Fagartikler

FAGBØGER OG FAGTIDSSKRIFTER

Anholts kontur og udstrækning, også den under vandet, har ændret sig meget lidt gennem de sidste mange hundrede år. Søkort fra før 1800 kunne give det indtryk. I de ældste søkort advarede kartografen ofte blot med et grumme søuhyre, som lurede nær Anholts havstok. Gode kort kræver et tæt sam- arbejde mellem flere videnskabelige fagområder. Dette op-

nåedes først sent i forlisenes langvarige rædselshistorie. Oprettelsen af et moderne fyr- og vagervæsen og næsten 100 år senere et professionelt redningsvæsen banede vejen for at anlægge en rigtig havn. Antallet af totalforlis faldt fra mindst 70 mellem 1858-1900 til godt 30 mellem 1900-1960.

Egentlig færgefart kunne nu oprettes.

Og et halvt århundrede senere en flyveplads, en livline for anholtboerne. Øen fik langt om længe eletricitet med et 40 år gammelt nedlagt jævnstrømsværk fra omegnen af Horsens, som leverede øen strøm i 30 år inden oprettelse af et moder- ne dieselværk. Idag varetager Anholt Havmøllepark elforsy- ningen. Grenå overtog 10 år efter kommunesammenlæg- ningen I/S Anholt Vandværk og optimerede efterfølgende vandforsyningens kvalitet og kapacitet. Find Chr. Bruuns levnedsbeskrivelse om Frederik Rostgaard og ø-erindringer af præsten Niels Christian Christensen og af læreren Holger Wolsing. Og de kanoniske ø-beskrivelser af Achton Friis, E.A.Hobolt og Peter Linde.

 

 

 

1231

Liber census daniæ fra 1231. Kong Valdemar den Andens Jordebog. Om Anund side 50 og 136. Udgivet af O.Nielsen G.E.C. Gads Forlag 1873. http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/39459/est_a_1407_ocr.pdf

1482

Nicolaus Germanus(Donis): Tabula moderna extra Ptolemaeum. Anholt angivet som Anaol på kortet. Ulm 1482.

Findes på Det kongelige Bibliotek.

 

1543

Anthoniszoon,Cornelis: Carte van Ostlant. Anholt angivet som Aneut på kortet. Jan Ewonts Amsterdam 1543.

se A.W.Lang her på siden: De ældste trykte fremstillinger af de danske kyster 1955.

 

1560

Kancelliets Brevbøger 1551-1560. Navneregister. Rigsarkivet. Kildesamlinger. https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/index-creator/28/17098347/17287769

 

1568

Benedicht,Laurentz: Søkartet offuer Øster oc Vester Søen. Prentet i Kiøbenhaffn aff Laurentz Benedicht 1568.

http://www.geomat.dk/opdagelser_og_navigation/kildetekster/Benedict_1568/benedicht.htm

se Johannes Knudsen 1914-1915 her på siden.

 

1570

Ortelius,Abraham: Theatrum orbis terrarum. Anholt angivet som Anout på kortet. Amsterdam 1570. Findes i Det kongelige Bibliotek.

 

1584

Waghenaer,Lucas Janzoon: Spieghel der zeevaerdt, med angivelse af Trif van Aenhout(Anholt Østerrev).

Christoffel Plantijn, Leiden 1584.

 

1629

Hansen,Stephanius: De regno Daniae et Norwegiae insulisque adiacentibus. Anholt side 217.

Lugduni Batavorum(Leiden) 1629. http://www.nb.no/nbsok/nb/1214d29a385f142777761b6d581506b7?index=1573#0

 

1676

Borch,Ole: Silices Anholdini triangulares. Th. Bartholini Acta medica et philosofica Hafniensia Vol. IV pars1, side 177.

Hafniæ, sumptibus Petri Haubold Acad. Bibl. 1676. Oversættelse: se Boye: Anholt 1877, side 55.

https://books.google.dk/books?id=7LZfAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=da#v=onepage&q&f=false

 

1588

Marcus Jordan: Danmarkskort 1585. Anholt angivet på kortet med sit nuværende navn. Braun & Hogenberg: Civitates orbis terrarum IV. Köln 1588.

 

1695

General Hydrographisk Chart-Book öfwer Ôstersiön och Katte-Gatt. Werner von Rosenfelt og Petter Gedda. Amsterdam 1695.

 

1701

Judicæer,E.O. Equipagemester & Günther,Andr. Konduktør & Cornelsen,Isbrandt Pælebukkemester

Rapport om Anholt Knob med bilag, 6.7.1701. Se Knudsen,Johannes: Anholt Knob. 1922 i Tema Fyrvæsen.

 

1742

Daun, F.J .V.: Præst paa Anholt 1736-1742. Samlinger til Grenaas Historie. Grenaa Egnsarkiv Register Årbog side 80, 1978. Kallske Manuskriptsamling Nr. 379. Det Kongelige Bibliotek. Optrykt i Nørre Djurs Før og Nu side 76-77, Årg. 2, 1978.

 

1753

Richardson, Jacob: Hallandia Antiqua et Hodierna, Thet Är: Hallands Historiska-beskrifning Ifrån Älsta In Till Wåra Tider, Side 92. Lars Salvius Stockholm 1752-1753. Udgivet som faksimile 1987.

https://books.google.dk/booksid=47cOAAAAQAAJ&pg=PP1&lpg=PP1&dq=jacob+richardson+hallandia&source=bl&ots=bLJrSGWaJK&sig=3VuZQzkRgd8j8KVFzZsi5vTsvRk&hl=da&sa=X&ved=0ahUKEwify4G9lKTUAhUwb5oKHQ-SBT0Q6AEIVTAH#v=onepage&q=jacob%20richardson%20hallandia&f=false

 

 

1776

Lous,Carl Christian: Pass Kaart over Kattegat; med Höy Kongelig Privilegie udgivet i Aaret 1776. http://images.kb.dk/present?id=dk007324

 

1777

Jonge, Nikolai de: Baron Ludvig Holbergs Geographie eller Jordbeskrivelse. Femte Deel (Kongeriget Danmarks chorografiske Beskrivelse). Johan Rudolph Thiele Kiøbenhavn 1777.

http://www.nb.no/nbsok/nb/cced9bc1e1b4ecbb9927bf2f807cb5fe?index=1608#0

 

1778

Holk, Hans: Anholt Side 25-27. Provincial=Lexikon. M. Hallager. Kiøbenhavn. 1778.

http://www.nb.no/nbsok/nb/95c4e90baaddd2f4819cf8c3d15f22bf?index=1484#31

 

1781

Pontoppidan,Erich: Den Danske Atlas-Eller Kongeriget Dannemark. Med dets naturlige Egenskaber,Elementer,Indbyggere,Væxter.

Bogtrykker Andreas Hartvig Godiche, Skinder-Gaden, Kiøbenhavn. Tomus I-VII 1763-1781.

Tomus I, Bog II, Cap.III P. 448 Om adskillige Steen-Arter. Særdeles Art af Flintesteen paa Anholt 1769.

Tomus IV, Cap. VIII P. 349-352, Aarhuus Stift, Kaløe Amt. Øer. Anholt og Hjælm 1764.

Fotolitografisk faksimile: Rosenkilde og Bagger 1969-1972. http://chr4.dk/index.php/dda

 

1783

Janssen,J.: Situations Kaart over Øen Anholt. http://images.kb.dk/present?id=dk003134

 

1785

Janssen,Joh.: Land=Cart over Öen Anholt. http://images.kb.dk/present?id=dk003135

 

1787

Bonne,M & Deomarest,M.:Anholt Isle au Fanal. Atlas Encyclopédique Side 45 og 113 (Kort #9). Hotel de Thou. Paris 1787.

 

1791

Den af Skipper Grøn fra Laurvigen nyopdagede farlige Grund, beliggende imellem Anholt og Warbierg, hvorpaa nu er befunden ei at være mere end 19 Fod med store Stene. Ligeledes er ved nøjagtige Observationer befunden, at hele Anholt med sit Rev ligger meest imod 1 Miil östligere paa samme Brede, end det ligger i Kattegats-Kaartet af 1790. A. Lous, Contre-Admiral og Oberlods.

Kiøbenhavns Kongelig alene privilegerede Adresse-Contoirs Efterretninger Side 1, 19.10.1791.

 

1792

Bugge,Thomas: Ved nogle af Hr. Captainlieutenant Harboe i afvigte Sommer foretagne Søeopmaalinger---

Kiøbenhavns Kongeligt alene privilegerede Adresse-Contoirs Efterretninger Side 1, 22.2.1792.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A9cf59c82-6522-4fc0-b3b9-0fac42ae7a59/query/anholt

Nyheder. Efter Hs. Maiestæts allerhøieste Approbation er Skipper Jens Grøn af Lauervigen til Belønning for en af ham opdagen farlig Grund mellem Anholt og Sverrig allernaadigst skienket en af de Guld-Medailler, som er bestemt til Belønning for udmærkede Fortienester. Kiøbenhavns Kongelig alene privilegerede Adresse-Contoirs Efterretninger Side 1, 1.10.1792.

Warberg:Topografisk Kort over Anholt 1:40 000. Under det Kongelige Videnskabernes Selskabs Bestyrelse 1792. Kobberstik. Det Kongelige Bibliotek. http://images.kb.dk/present?id=dk001346 Genoptrykt 1956 i offset.

Af Videnskabernes Selskabs Kort over Danmark faas Øen Anholt for 1 Rbd. Annonce fra forlaget J.H. Schubothe. Børsen Nr. 9. Københavns Kongelig alene privilegerede Adresse-Contoirs Efterretninger Side 2, 13.8.1825.

 

1793

Bugge, Thomas : Om den rette Længde og Bredde af Øen Anholt. Ny Samling af Videnskabeligt Selskabs Skrifter IV Side 529-536, 1793.

 

1794

Placat fra Rentekammeret angaaende Amternes Inddeling for Eftertiden dat. 21. Junii 1794 er Inddelingen for Jylland følgende: I Henseende til Danmarks mindre Øer er allernaadigst befalet: at Øerne Læssøe, Anholt og Samsøe skulle henlægges, den første under Hiørring, den anden under Randers og den tredie under Holbek Amt.

Kongeligt allernaadigst privilegerede Aahuus Stifts Adresse-Contoirs Tidender 2.8.1794.

 

1806

Wedel,L.M.: L.M.Wedels Rejse. Igennem de betydeligste og skjønneste Egne af den danske Provinds i Aarene 1799-1804. Anholt Side 107-108. G.Hempel Odense 1806. http://www.kb.dk/e-mat/dod/130021858030_bw.pdf

 

1807

Plakat, hvorved det befales Beboerne paa Anholt at udlægge den ved Knoben værende Vager. 16. Jan. 1807.

Blandede Efterretninger. En Fisker fra Hornbech tog for nylig med Folk og Redskab til Anholt for om muligt at opfiske de Kanoner, som den engelske Fregat Astræa i forrige Aar maatte udkaste ved Anholt.

De til Forsendelse med Posten allene privilegerede Kiøbenhavnske Tidender Side 5, 13.2.1807.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A76375e6c-3feb-4f43-8e68-f40fd2ada7dd/query/anholt

 

1812

Blandt Oldsager som Museet paa Universitets Biblioteket er beriget med: en 4 Alen lang antique Svingbasse af Jern funden i Stranden ved Anholt.

Aarhuus Stifts Kongelig alene privilegerede Adresse-Contoirs Tidener som forsendes med Brevposten Side 1, 27.3.1812.

 

1816

Lille Middelgrund. Handels- og Søfartsmuseets kortsamling. Løbenr. 3286, 3782, 3294 og 3303. 1800-1816. http://www.jmarcussen.dk/maritim/hs/kort/kort3303.html

 

1819

Bexell,Sven Petter: Hallands Historia och Beskrivning I- III. Morups Pastorat Side 321-329. Göteborg 1817-1819.

Nyt oplag i 2 bind: Thulin & Ohlsson Göteborg 1925. http://runeberg.org/hallhist/

 

1820

Tegning over den imellem Anholt og Warbierg beliggende 16 Fods Grund Lille Middelgrund 1820.

 

1829

Magnusen, Finn: Den første November og Den første August. To historisk-kalendariske Undersøgelser Side 181.

Det Kongelige nordiske Oldskrift-Selskab. Kjöbenhavn 1829.

 

1830

Jensen, Chr. B.: Provincial-Lexikon over Danmark. Første Deel Side 19. Hempel 1830.

 

1835

Bexell, Sven Petter & Justus Gabriel: Götheborgs Stifts Historia och Herdaminne, Side 167. Sam. Norberg 1835.

 

1840

Baggesen, August: Den danske Stat. Forfatterens Forlag 1840.

 

1841

Becker,T.A .: Nogle Bidrag til Øen Anholts Historie. Orion. Historisk-geographisk Maanedsskrift Side 258- 293, 4. Bind 1841. http://runeberg.org/btorion/4/0266.html

 

1843

Communalvæsen. Under 15de Marts er allernaadigst resolveret --- Dagen Side 1, 6.5.1843. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Abe3668ab-12c0-41a0-9b40-38b1d291649f/query/anholt

 

1845

Aall, Jacob: Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800-1815. J.V. Cappelens Forlag .Christiania 1844-1845.

