Anholtiana

Anholt har med sin afsondrethed og natur altid været et unikum blandt danske småøer  og er af et vittigt hoved kaldt "den sjette verdensdel".

Øens besiddere var bosat langt fra øen, på Bispesædet i Viborg,  på Kalø Slot i Djursland  og på Krogerup Gods i Nordsjælland og deres interesser varetoges af dertil ind- rettede fogeder.

Præsterne var ligeså usynlige. Morup Kirke i Halland var før midten af femtenhundredetallet det fjerne mål for bå- de lig-  og bryllupsfærd.

Sygdomsbehandling påhvilede Distriktslægeembedet i Grenå indtil midten af attenhundredetallet, hvor Anholt fik sin egen læge.

Disse forhold har  alle været medvirkende til beboernes stærke samhørighed.

Siden midten af forrige århundrede har færgefart, lystbå-de og fly fragtet en stigende strøm af sommergæster til øen, og dermed ændret de fastboendes arbejds-  og livs-vilkår. At færgen i 1981 blev hjemmehørende på Anholt har som forventet mindsket øboernes følelse af isolation og øget deres identitet og selvforståelse.

 

 

 

 

 

 

anholtiana.dk er et udvalg af henvisninger til kilder, tek-ster og oplysninger om kattegatøen Anholt tilbage til 12 hundrede-tallet.

Indholdet er opdelt i fire kategorier: Digtning, Nyheder og Viden, som åbnes med et klik på det tilhørende ikon, samt "Temaer", ialt fem, som trylles frem på Achton Friis' por- træt af gaardejer Steffen Graa. De fem under- temaer om- handler en række særligt anholtske emner: Naturen / Men- neskene / Ubåde / Fyrvæsen / Besat.

Hvor det har været muligt, er der tilføjet links, så indholdet bliver umiddelbart tilgængeligt. Nogle links har desværre kun kort levetid. 

Adgang til aviserartiklerne er mulig på biblioteker. Efter- hånden digitaliseres flere og flere dagblade, men tilgang her er for private brugere enten begrænset af Ophavsrets- loven eller forbeholdt avisernes abonnenter.

Mange af de nævnte radioprogrammer fra før 1989 er des- værre ikke længere tilgængelige hos DR.

Teksterne er udvalgt af Frans Mogensen med uvurderlig hjælp af Etly Steenberg, Anholt lokalhistoriske Arkiv og Museum.