Besat


BESAT


Anholt har med  sin strategiske beliggenhed ved indløbet til Østersøen, sit fyrvæsen og sit drikkevand været besat af to krigsherrer i to 5-års perioder, 1809 af Royal Navy og 1940 af Wehrmachts Funkmess- truppe. Under  1. verdenskrig blev øen ikke besat, men Kattegat var stridsområde og blev massivt mineret. Frederik VI forsøgte 1811 at tilbageerobre øen fra engelsmanden med en overmægtig styrke. Men danskerne blev afvist med svære tab og tilfangetagning af 500 mand, godt halvdelen af 

styrken.

For øens befolkning var nederlaget et held. Kongen havde nemlig beordret, at Anholt efter den forven- tede danske sejr skulle ligge øde og ubeboet hen.

Den tyske besættelse 14.4.1940 forløb mere fredligt. Tyskerne værdsatte tilværelsen på øen, som bar ko- denavnet Adebar (Stork Langeben), et knudepunkt i deres radarsystem  "Himmelsengen", der hang sam- men hele vejen fra Biscayen til Bornholm.

Under den kolde krig oprettede staten et  maritimt overvågningscenter med radartårn som led i NATOs varslingssystem.

ENGLÆNDERNE PÅ ANHOLT

 

1801

At der efter Kongelig Befaling er føiet Anstalt til at Fyrene paa Cronborg Nakkehoved Anholt Thunø Skagen og Lindesnæs indtil videre holdes slukkede. Kiøbenhavn 25de Martii 1801. 

Kongeligt allernaadigst privilegerede Aarhuus Stifts Adresse=Contoirs Tidender Side 1, 1.4.1801.

Englænderne have Natten mellem 19 og 20de ved Anholt opbrændt et af de tre Linieskibe, som de sidst afseilede med. Kongeligt allernaadigst privilegerede Aarhuus Stifts Adresse=Contoirs Tidender Side 2, 29.4.1801.

 

1806

Helsingør den 1ste December. En engelsk Fregat indkom med een Mast; den havde stødt an paa Anholt og maatte kaste 39 Kanoner samt Mandskabets Tøi overbord og hele Besætningen maatte pompe Nat og Dag. Denne Fregat gaaer til Landscrona eller Carlscrona, hvis den forinden ei synker. Den ligger over paa svensk Side, lidt oven for Helsingborg,

De til Forsendelse med Posten allene privilegerede Kiøbenhavnske Tidender Side 6, 1.12.1806.

 

1807

Blandede Efterretninger. En Fisker fra Hornbech tog for nylig med Folk og Redskab til Anholt for om muligt at opfiske de Kanoner, som den engelske Fregat Astræa i forrige Aar maatte udkaste ved Anholt.

De til Forsendelse med Posten allene privilegerede Kiøbenhavnske Tidender Side 5, 13.2.1807.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A76375e6c-3feb-4f43-8e68-f40fd2ada7dd/query/anholt

Den danske Gesandt i Hamburg har tilmeldt Senatet sammesteds: at Fyhrene i Skagen, paa Anholt og Fakkeholt indtil videre ere slukkede. De til Forsendelse med Posten allene privilegerede Kjøbenhavnske Tidender Side 5, 8.10.1807.

 

1808

Indenlandske Efterretninger. Den 7de August ankom Maanedslieutenant Bech med et dansk armeret Fartøj til Anholt.

Den til Forsendelse med de Kongelige Rideposter privilegerede Danske Statstidende Side 4, 24.10.1808.

Indenlandske Efterretninger. Man har den Efterretning, at engelske Krigsskibe---

Den til Forsendelse med de Kongelige Rideposter privilegerede Danske Statstidende Side 4, 31.10.1808.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/search/anholt/date/1808-10-31%2C1808-10-31

 

1809

Indenlandske Efterretninger. Anholt d. 8de Februar. Den engelske Fyrfregat er i Begyndelsen af f.M. med Isen sat paa Strand her. Besætningen overgav sig som Krigsfanger.

Den til Forsendelse med de Kongelige Rideposter privilegerede Danske Statstidende Side 3, 20.3.1809.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/search/anholt/date/1809-03-20%2C1809-03-20

Udtog af Skrivelse dateret 9de April ombord paa Transportskibet "Flora" liggende i Winga=Strand ---.

Den til Forsendelse med de Kongelige Rideposter privilegerede Danske Statstidende Side 1, 8.5.1809.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/search/anholt/date/1809-05-08%2C1809-05-08

Fladstrand 28de April. Mellem Anholt og Sverrig er seet en meget stor Koffardieflaade...

Kongelig allernaadigst privilegerede Ribe Stifts Adresse-Avis Side 1, 9.5.1809.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/search/anholt/date/1809-05-09%2C1809-05-09

Fra Højestkommanderende i Østersøen, Viceadmiral Sir James Saumarez, er indløbet den Efterretning til Admiralitetet---

Den til Forsendelse med de Kongelige Danske Rideposter privilegerede Danske Statstidende Side 1,19.6.1809.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/search/anholt/date/1809-06-19%2C1809-06-19

Aalborg de 13de Juni. Den engelske Magt som bemægtigede sig den danske Øe Anholt, skal have bestaaet af 550 Mand

Den til Forsendelse med de Kongelige Rideposter privilegerede Danske Statstidende Side 3, 23.6.1809.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A60ca485c-f0c1-4ecc-9984-b3d6528e8330/query/anholt

Morning Cronicle indeholder følgende: Vore Tropper befæste sig paa den lille Øe Anholt i Kattegat.---

Den til Forsendelse med de Kongelige Rideposter privilegerede Danske Statstidende Side 3, 24.7.1809.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/search/anholt/date/1809-07-24%2C1809-07-24

 

1810

Helsingøer den 20de Marts. En Sømand fra Khavn ved Navn Haagen, som i Gottenborg havde kiøbt sig en Nordbaad....

Kongeligt allernaadigst privilegerede Aarhuus Stifts Adresse=Contoirs Tidender Side 1, 28.3.1810.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A8bfc18e9-068f-4431-8194-6e58dea47844/query/anholt

Aalborg den 19 April. Danske Kanonbaade har i disse Dage erobret en engelsk Kanonbaad fra Anholt. 

Kongeligt allernaadigst privilegerede Aarhuus Stifts Adresse=Contoirs Tidender Side 1, 21.4.1810.

Den erobrede Kanonbaad, som i Aar har taget 12 danske Fartøier fører Navnet Grinder og har i Vinter været oplagt paa Anholt.

Kongeligt allernaadigst privilegerede Fyens Stifts Adresse=Contoirs Tidender Side 1, 25.4.1810.

Danske Krigsefterretninger. Om Anholt haves nu følgende paalidelige Efterretning: Øen har intet Batterie...

Kongeligt allernaadigst privilegerede Fyens Stifts Adresse=Avis og Avertissements Tidende Side 1, 19.6.1810.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A7e0321e9-92fa-483a-8134-6949cfed7815/query/anholt

England: Capt. Maurice, som har udmærket sig ved at forsvare Diamantklippen ved Martiniqve, er udnævnt til Commandant paa Øen Anholt. Kongeligt allernaadigst privilegerede Aarhuus Stifts Adresse=Contoirs Tidender Side 3, 5.9.1810.

 

1811

Maurice, James Wilkes: Brev til James Saumarez 27.3.1811. London Gazette 9.4.1811.

https://www.thegazette.co.uk/London/issue/16473/page/649/data.pdf

Bekiendtgiørelser. Til Hs. Majestæt Kongen er af Søe=Premier=Lieutnant Falsen indleveret en allerunderdanigst Rapport, angaaende Expeditionen til Øen Anholt, Side 1-2. Til Deres Majestæt fra Generalmajor Bülow, Side 2-3 og Til kommanderende General i Nørrejylland v. Tellequist fra Gouverneur Maurice paa Anholt, Side 3.

Kongeligt allernaadigst privilegerede Aarhuus Stifts Adresse=Contoirs Tidender Side 1-3, 9.4.1811.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ae4771bc9-fc0a-4440-af19-5035011789c1/query/Anholt

Rapporter modtagne fra Søe-Lieutnanterne Mühlensteth og Buhl.

Kongeligt allernaadigst privilegerede Aarhuus Stifts Adresse=Contoirs Tidender Side 1,12.4.1811.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A0ba904d8-7722-496e-add2-78430e12601c/query/Anholt

Øen Anholt ligger 7 Mile fra Greenaae...

Kongeligt allernaadigst privilegerede Aarhuus Stifts Adresse=Contoirs Tidender Side 1, 13.4.1811.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/search/Anholt/date/1811-04-13%2C1811-04-13

Skrivelse til Generalmajor Tellequist fra Gouverneur J.W.Maurice.

Kongeligt allernaadigst privilegerede Aarhuus Stifts Adresse=Contoirs Tidender Side 1, 16.4.1811.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A7eae9c4a-d93b-40cb-bc53-7291282b1ed4/query/Anholt

Rapport fra Premier Lieutnant Falsen.