 

1847

Paa forrige Larsens Plads ses i denne Tid en Mærkelighed, nemlig 8 Jernkanoner som ved Grosserer Switzers Dykkere

ere opfiskede under Anholt...Aalborg Stiftstidende Side 1, 26.6.1847.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ad53c6469-984b-4dcb-82f2-b65d2ea32155/query/anholt

Ved den i Kattegattet beliggende Ø Anholt er i Sommerens Løb, ved Hjælp af Dykkerapparater, fra Havet bjerget følgende Sager...Kongelig privilegerede Aarhuus Stifts-Tidende Side 5, 6.11.1847.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/search/Anholt/date/1847-11-06%2C1847-11-06

 

1852

Steenalderfund Anholt. Antiquarisk Tidsskrift Side 107 og 213. Det Kongelige Nordiske Oldskrift-Selskab 1949-1951. Brd. Berling Kjøbenhav1852..https://ia800203.us.archive.org/35/items/antiquarisktidss1849kong/antiquarisktidss1849kong.pdf

 

1855

Flamand, Ludvig Joseph: Fyen, Jylland og Slesvig med tilliggende Øer Side 129-130. J.G.Salomon Kjøbenhavn 1855.

 

1860

Trap,J.P.: Statistisk-Topografisk Beskrivelse af Kongeriget Danmark. G.E.C. Gads Forlag 1856-1859. I alt 5 udgaver, seneste 1953-1972. http://runeberg.org/trap/

6. udgave under udgivelse. Bind 9 om Anholt ventes ultimo 2017.

https://trap.dk/udgivelserbogvaerket/gclid=CjwKEAiA8JbEBRCz2szzhqrx7H8SJAC6FjXXDunZtfxAPyPuOoBc9a8t88d8W0ht7colVRXE6qAetxoCeFLw_wcB

 

1866

Postbaad frygtes forlist. Kongelig privilegeret Aarhuus Stifts-Tiidende Side 2, 14.11.1866.

 

1868

Welhaven, J.S.: Samlede Skrifter Bind VI Side 161, Den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel) 1867-1868. http://runeberg.org/jswsaml/6/0172.html

Madsen, A.P.: Fund paa Øen Anholt. Afbildninger af danske Oldsager og Mindesmærker. Stenalderen. S. 19-20 1868.

Engelhardt,Conrad: Anholtfund fra Ældre Stenalder 1863-1867. Aarbøger for Nordisk Oldkundskab og Historie 1868, Andet Hæfte Side 93-95. Thieles Bogtrykkeri 1868. http://www.kb.dk/e-mat/dod/130021439100_color.pdf

 

1869

Fortegnelse over Resultatet af de til Randers Amt for November 1868 afgivne Vota til Capitelstaxtens Sættelse.

Kongelig privilegeret Aarhuus Stifts-Tidende, Side 7, 2.1.1869.

Boye, Vilhelm Christian: Les atéliers pour la fabrication des instruments de silex, découverts dans l’île d’Anholt.

Matériaux d’Archéologie & d´Histoire Nr. II. Châlon s.S. février 1869. Se desuden V.C.Boye Anholt 1877, side 47.

http://www.kb.dk/e-mat/dod/130021439021_color.pdf

 

1870

Bruun, Christian: Frederik Rostgaards Liv og Levned. Samfundet til den danske Literaturs Fremme. Thieles Bogtrykkeri 1870. http://www.nb.no/nbsok/nb/c7e4ef3fad8fc956ec036e82c73edfa7?index=349#8

Museet for de nordiske Oldsager har fra Anholt modtaget Gjenstande fra Steenalderen og en Grønsteens Øxhammer.

Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter privilegerede Berlingske Politiske og Avertissementstidende Tillæg Side 11, 1.12.1970.

 

1871

Jørgensen, A.D.: Fr. Rostgaards uforgribelige Underretning om Anholt 1716. For Ide og Virkelighed Bd.1 Side 188-190, 1871.

Kong Christian IX besøger Anholt 14.8.1871. Trap Danmark 3. Udgave: Anholt Sogn.

 

1872

En Samling af Flintredskaber funden paa Anholt 1865-1872. Inventarnr. 950-1427c. Aarhus Museum.

http://webcache.googleusercontent.com/searchq=cache:qQSYiBT2FqMJ:https://www.kulturarv.dk/mussam/VisGenstand.action%3FgenstandId%3D6411782+&cd=3&hl=da&ct=clnk&gl=dk

Both, Ludvig Frederik: Danmark. En historisk-topographisk Beskrivelse. Anden Deel. Anholt Sogn, Side 352-354. Fr. Wøldikes forlag 1872.

 

1874

Strandinger paa Anholt. Jyllandsposten Side 1-2, 22.2..

m.m.: skriver 1. April fra Skagen: Havn ved Anholt eller ved Skagen?

Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter privilegerede Berlingske Politiske og Avertissementstidende Side 2, 10.4.1874

 

1875

Andragende om Telegraphforbindelse mellem Fastlandet og Anholt. Aarhuus Stifts-Tidende Side 2, 2.5.1875.

 

1877

Boye,Vilhelm Christian: Anholt. En topographisk-antiquarisk Skizze. Samlinger til jydsk Historie og Topografi VI Bind 1876-1877, Side 39-58. Det jydske topografiske Selskab. Forlagt af Marinus M. Schultz Aalborg 1877. http://www.ronlev.dk/webdokumenter/samlinger_til_jydsk_historie_og_topografi_VI_bind_1876-77.pdf

Anholt Sogn. Præster tilknyttet sognet 1551-1877. http://www.danskeaner.dk/wiki/index.php/Anholt_Sogn

 

1878

Nyt Lovforslag om at der paa Anholt oprettes en med Redningsbaad og Raketkasteapparat forsynet Redningsstation.

Landstinget 7. Marts. Jyllandsposten Side 2, 8.3.1878.

Oprettelsen af Redningsstation paa Anholt vedtaget i Rigsdagen 20. Marts. Aarhuus Stifts-Tidende Side 1, 21.3.1878.

Redningsvæsnet paa Anholt. Jyllandsposten Side 1, 24.11.1878.

 

1880

Gad, Marius: Folketællingen i Danmark 1. Februar 1880. Geografisk Tidsskrift Bind 4 Side 67 1880.

https://tidsskrift.dk/index.php/geografisktidsskrift/article/viewFile/38675/74550.

 

1882

Tauber, P.: Fra et Ophold paa Anholt. Geografisk Tidsskrift Bind 6 Side 66-71, 1882. https://tidsskrift.dk/index.php/geografisktidsskrift/article/view/38795/74790

Den alm. danske Skibsførerforening af 1874 anbefaler: Andragende fra Anholt til Indenrigsministeriet om Anlæggelse af Telegraf paa nævnte Ø. Jyllandsposten Side 1, 3.2.1882.

 

1885

Bekjendtgørelse fra Postinspektørerne. Aarhuus Stifts-Tidende Side 3, 17.7.1885. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Aa8b29900-9e64-40dc-9424-d06e4a13129c/query/anholt%20postforbindelse

 

1886

Petersen,Magnus: Indberetning til Nationalmuseet om antikvariske Undersøgelser i Nørre Herred. 1886.

Værkstedfund. Fund af Anholt'er fra Oldtiden. Jyllandsposten Side 1, 9.8.1886.

 

1887

Nielsen, Oluf: Bidrag til Fortolkning af danske Stednavne. Blandinger til Oplysning om dansk Sprog i ældre og nyere Sprog. Universitets-Jubilæets danske Samfund 2. København 1881-87.

Riis-Carstensen, Andreas Christian med Billeder af Forfatteren og O. Hermansen: Anholt.

Danmark i Skildringer og Billeder. Første Bind Side 274-281. Thieles Bogtrykkeri. P.G. Philipsens Forlag 1887.

Telegraflinie til Anholt. Finanslovsbetænkning. Jyllandsposten Side 2, 8.1.1887.

Telefonledning fra Stationen Anholt til Fyret. Jyllandsposten Side 1, 5.10.1887.

Strandinger ved de danske Kyster 1858-1889. Aarhuus Stifts-Tidende Side 2, 23.10.1887.

 

1888

Anholt. De ordinære Skibsafgifter have i 1887 indbragt--- Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter privilegerede Berlingske Politiske og Avertissementstidende Side 2-3, 6.8.1888.

 

1889

Strandinger paa Jyllands Vestkyst. Jyllandsposten Side 1, 5.2.1889.

 

1890

Bugge, Sophus: Ønavnet Anholt forfattet 30.9.1889. Bidrag til nordiske Navnes Historie.

Arkiv for Nordisk Filologi, Bd. 6, Ny Serie II Side 244-245. Lund og Leipzig 1890. http://runeberg.org/anf/1890/0248.html

 

1891

Fire nye Redningsbaade til Spirbakken, Thorsminde, Anholt og Læsø. Aarhuus Stifts-Tidende Side 1, 14.5.1891.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Afccf22e0-0275-45b7-945f-fa3fbc35929d/query/Anholt

Bang,Vilhelm: Præstegaardsliv i Danmark og Norge. Fra Reformationen til Det 17. Aarhundredes Slutning.

Anholt omtalt side 287. Gad Kjøbenhavn 1891. http://www.nb.no/nbsok/nb/5dba15d11f23174b5090615087892c44?index=1391#0

 

1892

Finansudvalgets Betænkning. Fiskerihavn ved Dræthøj. Jyllandsposten Side 1, 9.1.1892.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A74de2b43-f2ef-4603-a02e-b1c543ed22cd/query/dr%C3%A6th%C3%B8j%20anholt

Rigsdagen. Havnen paa Anholt. Politiken Side 1, 16.1.1892.

Rigsdagen. Finansbehandlingen. Diskussionen om Fiskerihavne. Aftenbladet Side 2, 17.1.1892.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ae3154e77-d199-40be-a4f0-b47640ac7554/query/havn%20anholt

Fra Rigsdagen. Mødet d.15 Januar. Folketinget. Finansloven. Bornholms Tidende Side 1, 18.1.1892.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ad1c95249-b4b3-4586-8952-58a9fc1d3cee/query/havn%20anholt

Strandinger 1891. Jyllandsposten Side 1, 1.2.1892.

 

1893

Zinck,L.: Til Oplysning om den "Trekantede Øxe" fra Anholt Side 22-23 Nordisk Archæologi. Stenalderstudier II. J.Frimodts Forlag 1893. http://www.nb.no/nbsok/nb/5f38408a7b7900a9e38e94e5e5bd7bfd#0

 

1895

Misfornøjede Fiskere protesterer - En Havn ved Anholt. Aarhuus Stifts-Tidende Side 1, 19.11.1895.

Grenaa modarbejder en Havn paa Anholt. Aarhuus Stifts-Tidende Side 2, 22.12.1895.

 

1897

Jessen,Axel: Beskrivelse til geologisk Kort over Danmark. Kortbladene Læsø og Anholt . D.G.U. 1.Række Nr. 4.

I Kommission: C.A. Reitzels Forlag Kjøbenhavn 1897.

En Anholtgjæst: Post- og Passagerbefordringen til og fra Anholt. Jyllandsposten Side 2, 1.6.1897.

Fiskerihavn ved Anholt. Jyllandsposten Side 2, 6.10.1897.

 

1898

Andersen, A.: Uddrag af Beretningerne om Redningsvæsenets Virksomhed i Jylland indbefattet Fanø, Læsø og Anholt. 1898.

To nye Fiskerihavne ved Anholt og Esbjerg. Aarhuus Stifts-Tidende Side 1, 7.1.1898.

Byg Fiskerihavne. Aarhuus Stifts-Tidende Side 1, 12.3.1898.

Traveller: Postforbindelsen med Anholt før og nu. Jyllandsposten Side 1, 11.5.1898. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Af752b8eb-9626-4b91-a2f4-5e2fb45ea8c1/query/postforbindelsen%20anholt

 

1899

En ny Postbaad til Anholt. Jyllandsposten Side 1, 18.8.1898.

 

1899

Rigsdagens Forhandlinger vedrørende Beslutningen om Anlæg af en Havn på Anholt 13. Marts 1899 Spalte 4495. Rigsdagens Forhandlinger 1898-1899.

Fiskerihavnen ved Anholt. Ingeniøren Nr. 22, Side 169-172 1899.

En Seilads, der minder om Peder Paar's Tider. Aarhuus Stifts-Tidende Side 1, 20.2.1899.

Hvem skal bygge Anholt Fiskerihavn? Aarhuus Stifts-Tidende Side2, 26.5.1899. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A1db47762-31e2-4523-94e6-990806e481bf/query/anholt

Havnen paa Anholt. Aarhuus Stifts-Tidende Side 2, 21.9.1899.

 

1900

Anholt. Havnen. Fra 1. Marts skal der med fuld Kraft tages fat paa Havneanlæget ved Anholt. Der er antaget en Arbejdsstyrke paa 150 Mand, saa Anholts Befolkning i Sommer bliver omtrent fordoblet. Kristeligt Dagblad Side 1, 17.2.1900.

En affolket Havneby. Aarhuus Stifts-Tidende Side 1, 26.4.1900.

 

1901

Clausen C.C. og Nielsen J.J.: Danske Stat. Danmarks Land i Skildringer Spalte 251. Gyldendalske Boghandel. Nordisk Forlag 1901.

Strejke paa Anholt. Arbejderne paatvinges en Slavekontrakt. Vestjyllands Social-Demokrat-Esbjerg Side 2, 6.5.1901.

Arbejdsløse søge til Havneanlægget paa Anholt men maa i de fleste Tilfælde vende tilbage med uforrettet Sag.

Aarhuus Stifts-Tidende Side 2, 29.6.1901.

 

1902

Nu bliver der Motorbaad mellem Grenaa og Anholt. Aarhuus Stifts-Tidende Side 2, 30.1.1902.

Redningsvæsnet. En Oversigt. Politiken side 2, 3.2.1902.

