Anholtiana

Anholt har med sin afsondrethed og natur altid været et unikum blandt danske småøer  og blev måske derfor en- gang kaldt "den sjette verdensdel".

Øens besiddere var bosat langt fra øen, på Bispesædet i Viborg,  på Kalø Slot i Djursland  og på Krogerup Gods i Nordsjælland og deres interesser varetoges af dertil ind- rettede fogeder.

Præsterne var ligeså usynlige. Morup Kirke i Halland var før midten af femtenhundredetallet det fjerne mål for bå- de dåb, bryllups- og ligfærd.

Sygdomsbehandling påhvilede Distriktslægeembedet i Grenå indtil midten af attenhundredetallet, hvor Anholt fik sin egen læge.

Disse forhold har  alle været medvirkende til beboernes stærke samhørighed.

Siden midten af nittenhundredetallet har færgefart, lyst- både og fly fragtet en stigende strøm af sommergæster til øen, og dermed ændret de fastboendes arbejds- og livsvilkår. At færgen i 1981 blev hjemmehørende på An-

holt har som forventet mindsket øboernes følelse af iso-

lation og øget deres identitet og selvforståelse.

 

 

 

 

 

 

anholtiana.dk er et udvalg af henvisninger til kilder, tek-ster og oplysninger om kattegatøen Anholt tilbage til 12 hundrede-tallet.

Indholdet er opdelt i fire kategorier: Digtning, Nyheder og Viden, som åbnes med et klik på det tilhørende ikon, samt "Temaer", ialt fem, som trylles frem på Achton Friis' por- træt af gaardejer Steffen Graa. De fem under- temaer om- handler en række særligt anholtske emner: Naturen / Men- neskene / Ubåde / Fyrvæsen / Besat.

Hvor det har været muligt, er der tilføjet links, så indholdet bliver umiddelbart tilgængeligt. Nogle links har desværre kun kort levetid. 

Adgang til aviserartiklerne er mulig på biblioteker. Efter- hånden digitaliseres flere og flere dagblade, men tilgang her er for private brugere enten begrænset af Ophavsrets- loven eller forbeholdt avisernes abonnenter.

Mange af de nævnte radioprogrammer fra før 1989 er des- værre ikke længere tilgængelige hos DR.

Teksterne er udvalgt af Frans Mogensen med uvurderlig hjælp af Anholt lokalhistoriske Arkiv og Museum samt

Museum Østjylland: Museet i Grenaa.