Kongeligt allernaadigst privilegerede Aarhuus Stifts Adresse=Contoirs Tidender Side 1, 19.4.1811.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A8291e880-60b1-45a1-a7f2-1be89387ba1c/query/Anholt

At vi har modtager af Hr. Kjøbmand Chr. Schultz i Kiel den Summa , et tusinde danske Courant til Understøttelse af de ved Anholt questede Søfolk og de der faldne Søfolk Enker og Børn, bekiendtgiøres herved. Commissionen til Understøtning for Questede m. fl. Kiøbenhavns Kongelig alene privilegerede Adresse-Contoirs Efterretninger Side 2, 2.5.1811.

Officererne og Mandskabet ved Livregimentet Ryttere have sammenskudt den Summa 909 Rd. 48 Sk. til Bedste for de Questede ved Expeditionen mod Anholt. Kongeligt allernaadigst privilegerede Aarhuus Stifts Adresse=Contoirs Tidender Side1, 15.5.1811.

Bøger udkommet: Holst, Peder.: At Fædrelandet især i vore nærværende Dage bør være den ene store Gienstand for vor Opmærksomhed. Tale holden ved Conserten i St. Mortens Kirke i Nestved den 28. April til Bedste for de Faldnes Efterladte ved Anholt. Annonce fra Bogtrykker Andreas Seidelin St. Kannikestræde 46.

Kiøbenhavns Kongelig alene privilegerede Adresse=Contoirs Efterretninger Side 11, 27.5.1811.

Grundtvig, Nicolaj Frederik Severin: Anholt-Toget. Sandsigeren Side 273-286, 22.5.1811. Med tillæg genoptrykt i Kvædlinger Side 23-48,1815. http://scans.library.utoronto.ca/pdf/9/19/nfsgrundtvigspoe01grun/nfsgrundtvigspoe01grun.pdf

Toget til Anholt. Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn. Bd. 15, Side 431-443, 449-452, 465-469. 1811.

Clarke, James Stanier & McArthur, John: Captain Maurice's Rapport.

The Naval Chronicle vol. XXV January-July 1811 Side 343-345.

Fra den Commanderende General i Nørre=Jylland. Fortegnelse over de frivillige Bidrag til Questede og Faldnes Efterladte ved Expeditionen mod Øen Anholt og denne Summas Fordeling. Telleqvist.

Kongeligt allernaadigst privilegerede Aarhuus Stifts Adresse=Contoirs Tidender  Side 4, 19.11.1811.

Kort over Anholt 1811? Det Kongelige Bibliotek. http://images.kb.dk/present?id=dk005971

Turnbull,Richard.: Defeat og the Danes. Anholt. March 27th 1811. Aquatint by John Heaviside Clark & Joseph Jeakes after Turnbull. http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspxobjectId=684646&partId=1&people=112708&peoA=112708-2-70&page=1

 

1812

Attack on Anholt 1811. Cobbetts Weekly Political Register Vol. XXII No.16, Side 481, London oktober 17. 1812.

 

1813

Endeel engelske Krigsfanger befinde sig her i Aarhuus i disse Dage, for med en Parlamentair at afgaae til Anholt.

Aarhuus Stifts Kongelig alene privilegerede Adresse=Contoirs Tidener som forsendes med Brevposten Side 3, 11.12.1813

 

1814

Fredstraktat imellem Danmark og Storbritannien sluttet i Kiel 14.1.1814. Aarhus Universitet.

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/fredstraktat-imellem-danmark-og-storbritannien-sluttet-i-kiel-den-14-januar-1814/

 

1815

Plan over Affairen paa Øen Anholt den 27de Martz 1811. Haandtegning. Oplysninger hiddragne af de indkomne rapporter. Fridericia den 15. August 1815. Det Kongelige Bibliotek. http://www.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object72954/da/

Ifølge min Principals, højvelbaarne Hr. Kammerherre, Staldmester Ridder von der Maase Eier af Øen Anholt, hans Order blive de paa bemeldte Øe af den engelske Garnison efterladte Fjellebygninger og Baraqver ved offentlig Auction bortsolgt Mandagen den 7de August. N.C.Justesen. Birkefoged paa Anholt.

Kiøbenhavns Kongelig alene privilegerede Adresse=Contoirs Efterretninger Side 6, 6.7.1815.

 

1818

Til Indtægt for Kirken paa Anholt har Hans Majestæt Kongen allernaadigst tilladt, at der foranstaltes Kirkecollect og Indsamling i Husene i samtlige Kjøbsteder og g paa Landet i Sjællands, Fyens, samt Lollands og Falsters Stifter.

Kiøbenhavns Kongelig alene privilegerede Adresse=Contoirs Efterretninger Side 1, 2.2.1818

Hs. Maj. har allernaadigst tilladt, at frivillige Gaver maae indsamles i alle Danmarks Stifter til Kirkens og Præstegaardens ---

Aarhuus Stifts Kongelig alene privilegerede Adresse=Contoirs Tidener som forsendes med Brevposten Side1, 13.2,1818.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A8d77e2cb-9e3f-46b1-9f56-02c610790271/query/Anholt

 

1834

Marryat,Frederick: Peter Simple. Saunders & Otley London 1834.

Dansk oversættelse: P.Jerndorff-Jessen med ukrediterede farveillustrationer.

A. Christiansens Kunstforlag Kjøbenhavn 1899. Anholt Fyr omtales side 257 og 258.

 

1837

James, William: The Naval History of Great Britain 1793-1820, Bd. 5. R. Baldwin London 1837.

 

1838

Et Øjenvidnes Beretning om Affairen paa den danske Ø Anholt den 26-27de Marts 1811.

Kjøbenhavnsposten Side 771-774, No.191 12.Aarg.,14.7.1838.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/search/affairen%20anholt/date/1838-07-14%2C1838-07-14

Engelsk officiel Beretning om Affairen paa Anholt den 27de Marts 1811.

Kiøbenhavnsposten Side 807-808, No.191 12.Aarg., 23.7.1838.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Adefa9531-c3aa-4555-8cce-7f6eb56fb255/query/Anholt

Samlinger til det norske Folks Sprog og Historie. Bd. 5, Side 325-332. Christiania 1837-1838.

 

1845

Bjergnings=Enterprise. Gross. Switzer og Capitain Lassen, der i flere Aar have beskjeftiget sig med Bjergnings= og Dykkervæsen, have nyligen paa Anholts Rev fundet Vraget af den i Aaret 1809 forliste engelske Orlogsbrig, som blev brugt til Fyrskib forinden de engelske besatte Anholt. Af Skibet er allerede bjerget et parti Ballastjern og Bomber. Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter privilegerede Berlingske Politiske og Avertissementstidende Side 1, 21.7.1845.

Nicolas,Paul Harris: Historical Record of the Royal Marine Forces. Chapter III: Attack upon Anholt page 113-114 og Chapter IV: Defence of Anholt page 162-166. Thomas and William Boone London 1845. https://archive.org/details/historicalrecor00harrgoog

 

1846

Lønborg, H.v.: Expeditionen mod Anholt i Aaret 1811. Militært Repertorium II Række, Side 173-185. 1846.

Munch, v,.: Om det i Aaret 1811 udførte Forsøg paa Gjenerobringen af Anholt.

Militært Repertorium, II Række, Side 477-481. 1846.

de Falsen, J.C.: Ekspeditionen imod Anholt i Aaret 1811. Almuevennen Side 105-107, Aarg. 7, 1846.

Toget til Anholt i Aaret 1811. Morskabslæsning for den danske Almue. Side 249-252, 1845-1846.

 

1847

de Falsen, J.C.: Ekspeditionen imod Anholt i Aaret 1811. Dansk Folkeblad Nr.3 Side 9-12, Nr.22 Side 88-89. og Nr.32 Side 127-128, Aarg. 12, 1946-1947.

 

1852

Garde, Hans Georg: Den dansk-norske Sömagts Historie, Side 555-569, J.H. Schubothes Boghandel 1852.

Ræder, Jacob Thode: Danmarks Krigs- og politiske Historie Side 234 og Side 437. Reitzel 1852.