Fund af Oldsager paa Anholt. Jyllandsposten Side 2-3, 23.7.1902.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Aa9abce03-0a1d-48d9-820b-86b2487326b7/query/anholt

Anholt Havn overleveret. Aarhuus Stifts-Tidende Side 2, 22.8.1902.

Lidt fra Anholt. Havnemester paa Anholt. 300 Ansøgninger. Randers Amtsavis og Adressecontoirs Efterretninger Side 2, 23.8.1902.

Maskineriet sprang paa Anholtpostbaaden. Aarhuus Stifts-Tidende Side 2, 23.10.1902.

 

1903

Et Redningsvæsen, der jubilerer. Vestjyllands Social-Demokrat-Esbjerg Side 2, 1.9.1903.

Thierry, August: Øen Anholt som Rekonvalescenthjem. Smaa Meddelelser fra Videnskab og Praksis.

Ugeskrift for Læger, Side 982, 1903.

 

1905

Fra Havsens Bund. Dagbladet Oslo side 1, 4.11.1905. http://www.nb.no/nbsok/nb/bd6e66fab941d56c31e0a047157251ac#pgId=1

 

1906

laCour, J.C.B: Danske Gaarde. Danske Gaardes Forlag 1906-08.

Brammer sen. & jun.: Ny Dampskibslinie København-Anholt. Adresse-Avisen Side 1, 11.1.1906.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A1097f502-89d8-4725-b21f-df638b723610/query/anholt

Dampskibsforbindelse København-Anholt og omvendt. Indlæg fra Anholt Sogneraad, Havn og Fiskeriforening.

Nationaltidende Side 7,27.1.1906.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A3a1a9af7-778b-4360-a62f-91d435db8413/query/anholt

Dampskibsforbindelse København-Anholt og omvendt. Chr. Hansen Grenaa Fiskeriforening. Nationaltidende Side 7, 17.2.1906.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ab007693a-bf79-46af-b30b-00899fbbe81a/query/anholt/page/doms_aviser_page%3Auuid%3Ab007693a-bf79-46af-b30b-00899fbbe81a

Christensen,I.I.: Bør Anholt skæres bort fra Grenaa? Nationaltidende Side 3-4, 25.2.1906.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Aa0acb67b-ae91-457c-b979-b2be77d7148a/query/anholt

Fund ved Anholt. Vraget af Linieskiber "Christian d. 7." der i Slutningen af det 18. Aarhundrede sank ved Øen.

Kristeligt Dagblad Side 2, 18.8.1906.

 

1907

Generalstabens topografiske Kaart over Danmark. Anholt. Kalligraferet og graveret 1907.

 

1908

Dampskibet ”Grenen”. Ny Damper paa Ruten Kjøbenhavn-Anholt-Skagen. Politiken Side 4, 17.10.1908.

 

1909

Postforbindelsen med Anholt. Morgenbladet Adresse-Avisen Side 2, 20.1. og Side 2, 21.1.1909.

 

1910

Cavling, Henrik: Nogle Avisartikler. "Hesselø og Anholt" Side 139-149. Langkjærs Bogtrykkeri 1910. Genudgivet: Ajour 2000. ISBN 13 978 87 89235 39 4. Kapitlet er et omskrevet rejsebrev signeret Ignotus i Politiken side 1, 23.5.1903.

https://books.google.dk/booksid=bAuuixwFZU4C&pg=PA109&lpg=PA109&dq=henrik+cavling+hesselC3B8+og+anholt&source=bl&ots=EPIkmcZn8o&sig=MNMFp_HolG_d74vkUZ3J_ev1GG8&hl=da&sa=X&ved=0CB8Q6AEwAGoVChMI9aPswOTVxwIVCt0sCh0ETgC3#v=onepage&q=henrik%20cavling%20hessel%C3%B8%20og%20anholt&f=false

Genudgivet: Ajour 2000. ISBN 13 978 87 89235 39 4.

1 anmeldelse: Poul Pilgaard Johnsen: Stoffet ligger lige i luften. Weekendavisen Bøger side 10, 5.11.2001

Redningsbaaden. Ukrediteret foto. De raske Fiskere paa Anholt har anskaffet sig en ny Redningsbaad af allernyeste Type(engelsk Model), som de har døbt med Øens Navn. Folkets Avis København Side 1, 30.6.1910

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A4427924b-6f82-4cf8-8ef3-deec0091b6a1/query/anholt

K. H.: Anholt og dens Postbaad. Et 25aars Jubilæum. Aarhus Amtstidende 7.8.1910.

H.H.:Vragfiskeri ved Anholt. Havet skjuler mange mærkelige Ting. Kronik Aalborg Stiftstidende Side 1-2, 22.12.1910.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A47c26bbd-fc1e-4630-8a0b-81522aceb49c/query/anholt/page/doms_aviser_page%3Auuid%3Adf3bf0e9-1d6f-4989-b675-fe28c907dea7

 

1911

Oldtidsfund paa Anholt. Jyllandsposten Side 3, 2.9.1911.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A364df588-e2b8-468e-91fb-0b766e040a18/query/anholt

 

1912

Kjøbenhavn-Anholt-Skagen. Dampskibet ”Union”. Politiken Side 12, 16.7.1912.

Postforbindelsen med Anholt. Jyllandsposten Side 3, 18.7.1912.

 

1913

Danmarks Adels Aarbog Side 272-273. Frederik Masius adledes 1.7.1712 med Navnet von der Maase. Vaabenafbildning i farver og udførlig Stamtavle se Bind XXX. Dansk Adels Forening 1913.

Tilsanding af Havnemundingen til Anholt Havn. Politiken Side 11, 4.2.1913.

Postdamperen til Anholt solgt. Jyllandsposten Side 4, 23.2.1913.

Anholt-Ruten. DFDS overtager Postbesørgelsen. Jyllandsposten Side 3, 13.3.1913.

 

1914

Knudsen,Johannes: De caert van der Zee. Tillæg: Søkartet ouffuer Øster- og Vester-Søen. Tidsskrift for Søvæsen Side 234, Aarg. 85, Marinehistorisk Selskab 1914.

Oprettelse af Motorbaadsrute Skagen-Anholt-København. Aarhuus Stifts-Tidende Side 1, 28.11.1914.

 

1915

Knudsen,Johannes: Søcartet 1568. Tillæg: Indledning og Oplysning til Søkartet 1568. Tidsskrift for Søvæsen Side 340, Aarg. 86, Marinehistorisk Selskab 1915.

 

1916

Knudsen,Johannes: Danske Søkort af Jens Sørensen 1643-1723. Tidsskrift for Søvæsen Side 401, Aarg. 87, Marinehistorisk Selskab 1916.

 

1918

Dødsfald. Chr. Jakob Christensen, en af de mest kendte Redningsmænd pa Anholt er afgaaet ved Døden. Da Redningsstationen paa Anholt i 1879 blev oprettet, fik han Ansættelse ved denne. I over 36 Aar har han været med til at redde flere Hundrede Mennesker. Da han i 1915 tog sin Afsked, fik han Dannebrogsmændenes Hæderstegn. Kristeligt Dagblad Side 2, 30.7.1918.

Anholt Avis. Udgaar Fastelavnsmandag. 1. Aargang, Nr. 2, Mandag den 11 Februar 1918.

Bilag til Anholt-Posten # 101 årg.32, december 2009. Anholt Borgerforening.

 

1919

Ulk. og ukrediterede fotos: Anholt. Under Dannebrog, Maanedsskrift Side 65-66, 6. Aarg. Hæfte X, Marineforeningens Medlemsblad 1919. http://epaper.dk/dkmarine/1912-1919/1919/nr--10_1919/

 

1920

Mackeprang,Carl Mouritz Cold: Vore Landsbykirker, en Oversigt. Andreas Frederik Høst & Søn København 1920. Revideret Genudgivelse 1944

Anholt Avis. Mystifistisk-Latter- og Urovækkende Organ. 2. Aargang Nr. 2, Mandag den 16. Februar 1920.

Bilag til Anholt-Posten # 96 årg.32, oktober 2008. Anholt Borgerforening.

 

1921

De fleste af Danmarks Øer er ukendte. Malerne Achton Friis og Knud Kyhn skal paa Statsstøtte foretage en skildring af de næsten 500 Øer. Ekstra Bladet Side 7, 11.1.1921.

Anholt Havn er en Fælde for nødhavnssøgende Skibe. Aarhuus Stifts-Tidende Side 1, 8.11.1921.

 

1922

Den nye Anholtrute. Aarhuus Stifts-Tidende Side 2, 5.10.1922.

Anholt-Damperen Neville med Knækket Rorkæde. Aarhuus Stifts-Tidende Side 5, 28.10.1922.

 

1923

Gravlund,Thorkild: Øsagnet. Gyldendal 1923.

Noe-Nygaard,Søren: Anholt - og - Ræbild Bakker. Bavnen. Ugeskrift for fri Skole og fri Kirke Side 23-30, 20. Aarg. Nr.2 , 11.1.1923.

Havneindløbet til Anholt Havn. Jyllandsposten Side 9, 24.11. og Side 8, 1.12,1923.

 

1924

Redningsbaaden fra Anholt skal præsenteres i London. Jyllandsposten Side 6, 17.6.1924.

Det danske Redningsvæsen berømmes. Politiken Side 6, 11.7.1924.

 

1926

Captain.: Det danske Redningsvæsen. Politiken. Hav til Hav Side 13, 7.8.1926.

 

1927

Brøndum-Nielsen, Johannes: Dialekter og Dialektforskning. J.H.Schultz Forlag 1927.

Eisenreich, C.P.: Det nørrejydske Redningsvæsen: Dets Tilblivelse, Organisation og Historie. Jespersen 1927.

 

1928

Friis, Achton: De danskes Øer med Illustrationer af Johannes Larsen og Forfatteren Bind I-III. Gyldendalske Boghandei Nordisk Forlag 1926-1928.

Anholt: Bind III, Side 400-446 http://www.dedanskesland.dk/anholt-113.html

4 anmeldelser: Aage Spodsbjerg: De danskes Øer. Aarhuus Stifts-Tidende Side 7, 19.9.1927, De danskes Øer. Nationaltidende Side Side 3, 8.10.1926. Nye graverende Klager mod Achton Friis' Bog. Kristeligt Dagblad Side 5, 2.3.1928. Uffe Andersen: Hvor er de reaktionære landskaber? Information 8.1.2004. https://www.information.dk/debat/2004/01/reaktionaere-landskaber

Trådløs Station paa Anholt. Aarhuus Stifts-Tidende Side 6, 6.2.1928.

Det danske Redningsvæsen. En Beretning. Hav til Hav Politiken Side 14, 11.7.1928.

I Flyvningens Tidsalder. Aarhuus Stifts-Tidende Side 11, 14.12.1928.

Weekend-Flyvning til Anholt. Politiken Side 10, 17.12.1928.

 

1929

Albertsen,Rasmus Laurits og ukrediteret foto(postkort: "Isvinter Anholt 1929"): Rapport over M/S Veras Rejse fra København til Grenaa over Anholt 4.2.1929. Anholt-Posten side 1 og 3, # 51 årg. 21, juni 1997. Anholt Borgerforening.

5 Postflyvere startede i Dag. Aarhuus Stiftst-Tidende Side 10, 13.2.1929.

Redningsmændene belønnes af den tyske Regering, Politiken Side 15, 24.10.1929.

 

1930

Aliqvis: En Rekorddag for dansk Lufttrafik. Politiken Side 3, 27.2.1930.Aliqvis: En Rekorddag for dansk Lufttrafik. Politiken Side 3, 27.2.1930.

Karl Anholter og ukrediteret foto af Anholt Havn: Anholt - Fiskeriet. Demokraten Side 3, 14.12,1930.

Gun.: Skal Redningsstationerne forsynes med Radio? Politiken Side 3, 23.12.1930.

 

1931

Krantz, Claes: Flygsandens och skeppsbrottens ö. Teckningar Författeren. Jorden Runt, Side 427-434, 3. Årg. Bd. 2, 1931.

 

1932

Hansen, Frede: Om Øen Anholt. Rødding Højskoles Aarsskrift, Side 42-53, 1932.

 

1933

Ford V-8 erobrer Anholt. Ford Nyt Side 10-11 Nr.11-12, November-December 1933.

1934

Thierry, Gaston: Dr. Thierry og Hustrus Lægehjem på Anholt. Hjemliv og Trosliv, bind 3, Side 9-40. O. Lohse 1934.

De svenske Fiskeres Fangst. Jyllandsposten Side 7, 5.1.1934.

2 anmeldelser: Jyllandsposten Side 4 og Kristeligt Dagblad Side 2, 13.10.1934.

 

1935

Numelin,Ragnar: Danska dagar-kulturgeografiska skisser. Natur og Kultur. Stockholm 1935. Danmark i Sol og Blæst. Strejflys over Land og Folk. H. Hagerups Forlag. 1936. Den danske udgave er udvidet med et nyt kapitel om Anholt: Sandets og Vindenes Øer.

Bedre Forbindelse med Anholt. Jyllandsposten Side 2, 12.6.1935.

Pontoppidan,Henrik: Anholt et Forvisningssted. Brev til Harry Søiberg 8.8.1935. http://www.henrikpontoppidan.dk/text/kilder/breve/soeiberg/1935_08_08.html

 

1936

Brøndsted, fru Frede: Sognepræst Peder Adolf Stricker og hans Hjem på Anholt. Hjemliv og Trosliv, bind 5, Side 11-66. O. Lohse 1936.

