur. Gyldendal 2009. ISBN 978 87 0205401-9.

 

2011

Anholt -  Fyret  21. maj 2011. Hjemmeside. http://www.bondoandersen.dk/sejlsport/2011/2011_05_21_an

holt.htm

 

2014

Kloth-Jørgensen,Benny:Tordenskjold på eventyr. Anholt side 259-260. Forlaget Læsehesten 2014. ISBN 978 87 996825 46.

Bendtsen,Maria von der Maase Rockwell & Kolborg,Ole Nielsen : En barndom trækker sit kølvand. Anholt Museum 2014. Udgivet Anholt-posten i 3 dele: 1) side 20-21, # 118, årg.37, april 2014. 2) side 8-11, # 119, årg.37, juni 2014. 3) side 12-14, #120, årg.37, oktober 2014. https://www.airmen.dk/pdfs/c002APokt2014.

pdf Anholt Borgerforening. Ole Kolborg. Esbjerg 21.2.2014.


 

2015

Amnitzbøll,Kenneth: Anholt. Kapper Film Productions. Efterfølges af "The Anholt Project" med Etly Steen-

berg. 11.5.2015. https://www.youtube.com/watch?v=woF_tAwL_pM#t=144.7768963

 

2016

Huse der aldrig kommer til salg. Anholt og Tibirke Bakker..Pernille Sams og Morten Bastholm (fotos). TV2. FRI Sæson 2/1. 21.1.2016.

Sebastian,Nils: Den mellemstore Anholt-prøve. Youtube/WatchYT. 16.8.2016. https://www.youtube.com/wa

tch?v=L80DSQEiKKI

 

2017

Skou-Hansen,Peter Svith & Kaspar Wenstrup og Søfartsstyrelsen(fotos): Anholts gamle fyr fra 1788 res-

taureres. TV2 Østjylland 8.7.2017.  https://www.tv2ostjylland.dk/artikel/anholts-gamle-fyr-fra-1788-restre

resFra Tidernes Morgen er der brændt bavne på An-

holts kyster, når vejret var skidt. Som honning-

fælder eller som advarsel?  Midt i 1500-tallet blev der oprettet fyrpander på Kullen, Anholt og Ska-

gen, formentlig på hollandsk og engelsk initiativ. Her begynder Fyrvæ- senets heltehistorie om ud-

viklingen af fyrinstalla- tioner, som sammen med Redningsvæsenet har været øens vigtigste funk-

tioner.

Men også en af årsagerne til massiv skovhugst og dermed sandflugt. Og til at øen blev besat af fjenden, da fyret blev beordret slukket. De to fyr på Totten og Ostebakken og Anholt Knob Fyr-

skib ved enden af Østerrevet blev en rum tid forudsætning for tryggere skibsfart gennem det stormfulde og farlige farvand i Kattegat. Temaet indeholder erindringer og skildringer af livet som fyrpasser til lands og til vands.