 

1859

En Veteran, Henrik Bering. Skive Avis Side 2, 6.6.1859.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A22e52188-7ee1-48bf-a6a4-19d7ea1524f9/query/anholt

 

1866

En Veteran, Ehm Frandsen. Fyens Stiftstidende Side 1, 13.10.1866,

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A726ceffc-807f-4661-b960-438e8a85e8aa/query/anholt

 

1867

Degenkolv, Christian Harald: Oversigt over den danske Flaade efter 1807. Thieles Bogtrykkeri 1867.

https://books.google.dk/booksid=VKlWAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=da&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

Afdød Veteran, Johan Johansen Hvitfeldt. Dags-Telegraphen Side 2, 7.2.1867.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A2a5834cb-00ce-4345-873f-e1e1c30a0e3d/query/anholt%20veteran

Afdød Veteran, Niels Andersen. Kongelig allernaadigst privilegeret Horsens Avis eller Skanderborg Amtstidende Side 2, 26.7.1867. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A5f6cbbc0-a9c0-4b2e-9270-4dad0b08218e/query/anholt%20veteran

Afdød Veteran, Niels Andersen Lods. Bornholms Tidende Side 2, 1.8.1867.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A7826eeee-d988-43aa-a82b-973bb855ebe9/query/anholt

 

1868

Afdød Veteran, Jens Jensen Hjælpeskou. Sjællands-Posten Ringsted Side 4, 14.3.1868.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A18bf841b-e8e2-455c-a195-c959c6af77f6/query/anholt%20veteran

 

1969

Afdød Veteran, Hans Andersen. Thisted Amtsavis Side 1, 8.2.1869.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A3d3d1792-24f9-48f5-adb7-d24b120c408e/query/anholt%20veteran

En Veteran, Lars Pedersen Thybo. Fyens Stiftstidende Side 2, 3.4.1869. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A2dbb0460-5c32-4fc8-85c6-06f3ceac0e21/query/anholt%20veteran

En Veteran, Christen Rasmussen Dan. Dags-Telegraphen Side 2, 6.12.1869. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ad47da170-2c8c-42d5-96e6-c81e3054fe55/query/anholt%20veteran%20

 

1870

Afdød Veteran, Kristen Nielsen. Vestjylland eller Herning Folkeblad Side 3, 24.1.1870.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A7e33cec5-0d10-4475-87db-d472ddb95d5a/query/anholt

 

1872

Afdød Veteran, Peder Svendsen Christensen. Skive Avis Side 2, 26.2.1872.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ab4be145e-a461-4b8c-a5b4-b9662982fce0/query/anholt%20veteran%20

Veteran, Johan Rauberg. Slagelse-Posten Side 2, 6.8.1872.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A75b28bba-d95d-4b75-9b39-5b66cf58770d/query/anholt%20veteran%20

 

1873

Anholts Erobring af Englænderne og Tilbageerobringsforsøget 1811. Samling af 8 afskrifter af de oprindelige rapporter mm. ved Otto Vaupell 1873 til offentliggørelse i Tidsskrift for Krigsvæsen og Dansk militært Tidsskrift. ISBN 87 8801 304 9.

 

1874

Afdød Veteran, Peter N. Møller. Dannevirke Side 1, 5.9.1874.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ab9b0e173-2922-40d4-8a48-78b0d7eca8ea/query/anholt%20veteran%20

Veteran, Syvert Mons Syvertsen. Dagbladet København Side 2, 26.10.1874.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ae4d9b732-cb10-4d31-9f81-a2cb36421450/query/anholt%20veteran%20

 

1875

Tuxen, Johan Cornelius: Den danske og norske Sømagts Historie. Fra de ældste Tider indtil vore Dage. Side 589-592. P.G. Philipsens Forlag 1875.

http://www.nb.no/nbsok/nb/9300389688e7a9fabc767cf5d484b05f?index=1768#0

Diamantbryllup. Veteran Niels Christensen og Ane Larsdatter. Fyens Stiftstidende Side 2, 11.1.1875.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A03b8e30a-65b1-4d71-a365-042484481706/query/anholt%20veteran%20.

 

1876

Vaupell, Otto Frederik: Den danske Hærs Historie til Nutiden og den norske Hærs Historie, indtil 1814  I-II. Gyldendal 1872-1876.

http://www.nb.no/nbsok/nb/4b1b1bac543c9fa9d581f2a3f8a5207a?index=1746#0

http://www.nb.no/nbsok/nb/98a296b5c19b284a7a524e802097ec94?index=232#0

Af de gamle Veteraner lever endnu--- Aalborg Stiftstidende og Adresseavis forsendes med Brevposten, ifølge Kongelig allernaadigst Bevilling Side 2-3, 21.1.1876.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A665122f4-645a-492e-8467-719d6180f97e/query/anholt%20veteran%20/page/doms_aviser_page%3Auuid%3Acb523f93-f447-415a-8648-cd03841a2a93

Afdøde Veteraner. Skive Avis Side 1, 28.2.1876

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Abd97f453-db1a-40b9-95de-c33ce1f370cd/query/anholt%20veteran%20

Afdød Veteran,Chr. H. Stricker. Kongelig allernaadigst privilegeret Horsens Avis eller Skanderborg Amtstidende Side 1, 6.3.1876.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ae3b74ce2-28c6-4f91-b886-15de40222e82/query/anholt%20veteran%20

Afdød Veteran. En af Heltene fra Syvaarskrigen, Thomas Pedersen Klitlund ved Aalbæk.

Slagelse Posten Side 2, 23.8.1876. 

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A18ac97fd-003c-4705-b694-e884dc697b2d/query/veteran

 

1878

Drachmann,Holger & S Krøyer(Titelbillede):  På Sømands Tro og Love. Toget mod Anholt Side 286-313,

Gyldendalske Boghandels Forlag(F. Hegel & Søn) Kjøbenhavn 1878.  https://archive.org/details/paasmandstroogl00dracgoog

Genudgivet af Bo Nielsen: Toget mod Anholt. Fortællinger fra Anholt 1. Eget forlag 1976. ISSN 0109 1786.

 

1879

Afdød Veteran, Peder Pedersen. Dags-Tekegraphen København Side 2, 17.2.1879.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A61dab64a-acc7-45c9-ac30-8a1c317f91b1/query/veteran%20anholt

En Veteran, Jørgen Christensen Rytter. Den eneste, som er tilbage---

Dags -Telegraphen København Side 2, 12.3.1879.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A4e51bbce-af74-4294-8440-6e8250ef0971/query/veteran%20anholt

Gammel Veteran, Jeppe Johansen. Kolding Folkeblad eller Sydjydsk Tidende Side 2, 2.4.1879.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ac0e6c982-fd3c-4aea-99ec-9fd9d7c72bc4/query/veteran%20anholt

 

1880

Veteran, Jørgen Christensen Rytter. Randers Amtsavis og Adressecontoirs Efterretninger Side 2, 6.2.1880.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A881129df-fdb9-4419-a4b4-79020f7951c1/query/veteran%20anholt

 

1882

Lütken,O.: Rapport om Expeditionen til Anholt den 26de og 27de Marts 1811.

Ugebladet Danebrog  Aarg.2, Nr. 52,  Side 827-831 1882. Aftryk fra Collegialtidende Nr.14 1811.

Afdød Veteran, Anders Christensen Sønderby. Skive Avis Side 2, 28.1.1882.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A3397a90c-a3cd-4a0f-abb9-a50709665108/query/veteran%20anholt

 

1883

En Veteran, Kræn Wollesen, 92 Aar lever i Holmsø. Viborg Stifts-Tidende Side 3, 1.2.1883.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A7573fb84-2645-4c12-b151-bfa20db43fa2/query/anholt%20veteran

 

1890

Meddelelser fra Krigsarkiverne IV Bind Side 387- 390. Generalstaben 1890.

 

1892

Meddelelser fra Krigsarkiverne. V Bind Side 191-192 og 194-196. Generalstaben 1892.

 

1893

Da Anholt blev erobret. Aarhuus Stifts-Tidende Side 2, 23.7.1893.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A1e521cfb-c54b-449c-8bf6-ed25657a4704/query/anholt

Beyer,Georg: Fortidsminder fra Anholt. Jyllandsposten Side 2, 10.10.1893.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Aa2100b2e-f08d-4930-b807-7de20c447e88/query/anholt

 

1898

Hansen, Victor: Vore Søhelte. Historiske Fortællinger. A. Christiansens Kunstforlag.  Kjøbenhavn & Kristiania 1898.

 

1900

Clowes, William Laird: The Royal Navy vol. V, Side 270 og 481-483. London 1900.

 

1902

Georg II 's Kanoner fiskes op. Aarhuus Stifts-Tidende Side 2, 4.10.1902.

 

1904

Indsamling til Mindesmærke for de paa Anholt faldne danske Krigere. Aarhuus Stifts-Tidende Side 2, 5.7.1904.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A06fe0569-d25b-429b-af1c-e1a7331c7061/query/anholt

Mindesmærke paa Anholt. Billedhugger Carl Bonnesen er for Tiden i Færd med at udføre Tegninger til er Monument, der skal rejses paa Anholt til minde om dem, der 1811 fandt Døden i Forsøget paa at tibageerobre Øen fra Englænderne. Monumentet skal bestaa af en Søjle, som ved Foden er omgivet af Kanoner og Kugler, der er fundet paa Øen og stammer fra den Tid.

Randers Amtsavis og Adressecontoirs Efterretninger. By og Omegn Side 2, 13.10.1904.

Hjorth, H.: Et Mindesmærke paa Anholt. Vort Forsvar Nr. 61 1904.

 

1905

Anholt. Et Mindesmærke. Hvem kender Anholt, hvem ved noget om Anholt? Kristeligt Dagblad Side 2, 8.8.1905.