Passagerforbindelsen til Anholt. Fartplan Rederiet "Anholt". Annonce i Jyllandsposten Side 10, 27.6.1936.

Til Anholt. Et rederi starter en Weekend Tur. Ekstra Bladet Side 5, 17.6.1936.

1 anmeldelse: Jyllandsposten Side 6, 28.10.1936.

Krantz,Claes: Jylländska Strandhugg. Göteborg Elander 1936.

1 anmeldelse: -p: En Svensker i Jylland. Aarhuus Stifts-Tidende Side 7, 19.6.1936.

Pinholt,J.Gr. & Alrik(vignetter): Det danske Redningsvæsen. Kristeligt Dagblad Side 6-7, 6.11.1936.

Numelin,Ragnar: Två Kattegattöar. ”Terra”, Geografiska Sällskapets i Finland Tidskrift 48:3, 1936.

 

1937

En ”uopdaget” Ø i Danmark. Et interessant Besøg paa Anholt. Dansk Fiskeritidende Side 499-501, Aarg. 34 1937.

Enestaaende Vragfund ved Anholt. 3 Kanoner fra Dronning Margrethes Tid. Mærket med Aaret 1390. Kristeligt Dagblad Side 4, 18.7.1937.

Dahlgren,Peder Steffen & Vittusen,W.: Flyvende Ambulancer. Indlæg fra Sognefogeden og Kommunelægen paa Anholt.

Berlingske Tidende Side 4, 5.11.1937.

Svendsen,Fr.: Ambulanceflyvning. Berlingske Aftenavis Side 6, 9.11.1937.

 

1938

!600-Tals Kanonerne opfisket 1937 ved Anholt af Dykker Jensen fra Lynæs. Særudstilling Tøjhusmuseet. Kristeligt Dagblad Side 6, 1.5.1938.

Rederiet under Broen. Rederiet "Anholt" har indrettet sig hyggeligt og praktisk under Knippelsbro. Ukrediteret foto.

Politiken Side 11, 20.7.1938.

Hanström, Bertil: Resa till Anholt. Side 55-62. Till Gustaf Carne på femtioårsdagen 21.10.1938. Malmö.

20 danske Amter har brug for flyvende Ambulancer. Jyllands-Posten Side 1, 26.10.1938.

Første Flyveambulance. En Demonstrations-Flyvning Anholt-Grenaa-København igaar. Ukrediteret foto af tegning.

Politiken Side 4, 6.11.1938.

 

1939

Randers Amt. Hjemstavnsbog 1939. Side 35-37,53,226,407-410.

Pedersen,Gunnar: Ultrakortbølge-Telefonforbindelsen med Anholt. Ingeniøren Årg. 48, 1939.

Ambulanceflyveren kommer til Marts. Jyllands-Posten Side 7, 31.1.1939.

Anholt skal have en Flyveplads. Jyllands-Posten Side 2, 8.6.1939.

Mundus-Pedersen,Poul: Apropos den flyvende Ambulance. Jyllands-posten Side 20, 11.6.1939.

Scap. og ukrediteret foto: Ambulance-Flyver nødlandet paa Vej til Anholt efter Vaadeskud. Politiken Side 3, 13.10.1939.

 

1940

Colding, T.A.: Præstegaardsliv paa Anholt omkring 1850 Side 65-77. Fra Randers Amt Aarg. 34, 1940.

Rederiet ”Anholt”s Motorskib ”Anø” minesprængt. Berlingske Tidende Side 1, 22.8.1940.

 

1941

Hvad en Sejlsportsmand beretter. Dansk Fiskeritidende, Side 190-191, Aarg. 38 1941.

Hold Ferie paa Anholt. A/S Rederiet Anholt. Turistbrochure på 8 sider med billeder. 1941?

Rederiet Anholt. Sejlplan. Aarhuus Stifts-Tidende Side 16, 29.6.1941.

Ambulanceflyveren redder mange fra Dødens Favntag. Social-Demokraten Side 11, 2.11.1941.

 

1942

Gram,Laurids: Vita Johannis Grammii. Hans Grams Levned. Anholt omtalt side 98 afsnit 26. Gyldendal 1942.

Nørlund,Niels Erik: Danmarks Kortlægning. En historisk Fremstilling. Geodætisk Instituts Publikationer.

Ejnar Munksgaard 1942.

Nielsen, Frederik Vilhelm: Det andet Anholtfund. Vaabenhistoriske Aarbøger Bind 3, Side 133-176, 1940-42.

Barfod, Halfdan: Vor Flaade i Fortid og Nutid. Nordiske Landes Bogforlag 1941-1942.

Græsk Krigsskib fra det 18. Aarhundrede fundet af Lynæs-Skipper Valdemar Jensen ved Anholt.

Kristeligt Dagblad Side 1 og 7, 29.5.1942.

 

1943

Nielsen,Frederik Vilhelm: Det tredie Anholtfund: ”En 1½ pundig Smedejerns Slange med løst Kammer i Stoklade”.

Tidsskrift for Søvæsen. Side 111-129, Aarg.114, Marinehistorisk Selskab Marts 1943.

Herolds Yndlingselev Edith Oldrup Peddersen. Mønstertidende. Illustreret Modejournal, 6.4.1943.

Ny Ambulanceflyver. Beretning om Zone-Redningskorpsets Flyve-Ambulance-Tjeneste for Aaret 1942.

Kristeligt Dagblad Side 2, 10.4.1943.

Øboeren: Rederiet "Anholt" får nyt Skib, som faar Navnet "Anø". Vendsyssel Tidende Side 3, 14.8.1943.

Karlsen,Karl & Asger Muchitsch(vignetter): Kirke og Præster paa Anholt.

Aarhuus Stifts-Tidende Strejftog Side 1 og 11-12, 31.12.1943.

 

1944

Øboeren: Besøg af Ambulanceflyveren paa Anholt. Trist Afslutning paa Sommerferien. Vendsyssel Tidende Side 3, 16.8.1944.

 

1945

Nielsen, Frederik Vilhelm: Det tredje Anholtfund. Vaabenhistoriske Aarbøger Side 48-61, 1945.

Fristrup,Børge: Anholt . Tidsskriftet Danmark Side 160-167, Nr.7 Aarg.5, Forlaget Danmark v. Jørgen Banke 1945.

1 anmeldelse: Ekstra Bladet Side 4, 25.5.1945.

Anholt. Vanskelig Tur for Ambulanceflyveren. Maatte anvende Landingsprojektører paa Grund af Taage.

Øens Postmester fløjet til Rigshospitalet med Blindtarmsbetændelse.

Kongelig allernaadigst privilegeret Horsens Avis eller Skanderborg Amtstidende, Side 8, 16.2.1945.

Øboeren: Dødsfald paa Anholt. Fhv. Opsynsmand ved Anholt Redningsvæsen Stephen Peder Stephensen.

Nekrolog Vendsyssel Tidende Side 8, 9.6.1945.

 

1946

Hobolt, E.A. & P.G.K Bentzon(fotos): Anholt i Fortid og Nutid. Gyldendal 1946.

Oplæsning: Christen Møller: E.A.Hobolt: Anholt i Fortid og Nutid. Statsradiofonien 17:00 -17:20, 24.1.1947.

4 anmeldelser: Anholt, Danmarks Ørkenø. Ny Tid(Aalborg) Side 5, 13.12.1946. Vandrefalken: Strejftog i Døgnet. En bog om Anholt. Fyens Stiftstidende Side 14, 20.12.1946. t: Anholt. Vestkysten Esbjerg - Fanø Side 3, 31.1.1947. C.K.-r: En Bog om Anholt. Vendsyssel Tidende Side 3, 4.2.1947.

 

1947

Grandjean,Louis E. & v. Morgenstierne, B.: Skibsbruddets Saga, s. 30, 55, 59 og 89.

Søhistoriske Skrifter I. Handels- og Søfartsmuseets på Kronborg 1947.

Nielsen,Carsten: Turisthoteller og Flyveplads paa Anholt. Berlingske Tidende Side 7, 7.12.1947.

 

1948

Anholt faar Ruteforbindelse med Hundested. Aalborg Stiftstidende Side 5, 18.2.1948.

ino: Anholt ikke stor nok til Flyveplads. Aarhuus Stifts-Tidende Side 8, 29.2.1948.

Dette Kort viser den danske Decca-Kædes Funktion. Folketidende Ringsted Sorø Haslev Side 1, 16.10.1948.

Svenstrup, Carl: "En Lysttour fra Grenaae til Anholt" for 100 Aar siden. Grenaa Folketidendes Bogtrykkeri 1948.

Linde,Peter: Anholt. Erik Myrdahls Bogtrykkeri 1948. 4 anmeldelser: Chr.K.-E.: En Bog om Anholt. Børsen Side 5, 15.2.1948 / Schelde-Møller,E: Jorden rundt pr. Bog. Socialdemokraten Kronik Side 4-5, 26.4.1948 / Eric.: En Ø finder en Skildrer. Berlingske Tidende Side 12, 5.7.1948 / Inkarneret Københavner rejser til øde Ø. Nationaltidende Side 4, 20.7.1948

 

1949

Schou,Axel: Atlas over Danmark. Landskabsformerne. Kysterne side 149.

Det Kongelige Danske Geografiske Selskab. H.Hagerup 1949.

Travis,Arne & Otto Nielsen(tegning): 10 Aar paa Vingerne med dødssyge Patienter. Aarhuus Stifts-Tidende Side 6-7 og 11, 1.5.1949.

Marineministeriet laver nye Opmaalinger. Aalborg Stiftstidende Side 3, 17.7.1949.

Petroleumslampens dage er talte paa Anholt, siger folketingsmand efter besøg. Demokraten side 7, 15.9.1949.

Anholt ligger forkert paa Landkortet. Jyllands-Posten Side 8, 9.10.1949.

Baerlein,Henry: Landfalls and Farewell. Frederick Muller London 1949. 1 anmeldelse: Berlingske Tidende Side 28, 23.10.1949.

 

1950

Hald,Kristian: Vore Stednavne, Anholt side 188 og 200. Udgivet af Folkeoplysningens Fremme. Gads Forlag 1950.

Elektrisk Lys paa Anholt. Anholt er i disse Dage rykket Civilisationen et Skridt nærmere, idet der i Anholt By og Kvarteret ved Havnen er blevet installeret elektrisk Lys. Jyllands-Posten Side 3, 27.1.1950.

Rask Mølle Elektricitetsværk fra 1915 nedlagt. Værkets Anlæg solgt til Anholt for 28,000 Kr. Horsens Folkeblad Side 8, 17.5,1950.

4 flere hundrede aar gamle kanoner og en mængde kanonkugler og projektiler opfisket fra Kattegats bund. Politiken side 4, 9.8.1950.

 

1951

Elektrisk Lys paa Anholt. Sommergæsterne paa Anholt har besluttet at bidrage til, at Anholt By faar Elværk.

Aarhuus Stifts-Tidende Side 5, 21.7.1951.

Lysfesten paa Anholt til Fordel for Øens Elværk indbragte 1200 Kr. Aarhuus Stifts-Tidende Side 4, 24.7.1951.

Malling,Anders: En latterlig person. Kristeligt Dagblads Kronik side 4-5, 6.11.1951.

 

1952

Brøndsted, Johannes: Oldtidsminder. Danmark før og nu. Side 101-134. Alfred G. Hassings Forlag 1952.

Bramsen,Bo: Gamle Danmarkskort. En historisk oversigt med bibliografiske noter for perioden 1570-1770. Politikens Forlag 1952.

Over 12 000 Mennesker reddet af danske Redningsmænd i 100 Aar. Information Side 7, 4.1.1952.

En af Museets ældste Kanoner er fisket op ved Anholt. Berlingske Tidende Side 14, 20.1.1952.

ATO: Statshavnen paa Anholt fylder 50 Aar og mangler stadig elektrisk Lys. B.T. side 11, 1.8.1952.

 

1953

Clausen,Viggo: Klassekammerater. En Radiofeature. Samlerens Forlag 1953. Foromtale Information Side 3, 28.1.1953.

 

1954

Stephensen, J.G.: Da Barken Romanoff af Tvede Strand strandede paa Anholts Østerrev.

Tidsskrift for Redningsvæsen Side 39-40, 21 Aargang, Nr. 4, 1.4.1954.

 

1955

hessel: Flyvningen har helt ændret det geografiske perspektiv. Da Anholt skulle flyttes. Kristeligt Dagblad side 5, 10.1.1955.

mr.law.: Travl dag med isflyvninger. Politiken side 12, 3.3.1954.

Lang,A.W.: De ældste trykte fremstillinger af de danske kyster. Handels- og Søfartsmuseets Årbog side 50-78, 1955.

Cornelis Anthonisz' kysttoninger af Anholt side 60.

https://www.yumpu.com/da/document/view/14895632/de-aeldste-trykte-fremstillinger-af-de-danske-kyster-

 

1956

Hør : Dialekt fra Anholt. Optaget 1956. Institut for kultur og samfund. Aarhus Universitet.

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/hoer-dialekt-fra-anholt-i-kattegat/?no_cache=1

Paludan, Jacob: Litterært selskab. Hasselbalch. 1956.

Nilsen,Ulf: Luftfoto fra Indflyvning over Anholt Havn. Berlingske Tidende Side 1, 14.2.1956.

 

1957

Roussell, Aage: Kanon fra skibsvrag ved Anholt side 104-105, Danmarks Nationalmuseum 1957.

Arbejdet i gang med anlæg af Anholt flyveplads, Grenaa Folkeblad 16.7.1957.

6000 årigt lerkar på Anholt. Politiken side 8, 28.7.1957.

 

1958

Hägge,Eric: Anholt. Jorden runt. Länder-Folk-Resor. Magasin för geografi och resor Side 245-246 maj 1958.

Natur och kultur Stockholm.

Pedersen, Rasmus: 1850-talets falkenbergsbor gifte sig gärna på Anholt. Hallands Nyheter 4.1.1958.

Kani. og ukrediteret foto af Langebro: Anholt i en Bropille. Politiken Side 18, 11.10.1958.

Bergh,Ole: "Vera" gaar langsomt - men vi naar det. Aalborg Stiftstidende Side 3-4, 1.12.1958.

 

1959

Ambulance-flyvning til Anholt. Et glimt af tidligere tiders primitive flyvninger oplevede Kaptajn Juncker, da han i nattens mulm og mørke måtte finde frem til en interimistisk lyngklædt landingsbane, afmærket med flagermuslygter. Politiken side 9, 6.1.1959.

Anholt faar en flyveplads. Aarhuus Stifts-Tidende Side 9, 16.9.1959.

Strandfogeden og hans familie har anlagt flyveplads. Bornholms Tidende Side 7, 3.10.1959.

Civis: Hvor dybe var i grunden den elskedes øjne. Vanddybderne i havet omkring os. Politiken side 26, 23.10.1959.

Sundhedsfarligt drikkevand på Anholt. Sogneraadet har nu vedtaget at opføre et vandværk. En medvirkende aarsag til nyanlægget er ogsaa, at man ønsker brandvæsnet mere effektivt. Thisted Amts Tidende side 7, 29.10.1959.

Albeck-Larsen,Lorentz & Ib Withen(illustration): Anholt side 25-28. Ture til danske øer. Politikens Forlag 1959.

 

1960

Espegaard,Arne: Status over jydske Dialekter. Jyllands- Postens Kronik Side 11-12, 12.1.1960.

Dramatisk flyvning. Politiken side 4, 7.3.1960.

Slut med Anholt Havns petroleumslys. Politiken side 11, 20.4.1960.

Anholt får el og vand. Demokraten 21.4.1960.

Venge,Børge & Bernhard Nielsen(fotos): Havets stjerner. vi arbejder ved vraget af et fragtskib syd for Anholt.

Demokraten side 10, 11.9.1960.

Albertsen,O.: Sejladsen paa Anholt. Læserbrev. Jyllands-Posten Side 2, 6.10.1960.

Kühnel,Ole: Skibe- og deres mænd. Reportage fra Søfartens Museum i Torekov og anholternes gamle kirke på Hallandskysten.

DR P1 20:50-21:15, 2.11.1960.

 

1962

Rutebaad fra Anholt strandet ved Grenaa. Jyllands-Posten Side 1, 27.2.1960.

jm: Alle historiske skibsvrag i danske farvande fredes. Kristeligt Dagblad side 5, 21.3.1962.

jm:Tusinder af vrag i danske farvande skal undersøges. Kristeligt Dagblad side 8, 24.3.1962.

Bendt-Nielsen Børge & Jacobsen, Michael M.: Teknik og videnskab. Et Magasinprogram. Undersøiske transitorforstærkere på telefonforbindelsen mellem Læsø og Anholt. Interview med Schouboe-Madsen, Jysk Telefon. DR TV 20:20-20:45, 28.3.1962.

Wilhelm Grentzmann fortæller om Anholt Havn. Regionalprogram Midtjylland DR P2 19:00-19:45, 18.6.1962.

 

1963

Jørgensen,N. Balslev: H. Hoffmann & sønner, entreprenører gennem 100 år 1863-1963. Havnebyggeriet.

Anton M. Jensens Bogtrykkeri 1963.

Sejlruten til Anholt. Berlingske Tidende side 30, 8.11.1963.

 

1964

per.: Fly måtte undsætte Feriegæster paa Anholt. Jyllands-Posten Side 7, 4.1.1964.

Det kommunale redderi begynder sejladsen til Anholt i næste uge. Aarhuus Stifts-Tidende Side 5, 4.1,1964.

Jansson,Bror: Tradition och verklighet om Lynga kapell i Morup. Hallands Nyheter 7.1.1964.

Pierre: Fjorten år gammel byggede han øens første el værk. Grenaa Folkeblad 7.3.1964.

Lund,C. O.: Sammenligning af kort over Anholts kyst. Manuskript 28.7.1964. Anholt Museum.

 

1965

Nedergaard,Paul: Dansk Præste- og Sognehistorie IX, Anholt side 332-39. 1965.

P.M. og ukrediterede fotos: Det klarer Ove. Anholts unge "Edison" skabte øens første Elværk af en gammel bilmotor.

Jyllands-Posten side 6, 8.2.1965.

Flyvepladsen på Anholt. Kristeligt Dagblad side 3, 23.3.1965.

axel-:Falkenberg-Anholt ruten er slået an. Randers Amtsavis side 13, 24.7.1965.

Barsk jul for Anholts redningsmænd. Djursland 16.12.1965.

 

1966

Rockwell,Thomas: Anholt i tekst og billeder. Eget forlag 1966.

Bøgh,Ole og ukrediterede fotos: Flyverhelten med de 20 liv. Ude og Hjemme side 2-6, nr.13 årg.40, 1.4.1966.

Søger nyt skib til Anholt. Djursland 20.4.1966.

Læsø-færge ideel til Grenaa-Anholt ruten. Djursland 15.7.1966.

Venningbo,H.P.: Forholdene på Anholt. Læserbrev Ekstra Bladet side14, 7.9.1966.

Johansen,Knud V.: Færgen "Læsø" er det skib Anholt virkelig kan bruge. Aarhuus Stifts-Tidende side 29 og 32, 4.11.1966.

 

1967

Christiansen,Erik: Kattegat rundt. Carit Andersens Forlag. 1967.

En julestranding paa Anholt. Tidsskrift for Redningsvæsen side 6-7, 1.1.1967.

Ole J.: Anholt-redningsmand med til at redde atten menneskeliv. Djursland 21.1.1967.

j.o.:Ny æra for Anholt-ruten. Aarhuus Stifts-Tidende Side 25, 22.2.1967.

Anholt sikret god færgeforbindelse. Folkebladet 17.3.1967.

"H-108 meldes savnet". Vi følger en søredningsaktion ved Anholt med Søværnets Operative Kommando og Eskadrille 722. Tilrettelæggelse Flemming Adstofte og orlogskaptajn E. Sørensen, SOK. DR TV 17:30-18:00, 16.5.1967.

VAN og ukrediterede fotos: Blæsten, sandet og Anholt. Med korte mellemrum fyres der op under 62-årige "Sandsugeren" for at gøre Statshavnen på Anholt farbar. Randers Amtsavis side 18, 25.11.1967.

 

1968

Lund,C.O.: Anholt - fortid og topografi. Udkast. 31.1.1968. Anholt Museum.

ove.: Ingeniør har undersøgt 250 forlis ved Anholt. Aarhuus Stifts-Tidende side 53, 3.3.1968.

Vældige skatte på Kattegats bund--! Randers Amtsavis side 1, 20.7.1968.

ove.: Magnotometre fandt vrag. Aarhuus Stifts-Tidende side 11, 27.7.1968.

Wolsing,Holger og Keld Nielsen(fotos): Anholt, et billedværk om øen, dens befolkning og natur. Eget forlag 1968.

2 anmeldelser: høft: Billedværk om anholtere og øens spændende natur. Vendsyssel Tidende side 6, 18.8.1968. Anholt fotografisk set. Kristeligt Dagblad side 9, 5.10.1968.

Anholt-beboerne har ikke råd til færge-farten. Deputation til trafikministeren. Jyllands-Posten side 14, 17.12.1968.

Bennheden,Maj-Britt: Anholt. Hallandsbygd sida 40-45, årgång 9, 1967-1968. http://www.hallandsbygd.se/index.html.

 

1969

Flyrute fra Vendsyssel over Anholt til København. Politiken side 4, 7.1.1969.

jo.:Anholt får ny redningsbåd. Aarhuus Stifts-Tidende side 7, 19.4.1969.

Nielsen,Leif: Bilfærgen går til Anholt. Motor, #16 årg.64, 2.8.1969. FDM.

Havgaard, Hasse og ukrediterede fotos: Det våde dramas kulturhistorie. Politiken side 39, 24.8.1969.

 

1970

Larsen,Knud: Frederik Rostgaard og bøgerne. Danmarks Biblioteksskoles Skrifter 3. G.E.C.Gads Forlag 1970.

1 anmeldelse: Hans Hertel: Bibliomani og et par dumheder. Information side 3, 18.3.1970.

Eriksen,Sigurd & Ole Andersen(foto): 60 frømænd-40 meter ned-efter 300 vrag.

Se og Hør side 16-17, nr.29 årg.31, 17.7.1970.

Rundrejse i sommerlandet. Skibskirkegården omkring Anholt. C.O.Lund fortæller om vrag fra flere århundreder.

S.Fisker -Sørensen. Regionalprogram Midtjylland DR P1 19:00-19:45, 20.7.1970.

jen- og ukrediteret foto af elværket: Forbereder nyt el-værk på Anholt. Alle fastboende på øen har elektricitet idag, men det leveres fra et gammelt jævnstrømsværk, som snart er ved at være helt udtjent. Aarhuus Stifts-Tidende side 40, 29.9.1970.

 

1972

Busch,Ebba: Tran til Anholts lamper. Skalk nr. 1, 1972. ISSN 0560 1894.

Crumlin-Pedersen,Ole & Anders Boye & Ebbe Raft Nielsen(tegninger) & Lars Kann Rasmussen(foto): Et dyk i fortiden.

Dansk Sporfsdykker-Forbund 1972. ISBN 987 87 85180 05 6.

Anmeldelse Magnus Jørgensen: Spændende ø og ditto maler. Kristeligt Dagblad side 9, 8.12.1972.

Rasmussen,Robert: Anholt trafikalt.I Anholt-rutens barndom. Demokraten 24.12.1972.

Rasmussen,Robert: Anholt trafikalt. Den strenge isvinter på Anholt. Demokraten 27.12.1972.

 

1973

Jernbane på Anholt. Jernbanebladet side 14-16, nr. 6, juni 1973. ISSN 0907 3043.

Wolsing,Holger: Anholt. Midtjylland fra Salling til Djurs side 321-326. Danmark. Gyldendals Egnsbeskrivelse Bind 11.

Gyldendal 1973. ISBN 87 00 58041 4.

 

1974

Olesen,Tormod: Huse på Anholt. ”Julekort”, Tormod Olesens Tegnestue 1974.

Crumlin-Pedersen,Ole: Undervandsarkæologi og vragbeskyttelse. Marinehistorisk Tidsskrift side 42-44, nr.1-2 årg.7, 1974. ISSN 0106 5122. http://www.marinehist.dk/MHT/1974-1-2-MHT.pdf

Biler virkede som landingslys. Politiken side 5, 13.7.1974.

Permanent taxafly til småøer. Politiken side 5, 25.10.1974.

 

1975

njor: Åbent for flyrute København-Anholt. Politiken side 6, 13.1.1975.

Brüel,Per V.: Anholt Flyveplads. Eget Forlag 1975.

van.:Giv dog Anholt vinger. Djursland side 18, 12.4.1975.

Dyb vrede på Anholt over planen "giv Anholt vinger". Djursland 17.4.1975.

Rasmussen,Harry Vilhelm. A.: Vinterrejse til Anholt 30. Januar - 14. Februar 1945. Eget forlag 1975.

Maja,Ilse & Olsen, Henrik: Satankult og heksetro, s. 13-14. Psykisk forlag 1975. ISBN 978 87 871 7204 6.

 

1976

Brems,Mogens & Arne Gaarn Bak(kortskizzer): Anholt Havn. Danmark til søs III, side 177-180. NNF Arnold Busck 1976.

Svenska Turistföreningens Årsskrift 1976. Halland, s. 235-36, 245 og 288. ISBN 978 91 975956 1 3.

Christiansen,Sofus: Topografisk Atlas Danmark. Anholt: 64, Side 142-143.

Det Kongelige Danske Geografiske Selskab. C. A. Reitzel 1976.

Lindner,Bernhard: Lademanns Rejseleksikon. Bind 1-2. Lademann 1976. ISBN 978 87 15 07133 1.

1 anmeldelse: jes.A: Dansk attraktion af international klasse. Djursland side 10, 6.5.1976.

Garanterer vand til sommerhuse på Anholt. aarhuus Stifts-Tidende side 27, 24.5.1976.

Vil levere vand til sommerhuse i 2 områder på Anholt. Djursland side 7, 26.5.1976.

Marinen lodder dybden i havet omkring Anholt. Djursland side 9, 18.6.1976.

Her er Anholt-færgen "Fulvia" ved århundredeskiftet. Ukrediteret foto. Djursland side 8, 15.7.1976.

Anholt er Skandinaviens mest besøgte lystbådehavn med omkring 10 000 anløb årligt. Jyllands-Posten side 14, 18.7.1976.

elle.: Anholt-færgen får fast tilholdssted på øen. Aarhuus Stifts-Tidende side 11, 30.10.1976.

Plan om flyrute Anholt-Tirstrup. Aarhuus Stifts-Tidende side 3, 20.11.1976.

Flyruter til danske øer. Vestkysten Midt side 3, 21.12.1976.

 

1977

Grenå Byråd vil drøfte...et nyt vandværk på Anholt. Djursland side 15, 8.1.1977.