K.H.(Kristian Hansen) og ukrediteret foto: Anholt=Monumentet. Aarhus Amtstidende Side 1-2, 14.8.1905.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A5310dc0f-b851-4926-b87c-4f59aed99e5f/query/anholt/page/doms_aviser_page%3Auuid%3A5310dc0f-b851-4926-b87c-4f59aed99e5f

Fra vor Korrespondent: Monumentafsløringen på Anholt. En stor Dag for Øen.

Randers Amtsavis og Adressecontoirs Efteretninger Side 2, 14.8.1905.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/search/anholt/date/1905-08-14%2C1905-08-14/filter/lvx_facet%3A%22Randers%20Amtsavis%20og%20Adressecontoirs%20Efterretninger%20(1857-1947)%22

Fra Anholt. Af alle danske Øer er der ingen,---  Nationaltidende Side 2, 15.8.1905.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A38a3a69a-6fa1-45d3-b71e-a47dae428098/query/anholt

J.R. og ukrediteret tegning af Monumentet: Festen paa Anholt. Aalborg Stiftstidende Side 1, 16.8.1905.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A3942f7aa-9c41-4f82-8757-1a573a25d58a/query/festen%20anholt

"Der kommer en Dag , hvor Ministeriet maa tage Stilling".  Fra Monument-Afsløringen paa Anholt.

Aarhuus Stifts-Tidende Side 1, 17.8.1905.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A60707296-d71c-4cfb-8c93-53a7e195419f/query/anholt

Hvad skal Anholt bruges til? Roskilde Avis Side 2, 17.8.1905.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A3487c839-1e16-4e1e-990e-61595084dd09/query/anholt%20ferie

Lütken, 0.: Expeditionen til Anholt i 1811. Illustreret Tidende Side 675-676, Aarg.46 Nr.47. G. Paulis Kunstanstalt  20.8.1905.

http://illustrerettidende.dk/iti/main/Haefte.xsql?nnoc=&p_AargangNr=46&p_HaefteNr=47

Krigermonumentet paa Anholt. L.Grentzmann(Foto). Krig og Fred: Supplement til "Illustreret Familie-Journal" Side 270, Nr.34 2.Aarg., 22.8.1905.

Englændermonumentet på Anholt. Mindesmærker på Anholt. Grenaa Egnsarkiv.

http://norddjursarkiver.dk/mindesmaerker-skulpturer-og-udsmykning-2/englaendermonumentet-pa-anholt/

 

1906

Fund af vin ved Anholt. I vraget af Linieskibet "Christian den 7.". Lolland-Falsters Folkeblad Side 2, 22.8.1906.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Adf94f149-53f1-473c-bf5b-c7374b6909af/query/anholt%20ferie

Hubback, J.H. &  Hubback, Edith C.: Jane Austen’s Sailor Brothers: Being the Adventures of Sir Francis Austen, G.B.S., Admiral of the Fleet and Rear-Admiral Charles Austen  s.228-230. John Lane, Bodley Head, London and New York 1906. https://archive.org/details/janeaustenssailo00hubbrich

 

1907

Hjorth,Hans & ukrediterede fotos og kort: Englænderne på Anholt 1809-1814. Historisk Skildring.

Tillges Boghandel 1907. Ny udgave med illustrationer af Tormod Olesen. Holm-Grenå 1982. ISBN 878801304 9. http://djursfilateli.dk/wpcontent/uploads/2017/06/englaenderne_paa_anholt.pdf

4 anmeldelser: F.O.: Ekstra Bladet Side 3, 29.6.1907,  Justus: Sorø Amtstidende Side 1, 30.7.1907,  FB: Nationaltidende Side 2, 19.11.1907 og  A.S.: Historisk Litteratur. Jyllandsposten Side 1, 6.1.1908.

Englænderne paa Anholt. Middelfart Avis Side 1, 11.8.1907. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Aae4b5a41-b3a2-44a8-8536-c7c65a3ab409/query/anholt%20%C3%B8en

 

1908

Tandrup,Harald (Konrad Niels Viggo): Kapergasten fra Kerteminde. En Fortælling fra Frederik den Sjettes Dage. Forliset på Anholt Side 37. Roman. København "De tusind Hjems Forlag" 1908. Udgivet som føljeton i  bl. a. Sorø Amts-Tidende eller Slagelse Avis 19.7 - 14.11.1916 og i Hejmdals Søndagsblad 9.10.1927 - 14.10.1928.

Petersen,Niels: For hundrede Aar siden. Linieskibet Prins Kristian Frederik’s Undergang 22de Marts 1808.

Politikens Kronik Side 7-8, 22.3.1908.

 

1910

Anholt. Et interessant Fund. Randers Dagblad og Folketidende Side3, 27.8.1810.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A00471ed5-d6f3-48db-9596-c01c4a0363a3/query/anholt

Gamle Kanoner. Ved Anholts Østerrev er opfisket 6 gamle Kanoner, der sandsynligvis stammer fra Englændernes Besættelse af Øen i forrige Aarhundredes Begyndelse. De største vejer 4000 Pd. Kristeligt Dagblad Side 2, 14.9.1910

 

1911

Kapt. Hanson: Slaget paa Anholt. Ringsted Folketidende Side 3, 2.3.1911.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A02196173-77b7-4d64-9603-73ac91248f26/query/kapt.

P.C.: For 100 Aar siden. Toget til Anholt den 27. Marts 1811. Efter Vort Værn. Aarhuus Stifts-Tidende Side 3-4,  27.3.1911.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A71a3b174-d643-4fbd-a207-bb8474700f35/query/anholt

For 100 Aar siden. Træfningen ved Anholt den 27. Marts 1811. Ukrediteret tegning. Hver 8. Dag,

Illustreret Ugeskrift Side 567, Aarg.17 Nr.52,1911.

Liljefalk, Axel: Toget til Anholt i Vaaren 1811. Maaneds Magasinet  Side 319-325, 1911.

Fra Krigen for 100 Aar siden. Togtet mod Anholt den 27. marts 1811. Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter privilegerede Berlingske Politiske og Avertissementstidende Side 2, 27.3.1911.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A361bf692-f79e-4994-a93e-d20bf5703be5/query/om%20angrebet%20%C3%B8en%20anholt/page/doms_aviser_page%3Auuid%3A361bf692-f79e-4994-a93e-d20bf5703be5

-s.: Militaristerne i Betryk. Forsvarsvennernes dristige Agitation. Lolland-Falsters Social-Demokrat-Nakskov Side 1, 2.5.1911.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Aa807641e-b501-4893-99d0-75f82cf44c60/query/anholt%20ferie

 

1912

Et Mindesmærke. Jyllandsposten Side 3, 8.5.1912.

En Søhelt. Den 6. Juli for 100 Aar siden--- Randers Amtsavis og Adressecontoirs Efterretninger Side 3, 13.5.1912.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A804adee6-a47d-4c6d-8c86-aafa47787bc9/query/anholt

H.H.: For 100 Aar siden. Kampen i Lyngør Havn i Norge. Kronik Aalborg Stiftstidende Side 1-2, 1.7.1912.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Af37c515a-72fc-457e-82a5-23ffb5512bd5/query/Anholt/page/doms_aviser_page%3Auuid%3A7967e89b-77e4-42e8-9c89-f4e304b80ab7

 

1913

Lind, Th.: Kampen om Anholt for 100 Aar siden. Landet Nr, 39-41 Aarg. 2 1913.

 

1915

Wandel, Carl Frederik: Søkrigen i de dansk-norske Farvande. Fra Tabet af Flaaden til Freden i Kiel. I Kommission: Jacob Lund 1915.

 

1918

Larsen,Kay: Paa Julekryds. Jyllandsposten Side 5-6, 25.12.1918.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ab729d726-d339-4aa9-8688-1479d96f770d/query/paa%20julekryds

 

1934

Hensel, Ada & Rønne, Hans Peter Falk og Oscar Knudsen(illustration): Jens og Kadetten.

En Fortælling fra Kanonbaadenes Tid. Under Bomberegnen og andre Fortællinger. Side 36-47.

Paa Eventyr gennem Danmarks Historie. OTAs Boggave Bind P 1934.

Den blinde fra Anholt. Samme version men med tilføjelse af en slutning på 13 linier af ukendt forfatter og fundet af arkivar Jens Anker Nielsen, Grenå Egnsarkiv: http://fabech-holm.dk/onewebmedia/Historie_fra_Anholt_001.pdf

Se Bo Nielsen Fortællinger fra Anholt 13. Eget forlag 1989. ISSN 0109 1786.

 

1939

Svenstrup,Carl: Djurslands Østkyst, Kolindsund, Anholt og Hjælm.  Randers Amts Hjemstavnsbog 1939 Side 35-37.

 

1941

Ulk,Jan(pseudonym for Erik Volmer Jensen) & Palle Wennerwald(illustrationer): Kapergasten. Roman. Serietitel: Saga 1.

Christtreu's Forlagstrykkeri 1941. Se også romanens 2. del: Erik Volmer Jensen Kaperkaptajnen 1958.