Anholt skal have nyt vandværk. Det eksisterende vandværk kan ikke klare vandforsyningen på øen, specielt ikke i sommermånederne. Grenaa Kommune har derfor besluttet at overtage det nuværende vandværk og inden 1980 at etablere et helt nyt vandværk.

Morgenavisen Jyllands-Posten side 11, 16.1.1977.

van.:Fingeren på Kommunen. Interview med De kommunale Værkers formand om Anholts vandforsyning.

Djursland side 15, 19.2.1977.

Ikke tilskud til luftrute. Grenå Byråd vil ikke støtte økonomisk. Aarhuus Stifts-Tidende side 11, 23.3.1977.

Anholtfærgen skal udgå fra hjemhavn. Amtsavisen-Randers side 12, 7.6.1977.

Andersen Erik: Bedre trafikbetjening livssag for ø-samfund. Land og Folk side 6, 28.7.1977.

Ikke øget støtte til Anholt-færgen. Ingen basis for udvidelse af trafikken, siger amtsborgmesteren.

Aarhuus Stifts-Tidende side 9, 16.8.1977.

Janting,Jørgen: Anholterne: Vi vil være med til at vælge ny færge. Morgenavisen Jyllands-Posten side 9, 28.8.1977.

Jacobsen,Claus & Harald Haugsted og Leif Stubkjær(foto): Da Østerrevet holdt liv i Anholt. Om redningsfolk og skibsforlis på en Kattegatø - og en skovtur på havets bund. DR TV 20:00-20:30, 13.9.1977.

2 foromtaler: Jørn Rasmussen: DR TV under vandet filmer Anholts skibsvrag. Aarhuus Stifts-Tidende side 23, 2.7.1977

og 10 dages arbejde-7 minutters film. Aarhuus Stifts-Tidende side 6, 13.9.1977.

1 Anmeldelse Leif Blædel Information side 6, 15.9.1977.

Problemer med at komme til Anholt. Aarhuus Stifts-Tidende side 8, 15.9.1977.

Forbedring af Anholts færgeforbindelse med en dobbelttur 2 fredage hver måned. Politiken side 1, 24.9.1977.

Anholt får nyt el- og vandværk. Aarhuus Stifts-Tidende Rundt om Århus side 11, 8.12.1977.

-glose: Nu lysner det for Anholt. Aarhuus Stifts-Tidende side 13, 20.12.1977.

Elgård,H.C.: Anholttur anno 1945. Vivild Ungdomsskole Elevskrift side 50-52, 1977.

Wolsing,Holger: Fører over Anholt. Eget forlag 1977.

 

1978

Helge Jørgensen undersøgte svenske søkort. Fandt ud af, at svenskerne havde placeret Anholt rigtigt.

Vendsyssel Tidende side 20, 20.8.1978.

Olesen,Tormod: Ostebakken på Anholt. ”Julekort”, Tormod Olesens Tegnestue 1978.

Anholt-Posten. 1. årgang, 1. nummer december 1978. Siden udsendt med 1-3 og siden 1996 med 4 numre årligt.

Anholt Borgerforening.

Fersling, Poul,: Mystikkens Verden (s. 179-81). Politikens Håndbøger 1978.ISBN 87 567 4134 0

 

1979

Ebert,Jan & Torkild Balslev(foto): Anholt. Båden i dag side 38-39, nr. 11, 1979

Møller,Oluf: Anholt bilfri. Øposten # 10. 1979. ISSN 0105 4325.

Olesen,Tormod: Fiskerihavnen ved Anholt. ”Julekort”, Tormod Olesens Tegnestue 1979.

Sestoft, Jørgen: Arbejdets bygninger. Gyldendal 1979. ISBN 87 0158 791 9.

Ser sort ud for Anholt Flyveplads. Landing kræver professionale piloter. Amtsavisen-Randers side 1, 18.4.1979.

Lægen tvinges bort fra Anholt. Han må ikke lande på flyvepladsen. Amtsavisen-Randers side 1, 26.4.1979.

Udkast til ny Anholt-færge. Aarhuus Stifts-Tidende side 7, 28.5.1979.

Peter og ukrediterede fotos: Energiproblemet løst. Om ikke i Danmark - så i hvert fald på Anholt.

Fyens Stiftstidende side 28, 6.6.1979.

ras: Stenalder-boplads udgraves på Anholt Djursland side 10, 18.7.1979.

Ny statsdrevet færgeforbindelse med basishavn på Anholt forhandles mellem Miljøministeriet og Århus Amt.

Kristeligt Dagblad side 5, 1.11.1979.

El og vand til Anholt. Grenå Byråd har accepteret et licitationdtilbud på 3,5 millioner kr. for bygning af et nyt el- og vandværk.

Kristeligt Dagblad side 5, 13.12.1979.

 

1980

Olesen,Tormod: 2 gode steder på Anholt. ”Nytårshilsen”, Tormod Olesens Tegnestue 1980-81.

Bennheden, Maj-Britt: Förbindelserna mellan Morup och Anholt. Hallandsbygd side 54-58, årgång 21, 1979-80.

ISSN 0440 1263. http://www.hallandsbygd.se/index.html

Nielsen,Bo: Anholt Havn. Fortællinger fra Anholt 4. Eget forlag 1980. ISSN 0109 1786.

Andersen,Jesper Winther & Ib Bjerregaard(tegning): Molebøffer, færøsk sildesalat og Anholt i sne.

Motor side 46-47, # 17 Årg.75, FDM 1980. ISSN 0047 8199.

Nielsen,J.A.: Anholt får el og vand. Grenaa Egnsarkiv Register Årbog side 37-38, 1980.

van.: Flyselskab overtager nu Anholt Flyveplads. Amtsavisen-Randers side 1 og 4, 21.1.1980.

jen-: Ja fra amtet til ny færge Anholt-Grenå. Aarhuus Stifts-Tidende side 1, 13.2.1980.

Om malerne Elias Petersen og Viggo Helsted: En fisketur til Anholt 1886. Gilleleje Museums Skrifter bind 26.

Kristeligt Dagblad side 6, 17.6.1980.

-up.:Nye Kattegat-målinger nord for Anholt. Djursland side 9, 2.7.1980.

Jensen, Sv. Aa.: Ambulancefly KZ 1V OY.DZU. Berlinske Tidende side 34, 2.11.1980.

 

1981

-alm: For store problemer med at vende Anholt-færgen side 133-134,

Medlemsblad for dansk Styrmandsforening. 75. årgang nr. 4, maj 1981.

Ryge,Peter: Utilstrækkelig elforsyning afløst af moderne dieselværk. El & energi side 5, årg.77 nr.24.

Dansk Energi 1981. ISSN 0107 3931.

Schou,Manfred: Kraftcentralen på Anholt er et lille, teknisk mesterværk. El og energi side 507-508, årg.77 nr.24.

Dansk Energi 1981. ISSN 0107 3931.

Kjær, Niels: Helten, løgneren og profeten. Særtryk af Højskolebladet 1980, nr. 45-47, 1981. ISSN 0018 3334.

Mandagsportrættet. Niels Kjær fortæller om Helten, løgneren og profeten.Tilrettelæggelse Bjarne Nielsen Brovst.

DR P1 14:00-14:15. 26.4.1982. Foromtale Kristeligt Dagblad side 13, 23.4.1982.

Nielsen, Bo: Anholts Færger. Fortællinger fra Anholt 5. Eget forlag 1981. ISSN 0109 1786.

Wolsing, Holger: Anholt Kirke. Julemærker med 12 kirker i Grenaa Kommune. Lions Club Grenaa 1981.

http://grenaa.lions.dk/cmsimages/grenaa/grenaa_julemrket_19762001_006.jpg

Nielsen, Bo: Anholt i skildringer og billeder. Holm Grenå 1981. ISBN 87 88013 01 4.

2 anmeldelser: Jensen,H.P.: Morgenavisen Jyllands-Posten side 10, 22.7.1981 og Niels Houkjær Et pant på vores fælles fortid.

Kristeligt Dagblad side 6, 22.8.1981.

Lyman,Bent & Kjeld Brandt(tegninger): Anholt - magneten i Kattegat. En portrætskitse af den populære ø.

Sejl og Motor side 31-33, årg.42 # 50,17.12.1981. ISSN 0037 1130.

Anholt-færgen måtte indstille. Aarhuus Stifts-Tidende side 9, 31.1.1981.

Der er god mening i at vende Anholtfærgen. Anholt Borgerforening Bestyrelsen. Djursland side 7, 6.2.1881.

Egotrip i millionklasse. Tillidsmand Ejvind Thomsen tillidsmand på Anholtfærgen. Djursland side 7, 13.2.1981.

Anholt skal styrkes. Trafikminister Jens Risgaard Knudsen oplyser, at der er mange grunde til at færgen skal udgå fra Anholt, bl.a. et ønske om at styrke Anholts erhvervsliv. Aktuelt side 12, 18.2.1981.

-up & Kurt Leth Jakobsen(foto): Anholts nye færge søsat helt uden festivitas. Amtsavisen-Randers side 1, 4.3.1981.

Navngivning af ny færge til I/S Grenå-Anholt Færgefart: M/S Anholt. Børsen 12.5.1981.

Vildt skænderi om færgefarten Grenå-Anholt- Aktuelt side 25, 13.6.1981.

Anholtfærgen befriet af politifolk. Morgenavisen Jyllands-Posten side 1-2, 13.6.1981.

van.: Den nye Anholtfærge ligger stille i Grenå. Djursland side 3, 16.6.1981.

Møller, Henning: Ny færge til 18 millioner kroner ligger stille efter strid. Sømænd vil ikke flytte til Anholt. Politiken side 9,16.6.1981.

Færge hjem til Anholt efter langvarige forhandlinger mellem færgeselskabet og Sømændenes Forbund. Politiken side 1, 22.8.1981.

 

1982

Anholt har fået landets mindste boligafdeling. Beboerbladet side 22-23, 20.årg.nr. 4, oktober kvartal 1982.

Nielsen, J.A.: En opdyrkningskoloni på Anholt. Grenaa og omegn før og nu, 1982. ISSN 0906 5849.

Mogensen,Frans & Nielsen,Bo & Olesen,Tormod (illustrationer og grafisk tilrettelæggelse):

Anholt. Holms bogtryk/offset Grenaa 1982. ISBN 87 8013 05 7. Ny udgave, Anholt Brugs 1988. ISBN 87 88013 06 5.

1 anmeldelse: ras: Ny litteratur om solens ø - Anholt. Amtsavisen Randers side 25, 5.6.1982.

 

1983

Post, Anders Høegh & Wadmanns Forlag(fotos): Kattegats dejlige og fredelige øer.

Bådnyt side 53-56, årg.13 nr.2, 1983. ISSN 0280 4515.

Nielsen,Bo: Anholts flyvehistorie. Fortællinger fra Anholt 7. Eget forlag 1983. ISSN 0109 1786.

tm: Anholtbeboere: "Elværk lige til rigsrevisionen". Øboerne foreslår Staten at trække milliontilskud tilbage og give det til vindmøller istedet. Information side 10, 8.2.1983.

Groes-Petersen, Henrik: Sømændene truer med at lukke Anholt. Politiken side 7, 31.7.1983.

Poulsen,Peter: Det bliver værst for turisterne. Aarhuus Stifts-Tidende side 17, 3.8.1983.

Jacobsen,Claus: Reportage, Færgekonflikten. Torsdag Morgen. TV Østjylland 4.8.1983. Anmeldt Grenaabladet 9.8.1983.

Kyhn,Dorte Boss & Wilhelmsen,Knud og Johan Mikkelsen(foto): Trusler om strejke gør Anholt fattig.

Morgenavisen Jyllands-Posten, side 1, 4.8.1983.

Jersild,Jens Olaf: Anholt venter på færgen. Berlingske Tidende side 28, 4.9.1983.

Anholt. Pladsreservering jul/nytår 1983. Grenaa-Anholt Færgefart I/S Annonce. Politiken3.sektion side 16,11.12.1983.

 

1984

Vandring på Anholt med Karl Karlsen. Om Stednavnene. Anholt-Posten side 2, # 8 årg.5, 1982/ side 13, # 9 årg.6 1983/ side 3, #10 årg.6 1983/ side 4, #11 årg.7 1984. Anholt Borgerforening.

Nielsen,Bo: Svenskerne på Anholt-og anholterne i Sverige. Fortællinger fra Anholt 8. Eget forlag 1984. ISSN 0109 1786.

Hornbækefterretninger fra Anholt. Hornbækegnen #3 side 7-8, maj 1984.

 

1985

Jensen,Erik Aalbæk: Livet på øerne. Kattegat. Anholt side 258-292. Fotos forfatteren og Austin Grandjean.

Gyldendal 1985. ISBN 87 00 73061 0. 2 anmeldelser: Bjarne Nielsen Brovst: Livet på øerne. Mandagsportrættet.

DR P1 14:00-14:15, 26.10.1981 og Ole Larsen Bog-ekko DR P1 11:00-11:10, 19.2.1986.

Ebert, Jan: Øerne under horisonten: Anholt og Hesselø. Sejl og Motor side 38-45, Årg. 47 # 2 1985. ISSN 0037 1130.

Lufthavn jubilerer. Fejrer 25 års jubilæum med Prins Henrik i spidsen. Politiken forsiden, 21.6.1985.

Schou, P.K. & Hanne Bartholin(vignet): Ind og ud af havnen. Morgenavisen Jyllands-Posten Fritid side 5, 13.7.1985.

 

1986

Hansen,Mogens Falkenberg & Larsen, Jan C.G.: Danmark under havet (1): Vi finder et skibsvrag nordøst for Anholt..