Genudgivelse: Jensen,Erik Volmer: Kapergasten. Historisk fortælling. Lindhardt og Ringhof 2018. ISBN 978 87 11 49837 8.

https://books.google.dk/booksid=QKJFDwAAQBAJ&pg=PT1&lpg=PT1&dq=kapergasten+lindhardt+og+ringhof&source=bl&ots=P5MBeZ6fF&sig=ALc5MzJdckaUhO0G0PHwP4HA0&hl=da&sa=X&ved=2ahUKEwiWvjctN_cAhXFCuwKHXIdCdcQ6AEwA3oECAcQAQ#v=onepage&q=kapergasten%20lindhardt%20og%20ringhof&f=false

Togeby,Sigurd: Ved De...at vi har en Søhelt, der hedder Buhl. Aalborg Stiftstidende Side 16, 15.3.1941.

Lottrup,C.L.: Wigelsen, der erobrede Briggen "Safeguard". Af en dansk Søhelts Optegnelser.

Aarhuus Stifts-Tidende Søndag Side 8-10, 23.3.1941.

Svendsen, C. Louis: Da Englænderne okkuperede Anholt. ”Jagt og Fiskeri”.

Dansk Fiskeritidende.Side 489-491 og 512, 12.12.1941.

 

1942

Kaarsberg,Helge & Henry Thelander(tegning): De Aalborg Kaperskibe. Aalborg Stiftstidende Jubileumsnummer Side 25, 1.1.1942.

 

1943

Jungersen, Kay: Kanonbaadskrigen 1807-1814. Angrebet paa Anholt 1811 Side 35-37, Folk og Værn, Aarg. 2 1943.

 

1948

Borch, Knud og Peter Linde(Illustrationer): Anholt har været et Malta. Aarhuus Stifts-Tidende Søndag Side 4-5, 4.4.1948.

Bergh,Ole: Da Anholt var Krigsskueplads i 1811. Aalborg Stiftstidendes Kronik Side 3, 21.8.1948.

Sørensen,Kurt og ukrediterede fotos: Englænderne skulle drikkes fulde og derefter stikkes ned.

Randers Dagblad og Folketidende side 6,  2.9.1948.

 

1949

Hansen,Normann Hall og ukrediterede fotos og korttegning: Slaget om Anholt.

Aalborg Amtstidende Søndagstillæg Side 1 og 4, 22.5.1949.

 

1951

Schaffalitzky de Muckadell,Cai & Axel Mathiesen(Omslagstegning) & Viggo Eriksen(Illustrationer): Stormen på Anholt.

Jespersen og Pio 1951.

 

1954

Henriksen,Svend Harald: Kanonéren fra Hirsholmene. Vendsyssel Tidende Side 11, 2.5.1954.

Telling,øren: Da Frederik den Sjette søgte at Erobre Anholt. Jyllands-Posten Side 8, 10.5.1954.

Telling,Søren: Da Danskerne vilde fordrive Englænderne fra Anholt. Randers Amtsavis side 3, 17.9.1954.

 

1958

O.W.: Da Anholts degn gik i krig med England. Dagens Nyheder 11.3.1961.

Felbo,Jørgen & Hakon Nielsen(foto): Tapperhed og Dilettanteri. Berlingske Tidende side 11-12, 12.3.1961.

Anholt mindes slaget. Information side 8, 13.3.1961.

Slaget om Anholt løb ud i vandet. Politiken side 25, 13.3.1961.

histor.: Stormen paa Anholt. Folketidende Ringsted Sorø Haslev Side 8, 15.3.1961.

-lind.: Englands spioner snød danskerne. Aarhuus Stifts-Tidende Side 11, 21.3.1961.

Briand de Crévecoeur, E. & ukrediterede fotos: Kampen om Anholt. Dagens Nyheder side 8, 22.3.1961.

Verrat war im Spiel.. Der Nordschleswiger side 9, 25.3.1961.

Storm spærrede 50 inde. Ministeren vendte om. Aarhuus Stifts-Tidende Side 11, 27.3.1961.

Stormen væltede Anholt-højtideligheden. Politiken side 20, 27.3.1961.

Jensen,Erik Volmer: Kaperkaptajnen. Roman fra Kapertiden. Udgivet som feulleton i Fyens Stiftstidende i 34 afsnit fra 3.9. til 6.10.1958 med foromtale 3.9. side 5 og i Lolland-Falsters Stifts-Tidende 16.9.-17.10 1958 med ukrediteret vignet .

Se også romanens 1. del: Jan Ulk(pseudonym for Erik Volmer Jensen) Kapergasten 1941.

Teisen,J.: Angrebet på Anholt 27.3.1811. Tidsskrift for Søvæsen side 127-130, årg.132,

Marinehistorisk Selskab 1961,ISSN 0040 7186.

 I.O.: Kampen om Anholt for 150 år siden. Hjemmeværnet #4, side 7-9, 1961.

 

1971

Hesselager,Børge(tekst og fotos) & Arne Sørensen(tegning): Fjenden blev vækket af berusede martoser. Vejle Amts Folkeblad 2. sektion side 1-2, 31.12.1971.

 

1972

-om det engelske krigsskib, der i 1807 strandede ved Lønstrup--- Bergens Adressecontoirs Efteretninger side 4, 20.8.1972. http://www.nb.no/nbsok/nb/547c4f97aea12d66a1be828d0581ebde#pgId=4

 

1973

Spink, Reginald: Da Anholt var engelsk krigsskib. Morgenavisen Jyllands-Posten 2. del side 13, 25.8.1973

og fortsættelsen: Slaget om Anholt. Morgenavisen Jyllands-Posten side 15,1.9.1973.

 

1974

Lauring,Palle og Torkild Balslev(foto): En af Danmarks mærkeligste øer. Kampen om Anholt.

Palle Lauring skriver om dejlige Danmark. Billedbladet Side 48-51, nr. 22  årg.37, 31.5.1974.  ISSN 0006 2537.

Lauring, Palle: Her skete det. Anholt. Øerne (ikke Sjælland). Bind 3/51. Det Schønbergske Forlag 1974. ISBN 87 570 0690 3.

https://books.google.dk/booksADQAAQBAJ&pg=PT300&lpg=PT300&dq=palle+lauring+her+skete+det+anholt&source=bl&ots=mERx5kgnS&sig=CMMkIPaeHCdkYo9WFsKoDInmYk&hl=da&sa=X&ved=0ahUKEwiB8s7wkdvSAhVBqiwKHZ3VDbEQ6AEIJDAC#v=onepage&q=palle%20lauring%20her%20skete%20det%20anholt&f=false

Spink, Reginald: H.M.S. Anholt.  En episode fra napoleonskrigene. Marinehistorisk Tidsskrift, Årg. 7, nr. 3-4, side 59-84, 1974. ISSN 0106 5122. http://www.marinehist.dk/MHT/1974-3-4-MHT.pdf

Lindeberg, Lars med forord af Erik Kjersgaard: De så det ske. Englandskrigene 1801-14. Anholt side 156-159.

Lademann Forlagsaktieselskab 1974. ISBN 87-15-08075-7.

 

1986

Hansen, Holger: Da kirken på Anholt var engelsk fængsel. Historisk Aarbog fra Randers Amt, årg. 80, 1980. ISSN 0108 4100.

Duve,Nils: Flintelåsgeværer fra 1807 fundet nedgravede. Vendsyssel Tidende 2. sektion side 4, 7.9.1986.

 

1987

Hansen, V. Halskov: Krigsfangerne fra Anholt på arbejde i de jyske plantager.

Tidsskriftet Spidsbarren side 5,7-8 og 10-12, Randbøldal Skovdistrikt 1987. ISSN 0903 4854.

 

1989

Steenberg,Etly: Hvad kirkebogen fortæller om englændertiden. Anholt-Posten side 3-4, # 25 årg.12, maj 1989.

Anholt Borgerforening.

 

1998

Steenberg,Etly: Engelskmandens Have. Mysteriet løst. Anholt-Posten side 3-4, # 54 årg.22, april 1998.

Anholt Borgerforening.

 

2001

Lund,Ove Højfeldt: Fyrmester Peter Justesen og englændernes besættelse af Anholt.

Grenaa og omegn før og nu. ISBN 87 8762 90 0 3

 

1994

Troldhuus,Erik: His Majesty's Ship Anholt. Kunst og Antikviteter marts 1994. ISSN 0908 0236.

 

2004

Fredede gravsteder på Lindknud Kirkegård 2004.  http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:4hk56cc32FEJ:www.broerup-lokalhistorie.dk/Gravsteder.htm+&cd=52&hl=da&ct=clnk&gl=dk

Nørby, Søren: Aldrig mere en 9. april!  Speciale side 77. Institut for Historie. Københavns Universitet april 2004.

http://www.forsvaret.dk/fak/documents/fak/fsmo/ifm/filer/specialebank/noerbyspec.pdf

.

 

2005

Poulsen, Jørgen Sandholm: Anholtere i Prisonen. Anholt Museum og Slægtshistorisk Selskab 2005.

ISBN 87 988785 3 0.

rich: Fakta om fortet. Anholt-Posten side 10-11, # 84 årg.29, oktober 2005. Anholt Borgerforening.

 

2008

Bruun, Andreas: Et gravmæle på Lindknud kirkegård. Lindknud Lokalhistorisk Forening, Års -skrift 2008 i samarbejde med Brørup Historisk Arkiv. http://www.bricksite.com/lindknudlokalhistorie/velkommen

 

2009

Steenberg,Etly: Englændernes besættelse af Anholt. Anholt-Posten side 25, # 98 årg.32, marts 2009.

Anholt Borgerforening.

Krarup,Sten: Anholt 1811- Søløjtnanternes angreb. Anholt Museum og Slægtshistorisk Forlag 2009.

ISBN 978 87 98878 58 2.

Clemmensen,Casper: Slaget om Anholt- en krigshistorisk undersøgelse. Speciale.

Københavns Universitet 2009.

 

2010

Historiefortælling on slaget om Anholt. Grenaabladet 3.9.2010.http://dinby.dk/grenaa/historiefortaelling-om-slaget-om-anholt

Krarup,Sten: Veteranpolitik under Frederik VI. Krigshistorisk Tidsskrift side 12-19, Årg. 46, nr.3. Det Militære Læseselskab Rendsborg 2010. ISBN 978 8712 0457 9386 9.

 

2011

Smyth,Claire: Royal Marines Museum welcomes 200-year-old sword from the Battle of Anholt. Culture24 24.3.2011. http://www.culture24.org.uk/history-and-heritage/war-and-conflict/pre-20th-century-conflict/art352058

Thomsen,Lars Norman: Anholt markerer historisk dag. Lokalavisen 25.3.2011

http://syddjurs.lokalavisen.dk/anholt-markerer-historisk-dag-/20110325/artikler/110329425

Brøndum,Christian & Jørgen Sandholm Poulsen(foto): Slaget, der skulle glemmes.

Berlingske Tidende 27.3.2011.

Mindeplade for faldne i Slaget om Anholt i 1811. Grenaa Egnsarkiv 2011.

http://norddjursarkiver.dk/mindesmaerker-skulpturer-og-udsmykning-2/mindeplade-slaget-om-anholt/

Krarup,Sten: Krigskirurgi på Anholt for 200 år siden. Dansk medicinskhistorisk Årbog, 2011 s. 41-58.

ISSN 0084 9588. http://www.jmhs.dk/yearbook.html#2011

Krarup,Sten: Angrebet på Anholt 1811 - en undersøgelse. Slægtshistorisk Forlag 2011.

ISBN 978 87 98878 57 5.

1 anmeldelse: Claus Mechlenborg: Den glemte besættelse. Kristeligt Dagblad side 5, 4.4.2011.

Vaupell,Otto & Chr. Würgler Hansen(illustrationer): Slaget om Anholt 1811. Chakoten 66.årgang nr. 2 side 8-13. Dansk Militærhistorisk Selskab 2011. ISSN 0901 4799.

http://www.chakoten.dk/Nr.%202,%20side%201%20-%2028,%20juni%202011.pdf

Mindesten over danske faldne i 1811. Mindesmærker på Anholt. Grenaa Egnsarkiv.

http://norddjursarkiver.dk/mindesmaerker-skulpturer-og-udsmykning-2/mindesten-og-memoriam-plakette-danske-faldne-1811/

Mindeplade for faldne i Slaget om Anholt 1811. Mindesmærker på Anholt. Grenaa Egnsarkiv.

http://norddjursarkiver.dk/mindesmaerker-skulpturer-og-udsmykning-2/mindeplade-slaget-om-anholt/

 

2012

Troldhus, Erik: Hædersvåben fra slaget om Anholt. Våbenhistorisk Tidsskrift bd. 45, nr. 5. ISSN 0506 337X.

 

2013

Borup, Christian Bruun: Kanonbådskrigen på Anholt. Dansk Yachtskipper Forening. 3.12.2013. http://dyf.dk/index.php?id=161

 

2014

Slaget om Anholt. Wikipedia, senest opdateret 14.5, 2014. https://da.wikipedia.org/wiki/Slaget_om_Anholt

Green,Jørgen: Kampen om Norge 1788-1914. Forlaget Grifo 2014. ISBN 978 87 89466 92 7.

http://www.gbv.de/dms/ub-kiel/782158552.pdf

Norheim,Per Terje: Et krudthorn som en del af en angrebsplan? side 20-24.

Våbenhistorisk tidsskrift Bind 47, nr. 8, 2014. ISSN 0506 337X

 

2016

Two swords Torrens. Royal Marines Museum 2016.

http://www.royalmarinesmuseum.co.uk/research-and-collections/10-marines-stories

Anholt Denmark. British occupation. Wikipedia sidst opdateret 17.11.2016. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Anholt_(Denmark)

 

2017

Jagten på Anholt. Jan gør et scoop med metadetektor. Nyhedsudsendelse TV2 Øst 19:30, 23.4.2017.

https://www.tv2ostjylland.dk/nyheder/23-04-2017/1930/jagten-pa-anholt

 

 

 

TYSKERNE PÅ ANHOLT

 

1931

Fremstaaende engelske Militære siger god for Nedrustningsforslagets Principer. Danmark skal ikke være Østersøens Dørvogter. Politiken Side 11, 14.10.1931.

 

1940

Frygt for Drivminer ved Anholt lammer Aftensejladsen. Nationaltidende Side 7, 5.4.1940.

Rederiet ”Anholt”s Motorskib ”Anø” minesprængt ved Hals. Fire Mand omkommet.

Berlingske Tidende Side 1, 22.8.1940.

Deutsche Heereskarte 1940. Generalstab des Heeres Oberkommando. Dänemark 1:25 000. Anholt  #1623.

http://www.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object64732/da/

 

1941

Fyrene paa Anholt. Vendsyssel Tidende Side 8, 27.1.1941.

Endnu en halv Million Jyder skal have Legitimitetskort, undtaget Læsø og  Anholt.

Politiken Side 1 og 10, 18.6.1941.

 

1942

Kystbevogtningen langs Kattegats Kyst. Jyllands-Posten Side 6, 17.9.1942.

 

1943

Anholt skal ogsaa have en Luftværnskolonne. Jyllands-Posten Side 7, 20.8.1943.

Øboeren: Luftværnsforening oprettet paa Anholt. Vendsyssel Tidende side 9,  28.8.1943.

Karl Anholter(Karl Karlsen): Brev fra Anholt. Vi fik Kursus i Luftværn. Aarhuus Stifts-Tidende Side 3, 1.9.1943.

Der er kommet 10,000 Tons Kaffe til Sverige. "Vi nøjes med Duften". Nold-(Arnold Bundgaard): Vignet med anholtbo på Fyrets omgang med en lang næse. Aarhuus Stifts-Tidende Dagens Tegning Side 9, 20.10.1943.

-Th.: Anholt sørger for Vinterforsyningen. Randers Amtsavis Side 2, 11.12.1943.

 

1944

Læsø og Anholt som Sikkerhedsomraade. Rejsende til Øerne skal efter 15. Marts være forsynet med Legitimationskort.

Kristeligt Dagblad Side 1, 9.3.1944.

Straffebestemmelser for Angreb paa de tyske Værnemagt 1-12. 11: Forbud mod Benyttelse af Skydevaaben og Udøvelse af Jagt 11b: Paa Øerne Anholt, Læsø, Fanø og Man(d)ø. Kristeligt Dagblad Side 2, 24.5.1944.

Øboeren: Hvis Anholt skal evakueres. Der arbejdes ivrigt med en Evakueringsplan.

Vendsyssel Tidende Side 4, 1.7.1944.

Allieret Maskine skudt ned ved Anholt. 3 af Besætningen reddet. Jyllands-Posten Side 3, 31.8.1944

 

1945

Karlsen,Karl: Håndskrevet brev til Overlæge Bentzon(P.G.K.) om Kapitulationen på Anholt, dateret 7.5.1945.

Original på Anholt Museum.

Møller,Grete(Fotos): Engelske Flyvere på Anholt. Billed Bladet Side 6-7, Nr.19 Årg.8, 8.5.1945.

Befrielsen. Grenaa Folketidende Side 6, 28.5.1945.

K-e.: "Store Nord" leverede Telegrafer til Modstandsbevægelsen. Midlertidig Kabelforbindelse mellem Sjælland og Anholt. Politiken Side 12, 1.6.1945.

Anholtkutter minesprængt og 6 Mand dræbt. Grenaa Folketidende 14.6.1945.

Møller,P.E.: Afvæbning af Tyskerne. Breve til Information Side 4, 15.6.1945.

Mineeksplosionen fra nedstyrtet Flyvemaskine. Aarhuus Stifts-Tidende Side 6, 21.6.1945.

De interneredes Parade i Grenaa Ret. Grenaa Folketidende 8.7.1945.