Vraget af SS Frederic, et svensk emigrantskib, som omkring århundredeskiftet forliste på sin sidste rejse til Amerika.

DR TV 20:00-20:15, 18.4.1986.

Horup,Nick: Redningsbåd uden navigationsudstyr. Politiken side 1, 31.12.1986.

Søredning. Politiken. Leder 2.sektion side 4, 31.12.1986.

Madsen,Arne Busk: Anholt Kirke.1986. Revideret 2010 af Søren Anker-Møller.

Nielsen,Bo: Anholts Kammerherregård og dens ejere. Fortællinger fra Anholt. Eget forlag 1986. ISSN 0109 1786.

 

1987

27 små øer. Nutid-fremtid. En analyse af udviklingsproblemer og -muligheder.

Geografisk Institut. Aarhus Universitet 1987.

Steen,Vagn: Østjylland. Gyldendal 1987. ISBN 87 01 58652 1. Udgivet som kasettebåndoptagelse 1992.

Post,Anders Høegh: Bag horisonten finder du vore særprægede og ensomme ferier.

Bådnyt side 32-35, årg 17 nr.2. 1987. ISSN 0280 4515.

Nielsen,Bo: Anholt Kirke. Fortællinger fra Anholt 11. Eget forlag 1987. ISSN 0109 1786.

Wolsing,Holger: MF Anholt. Julemærke med Grenaa Kommunes færger. Grenaa Julemærket 1987.

Lions Club Grenaa 1987. http://grenaa.lions.dk/cmsimages/grenaa/grenaa_julemrket_19762001_012.jpg

Staffeldt, Erik: Redningsfolk vil ikke sejle. Politiken side 1, 1.1.1987.

Lardell, Allan: Undskyld til Anholt. Nye både i løbet af 8 år. Politiken side 1 og 2, 5.1.1987.

Lardell, Allan & Jacob Maarbjerg(foto): Livsfare til 70 kr. i timen. Politiken 2. sektion side 3, 6.1.1987.

Redningsstation Anholt svarer. Morgenavisen Jyllands-Posten side 10, 10.1.1987.

Svar til Redningsstation Anholt. Morgenavisen Jyllands-Posten side 8, 13.1.1987.

Mogens Ladegaard(foto): Vognmand styrer lufthavnen. Berlingske Tidende side 14, 31.1.1987.

 

1988

Meesenburg, Horst: Anholt- en ø i Kattegat. Bygd. 19. årgang, nummer 3. 1988. ISSN 0007 7445.

Nielsen,Bo: Strandinger på Anholt. Fortællinger fra Anholt 12. Eget forlag 1988. ISSN 0109 1786.

her side 24-25: Karl Anholter: En Julestranding 1915.

Rasmussen,Gotfred: Et dystert 100 års minde. Folk og minder fra Nordsjælland side 40-42, 1988

 

1989

Lyneborg,Elisabeth: Dæmoner. Holkenfeldt 1989. ISBN 87 7720 096 9.

1 anmeldelse: Ann Arne Christensen: Præsten kan mere end sit fadervor. Dagbladet Ringsted side 4, 28.2.1989.

Lækagen. Anholts bedste avis. Jubilæums Nummer # 200, juli 1989.

Frazer,Shirley & Cooper, Andy: Position 5642 N - 1133 E Anholt. Passport Canada no. 2 1989. ISSN 1531 0213.

Jensen,Ulrik & Karl Ravn(foto): De danske øers flyvende helt. Illustreret Familie Journal side 26-28, nr. 15, 10.4.1989.

ISSN 0906 6977.

Rasmussen,Ole: Ny redningsbåd. Politiken side 5, 4.7.1989.

Færgebyen Grenaa. Grenaas Handelsstandsforenings månedsavis nr.6, 28.11.1989.

 

1990

Post, Anders Høegh: Sejl til ørkenen midt i Kattegat. Bådnyt side 52-56, årg.20 nr.6, 1990. ISSN 0280 4515.

Steenberg, Etly: En præst og hans gave til menigheden. Historisk Aarbog fra Randers Amt, årg. 84, 1990.

ISSN 0108 4100.

27 små øer – et besøg værd. Miljøstyrelsen/ Planstyrelsen marts 1990. ISBN 87 503 8299 3.

cl.: De omvendte færger. Små Ø-avis maj 1990.

 

1991

Nielsen,Bo: Anholts monumenter. Fortællinger fra Anholt 15. Eget forlag 1991. ISSN 0109 1786.

Andersen, Grete Tuxen: Faren ved Anholt. Grenaa og omegn før og nu side 67-72. 1991. ISSN 0906 5849.

 

1992

Sabroe,Morten & Saxgren, Henrik: Anholt til salg? Danairmagasinet 5/92 side 18-24. DanairA/S 1992. ISSN 0906 7396.

de Laurent,Leo: Postforsendelse til Anholt. Grenaa Egnsarkiv Register Årbog side 36, 1992.

 

1993

Sejl,Jesper: At ankre på Anholt. Havet omkring Danmark side 34.Tillæg til DSB magasinet Ud & Se, DSB april 1993. ISSN 0106 7850.

Andersen, Grete Tuxen: Redningsvæsenet på Anholt side 7-41. Århus Stifts Årbøger Bd. 77. 1993.

Johannesen,Erik: Danmark rundt langs kysten. Lindhardt og Ringhof/Centrum 1993. ISBN 978 87 5830 650 6.

1 anmeldelse: Flemming Chr. Jensen Morgenavisen Jyllands-Posten side 40, 20.6.1993.

 

1994

Whitta-Jørgensen, Asger: Ø-lægen på Anholt. Teori & terapi nr. 1 side 20-21. Astra Danmark A/S 1994. ISSN 0903 3696.

Glb: Øjeblikke på en ø. Her bliver man ikke ANHOLT. Danairmagasinet #4 side 35-37. Danair A/S 1994. ISSN 0906 7396.

Thomsen, Birger: Kanonerne ved Anholt. Marinehistorisk Tidsskrift side 105-114, nr.4 årg.27, 1994. ISSN 0106 5122. http://www.marinehist.dk/MHT/1994-4-MHT.pdf

Ferieaktiviteten på Anholt. Arbejdsmarkedets Feriefond side 46-47. Årsrapporten 1994. ISSN 1601 0256.

Andersen, Grete Tuxen: Redningsvæsenet på Anholt. Særtryk af Århus Stifts Årbog 1994. ISSN 0108 7940.

Enkeltfund 1910-1994. Stenalder. Anholt. Kulturstyrelsen. http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/138453/Udskriv/

Møller, Charlotte & Olsen; Johanna & Christensen, Leif P.: Anholt - har den en fremtid? Århus Universitet 1994.

ISBN 87 7785 051 3.

Hepper, David J.: British Warship Losses in the Age of Sail, 1650-1859. Rotherfield: Jean Boudriot. 1994.

ISBN 0 94 8864 30 3.

Olsen,Ole Kofoed: Törnführer Dänemark 3. Edition Maritim Hamburg, Gottmer Uitgever Groep 1994.

ISBN 978 3892 2527 6 4.

 

1995

Kleiminger, Ulrich: Anholt gennem tiderne. En historisk guide. Erhvervsafdelingen. Århus Amt 1995. ISBN 87 90099 03 6.

Kommuneatlas Grenaa. Bevaringsværdier. Anholt side 54-55. Miljø- og Energiministeriet. Skov-og Naturstyrelsen 1995. ISBN 87 601 5632 5.

http://norddjurs.odeum.com/download/Byer_og_landsbyer/Kommuneatlas%20-%20Grenaa%20Kommune.pdf

Bång,Trygve: En onyttig bok. Danska äventyr med en odygdig gosse. Frivolt förlag 1995. ISBN 91 972691 0 7.

Anmeldelse: Anholt-Posten side 13, # 47 årg.20, juni 1996. Anholt Borgerforening.

 

1996.

Hvilsom, Frank: Børnene fra Anholt. Børn & unge, årg.27, nr. 1, 1996.

En Vinterstranding på Anholt (1886). Fortidsnyt på Halsnæs side 14-15, Årg. 4, nr.15.

Hundested lokalhistoriske forening 1996.

 

1997

Rysgaard, Thorsten: Hvem er Alice Mandragora? Den nye dialog, nr. 68, 1997. ISSN 0900 1441.

 

1999

Venningbo, Hans: Hjælpen kom fra luften. Forlaget IIII Four Stripes IIII 1999.ISBN 87 90168 03 8.

Bång,Trygve et al.: De lokale forhold. Texter om Anholt. Sydsvenskan 1999. ISBN 978 91977 143 1.

Jacobsen, Ole Steen: Anholts posthistorie side 64-70, Nordisk filatelistisk tidsskrift Årg. 106 nr. 2, juni 1999.

Steenberg,Etly: Lidt om navne (personnavne). Anholt-Posten side 7, # 33 årg.23, december 1999. Anholt Borgerforening.

Grønhøj, Poul: Danmark kort. Sommerkavalkade. Anholt kalder ambulancefly. DR P1 7:55-8:00, 29.4.1999.

 

2000

Nymann, Eva: Nordiska ortnamn på –und. Studier till en svensk ortnamsatlas av Thorsten Andersson. 16. Uppsala 2000.

100 året for Hornbæk Fiskernes redningsaktion af Raymond Thierry på Anholt. Hornbækegnen # 61A, august 2000.

Matz,Erling & Carina Lernhagen: Anhalt Anholt. På kryss #5-6 side 12-19, 2000. ISSN 1404 9597.

Christiarnsen, Niels: Værd at se på danske småøer. Høst & Søn 2000. ISBN 87 14 29550 4.

Bång,Trygve & Åke Arenhill: Typiskt danskt - Uppptäcksresor på andra sidan Öresund. Förlag AB Gondolin 2000.

ISBN 91 8882092 0.

Cavling,Henrik & Kjær,Børge: Straffeanstalt på Anholt. Grenaa Egnsarkiv Register Årbog side 64, 2000.

Redningsstationer nedlægges. Andre moderniseres og får nye hurtigere redningsbåde som kompesation.

Kristeligt Dagblad side 2, 22.2.2000.

 

2001

Aalbæk-Nielsen, B.: Anholt Flyveplads. Copenhagen Airtaxi 40 år, side 15. Jubilæumsskrift 2001.

Fritzen, Ole: Gave fra redningsaktionen ved Anholt 1900. Hornbæk Havneforenings Museum 1.3.2001. http://www.3100.dk/hvnfor/museum/anholt.htm

Wallin,Ulla Britta: Krönikan från Anholt. Ett besök på sjörapportens Anholt 10.1. En liten ö mitt i Kattegatt 12.1. En vinterdag vid Anholt fyr. UNT: Uppsala nya tidning 2001. ISSN 1104 0173.

Jensen, Niels: Kort og godt om danske færger. Aschehoug 2001. ISBN 87 11 16257 0.

 

2002

Rasmussen, Ib Krarup: Postforbindelsen til Anholt. Dansk Filatelistisk Tidsskrift nr. 2, 2002. ISSN 0903 2444.

Langkjer, Birger: Alice Mandragora-mysteriet er opklaret? Den nye dialog, nr. 89, 2002. ISSN 0900 1441.

Harritz, Poul Henrik: Danmarks småøer. Politikens Forlag 2002. ISBN 87 567 6065 5.

Lind, Olaf: Arkitektur Guide Jylland. Arkitektens Forlag 2002. ISBN 87 7407 264 1.

 

2003

Mahler,Bent: Kuling og konkurser. Om sejladsen til Anholt. Færgefarten #1, maj.

Dansk Færgehistorisk Selskab 2003. ISSN 1600 1389.

Destination Anholt: "några stenar i havet". Pilotmagazinetside #60 side 44-50, 2003.

Fejrede tre begivenheder på én tur. Havne-og Erhvervsnyt # 50 2003.

Jonny: Anholt-EKAT. Nordvästra Skånes Flygklubb. Hjemmeside 29.7.2003 http://www.nsf.se/medlemmar/reseskildringar/documents/Anholt.pdf

Jacobsen, Claus: Kort og godt om 27 danske småøer. Aschehoug 2003. ISBN 87 11 16109 4.

Winge, Mette og Michaelis, Bo Tao: Forfatternes Danmark. Politikens Forlag A/S 2003. ISBN 87 567 6760 9.

 

2004

Mouritzen, Henning: Med ballonhjul og grøntkasser. Veterantidende nr. 337 juli 2004, side 12-17.

Dansk Veteranbil Klub 2004. ISSN 1600 8278.

Pors, Jens Krabbe: Rederiet Anholt. Anholt-Posten side 13-14, #80 årg 28, 2004. Anholt Borgerforening.

Rasmussen, Bent: Anholt Redningsstation. Anholt-Posten side 18-20, #81 årg.28, 2004. Anholt Borgerforening.

Petersen,Peter Vang: Jagten på Anholts ukendte ørkenfolk. Aktuel arkæologi, nr.6 årg 2, 2004. ISSN 1902 4959.

Anholt-Posten side 18, #79 årg.28, juni 2004. Anholt Borgerforening.

Den nye Anholt-færge klar til dåb. Grenaa Bladet 25.2.2003.

 

2005

Amor og Psyke. Brevkasse Anholt. Bathos nr. 23, april 2005 side 38.

Ridgewell, Guilla J. et al.: Anholt – et projekt om fremtidige udviklingsmuligheder. Roskilde Universitetscenter 2005.

Thomas, Lars: Det mystiske Danmark. Anholt. Heksekulten side 53-55. Aschehoug 2005. ISBN 87 11 22275 1.