245 000 tyske Soldater sendt hjem fra Danmark. Jyllands-Posten Side 1, 10.7.1945.

Commander Stagg. Ved en af hans Krigsvenner. Information Side 3, 2.8.1945.

Kvindelig Stikker fanget paa Anholt. Dagbladet Roskilde Side 3, 13.8.1945.

 

1946

Fiskernes Risiko for Liv og Ejendom i Kattegats minerede Farvande. Berlingske Tidende Side 6, 15.2.1946.

Pressefotografen Wollo Winkelmann vilde standse illegal Rute fra Anholt. Nationaltidende Side 3, 10.4.1946.

nemo og ukrediterede fotos: Winkelmann-Affæren: Et Kodebrev til Hipo i illegal Postboks.

Politiken Side 5, 10.4.1946.

Kræver Storstikker dødsdømt. Information Side 3, 18.10.1946.

 

1949

Nye vigtige sejlruter frigives til sommer. Information side 7, 20.4.1949.

Commander Stagg om Anholt. Berlingske Tidende Side 9, 17.11.1949.

 

1951

Fiskekutter minesprængt ved Anholt. Information Side 1, 2.2.1951.

 

1961

To tidligere Frøslev-fanger mødtes paa Anholt. Grenaa Folkeblad 27.3.1961.

 

1964

axel: 443 Miner udlagt ved Grenaa og Anholt under Krigen. Djursland 22.2.1964.

 

1965

Omkring midnat 8. april 1940 observeres et stort antal minestrygere og trawlere ved Hjælm, Fornæs og Anholt. 25 året for Danmarks besættelse. Jyllands-Posten side 15, 9.4.1965.

 

1966

Anholterne utilfredse med flytning af tyskergrave. Djursland 5.11.1966.

 

1967

Mikkelsen,Otto & Nørgaard,Bent og ukrediteret foto: RAF-Operation Tak.

Berlingske Tidende side 16, 30.7.1967.

Bjørnvad, Anders: En besættelsesnat, da luftkrigen gik hen over Danmark.

Berlingske Tidende side 16-17, 26.12.1967.

 

1970

Søværnet har sprængt en engelsk bundmine fra 2. verdenskrig, som en kutter fik i garnet 5 sømil sydvest for Anholt. Kristeligt Dagblad side 5, 25.7.1970

Jacob Kronika om hidtil ukendte træk fra nyere Danmarkshistorie. Hitlers krav til Stalin. Anholt.

Kristeligt Dagblad side11, 14.11.1970.

 

1971

Farlig fangst. En fiskekutter fik søndag formiddag under fiskeri ud for Anholt en 775 kg tung mine i garnet.

Kristeligt Dagblad side 5, 25.1.1971.

 

1978

Sjøqvist,Viggo: Besættelsen 1940. De danske forudsætninger for 9.April. Gyldendal 1978.

https://tidsskrift.dk/index.php/historisktidsskrift/article/viewFile/33035/63799

 

1982

Solidt tysk krigs-urs sære vej til Århus. Aarhuus Stifts-Tidende side 6, 23.9.1982.

 

1985

-up.: Allierede flyvere reddedes på Anholt. Djursland side 8, 4.6.1985.

Nielsen, Bo & Tormod Olesen(illustrationer): Tyskerne på Anholt. Nordiske Landes Bogforlag 1985. ISBN 87 87439 39 5. 2 anmeldelser: Preben Kirkegaard: Lokalvinkel på besættelsestiden.

Kristeligt Dagblad side 6, 1.8.1985. Ole Karup Pedersen Information side 9, 19.12.1985.

Toubro, Jørgen: Mariager Fjord 1940-45. PR-Information 1985. ISBN 87 981831 0 9.

Jensen, Børge Juul: Modstandsbevægelsen i Grenaa, Sverigestransporten side 32-35. PE2 Grenaa 1985.

ISBN 87 981892 o 4. http://norddjursarkiver.dk/wp-content/uploads/2014/06/Modstandsbevaegelsen-i-Grenaa.pdf

 

1993

Jørgensen,Viggo B. og ukrediterede fotos: Da Bedstefar befriede Anholt.

Go'Weekend Djursland side 12, 1.5.1993.

 

1995

Christmas-Møller,Wilhelm: Obersten og kommandøren. Gyldendal 1995. ISBN 87 0021 806 5.

Skæg og blå briller.  Anmeldelse Aarhuus Stifts-Tidende side 5, 11.4.1995. Under Påskekrisen 1948 henledte USA's ambassadør Statsminister Hedtofts opmærksomhed på det ønskelige i, at Læsø, Anholt og Samsø i tilfælde af russisk kup forsvaredes. https://www.odensebib.dk/ting/object/870970-basis%3A20910054

 

2003

Sørensen,Jakob: Besættelsen-hvad nu hvis? en kontrafaktisk antologi. SS transport 1744. Side 251-65.             

Høst og Søn 2003. ISBN 87 14 29828 7. http://www.gbv.de/dms/ub-kiel/362465487.pd

 

2008

Clemmesen, Michael Hesselholt: Tysk planlægning mod Danmark 1892-1940. Foredrag 27.4.2008.

http://www.clemmesen.org/articles/Tysk_planlaegning_mod_Danmark_1892-1940.pdf

 

2009

Hansen, Henrik L.: Beretning om danske skibsforlis siden 1970. Marstal Søfartsmuseum 2009.

ISBN 978 87 82939 5.

 

2010

Staffe, Aage: Besættelsestidens Historie IV, 1944-1945 s. 127-128. Kapitel 6: Lille Svend. 

Forlaget Ådalen 2010. ISBN 978 87 989919 4 9. http://www.aage-staffe.dk/B%201.htm

 

2012

Vest-allierede luftangreb i Danmark under 2. verdenskrig. Nyt Nordisk Forlag 2012. ISBN 978 87 17 04271 1.

Kristensen,Henrik Skov & Kofoed,Claus & Weber,Frank: Bomber over Danmark. Vestallierede luftangreb under 2. verdenskrig. Nordisk Forlag Arnold Busck 2012. ISBN 97 887170 4271 1.

https://www.youtube.com/watch?v=XdgY3Tc7AU8

1 anmeldelse: Bent Blüdnikow Berlingske Tidende 16.9.2012.

http://www.b.dk/boeger/danmark-krigen-og-verden-udenfor

Allied Airmen 1939-45. Et krigsmindesmærke på Anholt Kirkegård. 10.4.2012. http://www.airmen.dk/c002.htm

Ejsing,Jens: Forsvaret jager stadig miner fra krigens tid. BT 1.11.2012.

http://www.bt.dk/danmark/soevaernet-jager-fortsat-miner-fra-krigens-tid

Krarup, Søren: Kongeprædiken 1944. Tidehverv nr. 10 side 196, december 2012.

 

2014

Straarup,Anders & Helene Hennings(foto) og ukrediteret foto: Skudt ned ved Anholt 1944 og 1945.

Anholt-Posten side 29, # 120 årg.37, oktober 2014. Anholt Borgerforening. http://www.airmen.dk/pdfs/c002APokt2014.pdf

 

2015

Anholt Denmark. World War II. Wikipedia opdateret 11.5.2015.

http://vrag.dk/vrag/august.htm

 

2016

Anholt Denmark. World War II. Wikipedia sidst opdateret 17.11.2016. https://en.wikipedia.org/wiki/Anholt_(Denmark)

Lippmann,Harry: Deutsches Atlantikwall-Archiv. Funkmessstellungen in Dänemark Anholt. Sidst opgraderet 27.12,2016. http://www.atlantikwall.info/radar/denmark/rdk_.htm

 

2017

Das Himmelbett. Ein Verfahren der geführten Nachtjagd im Zweiten Weltkrieg, bei dem Radareinrichtungen am Boden zur Leitung von Nachtjagdflugzeugen eingesetzt wurden. Wikipedia sidst opdateret 4.1.2017. https://de.wikipedia.org/wiki/Himmelbett-Verfahren

Steenberg,Etly og ukrediterede fotos: Jødekirken, flyverne og sognefogeden. Anholt-Posten side 12-14, # 130 årg.39, april 2017. Anholt Borgerforening.

 

 

 

 

 

ANHOLT UNDER 1. VERDENSKRIG

 

1912

Et natligt Møde med den tyske Flaade. Aarhuus Stifts-Tidende Side 3, 2.12.1912.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ac5a19c98-0358-43e7-b1a4-73b02ad30967/query/anholt

 

1913

"Den engelske Flaade ligger ved Anholt" !  Aarhuus Stifts-Tidende Side 2, 21.1.1913.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ae25e77d5-6b93-49df-bc3c-026ea6391336/query/anholt

 

1914

Rygterne gaar. Østersø og Kattegat. Lolland-Falsters Stifttidende Side 2, 28.9.1914.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A552e96f9-48b5-49db-8515-75d697e6ae79/query/krigsskibe%20anholt

 

1915

Flaadebevægelser i Kattegat. Svenske Meddelelser om tyske og engelske Flaadestyrker i Kattegat.

Dagbladet(København) Side 2, 19.11.1915.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A9eb05db1-5779-469c-a5f8-ec4099c67304/query/%20anholt/page/doms_aviser_page%3Auuid%3A4036db3f-0e1d-45af-ab87-1269b29ba0fb

 

1916

Tremastet svensk Skonnert med Props til England er ved Anholt kapret af Tyskerne og af Orlogsmand ført sydpaa. Kristeligt Dagblad Side 2, 21.2.1916.

Kanontorden fra Kattegat. Aalborg Stiftstidende Side 2, 31.3.1916.

Kommandant Walter Christmas paa Anholt anholder en mistænkelig Herre. Politiken Side 1, 14.5.1916.

Mystiske Personer paa Anholt og i Grenaa. Politiken Side 6, 14.5.1916.

En mærkelig Affære paa Anholt. Statspolitiet møder i Undervandsbaad. Fyens Stiftstidende Side 2, 15.5.1916.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A73afc8ab-e629-4f85-94a2-295dd3811245/query/anholt

Spionplagen i Danmark. Flekkefjordsposten side 2, 18.5.191.

http://www.nb.no/nbsok/nb/e6d82e7e7b43e9592ddfc1189291a130#pgId=2

Den fangne Udlænding i Undervandsbaaden. Aalborg Stiftstidende Side 1, 18.5.1916.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A40e97a77-59e3-4889-a03f-5b5b05149164/query/anholt

 

1917

182 danske Skibe krigsødelagte. Sorø Amts Dagblad Side 4, 1.8.1917.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A415330e9-0d53-4227-bdd4-f4bba9e4021e/query/anholt

Sjøkamp ved Anholt. Tysk hjælpekrydser og 7 bevæbnede trawlere skudt isænk. Gøteborg 3die november.

Aftenposten Oslo side 2, 3.111917. http://www.nb.no/nbsok/nb/12e7da62333d893a57dc1f1f534af0df#pgId=2

Træfningen i Kattegat. Ribe Stifts-Tidende Side 1, 5.11.1917.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A6ab32f91-8268-4b1a-ba9f-a60e634c1467/query/anholt%20kattegat

 

1918

Søtræfning i Kattegat. Politiken side 6, 16.4.1918.

Minerne i Kattegat. Nye Minefelter konstaterede. Berlingske Politiske og Avertissementstidende, Aften Side 3, 23.5.1918.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ad5e6fa95-adc7-45a4-861f-7e9dcdf0e952/query/anholt

P.H.: Hele Kattegat spærret med Miner. Mineudlægningen bereder Skibsfarten overordentlige Vanskeligheder.

Side 3-4, 24.5.1918.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A859c409b-57db-4cdc-949c-c2a4b6c26947/query/anholt%20miner

Minerne i Kattegat. Ukrediteret korttegning. Østsjællands Folkeblad Side 1, 8.6.1918.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A6cc84aa3-7e9a-4c5a-9fd9-2c36ab207e32/query/anholt

P.H.: Minerne og Fiskeriet. Fyns Venstreblad Side 3, 18.6.1918.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A8400a0c5-d3ff-4f01-ba9f-9633ea9760eb/query/anholt/page/doms_aviser_page%3Auuid%3A8400a0c5-d3ff-4f01-ba9f-9633ea9760eb

Chr.H.L.: Minespærringen og det svenske Fiskeri. Vendsyssel Tidende Side 1, 25.6.1918.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A49c2401b-8d0c-4c55-8e4f-77444dc2107a/query/anholt

De svenske Fiskere og Minefaren. Dagbladet Side 4, 1.8.1918.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A88b2095b-4caa-4b37-926c-7f3ce2952e2b/query/anholt/page/doms_aviser_page%3Auuid%3A88b2095b-4caa-4b37-926c-7f3ce2952e2b

Chr.H.L.: Minestrygningen i Kattegat. Ukrediteret kort. Vendsyssel Tidende Side 2, 4.11.1918.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A38055165-3d08-4064-ab4e-2fa7d4c07f33/query/anholt

Minerne i Kattegat. Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter privilegerede Berlingske Politiske og Avertissementstidende. Søfarts-Tidende Side 13, 13.11.1918. 

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ae53ba015-14ee-423d-b639-234e3186506c/query/minerne

 

1919

Sejladsen i danske Farvande. Dagbladet(København) Søfartstidende Side 11, 3.2.1919.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A176f4009-96b9-423a-9279-a82fd1461010/query/miner%20anholt%20dagbladet

 

1940

Ernst Brockmeyer, Kaptajn i Marinens Efterretningsvæsen under Verdenskrigen med Station paa Anholt. Nekrolog. Aalborg Stiftstidende Side 5. 22.11.1940.

 

 

 

ANHOLT UNDER DEN KOLDE KRIG

 

1948

Skal Anholt gøres til internationalt Badested? Vendsyssel Tidende Side 5, 31.1.1948.

Anholt i ”Røde Stjerne”s  Søgelys. Politiken Side 2, 16.2.1948.

Anholt og Verdensfreden. Leder i  Aarhus Amtstidende Side 3, 17.2.1948.

Nå er amerikanerne i Kattegat. Arbeiderbladet side 2, 17.2.1948.

http://www.nb.no/nbsok/nb/6d048c6f48ae0fd3a007c7cabce014c5#pgId=2

Det danske Gibraltar. Otto F. (Otto Frederiksen) satiretegning. Nationaltidende Side 6, 17.2.1948.

 

1949

Anholt har Landets største Hjemmeværn. Vendsyssel Tidende Side 7, 19.5,1949.

 

1958

Anholt Radarstation fuldføres. Randers Dagblad og Folketidende side 4, 12.4.1958.

rand-. = Randrup,Max(tekst og tegning): Fra sommerlandet. Anholt har fået militær.

Fyens Stiftstidende side 5, 12.7.1958.

 

1960

Dansk afvisning af russisk protest. Russiske skibe har i flere tilfælde vakt mistanke.

Kristeligt dagblad side 2, 16.7.1960.

Politiforbud mod Salg af 400 Prospektkort. Jyllands-Posten Side 2, 19.7.1960.

Dam,Mogens(digt) & Otto F.= Otto Frederiksen(satiretegning): Militært Anlæg. Hilsen fra Anholt.

Dagens Nyheder bagsiden side 14, 19.7.1960.

Brugsuddeler solgte militære Hemmeligheder. Bornholms Tidende side 5, 20.7.1960.

Lille feriedreng starter spionsag. Politiken side 5, 20.7.1960.

 

1961

Danmarks mindste hær til gala-parade idag. Berlingske Tidende 3. sektion side 14, 26.3.1961.

 

1965

Sønder.: Ingen filmen med NATO-radartårnet. Anholt er et vigtigt led i NATO-forsvaret, og som følge deraf også til stadighed besat af en øboerne veligtsindet nation på Christiansborg. Demokraten Århus side 16, 4.8.1965.

 

1967

Wilhelmsen,Knud & Erik Sørensens tegning fra Anholt Havn (fra Demokraten Århus side 10,13.7.1958):

Tys-tys-masten, som alle kan fotografere. Den latterlige sag fra Anholt skal føres for lukkede døre.

Demokraten Århus side 2, 23.9.1967.

Fædrelandets sikkerhed. En journalist er blevet tiltalt for at have fotograferet turister på en rutebåd. I baggrunden skimtedes en militær installation på Anholt. PRE.= Preben Olesen (satiretegning). Sjællands Tidende Syd side 8, 25.9.1967

 

1968

Hjemmeværn i kamp på Anholt. Amtsavisen Randers side 4, 27.5.1968.

 

ove.: Der står respekt om tårnet. Anholt Marinestation er noget af det mest hemmelige militæranlæg i landet - og et morsomt lille samfund. Aarhuus Stifts-Tidende side 9, 29.7.1968.

Starfighter aus Eggebek abgestürzt in der Nähe von Anholt. Der Pilot starb im Krankenhaus.

Der Nordschleswiger side 1,19.9.1968.

 

1969

45 mand fra jægerkorpset strander på Anholt. Aarhuus Stifts-Tidende side 14, 13.1.1969.

 

1971

16-årig østtysker hoppede af ved Anholt. Demokraten Århus side 2, 30.8.1971.

 

1972

Dansk-østtysk episode ved Anholt. Jydske Tidende side 1-2, 25.3.1972.

 

1982

Van: Nu kan Anholt hyle. Geodætisk kort. Amtsavisen - Randers side 24, 17.7.1982.

 

1989

oleg & Flemming Højer(foto): Marinestationens bygninger på Anholt bliver snart ledige. Djursland side 15, 9.11.1989.

 

1990

nys: Så er det slut med hjælp fra Radarstationen på Anholt. Djursland side 11, 26.11.1990.

 

2016

De to Maritime Overvågningscentre, Nord og Syd, er nu samlede i ét. Forsvaret 1.11.2016.

https://www2.forsvaret.dk/nyheder/overige_nyheder/Pages/Detomaritimeovervaagningscentreernusamletieet.aspx