 

2006

Brødsgaard,Jesper G. & Thomsen,Omar Christian & Neve,Lotte & Dalager,Claus: Erfaringer fra privatiseringen af Grenaa & Anholt Vandforsyning. DanskVAND side 52-54, årg.74 nr. 1, 2006. ISSN 1602 3609.

http://www.ga-vandforsyning.dk/files/files/Artikkel%20til%20DanskVand%20(DANVA).pdf

Aagaard,Lars Henrik: Når jorden går amok. Jyllands-Postens Forlag 2006. ISBN 87 7692 023 2.

Christensen, Niels Christian: Præst på Anholt 1900-1912. Erindringer. Anholt Museum 2006. ISBN 87 98 8785 5 7.

Houkjær, Niels: De danske øer. Gyldendalske Boghandel 2006. ISBN 87 02 04176 6.

3 anmeldelser: Henrik Wivel: Ødselt. Weekendavisen Bøger side 11, 23.6.2006, Bente Clausen & Leif Tuxen(fotos): Drømmen om de danske øer. Kristeligt Dagblad side 9, 15.7 2006, Berit Holbæk Jensen: Hvem der bare boede på en ø.

Magiske Anholt. Midtjyllands Avis Go' weekend side 2-3, 23.7.2006.

Toftum, Marianne & Kragh-Sørensen, Ole: Anholt. Designmark 2006. ISBN 87 991565 0 4.

Anmeldelse: Pedersen,Jes Stein: På bølgelængde med Anholt. Politiken 4. sektion Bøger side 16, 24.2.2007.

http://politiken.dk/kultur/boger/ECE251472/paa-boelgelaengde-med-anholt/

Eggert, Birgit: Danske stednavne på -holt. Ph.d-afhandling. Afdeling for Navneforskning. Nordisk Forskningsinstitut.

Det Humanistiske Fakultet. Københavns Universitet 2006.

 

2007

Thomsen, Kristian Brask: En levemand på Anholt. K-Forum 7.5.2007.

http://www.kommunikationsforum.dk/kristian-brask-thomsen/blog/en-levemand-paa-anholt

Triangulering af Danmark. geomat.dk 27.8.2007. http://www.geomat.dk/landmaaling/kildetekster/pdf/Triangulering.pdf

Schønning, Hans: Kongelig tjeneste til Anholt. Kongelige tjenestebreve sendt i perioden 1799-1875 side 56-71,

PHT Årg. 35, nr. 2. Dansk Posthistorisk Selskab 2007. ISSN 0902 8668.

Hamilton-Wittendorff, Bo Bomuld: Guide til det okkulte Danmark. Vejviser til overnaturlige væsener og mystiske fænomener. Bind 2, Jylland og Fyn. Anholt side 24-33. Forlaget Documentas 2007. ISBN 978 87 7063 003 0.

http://precisensan.com/antikforum/attachment.php?attachmentid=92370&d=1305819964.

 

2008

Matrikel- og Sognekort, Anholt. Historiske kort på nettet. Kort- og Matrikelstyrelsen 2006-2008.

http://arkiv.kms.dk/mpn/mpnxy.aspx?x=655770&y=6287272

Priesholm, Morten: Når fyrtårnet fortæller. Øposten # 128, 2008. ISSN 0105 4325.

Gimbel,Henrik: Anholt- en perle i Kattegat. Naturisten #3 side 12-13. Danske Naturister 2008. ISSN 1903 3192. http://issuu.com/naturisterdk/docs/naturisten_3

Bång,Trygve: En bok om öar. Frivolt Förlag 2008. ISBN 978 91 977143 0 3.

 

2009

Spångsberg,Arne: Anholt midt i Kattegat er et jordisk paradis: Anholt med svenske briller. Bådnyt nr. 421. ISSN 1352 3948.

Kommuneplan for Norddjurs Kommune. Udvidelse af Anholt Camping . Norddjurs Kommune 2009.

http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/20_1370376_APPROVED_1306229685778.pdf

Sommer, Anne-Louise: Den danske arkitektur. Gyldendal 2009. ISBN 978 87 02054 01 9.

Loumann,Ole: Turen går til Århus & Østjylland. Politikens Rejsebøger. Politikens Forlag A/S 2009.

ISBN 978 87 567 8977 6.

Hansen,Henrik L.: Beretning om danske skibsforlis siden 1970. Marstal Søfartsmuseum 2009. ISBN 978 87 82939 5.

Sloth,Mogens Q.: Anholt får ros for fornem redningsaktion. Grenaa Bladet side 8, 17.2.2009.

http://www.e-pages.dk/grenaa_bladet_dk/10/fullpdf/1.pdf.

 

2010

Anholt Havmøllepark. Rambøll og energinet.dk 22.04.2010.

http://energinet.dk/SiteCollectionDocuments/Danske%20dokumenter/Anl%C3%A6g%20og%20projekter/Anholt%20MiljC3%B8redeg%C3%B8relse%20platform%20og%20s%C3%B8kabel.pdf

Bertelsen, Katrine: En tropedrøm i Kattegat. Minbåd.dk, 6.6.2010. http://minbaad.dk/nyhed/archive/2010/06/june/article/anholt-en-tropedroem-i-kattegat/

Jørgensen, Ole & Krüger, Johannes & Olsen, Søren & Olsen, Søren: Danmark. 4000 oplevelser- historie, kultur, natur.

Anholt side 203-205. Gyldendal A/S 2010. ISBN 978 87 02 07737 7.

Lyman, Bent: Danmarks dejligste øer. Eget forlag 2010. ISBN 978 87 993752 0 2.

 

2011

Fisker,Jens Kaae & Kerndrup, Søren: En bæredygtig udvikling på Anholt gennem udvikling af turistaktiviteter. Institut for planlægning. Aalborg Universitet 2011. ISSN 1397 3169 pdf

https://www.yumpu.com/da/document/view/18053220/anholt-projektrapport-finish-vbn-aalborg-universitet.

Skaarup,Bo: Danmarks strandguide, Anholt s. 190-201. Popp & Skaarup 2011. ISBN 978 87 991463 1 4.

 

2012

Steenberg,Etly: Postruter til Anholt. Anholt-Posten side 13, # 113 årg.35, december 2012. Anholt Borgerforening.

Pedersen,Malene: Et lydligt møde. Ø-Posten side 16, #146, marts 2012. ISSN 0105 4325.

http://www.kompetenceudvikling-og-innovation.dk/download/presse/Posten.pdf

Wind, Peter: Den smukkeste plet i Danmark. Univers nr. 15. Aarhus Universitet 2012.

http://www.au.dk/univers/arkiv/2012/det-bedste-sted-at-se-i-ferien/

Øer. Reception. Rakel Dehn Stammer(forsideillustration) Tidsskrift for Nordisk Litteratur #70. Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab. Københavns Universitet 2012. ISSN 1904 7088. http://issuu.com/tidsskriftetreception/docs/reception70

Bertelsen, Katrine: Nye agterfortøjninger i Anholt Havn. Minbåd.dk, 26.6.2012.

http://minbaad.dk/nyhed/archive/2012/26/june/article/nye-agterfortoejninger-i-anholt-havn/

2013

Anholt på luftfoto, målebordsblade (høje og lave) og 4-cm kort. Geodatastyrelsen, tidligere Kort - og Matrikelstyrelsen 2013. http://www.stednavne.info/VisKort/Popupmap.aspx

Schønning,Hans: Kongelige danske Tjenesteforsendelser til Anholt 1799-1878. Dansk Posthistorisk Selskab, Samlinger 2013. http://www.dphs.dk/Samlinger/ShowCollection.asp?COLLECTION_ID=145

Bertelsen,Katrine: Anholt: en tropeø i Kattegat. Bådnyt # 477 side 24-31, august 2013. ISSN 1352 3948.

http://www.scanboatnews.com/news/2013/9/2/anholt-en-tropeoe-i-kattegat-.aspx

Wolsing,Holger: Vor tid på Anholt, 1. februar 1965-1. august 1976. Eget forlag 2013. ISBN 978 87 88496 58 1.

Sørensen,Mogens Damsgaard: Havet blegner, En maskinmesters erindringer fra et liv til søs. Nautilus Forlag 2013.

ISBN 978 87 90924 80 5.

Larsen,Palle Dall: Anholt-færgen. Kortfilm 11.2.2013. http://www.youtube.com/watch?v=2s71DvM8xWM

Grenaa Havn 200 år. Jubilæumsskrift. Djurslandsposten 28.5.2013.

http://www.port-of-grenaa.com/media/114388/grenaahavnjubilaeum200-040214.pdf.

Mogensen,Jens: Anholt havn. Kortfilm. FufarFilm 20.7.2013. http://www.youtube.com/watch?v=v0Dh43hMpMU

Kabel til Anholt. Energinet.dk 7.8.2013.

http://www.energinet.dk/DA/ANLAEG-OG-PROJEKTER/Anlaegsprojekter-el/Kabel-til-Anholt/Sider/Kabel-til-Anholt.aspx

Hansen,Kristina Linde: Nu åbner Anholt Havmøllepark. DR Viden, 3.9.2013. http://www.dr.dk/Nyheder/Viden/Miljoe/2013/09/03140836.htp

Jakobsen,Jakob Skov: Rundtur i Havmølleparken. DR Nyheder 4.9.2013. http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2013/09/04/160820.htm

DF sikrede elforbindelsen til Anholt. Lokal Avisen Grenaa 20.9.2013.

http://grenaa.lokalavisen.dk/debat-df-sikrede-elforbindelse-til-anholt-/20130920/laeserbreve/130929964/1977

 

2014

Filmen om Anholt Havmøllepark. Dong Energy 20.1.2014.

http://www.anholt-windfarm.com/da/projektet/nyheder/anholt-nyheder/articles/anholt-havmoellepark-nyhedsbrev-januar-2014

Munch,Niels: Ø-ferie med jernbane-abstinenser. Jernbanehistorisk Forum 3.6.2014. ISSN 0907 2810. http://jernbanen.dk/forum2/index.php?id=16458

Munch,Niels: Ø-ferie med jernbane-abstinenser, del II. Jernbanehistorisk forum 4.6.2014. ISSN 0907 2810. http://jernbanen.dk/forum2/index.php?id=16468

Munch,Niels: Ø-ferie med jernbane-abstinenser, del III. Jernbanehistorisk forum 5.6.2014. ISSN 0907 2810. http://www.jernbanen.dk/forum2/index.php?id=16493

Balle,Rune & Gaarden,Eva: Anholt flyveplads: en livline i den danske outback. Flyv nr. 4, 2014.

Dyhr Lars Guldager & Stine Dyhr(foto): Økuller. Forlaget Turbine 2014. ISBN 978 87 7141 592 6. http://familiekanalen.tv/?

Skou-Hansen,Peter Svith: Anholtfærgen sejler ikke. TV2 Østjylland, 25.8.2014.

http://www.tv2oj.dk/artikel/223827:Norddjurs--Anholtfaergen-sejler-ikke

Hannestad,Adam & Peter Klint(foto): Anholt afskåret fra fastlandet. En maskinfejl på færgen har isoleret øen.

Politiken Øsamfund side 1 og 8, 30.8.2014.

 

2015

Schrøder,Niels: The Katteget Island of Anholt. Sea-Level Changes and Ground-Water Formation on an Island.

Roskilde University. Department of Environmental, Social and Spatial Change.

Journal of Transdisciplinary Environmental Studies vol.14 no.1, 2015. ISSN 1602 2297.

http://forskning.ruc.dk/site/files/56820468/No_3_Anholt_16000_years_Press_.pdf

Cornelius, Rasmus: Med "ruten" over Kattegat. Magasinet Flyv nr. 3, 2015. ISSN 0015 492X.

Med "ruten" over Kattegat. Flyv nr. 2, 2015. ISSN 0109-8306.

Rasmussen, Jørgen: Fast grund under fødderne. Politisk Revy 2015. ISBN 978 87 73783 52 8.

Anholt får for første gang elforsyning fra Jylland. Energinet.dk. 24.3.2015.

http://www.energinet.dk/DA/ANLAEG-OG-PROJEKTER/Nyheder/Sider/Anholt-faar-for-foerste-gang-ellforsyning-fra-Jylland.aspx

 

2016

Gelius,Jon: Historien bak et gravkors på Anholt. Forliset av skuta "Juni" av Arendal 1897 ved Anholt.

Fotos forfatteren og Victor Boe Gelius & tegninger af Ants Lepson. Eget forlag 2016.

Lang A.W.: Det ældste kort over Nordeuropas søruter. http://mfs.dk/wp-content/uploads/2016/06/1965Detaeldstekort145-172.pdf

Sørensen,Erik: Postfører Peder Pedersen på Anholt. Grenaa Egnsarkiv Register Årbog side 49, 2016.

Larsen,Troels Romby: Som far så søn. Jagt side 30-33, nr. 5 årg. 25 2016. ISSN 1604 2611.

Hansen,Hanne: Portrætserie: Anholtfærgen. Aktiv medspiller i øens største erhverv. Fagbladet CO-Søfart nr.4, 26.6.2016. ISSN 2245 7976. http://www.co-sea.dk/anholt.69233.aspx

 

2017

Djursland. Det vildeste Danmark. Anholt - Et paradis i Kattegat.side 45.Turistbrochure Destination Djursland 2017.

http://www.visitdjursland.com/midtjylland/anholt-et-paradis-i-kattegat

Anholtfærgen - 3 timer fra Danmark. Fokus side 26-30. Ø-færgerne. Færgesekretariatet maj 2017.